EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕНТРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У М. КИЄВІ
Л. О. Василенко, Ю. О. Березницька, С. В. Федоренко, М. І. Березний, П. Ф. Сегеда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.56

УДК: 332.142.6

Л. О. Василенко, Ю. О. Березницька, С. В. Федоренко, М. І. Березний, П. Ф. Сегеда

КОНЦЕНТРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У М. КИЄВІ

Анотація

На сьогоднішній день господарська діяльність людини все більше стає основним джерелом забруднення повітря. Газоподібні, рідкі та тверді відходи підприємств значною мірою потрапляють у природне середовище. Зростання токсичних речовин у навколишньому середовищі в основному впливає на здоров'я населення, погіршує якість сільськогосподарської продукції, впливає на клімат і стан озонового шару землі в окремих регіонах, гине тварин і рослини.
Забруднення довкілля — це не лише екологічна проблема, а й економічна проблема. Сучасна екологія повітря в Україні виявилася незадовільною. Дослідження показали, що у великих містах забруднення повітря в кілька разів перевищує норму, а повітря, яким дихають кияни, вважається шкідливим для здоров'я. Основним забруднювачем є автомобільний транспорт, який викидає 90% чадного газу. Повітря, забруднене діоксидом азоту, може дратувати легені і загострювати астму, а також спровокувати інші захворювання легенів. На всіх стаціонарних станціях визначали рівні основних забруднюючих речовин — зважених речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту, а на одній — вимірювали розчинні сульфат та оксид азоту. Наведено дані про концентрацію повітря для стаціонарних постів. Середньорічні та максимальні концентрації діоксиду азоту майже на всіх роботах перевищували відповідні ГДК. На кінцевий результат впливає ряд факторів, які необхідно враховувати. Для більш детального аналізу викидів наведено методологію плану експерименту. Послідовний аналіз скорочує в середньому кількість необхідних спостережень наполовину. Запропоновано вирішення проблеми зниження концентрації шкідливих речовин у міському повітрі.

Ключові слова: Атмосферне повітря. угарний газ; індекс якості повітря; окис азоту; гранично допустима концентрація.

Література

1. Барабащук В.И., Креденцер Б.П., Мирошниченко В.И. Планирование эксперимента в технике. Киев: Техника, 1984, 200 с.
2. Березний М., Сегеда П., Василенко Л., Березницька Ю. Дослідження змін концентрацій шкідливих речовин у районах м. Києва. Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко— та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництва та суміжних галузях: робоча програма та тези доп. ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24—26 лист. 2021 р.). Київ, 2021. С. 36.
3. Брудне повітря в Києві: концентрація шкідливих речовин у сім разів вища за норму. URL: https://thepage.ua/ua/news/yakist-povitrya-u-kiyevi-14-sichnya-2021 (дата останнього звернення 17.10.2021).
4. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Аналіз досліджень антропогенного впливу на атмосферне повітря та здоров'я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Будівельний майстрер-класс Київського національного університету будівництва та архітектури. Україна. Київ. 27—29 листопада 2019 року. С. 254—256. URL: http://repositary.knuba.edu.ua
5. Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Сіпаков Р.В., Лисько О.П., Буняк О.М. Вплив глобальних кліматичних змін на ступень забруднення атмосферного повітря на урбанізованих територіях. Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екології та енергозбереження" (м. Миколаїв, 20—22 вер. 2019 р.). Миколаїв, 2019. С. 17—19.
6. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Сіпаков Р.В., Березницька Ю.О. Дослідження забруднення формальдегідом атмосферного повітря м. Києва на автомобільних автопроводах. Регіональні проблеми охорони довкілля: мат. Міжнар. наук. конф. молодих вчених. Одеса, 2018. C. 46—51.
7. Екологічний Паспорт Києва. URL: https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2020/9/1/eco_pasport_2019.pdf (дата останнього звернення 17.10.2021).
8. Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В. Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров'я працівників соціальної інфраструктури. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2020. №6. С. 104-110. URL: http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960
9. Клебанова Н.С., Клебанов Д.О. Вплив пересувних стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин на якість атмосферного повітря в місті Києві в 2009-2010 роках. Наук. праці УкрНДГМІ. 2011. Вип. 260. URL: https://uhmi.org.ua/pub/np/260/Klebanova_Klebanov_260.pdf
10. Причини та шляхи вирішення проблеми забруднення повітря. URL: http://uanews.pp.ua/prychyny-ta-shlyahy-vyrishennya-problemy-zabrudnennya-povitrya (дата останнього звернення 18.10.21).
11. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Стан атмосферного повітря і неінфекційна захворюваність. Проблематика громадського здоров'я. Львів, 2003. С. 248. URL: http://cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_455.html
12. Забруднення повітря в Києві: дані за останні дні. Слово і діло. Аналітичний портал. URL: https://goo.su/ac1p (дата останнього звернення 18.10.21).
13. У повітрі Києва знизився вміст формальдегіду. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311767-u-povitri-kieva-znizivsa-vmist-formaldegidu-odnak-dioksidu-azotu-stalo-se-bilse.html (дата останнього звернення 17.10.21).
14. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе в Киев. URL: https://www.saveecobot.com/ru/maps/kyiv
15. Яким повітрям ми дихаємо в Україні, та як на нього вплинув карантин URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/02/17/243953/ (дата останнього звернення 15.10.21).

