EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.37

УДК: 330.332

В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Незалежна Україна після розпаду СРСР успадкувала потужний гірничо-металургійний комплекс, який за своїми масштабами становив понад 35% колишнього загальносоюзного ГМК. У період з 1991 р. по 1995 р. відбувся спад виробництва в металургійній галузі.
Переважання негативних тенденцій у металургійній галузі у цей період пов'язано, насамперед, із відсутністю внутрішнього ринку чорних металів та зниженням платоспроможного попиту основних металоспоживаючих секторів економіки. Перешкодою до швидкого формування внутрішнього ринку металургійної продукції стала економічна криза, наслідками якої були зниження національного доходу України, капітальних вкладень, відсутність випереджаючого розвитку машинобудівного комплексу та будівництва житла. першочерговим завданням підприємств металургійної галузі протягом 1991—1995 рр., було якнайшвидше покращення фінансово-економічного становища.
Подальший аналіз динаміки змін виробництва основної продукції металургійної галузі доводить, що її розвиток відбувався нерівномірно.
У статті проаналізовано етапи основні етапи ринкової трансформації металургійної галузі. Завдяки таким трансформаціям металургійна галузь України перетворилася у замкнену технологічну систему: "видобуток і перероблення залізорудної сировини ® виробництво коксу ® виплавка чавуну і сталі ® виробництво прокату".
До існуючих проблем металургійної галузі України в 2014—2015 рр. додалася війна на Донбасі. Також досить серйозною проблемою стала у березні 2017 року так звана "націоналізація" керівництвом російсько-терористичних угруповань в ОРДЛО українських металургійних підприємств, які розташовані на непідконтрольній Києву території Донбасу.
Поряд з цим подальший розвиток української металургії та нарощування обсягів металургійного виробництва можливі й за цілковитої відмови від контрактів з ОРДЛО. На наш погляд, така відмова здатна активізувати додаткове зростання на підприємствах галузі, що знаходяться на підконтрольних Україні територіях. Це потребує політичної волі та рішучих заходів з боку державної влади.

Ключові слова: вектори; тенденції; економіка; етапи; розвиток; металургійна галузь.

Література

1. Амоша О.І., Саломатіна Л.М. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи. Економіка України. 2017. № 3. С. 20—34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_3_3
2. Бесараб С.О. Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 62—65.
3. Большаков В.І., Тубольцев Л.Г. Чорна металургія і національна безпека України. Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 48—58.
4. Воробйов С.Л., Собкевич О.В. Пріоритети та інструменти модернізації металургійної галузі України. Стратегічні пріоритети. 2012. № 4. С. 118—124.
5. Гринько Т.В., Андросова І.О. Проблеми та перспективи розвитку металургійної галузі в Україні. Проблеми економіки. 2019. № 2 (40), С. 39—44.
6. Гудзь Т.П. Реструктуризація як метод управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 3. С. 102—108.
7. Касич А.О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України. Бізнес-Інформ. 2016. № 7. С. 67—72.
8. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків: монографія. ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". К., 2017. 308 с.
9. Кравчук Н.М., Матросова І.Д. Тенденції розвитку металургійної промисловості України: глобальна конкурентоспроможність та інноваційний аспект. Приазовський економічний вісник. 2020. №1. С. 32—37.
10. Мельник О.В. Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств України. Ефективна економіка. 2017. № 8. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7629
11. Кулицький С. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи. Україна: події, факти, коментарі. 2016. № 5. С. 44—65. http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf
12 . Макогон Ю.В. Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 68—75.
13 . Осипов В.М. Управління конкурентоспроможністю продукції металургійної галузі: монографія за наук. ред. академіка Б.В. Буркинського. Одеса: МПП "Евен", 2005. 296 с.
14 . Ramskyi A., Solon'ko A. "Mechanism of formation of financial security of an enterprise", Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2018. № 1. С. 14—20. https://doi.org/10.32750/2018-0102
15 . Тарасенко А.В. Вклад металлургии в экономику Украины. GMK CENTER. 2018. URL: https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/ (дата звернення: 26.01.2020).
16 . Ушеренко С.В., Шевчук Н.В. Ефективність управління капіталом металургійних підприємств України. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. C. 204—212.
17 . Экономические проблемы черной металлургии Украины: Моногр. / под общ. ред. С.С. Аптекаря, А.И. Амоши. Донецк: ДонГУЭТ, 2005. 383 с.
18 . Металлургический комплекс стран СНГ. Экономический аспект. ИЭП НАН Украины, 1998. 46 с.
19 . Долгоруков Ю. Экономическое обеспечение структурной перестройки металлургии Украины. Экономика Украины. 2005. № 10. С. 40—45.
20 . Венгер В.В., Точилін В.О. Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України: від підтримки до партнерства. Економіка і прогнозування. 2010. № 2. С. 114—128.
21 . Точилін В.О., Венгер В.В. Ринок металопродукції: сучасний стан і перспективи розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3. С. 105—114.
22 . Венгер В.В., Точилін В.О. Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України: від підтримки до партнерства. Економіка і прогнозування. 2010. № 2. С. 114—128.
23 . Венгер В.В., Хаустов В.К. Сучасний стан та перспективи розвитку металургійної галузі України: напрями технологічної модернізації. Економіка України. 2019. № 9—10. С. 24—43.
24 . Венгер В.В. Ринок металопродукції. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки). Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. С. 103—116.

