EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СЕЛІ
М. В. Жук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.11

УДК: 332.1:631

М. В. Жук

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СЕЛІ

Анотація

Предметом дослідження статті є інституційний механізм функціонування аграрного сектору економіки як основоположний інструмент та засіб управління й регулювання його розвитку у контексті аграрних відносин, виробничої діяльності, вирішення соціальних та екологічних проблем сільського господарства. Встановлено, що його подальші трансформації та змістовні й структурні зрушення мають забезпечити стратегічні пріоритети подальшого розвитку. В свою чергу, останні повинні бути направлені на вирішення завдань і проблем, які й найбільш гострими та важливими для аграрного сектору. В результаті у статті було визначено, що для різних історичних періодів його розвитку вони були також різними й стосувалися: роздержавлення, реформування форм власності й приватизації; формування багатоукладної економіки за провідної ролі приватної власності; зовнішньоекономічної діяльності принаймні у розрізі трьох основних етапів. Наразі, такими стратегічними пріоритетами для інституційного механізму аграрного сектору є конструктивне забезпечення земельної реформи, продовольчої безпеки й адміністративно-територіальної реформи на селі. У відповідності до цього зроблено висновки, що складники та стратегічні пріоритети розвитку інституційного механізму мають охоплювати моніторинг, державний контроль та регулювання ринку землі, раціональне ресурсокористування в інтересах всього суспільства; забезпечення справедливої конкуренції великих, малих і дрібних товаровиробників, антимонопольні заходи й деконцентрацію та диверсифікацію виробництва, обмеження не конструктивної діяльності агрохолдингів та спонукання їх до соціальної відповідальності; досягнення всебічної взаємодії та узгодження інтересів агробізнесу і сільських громад для розвитку інфраструктури сільських територій, ринку праці на селі, підвищення рівня та якості життя сільського населення.

Ключові слова: аграрний сектор; інституційний механізм; земельна й адміністративно-територіальна реформа; децентралізація; сільські громади; великий агробізнес; соціальна відповідальність; рівень життя; стандарти; продовольча безпека; сільське населення.

Література

1. Мармуль Л.О. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка АПК, 2016, № 7. С. 80—86.
2. Ходаківська О.В., Могильний О.М. Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 6.
3. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.
4. Ходаківська О.В., Левек Р. Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 5—18.
5. Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10—14.
6. Довжик О.О. Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 97—102.
7. Мармуль Л.О., Радєва М.М. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2006. 198 с.
8. Ігнатенко М.М. Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 65—69.
9. Ходаківська О.В., Могильний О.М. Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 1. С. 32—41.
10. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток земельних ринкових відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55—60.
11. Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України у контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць НАДУ. 2017. Вип. 2. С. 105—122.
12. Романюк І.А. Основні чинники та напрями інтенсифікації аграрного виробництва в сучасних умовах господарювання. Наукові праці ПДАА. Вип. 2 (11). Полтава: ПДАА. 2015. С. 225—230.
13. Лопатинський Ю.М., Кифяк В.І. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. 248 с.
14. Бородіна О.М., Шубравська О.В. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". К., 2018. 152 с.

M. Zhuk

STRATEGIC OBJECTIVES AND PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY TO IMPROVE LAND USE EFFICIENCY, FOOD SECURITY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN RURAL AREAS

Summary

The subject of the article is the institutional mechanism of functioning of the agricultural sector of the economy as a fundamental tool and means of managing and regulating its development in the context of agricultural relations, production activities, solving social and environmental problems of agriculture. It is established that its further transformations and substantive and structural changes should provide strategic priorities for further development. In turn, the latter should be aimed at solving problems and challenges that are most acute and important for the agricultural sector. As a result, the article determined that for different historical periods of its development they were also different and concerned: privatization, reform of ownership and privatization; formation of a diversified economy with the leading role of private property; foreign economic activity in at least three main stages. Currently, such strategic priorities for the institutional mechanism of the agricultural sector are the constructive provision of land reform, food security and administrative-territorial reform in rural areas. In accordance with this, it was concluded that the components and strategic priorities of the institutional mechanism should include monitoring, state control and regulation of the land market, rational use of resources in the interests of society as a whole; ensuring fair competition of large, small and small producers, antitrust measures and deconcentration and diversification of production, restricting non-constructive activities of agricultural holdings and encouraging them to social responsibility; achieving comprehensive cooperation and coordination of the interests of agribusiness and rural communities for the development of rural infrastructure, the rural labor market, improving the level and quality of life of the rural population. The processes of decentralization of administration and administrative-territorial reform in general that are taking place in Ukraine already have a significant impact today and are directly proportional to the future development of the agricultural sector. Therefore, modern institutional mechanisms for the development of the agricultural sector should be aimed at ensuring close links and concerted action in the system of "state institutions — agricultural enterprises — local communities." This will help solve the problems of land reform; rational land use and social responsibility of large agribusiness; ensuring food security.

