EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
В. А. Голян, Н. В. Мединська, Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.10

УДК: 338.43:316.422

В. А. Голян, Н. В. Мединська, Ю. Б. Заставний

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність розроблення теоретико-методологічних засад формування економічного механізму органічного сільськогосподарського виробництва в умовах глобальних природоохоронних викликів. Доведено, що сучасний економічний механізм органічного сільськогосподарського виробництва з врахуванням глобальних природоохоронних викликів має охоплювати комплекс методів, інструментів, важелів регуляторного впливу на темпи, масштаби та пропорції органічного землеробства, органічного тваринництва та органічного кормовиробництва, що дасть можливість максимальною мірою використовувати внутрішні фінансові ресурси, залучати позикові кошти на вітчизняному фінансовому ринку, а також акумулювати кошти міжнародних фінансових фондів, створених у рамках глобальної архітектоніки боротьби з глобальним потеплінням, для формування основного капіталу та поповнення обігових коштів. Встановлено, що набір методів, інструментів та важелів економічного механізму органічного сільськогосподарського виробництва в умовах формування нової глобальної природоохоронної архітектоніки та поглиблення децентралізації влади має детермінуватися дотриманням комплексу принципів: подолання депресивності сільських населених пунктів; забезпечення максимізації формування замкнених циклів в агропродуктових ланцюгах; перманентної імплементації міжнародних стандартів та регламентів якості і безпечності сільськогосподарської сировини, харчових напівфабрикатів та готових харчових продуктів; мінімізації еколого-деструктивного та природо-руйнівного впливу на агроландшафти; конвергенції вітчизняної та міжнародної практик впровадження методів та технологій органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва; комплексності використання всіх складових матеріально-технічної субстанції сільськогосподарської сировини та готових харчових продуктів; дотримання Цілей сталого розвитку, затверджених ООН; екологізації відтворювальних пропорцій; використання переваг децентралізації; дотримання вимог кліматичної угоди, укладеної в м. Глазго; випереджального, а не наздоганяючого типу розвитку сектору органічних сільськогосподарських виробництв. Обгрунтовано, що методи, інструменти та важелі економічного механізму органічного сільськогосподарського виробництва мають об'єднуватися в антикризовий, стимулюючий та стабілізаційний пакети. Встановлено, що схвалення Нової кліматичної угоди у м. Глазго (Великобританія) сформувало додаткові умови для розширеного відтворення потенціалу органічного сільськогосподарського виробництва через диверсифікацію зовнішніх інвестиційних потоків.

Ключові слова: органічне сільськогосподарське виробництво; економічний механізм; кліматична угода; децентралізація; фінансові вливання; глобальна архітектоніка.

Література

1. В ЄС — нове органічне законодавство: що зміниться для українських експортерів. URL: https://agroportal.ua/news/mir/v-yes-nove-organichne-zakonodavstvo-shcho-zminitsya-dlya-ukrajinskih-eksporteriv
2. Грановська В.Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду. Економіка і суспільство. 2017. №9. С. 384—390.
3. Гуторов О.І., Чудовська В.А. Формування та функціонування ефективного механізму розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: [колективна монографія]; за ред. О.В. Ульянченко. Х.: Смугаста тип., 2015. С. 216—226.
4. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text
5. Зіновчук Н.В., Лесь А.В., Ращенко А.В. Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка АПК. 2016. №9. С. 33—38.
6. Кипоренко В.В. Формування системи сертифікації органічного сільського господарства в Україні. Агросвіт. 2014. №24. С. 28—34.
7. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. 2018. №7. С. 16—27.
8. Рибаченко О.М. Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 33—39.
9. Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку. Монографія. К., ТОВ ДІА, 2015. 248 с.
10. Krasnova Y., Golovko L., Hunko L., Medynska N., Sandeep Kumar. An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine. Materialstoday: proceedings. 2022. Vol. 49. Part 8. Pр. 3619—3623.