V. Venger, N. Romanovska, M. Chyzhevska

TRENDS AND VECTORS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

After the collapse of the USSR, an independent Ukraine inherited a powerful mining and metals complex, which in its scale constituted more than 35% of the former Union-wide mining and metals complex. In the period from 1991 to 1995, production in the metallurgical industry fell.
The prevailing negative trends in the steel industry during this period are due, first of all, to the absence of domestic market of ferrous metals and the reduction of solvent demand for the main metal consuming sectors of the economy. An obstacle to rapid formation of the domestic market of metallurgical products was the economic crisis, the consequences of which were the decline of the national income of Ukraine, capital investments, absence of ahead development of the machine-building complex and construction of housing. the priority task of the metallurgical enterprises during 1991-1995 was to improve the financial and economic situation as quickly as possible.
Further analysis of the dynamics of changes in the production of the main products of the metallurgical industry proves that its development was uneven.
The article analyzes the stages of the main stages of the market transformation of the metallurgical industry. Thanks to such transformations, the metallurgical industry of Ukraine has become a closed technological system: "Mining and processing of iron ore raw materials ® coke production ® cast iron and steel production ® rolled production".
The war in Donbas was added to the existing problems of the metallurgical industry of Ukraine in 2014-2015. In March 2017, the so-called "nationalization" by the leadership of Russian-terrorist groups in the ORDLO of Ukrainian metallurgical enterprises, located on the territory of Donbass, became a rather serious problem.
At the same time, further development of the Ukrainian metallurgy and growth of volumes of metallurgical production are possible at the full refusal of contracts with ORDLO. In our opinion, such refusal is able to activate additional growth in the enterprises of the branch, which are under control of Ukraine. This requires political will and decisive action on the part of the state authorities.

Keywords: vectors; trends; economics; stages; development; metallurgical industry.