L. Vasylenko, Yu. Bereznytska, S. Fedorenko, M. Berezny, P. Cegeda

CONCENTRATION OF HARMFUL SUBSTANCES IN KYIV

Summary

Today, human economic activity is increasingly becoming the main source of air pollution. Gaseous, liquid and solid waste of enterprises largely enters the natural environment. The growth of toxic substances in the environment mainly affects public health, worsens the quality of agricultural products, affects the climate and condition of the ozone layer of land in certain regions, kills animals and plants.
Environmental pollution is not only an environmental problem, but also an economic problem. It is substantiated that the current ecological state of the atmospheric air of Ukraine is characterized as unsatisfactory. The results of research suggest that in large cities air pollution several times higher than normal, the population of Kiev breathes air, which is recognized as harmful to health.
Increasing the number of vehicles and increasing the intensity of traffic flows in conditions of limited areas and imperfections of the road network led to the aggravation of transport problems in almost all cities (medium, large and especially large). The exorbitant increase in the number of cars leads, in addition, to an increase in noise levels and, together with the intoxication of airspace, harmful emissions from engine gases and products of wear and tear of tire treads and wheel linings are the most serious negative factors affecting the health of residents of the city. The toxic chemicals from the exhaust gases from motor vehicles enter the air practically at the level of human respiratory organs and can lead to their oncological diseases, reduced life expectancy, poor eyesight.
The main pollutants are motor vehicles, which release 90% of carbon monoxide into the atmosphere. Atmospheric air polluted with nitrogen dioxide undermines lungs and causes asthma and can provoke other lung diseases. At all stationary stations we determined the content of the main pollutants — suspended solvents, sulfur dioxide, carbon monoxide and nitrogen dioxide, at one station — the content of dissolved sulfates and nitrogen oxide. These are the air concentrations at the stations. Nitrogen dioxide content at the average and maximum concentrations exceeded the level of the corresponding MPC at most of the stations. The final result is influenced by a number of factors that must be taken into account For a more detailed analysis of the discharges, the method of planning the experiment is given. The method of sequential analysis, developed by Waldom, is suggested. Sequential analysis allows reducing the number of necessary observations by a factor of two, on average. Methods for solving the problem of reducing the concentration of harmful substances in the atmospheric air of the city are proposed.

Keywords: Atmospheric air. ugar gas; air quality index; nitrogen oxide; maximum permissible concentration.

