EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Трусова, І. І. Вініченко, Н. К. Дьяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.18

УДК: 519.866:005.93

Н. В. Трусова, І. І. Вініченко, Н. К. Дьяченко

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглянуто теоретичні та методичні положення моделювання бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств. Доведено, що моделювання поточних бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств в поточному періоді, на основі яких формується оптимізаційна багатокритеріальна граф-модель ймовірного часового лагу дебіторської заборгованості, диференціює параметри ефективності виробничої діяльності шляхом використання методу логістичної регресії. Обгрунтовано, що моделювання бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств в поточному періоді дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв'язки в дисфункціях виробничої діяльності і переходити до моделі стійкого розвитку з ефективним використанням ресурсних потоків. Моделювання розглядається як рефлексивна технологія, яка на ранніх стадіях розвитку кризових ситуацій виступає методичною основою моделі, яка пов'язує сучасний аналітичний процес та динамічною економічною дійсністю сільськогосподарських підприємств. Для визначення ймовірності часового лагу дебітором заборгованості за продукцію (роботи) послуги представлено економетрично-регресійну модель, яка уособлює комплекс показників результативності. Встановлено, що ефективність впровадженої кредитної політики грунтується на факті досягнення оптимального часового лагу дебіторської заборгованості.

Ключові слова: моделювання; бізнес-процеси; виробнича діяльність; ресурсні потоки; сільськогосподарські підприємства.

Література

1. Alcian A. (1950). Uncertainty, evolution and economic theory. Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58 (3). P. 211—221.
2. Бюджет Софт — українське програмне забезпечення бізнес-процесів. URL: https://budgetsoft.com.ua/techno-oglyad-systemy?gclid=EAIaIQobChMI-oPZt6n89QIVXAWiAx14YAr8EAMYASAAEgLIN_D_BwE
3. Irani Z., Hlupic V., Giaglis G. (2000). Business-process reengineering: a design perspective. International Journal of Flexible Manufacturing Systems. 2000. Vol. 12 (4). P. 247—252.
4. Каменнова М., Громов А., Ферапонтов М., Шматлюк А. Бизнес-моделирование. Методология ARIS. М.: Вест-Мета Технология. 2002. 279 с.
5. Kliem R.L. Risk management for business process reengineering projects. Information Systems Management. 2000. Vol. 17 (4). P. 50—71.
6. Koubarakis M., Plexousakis D. Business process modeling and design — a formal model and methodology. BT Technology Journal. 1999. Vol. 17 (4). P. 23—35.
7. Корзаченко О.В. Моделювання управління бізнес-процесами телекомунікаційних підприємств: автореф. дис. … к-та екон. наук: 08.00.11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2014. 20 с.
8. Куликов Г.Г., Конєв К.А. Методологія управління машинобудівним підприємством на основі інтеграції його бізнес-процесів. Вісник УГАТУ. 2006. № 2 (15). С. 82—91.
9. Linton J.D., Walsh S.T. Acceleration and extension of opportunity recognition for nanotechnologies and other emerging technologies. International Small Business Journal. 2008. Vol. 26 (1). P. 83—99.
10. McClennen J.C., Ingersoll D.M. Cultural change through quality process management. College Student Journal. 1997. Vol. 31 (1). P. 51—68.
11. Мамонова К. М. Карти самоорганізації у лінгвістичних описах в моделюванні соціально-економічних явищ. Економіка: проблеми теорії та практики. 2009. № 254 (6). С. 169—178.
12. Knight F. Risk, uncertainty and profit. Boston: Haygton, Mifflin. 1933. 274 p.
13. Наумов А.А., Хайрулін М.Б. (2009). Управління бізнес-процесами в умовах невизначеності. Вісник УГТУ-УПІ. 2009. № 2. С. 109—119.
14. Rory L. Chase The knowledge-based organization: an international survey. Journal of Knowledge Management. 1997. Vol. 1(1). P. 38—49.
15. Рунова Є.В. Моделювання бізнес-процесів в умовах фінансового оздоровлення промислового підприємства. Вісник КГФЕІ. 2008. № 4. С. 23—25.
16. Сергєєва А.Д. Система мотивації топ-менеджерів на основі показника вартості бізнесу. Вісник УГТУ-УПІ. 2008. № 3. С. 25—32.
17. Трусова Н.В., Цап В.Д., Терновський В.О. Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова математика: Навчальний посібник/ Н.В. Трусова, В.Д. Цап, В.О. Терновський. — За ред. ред. Трусової Н.В. — Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2017. — 392 с.
18. Hitt M.A., Gimeno Ja., Hoskisson R.E. Current and future research methods in strategic management. Organizational Research Methods. 1998. Vol. 1 (1). P. 6—44.
19. Hoskisson R.E., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D. Theory and research in strategic management: swings of a pendulum. Journal of Management. 1999. Vol. 25 (3). P. 417—456.