References

1. Amosha, O. I. And Salomatina, L. M. (2017), "Innovative development of industrial enterprises in the regions: problems and prospects", Ekonomika Ukrainy, Vol. 3, pp. 20—34. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_3_ (Accessed 30.12.2021).
2. Besarab, S. O. (2016) "Modern trends in metallurgical companies in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 62—65.
3. Bolshakov, V.I. and Tuboltsev, L.G. (2014), "Ferrous metals and national security of Ukraine", Visnyk Natsional'noi akademii nauk Ukrainy, Vol. 9, pp. 48—58.
4. Vorob'ev, S.L and Sobkevych, O.V. (2012), "Priorities and instruments of modernization of metallurgical industry of Ukraine", Strategic priorities, Vol. 4 (25), pp. 118—124.
5. Grynko, T. V. and Androsova, I. O. (2019), "Problems of and Prospects for the Development of the Metallurgical Industry in Ukraine", Problemy ekonomiky, vol. 2 (40), pp. 39—44
6. Gudz, T. (2018), "Restructuring as method of management of enterprise a financial equilibrium", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, Vol. 3, pp. 102—108.
7. Kasych, A.O. (2016), "Modernization as a Strategic Objective of the Development of Industry in Ukraine", Biznes-Inform, Vol. 7, pp. 67—72.
8. Korablin, S.O. (2017), Makroekonomichna dynamika Ukrainy: pastka syrovynnykh rynkiv [Macroeconomic dynamics of Ukraine: the trap of raw materials markets], State Organization "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
9. Kravchuk, N.M. and Matrosova, I.D.(2020), "Trends in the development of the metallurgical industry of Ukraine: global competitiveness and innovation aspect", Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, Vol. 1, pp. 32—37.
10. Melnyk, O.V. (2017), "Trends and prospects of development of metallurgical enterprises of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7629 (Accessed 30.12.2021).
11. Kulyts'kyy, S. (2016), "Ukrainian ferrous metallurgy: state, problems, prospects", Ukrayina: podiyi, fakty, komentari, vol. 5, pp. 44—65, available at: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf. (Accessed 30.12.2021).
12. Makogon, Ju. V. (2019), "The domestic market of metallurgy of Ukraine and the concentration of enterprises in this industry", Visnyk ekonomichnoi' nauky Ukrai'ny, Vol. 1, pp. 68—75.
13. Osypov, V.M. (2005), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii metalurhiinoi haluzi [Management of competitiveness of production of metallurgical industry], Even, Odesa, Ukraine.
14. Ramskyi, A. and Solon'ko, A. (2018), "Mechanism of formation of financial security of an enterprise", European scientific journal of Economic and Financial innovation, Vol 1, pp. 14—20. https://doi.org/10.32750/2018-0102
15. Tarasenko, A.V. (2018), "The contribution of metallurgy to the economy of Ukraine", GMK CENTER, Available at: https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/ (accessed: 28.12.2021).
16. Usherenko, S. V. and Shevchuk, N. V. (2015), "Сapital management efficiency at metallurgical enterprises", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 204—212.
17. Aptekar, S.S. and Amosha, A.I. (Eds.). (2005). Ekonomicheskie problemy chernoj metallurgii Ukrainy [Economic problems of ferrous metallurgy of Ukraine], DonGUET, Donetsk, Ukraine.
18. IEP NAN Ukraine (1998), Metallurgicheskij kompleks stran SNG. Ekonomicheskij aspekt [Metallurgical complex of the CIS countries. Economic aspect], IEP NAN Ukraine, Kyiv, Ukraine.
19. Dolhorukov, Yu. (2005), "Economic support for the structural restructuring of metallurgy in Ukraine", Ekonomika Ukrainyi, Vol. 10, pp. 40—45.
20. Venher, V. and Tochylin, V. (2010), "Features of co-operation between the state and business in the field of the mining-and-metallurgy complex of Ukraine: from support to partnership", Ekon. prognozuvann, Vol. 2, pp. 114—128.
21. Tochylin, V.O. and Venher, V.V. (2010), "Metal products market: current state and prospects", Aktualni problemy ekonomiky, Vol. 3, pp. 105—114.
22. Venher, V.V. and Tochylin, V.O. (2010), "Features of interaction between the state and business in the field of mining and metallurgical complex of Ukraine: from support to partnership", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 114—128.
23. Venher, V.V. and Khaustov, V.K. (2019), "Current state and prospects of development of the metallurgical industry of Ukraine: directions of technological modernization", Ekonomika Ukrainy, vol. 9—10, pp. 24—43.
24. Venher V.V. (2013), Rynok metaloproduktsii. Problemy, napriamy ta chynnyky spryiannia rozvytku vnutrishnoho rynku Ukrainy (realnyi sektor ekonomiky). [Metal products market. Problems, directions and factors promoting the development of the internal market of Ukraine (real sector of the economy)], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2022, стор. 37 - 47

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 175

Відомості про авторів

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0003-1018-0909


Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-1377-7551


M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-1637-9564

Як цитувати статтю

Венгер В. В., Романовська Н. І., Чижевська M. Б. Тенденції та вектори розвитку металургійної галузі України. Агросвіт. 2022. № 4. С. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.37

Venger, V., Romanovska, N. and Chyzhevska, M. (2022), “Trends and vectors of development of metallurgical industry of Ukraine”, Agrosvit, vol. 4, pp. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.