V. Golyan, N. Medynska, Y. Zastavnyy

ECONOMIC MECHANISM OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION

Summary

The article substantiates the need to develop theoretical and methodological foundations for the formation of the economic mechanism of organic agricultural production in the context of global environmental challenges. It is proved that the modern economic mechanism of organic agricultural production, taking into account global environmental challenges, should cover a set of methods, tools, levers of regulatory influence on the pace, scale and proportions of organic farming, organic animal husbandry and organic feed production, which will make it possible to maximize the use of domestic financial resources, attract borrowed funds in the domestic financial market, as well as accumulate funds from international financial funds, created within the framework of the global architectonics of combating global warming, for the formation of fixed capital and replenishment of working capital. It is established that the set of methods, tools and levers of the economic mechanism of organic agricultural production in the context of the formation of new global environmental architectonics and deepening the decentralization of power should be determined by compliance with a set of principles. They are overcoming the depression of rural settlements; ensuring the maximization of the formation of closed cycles in agricultural product chains; permanent implementation of international standards and regulations for the quality and safety of agricultural raw materials, food semi-finished products and ready-made food products; minimization of ecological-destructive and nature-destructive impact on agricultural landscapes; convergence of domestic and international practices of introducing methods and technologies of organic farming, feed production and animal husbandry; complexity of using all components of the material and technical substance of agricultural raw materials and finished food products; compliance with the Sustainable Development Goals approved by the UN; greening reproductive proportions; using the advantages of decentralization; compliance with the requirements of the Climate Agreement concluded in Glasgow; a leading, rather than catching-up type of development of the organic agricultural production sector. It is proved that the methods, tools and levers of the economic mechanism of organic agricultural production should be combined into anti-crisis, incentive and stabilization packages. It is established that the approval of the new Climate Agreement in Glasgow (Great Britain) created additional conditions for the expanded reproduction of the potential of organic agricultural production through the diversification of external investment flows.

Keywords: organic agricultural production; economic mechanism; climate agreement; decentralization; financial injections; global architectonics.

References

1. AgroPortal (2022), "New organic legislation in the EU: what will change for Ukrainian exporters", available at: https://agroportal.ua/news/mir/v-yes-nove-organichne-zakonodavstvo-shcho-zminitsya-dlya-ukrajinskih-eksporteriv (Accessed 15 Jan 2022).
2. Hranovs'ka, V.H. (2017), "Mechanisms to stimulate the development of organic sector enterprises: adaptation of world experience", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 384—390.
3. Hutorov O.I. and Chudovs'ka V.A. (2015), "Formation and functioning of an effective mechanism for the development of organic agricultural production", Ekonomichni, ekolohichni ta sotsial'ni aspekty vykorystannia zemel'nykh resursiv v Ukraini [Economic, environmental and social aspects of land use in Ukraine], Smuhasta typohrafiia, Kharkiv, Ukraine, pp. 216—226.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine to improve the system of management and deregulation in the field of land relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text (Accessed 15 Jan 2022).
5. Zinovchuk, N.V. Les', A.V. and Raschenko, A.V. (2016), "Motivational factors of the organization of organic agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 33—38.
6. Kyporenko, V.V. (2014), "Formation of the certification system of organic agriculture in Ukraine", Ahrosvit, vol. 24, pp. 28—34.
7. Kyrylov, Yu.Ye. Hranovs'ka, V.H. and Krykunova, V.M. (2018), "Factors and incentives for the development of the organic segment of agricultural production in the world", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 16—27.
8. Rybachenko, O.M. (2013), "Organizational and economic prerequisites for the development of organic feed production in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 33—39.
9. Shkuratov, O.I. Chudovs'ka, V.A. and Vdovychenko, A.V. (2015), Orhanichne sil's'ke hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni imperatyvy rozvytku [Organic agriculture: ecological and economic imperatives of development], TOV DIA, Kyiv, Ukraine.
10. Krasnova, Y. Golovko, L. Hunko, L. Medynska, N. Sandeep, K. (2022), "An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine", Materialstoday: proceedings, vol. 49, no. 8, pp. 3619—3623.

№ 3 2022, стор. 10 - 18

Дата публікації: 2022-02-17

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Н. В. Мединська

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

N. Medynska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Manager of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2573-0205


Ю. Б. Заставний

доктор філософії в галузі економіки, м. Київ

Y. Zastavnyy

PhD in Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Голян В. А., Мединська Н. В., Заставний Ю. Б. Економічний механізм органічного сільськогосподарського виробництва в умовах глобальних природоохоронних викликів: теоретико-методологічні засади формування. Агросвіт. 2022. № 3. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.10

Golyan, V., Medynska, N. and Zastavnyy, Y. (2022), “Economic mechanism of organic agricultural production in the context of global environmental challenges: theoretical and methodological foundations of formation”, Agrosvit, vol. 3, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.