N. Trusova, I. Vinichenko, N. Diachenko

MODELING OF THE BUSINESS PROCESSES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article considers the theoretical and methodological provisions of modeling business processes of agricultural enterprises. It is proved that modeling of current business processes of agricultural enterprises in the current period, based on which the optimization multicriteria graph-model of probable time lag of receivables is formed, differentiates the parameters of production efficiency by using the method of logistic regression. It is substantiated that the modeling of business processes of agricultural enterprises in the current period allows identifying causal links in the dysfunctions of production activities and moving to a model of sustainable development with efficient use of resource flows. Modeling is considered as a reflective technology, which in the early stages of crisis development is the methodological basis of the model, which connects the modern analytical process and the dynamic economic reality of agricultural enterprises. It is substantiated that in the modeling of the current business process there are commodity, energy, labor, logistics and other flows, but all of them in the resource aspect, are also reduced to the primary flows of agricultural enterprises. The existence of primary flows of agricultural entities has a significant result of operation, if the studied object depends not only on the optimization of the use of financial, material and information resources, but also on the components of the relevant flows. The scheme of realization of methodical position on modeling of business processes of agricultural enterprises in the current period is presented. The structure of graph-model of rational architecture of probabilistic time lag of receivables in the current business process of agricultural enterprises is constructed. A system of indicators for evaluating the priority business process of "Probabilistic time lag with receivables" has been developed. To determine the probability of time lag, the debtor of the debt for products (works) of the service presents an econometric model using log-regression, which includes a system of indicators for assessing debtors. It is established that the effectiveness of the implemented credit policy is based on the fact of achieving the optimal time lag of receivables.

Keywords: modeling; business processes; production activity; resource flows; agricultural enterprises.

References

1. Alcian, A. (1950), "Uncertainty, evolution and economic theory", Journal of Political Economy, vol. 58 (3), pp. 211—221.
2. Budget Software (2022), "Ukrainian business process software", available at: https://budgetsoft.com.ua/techno-oglyad-systemy?gclid=EAIaIQobChMI-oPZt6n89QIVXAWiAx14YAr8EAMYASAAEgLIN_D_BwE (Accessed 10 Feb 2022).
3. Irani, Z., Hlupic, V. and Giaglis, G. (2000), "Business-process reengineering: a design perspective", International Journal of Flexible Manufacturing Systems, vol. 12 (4), pp. 247—252.
4. Kamennova, M., Gromov, A., Ferapontov, M. and Shmatalyuk, A. (2002), Biznes-modelirovanie. Metodologiya ARIS. [Business modeling. ARIS methodology], Vest-Meta Tehnologiya, Moscow, Russia
5. Kliem, R.L. (2000), "Risk management for business process reengineering projects", Information Systems Management, vol. 17 (4), pp. 50—71.
6. Koubarakis, M. and Plexousakis, D. (1999), "Business process modeling and design — a formal model and methodology", BT Technology Journal, vol. 17 (4), pp. 23—35.
7. Korzachenko, O.V. (2014), "Modeling of Business Processes Management in Telecommunication Companies", Abstract of Ph.D. dissertation, Mathematical methods, models and information technologies in economics, Vadym Hetman National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
8. Kulikov, G.G. and Konev, К.А. (2006), "Methodology of machine-building enterprise management on the basis of integration of its business processes", Bulletin of the UGATU, vol. 2 (15), pp. 82—91.
9. Linton, J.D. and Walsh, S.T. (2008), "Acceleration and extension of opportunity recognition for nanotechnologies and other emerging technologies", International Small Business Journal, vol. 26 (1), pp. 83—99.
10. McClennen, J.C. and Ingersoll, D.M. (1997), "Cultural change through quality process management", College Student Journal, vol. 31(1), pp. 51—68.
11. Mamonova, K.M. (2009), "Maps of self-organization in linguistic descriptions in the modeling of socio-economic phenomena", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 254 (6), pp. 169—178.
12. Knight, F. (1933), Risk, uncertainty and profit, Haygton, Mifflin, Boston, USA
13. Naumov, А.А. and Khairulin, M.B. (2009), "Management of business processes in conditions of uncertainty",Visnyk UHTU-UPI, vol. 2, pp. 109—119.
14. Rory, L. Chase (1997), "The knowledge-based organization: an international survey", Journal of Knowledge Management, vol. 1(1), pp. 38—49.
15. Runova, E.V. (2008), "Modeling of business processes in terms of financial recovery of an industrial enterprise", Visnyk KHFEI, vol. 4, pp. 23—25.
16. Sergeeva, A.D. (2008), "System of motivation of top managers on the basis of business value indicator", Visnyk KHFEI, vol. 3, pp. 25—32.
17. Trusova, N.V., Tsap, V.D. and Ternovsky, V.O. (2017), Upravlinnia finansovymy potokamy pidpryiemstva. Finansova matematyka [Management of financial flows of the enterprise. Financial Mathematics], Vydavnychyj budynok MMD, Melitopol, Ukraine
18. Hitt, M.A., Gimeno, Ja. and Hoskisson, R.E. (1998), "Current and future research methods in strategic management", Organizational Research Methods, vol. 1(1), pp. 6—44.
19. Hoskisson, R.E., Hitt, M.A., Wan, W.P. and Yiu, D. (1999), "Theory and research in strategic management: swings of a pendulum", Journal of Management, vol. 25 (3), pp. 417—456.

№ 4 2022, стор. 18 - 26

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-9773-4534


І. І. Вініченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9527-1625


Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Diachenko

Senior Lecturer of the Department of Mathematics,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8506-9204

Як цитувати статтю

Трусова Н. В., Вініченко І. І., Дьяченко Н. К. Моделювання бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2022. № 4. С. 18–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.18

Trusova, N., Vinichenko, I. and Diachenko, N. (2022), “Modeling of the business processes of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 18–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.