Keywords: agrarian sector; institutional mechanism; land and administrative-territorial reform; decentralization; rural communities; big agribusiness; social responsibility; standard of living; standards; food security; rural population.

References

1. Marmul', L.O. (2016), "Methodical approaches to the development of rural areas on the basis of decentralization", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 80—86.
2. Khodakivs'ka, O.V. and Mohyl'nyy, O.M. (2019), "Neoliberal approaches to the formation of the model of market turnover of land: inflated expectations and reality", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 6.
3. Romaniuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agricultural sector", Ahrosvit, vol. 11, pp. 12—15.
4. Khodakivs'ka, O.V. and Levek, R. (2018), "Land relations: finding a balance of interests between government regulation and neoliberalism", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 5—18.
5. Ihnatenko, M.M. and Runcheva, N.V. (2017), "Processes of resource provision of specialization and concentration of production in corporate agricultural formations", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10—14.
6. Dovzhyk, O.O. (2016), "State regulatory agricultural policy in the context of world experience", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 97—102.
7. Marmul', L.O. and Radyeva, M.M. (2006), Mekhanizm formuvannya dyversyfikatsiynoyi polityky pidpryyemstva v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky [The mechanism of formation of diversification policy of the enterprise in the conditions of transformational economy], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
8. Ihnatenko, M.M. (2015), "Social responsibility of business structures in the activities of food companies", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 65—69.
9. Khodakivs'ka, O.V. and Mohyl'nyy, O.M. (2018), "Social responsibility of agricultural holdings: theoretical assumptions and market practices", Rynok pratsi ta zaynyatist' naselennya, vol. 1, pp. 32—41.
10. Fedorov, M.M. (2011), "Land reform and development of land market relations", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 55—60.
11. Shchurevych, L.M. (2017), "Priorities of Ukraine's agricultural policy in the context of European integration", Zbirnyk naukovykh prats' NADU, vol. 2, pp. 105—122.
12. Romaniuk, I.A. (2015), "The main factors and directions of intensification of agricultural production in modern economic conditions", Naukovi pratsi PDAA, vol. 2 (11), pp. 225—230.
13. Lopatyns'kyy, Yu.M. and Kyfyak, V.I. (2014), Rozvytok ahrarnoho sektora natsional'noyi ekonomiky na instytutsiynykh zasadakh [Development of the agricultural sector of the national economy on an institutional basis], Chernivets'kyy natsionalnyy univerystet, Chernivtsi, Ukraine.
14. Borodina, O.M. and Shubravs'ka, O.V. (2018), Ahrarnyy i sil's'kyy rozvytok dlya zrostannya ta onovlennya ukrayins'koyi ekonomiky: naukova dopovid' [Agrarian and rural development for the growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific report], DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny", Kyiv, Ukraine.

№ 4 2022, стор. 11 - 17

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 132

Відомості про авторів

М. В. Жук

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, ЗВО "Подільський державний університет", м. Кам'янець-Подільський

M. Zhuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Podolsk State University, Kamyanets-Podilsky

ORCID:

0000-0002-7742-6523

Як цитувати статтю

Жук М. В. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку інституційного механізму аграрного сектору економіки України для підвищення ефективності землекористування, продовольчої безпеки та адміністративно-територіальної реформи на селі. Агросвіт. 2022. № 4. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.11

Zhuk, M. (2022), “Strategic objectives and priorities for the development of the institutional mechanism of the agricultural sector of Ukraine's economy to improve land use efficiency, food security and administrative-territorial reform in rural areas”, Agrosvit, vol. 4, pp. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.