References

1. Barabaschuk, V.I., Kredenzer, B.P. and Miroshnichenko, V.I. (1984), Planirovanie jeksperimenta v tehnike [Planning of the experiment in technology], Tekhnika, Kyiv, Ukraine.
2. Bereznyi, M., Szegeda, P. and Vasylenko, L. and Bereznytska, Y. (2021), "Research of changes in concentrations of harmful substances in the districts of Kyiv", Robocha prohrama ta tezy dop. II-i mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Work program and theses dop. The 2nd internar. science.-pact. conf.], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, 24—26 nov, pp. 36.
3. The page (2021), "Dirty air in Kiev: the concentration of harmful substances is seven times higher than normal", available at: https://thepage.ua/ua/news/yakist-povitrya-u-kiyevi-14-sichnya-2021 (Accessed 17 October 2021).
4. Vasylenko, L.O. and Zhukova, O.H. (2019), "Research of changes in concentrations of harmful substances in the districts of Kyiv", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh [Materials of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists], Kyiv, Ukraine, 27—29 nov, рp. 254—256.
5. Voloshkina, O.S., Tkachenko, T.M., Sipakov, R.V., Lys'ko, O.P. and Buniak, O.M. (2019), "Impact of global climate change on the degree of air pollution in urban areas ", Materialy XIII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia" [Materials of the XIII International Scientific and Technical Conference "Problems of Ecology and Energy Saving"], Mykolaiv, Ukraine, 20—22 sept, pp. 17—19.
6. Voloshkina, O.S., Zhukova, O.H., Sipakov, R.V. and Bereznyts'ka, Yu.O. (2018), "Study of formaldehyde pollution of atmospheric air in Kyiv on car drives", Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh [Materials of the International Scientific Conference of Young Scientists], Odessa, Ukraine, pp. 46—51.
7. Department of Ecology and Natural Resources (2020), "Ecological Passport of Kyiv" available at: https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2020/9/1/eco_pasport_2019.pdf (Accessed 17 October 2021).
8. Koval'ova, A.V., Kravchenko, M.V. and Klimova, I.V. (2020), " The impact of rising temperatures and air pollution of the urban environment as a result of climate change on health social infrastructure workers", Visnyk Prydniprovs'koi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury, vol. 6, available at: http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960 (Accessed 17 October 2021).
9. Klebanova, N.S. and Klebanov, D.O. (2011), "The impact of mobile stationary sources of pollutant emissions on the quality of atmospheric air in the city of Kiev in 2009-2010", Nauk. pratsi UkrNDHMI, vol. 260, available at: https://uhmi.org.ua/pub/np/260/Klebanova_Klebanov_260.pdf (Accessed 17 October 2021).
10. UA-News (2017), "Causes and ways to solve the problem of air pollution", available at: http://uanews.pp.ua/prychyny-ta-shlyahy-vyrishennya-problemy-zabrudnennya-povitrya (Accessed 18 October 2021).
11. Safranov, T.A. (2003), Ekolohichni osnovy pryrodokorystuvannia: navch. posib. dlia stud. vyschykh navch. Zakladiv [Ecological foundations of nature management: teaching. posib. for stud. higher teaching. Institutions], Lviv, Ukraine.
12. Slovo i dilo. Analitychnyj portal (2020), "Air pollution in Kiev: data for recent days", available at: https://goo.su/ac1p (Accessed 18 October 2021).
13. Ukrinform Mul'tymedijna platforma inomovlennia Ukrainy (2021), "Formaldehyde content decreased in the air of Kyiv", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311767-u-povitri-kieva-znizivsa-vmist-formaldegidu-odnak-dioksidu-azotu-stalo-se-bilse.html (Accessed 17 October 2021).
14. SaveEcoBot (2021), "The level of air pollution in the city in Kiev", available at: https://www.saveecobot.com/ru/maps/kyiv (Accessed 15 October 2021).
15. Ukrains'ka pravda (2021), "What kind of air we breathe in Ukraine, and how it was affected by quarantine", available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/02/17/243953/ (Accessed 15 October 2021).

№ 4 2022, стор. 56 - 63

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 150

Відомості про авторів

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

L. Vasylenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4201-5481


Ю. О. Березницька

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

Yu. Bereznytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7953-3974


С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, Академік академії будівництва України

S. Fedorenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1487-6890


М. І. Березний

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури

M. Berezny

Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3748-2472


П. Ф. Сегеда

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури

P. Cegeda

Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1272-4498

Як цитувати статтю

Василенко Л. О., Березницька Ю. О., Федоренко С. В., Березний М. І., Сегеда П. Ф. Концентрація шкідливих речовин у м. києві. Агросвіт. 2022. № 4. С. 56–63. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.56

Vasylenko, L., Bereznytska, Yu., Fedorenko, S., Berezny, M. and Cegeda, P. (2022), “Concentration of harmful substances in kyiv”, Agrosvit, vol. 4, pp. 56–63. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.