EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.3

УДК: 332.2:332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Обгрунтовано, що методологічною основою формування державної земельної політики щодо управління землекористуванням виступають цілі сталого (збалансованого) розвитку, на основі яких формуються пріоритети соціального, економічного та екологічного розвитку як у глобальному, так і локальному вимірах. Зокрема, формування сталого (збалансованого) розвитку землекористування передбачає свідоме формування збалансованих відносин між економічним зростанням (економічний складник), турботою про навколишнє середовище (екологічний складник) та здоров'ям людини (соціальний складник).
Основними показниками оцінки ефективності управлінських дій щодо формування сталого (збалансованого) землекористування визначено: екологічну стабільність землекористування, вартість землекористування за показниками нормативної грошової оцінки земель, вартість доданої власності. Проведена екологічна оцінка землекористування в Україні показує, що станом на 2010 рік при існуючому використанні земель екологічна стабільність відноситься до стабільно нестійкого (Кек.ст = 0,39) та те, що станом на 2020 рік також залишається в зоні стабільно нестійкого землекористування (Кек.ст = 0,41). Тобто за 10 років покращення екологічної стабільності склала тільки 0,02 одиниці, що є недостатнім для такого періоду. Економічну ефективність управлінських дій оцінено показником зміни вартості землекористування в Україні, який станом на 2010 рік при існуючому використанні земель склав 88158 млрд дол. США або 1461 дол. США за 1 га, а станом на 2020 рік складав 92428 млрд дол. США або 1531 дол. США за 1 га, що в 1,05 рази є більшою. Таким чином, зміна вартості землекористування в Україні характеризуються незначною позитивною закономірністю, оскільки порівнюючи з європейськими країнами, вартість землекористування є 10 разів вищою. Соціальну ефективність управлінських дій оцінено показником зміни валової доданої вартості створюваної землекористуванням в Україні, яка станом на 2010 рік при існуючому використанні земель складає 6768 млрд дол. США або 112 дол. США за 1 га та станом на 2020 р. — 7142 млрд дол. США або 118 дол. США за 1 га, тобто в 1,05 рази є більшою. Таким чином, зміна валової доданої вартості землекористування в Україні характеризуються теж незначною позитивною закономірністю. Авторами констатовано, що управлінські дії щодо збалансованого землекористування в Україні є недостатньо ефективними для цих років.

Ключові слова: стале (збалансоване) землекористування; управлінські дії; екологічна стабільність; економічна і соціальна ефективність.

Література

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 21.01.2022 р.)
2. Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквир М.І. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування. Київ. 2001. 15 с.
3. Другак В.М. Теоретичні і методичні основи економіки землекористування. Київ: ЦЗРУ, 2004. 150 с.
4. Ikerd J. Two related but distinctly different concepts: organic farming and sustainable agriculture. Small Farm Today. 1993. № 10 (1). Р. 30—31.
5. Pretty J. N. Regenerating agriculture: policies and practice for sustainability and self-reliance. Earthscan, London, 1995. URL: https://www.nap.edu/catalog/4930/regenerating-agriculture-policies-and-practice-for-sustainability-and-self-reliance (дата звернення: 19.01.2022 р.).
6. Концепція боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1024-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-р (дата звернення: 19.01.2022 р.).
7. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 22 серпня 2013 року № 508. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#Text (дата звернення: 20.01.2022 р.).
8. Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 рік. Головне управління Держгеокадастру у Волинській області. 2020. URL: http://volynska.land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukraini-stanom-na-01-01-2020/ (дата звернення: 19.01.2022 р.).
9. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/dataset/e306e6a5-eb59-4bc7-aa3e-fb8f12dd7599 (дата звернення: 19.01.2022 р.).

A. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka, N. Kapinos, N. Tretiak

ASSESSMENT OF MANAGEMENT ACTIVITIES EFFICIENCY FOR THE FORMATION OF BALANCED LAND USE

Summary

It is substantiated that the methodological basis for the formation of state land policy on land use management are the goals of sustainable (balanced) development, based on which the priorities of social, economic and environmental development are formed in both global and local dimensions. In particular, the formation of sustainable (balanced) land use development involves the conscious formation of balanced relationships between economic growth (economic component), care for the environment (environmental component) and human health (social component).
The main indicators for assessing the effectiveness of management activities for formation of sustainable (balanced) land use are: environmental land use stability, the value of land use in terms of regulatory monetary valuation of land, the value of added property. The conducted ecological assessment of land use in Ukraine shows that as of 2010 with the existing land use ecological stability is defined as stably unsustainable (Kek.st = 0.39) and as of 2020 with the existing land use remains in the zone of stably unsustainable land use (Kek.st = 0.41) that is, for 10 years of growth to improve environmental stability or an increase is 0.02 units, which is insufficient. The economic efficiency of management activities is estimated by the indicator of changes in the value of land use in Ukraine as of 2010 with the existing land use, which is 88,158 billion US dollars or 1,461 US dollars per 1 hectare, and as of 2020 with the existing land use it has changed to 92,428 billion. US dollars or 1,531 US dollars per 1 hectare, which is 1.05 times larger. Thus, changes in the value of land use in Ukraine are characterized by a slight positive pattern, as the cost of land use in European countries is 10 times higher. The social efficiency of management activities is estimated by the indicator of change in gross added value created by land use in Ukraine as of 2010 with the existing land use it is 6,768 billion. US dollars or 112 US dollars per 1 hectare, and as of 2020 with the existing land use has changed and it is 7,142 billion US dollars or 118 US dollars per hectare, which is 1.05 times larger. Thus, changes in the gross added value of land use in Ukraine are also characterized by a slight positive pattern.

Keywords: sustainable (balanced) land use; management activities; environmental stability; economic and social efficiency.

References

1. President of Ukraine (2019), Decree "On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 10 January 2022).
2. Tretiak, A.M., Tretiak, R.A. and Shkvir, M.I. (2001), Metodychni rekomendatsii otsinky ekolohichnoi stabil'nosti ahrolandshaftiv ta sil's'kohospodars'koho zemlekorystuvannia [Methodical recommendations for assessing the ecological stability of agricultural landscapes and agricultural land use], Kyiv, Ukraine.
3. Drugak, V.М. (2004), Teoretychni i metodychni osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia [Theoretical and methodological foundations of land use economics], CZRU, Kyiv, Ukraine.
4. Ikerd, J. (1993), "Two related but distinctly different concepts: organic farming and sustainable agriculture", Small Farm Today, vol. 10 (1), pp. 30—31.
5. Pretty, J.N. (1995), "Regenerating agriculture: policies and practice for sustainability and self reliance", available at: https://www.nap.edu/catalog/4930/regenerating-agriculture-policies-and-practice-for-sustainability-and-self-reliance (Accessed 19 January 2022).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "The concept of combating land degradation and desertification", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-r (Accessed 19 January 2022).
7. Ministry of Agrarian Policy and Food of August (except for lands of settlements) (2013), Order "Procedure for normative monetary valuation of non-agricultural lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#Text (Accessed 20 January 2022).
8. Main Department of the State Geocadastre in Volyn Region (2020), "Directory of indicators of normative monetary valuation of agricultural lands in Ukraine as of 01.01.2020", available at: http://volynska.land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukraini— apartment-on-01-01-2020/ (Accessed 19 January 2022).
9. The only state open data web portal (2020), "Directory of indicators of normative monetary valuation of lands of settlements", available at: https://data.gov.ua/dataset/e306e6a5-eb59-4bc7-aa3e-fb8f12dd7599 (Accessed 19 January 2022).

№ 4 2022, стор. 3 - 10

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 129

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О., Третяк Н. А. Оцінка ефективності управлінських дій щодо формування збалансованого землекористування. Агросвіт. 2022. № 4. С. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.3

Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T., Kapinos, N. and Tretiak, N. (2022), “Assessment of management activities efficiency for the formation of balanced land use”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.