EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
О. В. Харламова, Т. К. Метіль, Т. М. Уманець, К. М. Огданський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.31

УДК: 657.01:330.34

О. В. Харламова, Т. К. Метіль, Т. М. Уманець, К. М. Огданський

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Анотація

У статті визначаються особливості запровадження та вплив системи управлінського обліку на результативність підприємств індустрії гостинності. Обрано 30 компаній м. Києва та Київської області на основі стратифікованого методу з метою отримання адекватної вибірки на основі економічного критерію. Було розроблено анкету, що має три розділи. Використано кількісний підхід для аналізу впливу системи управлінського обліку з метою оцінки продуктивності компаній-користувачів та компаній-некористувачів. Для аналізу впливу систем практик управлінського обліку на результативність компаній використано непараметричний підхід. Результати висвітлили позитивні та статистично значущі зв'язки між більшістю інструментів управлінського обліку та показниками готельного бізнесу. Доведено, що компанії, які вже використовують методи управлінського обліку, виявляють великий інтерес до нових інструментів стратегічного управлінського обліку. Обгрунтовано на основі U-критерію Манна-Уітні, що система обліку витрат та стратегічний управлінський облік мають позитивне вплив на фінансові та нефінансові показники діяльності компаній індустрії гостинності.

Ключові слова: управлінський облік; бюджетування; стратегічний управлінський облік; система обліку витрат; ефективність.

Література

1. Костякова А.А. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 49—54.
2. Бруханський Р.Ф. Ідентифікація специфічних функцій стратегічного управлінського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. № 1. С. 7—18.
3. Дерій В.А., Гуменна-Дерій М.В. Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. № 2 (40). С. 12—18.
4. Турова Л.Л., Костюнік О.В. Проблеми впровадження управлінського обліку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 37—40.
5. Афанас'єва І.І., Розмислов О.М. Сучасні тенденції трансформації управлінського обліку. Економіка і управління. 2020. № 8. С. 77—85.
6. Мазіна О.І. Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. № 2. С. 83—90.
7. Azudin A., Mansor N. Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology. Asia Pacific Management Review. 2018. Vol. 23. № 3. Pр. 222—226.
8. Amara T., Benelifa S. The impact of external and internal factors on the management accounting practices. International Journal of Finance and Accounting. 2017. Vol. 6. № 2. Pр. 46—58.
9. Adu-Gyamfi J., Chipwere K.Y.W. The Impact of Management Accounting Practices on the Performance of Manufacturing Firms: An Empirical Evidence from Ghana. Research Journal of Finance and Accounting. 2020. Vol. 11, № 20. Pр. 100—113.
10. Cuzdriorean D.D. The use of management accounting practices by Romanian small and medium-sized enterprises: A field study. Journal of Accounting and Management Information Systems. 2017. Vol. 16, № 2. Pр. 291—312.
11. Pham D.H., Dao T.H., Bui T. D. The Impact of Contingency Factors on Management Accounting Practices in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business. 2020. Vol. 7, № 8. Pр. 77—85.

O. Kharlamova, T. Metil, T. Umanets, K. Ohdanskyi

PRACTICAL ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY

Summary

The article defines the features of the introduction and the impact of the management accounting system on the effectiveness of hospitality industry enterprises. 30 companies of Kiev and Kiev region were selected on the basis of a stratified method in order to obtain an adequate sample based on an economic criterion. A questionnaire has been developed, which has three sections. A quantitative approach was used to analyze the impact of the management accounting system in order to assess the productivity of user companies and non-supplier companies. To analyze the impact of management accounting practice systems (cost accounting, budgeting, decision support systems, efficiency assessment) on the effectiveness of companies, a nonparametric approach was used. The results highlighted positive and statistically significant links between most management accounting tools and hotel business indicators. The results of the Spearman Ranking correlation coefficient test show positive and statistically significant links between most management accounting tools and hotel business indicators. In particular, cost accounting systems and strategic Management accounting have a positive and significant ratio relative to the indicators of financial and non-financial activities. In contrast, budgeting and performance evaluation methods have a positive and significant impact only on the return on investment. Decision support systems do not affect the results of the company's activities. It is proved that companies that already use management accounting methods show great interest in new tools of strategic management accounting. Companies that are just starting to implement management accounting are showing interest in more traditional management accounting tools — cost accounting and budgeting systems. It is justified on the basis of the Mann-Whitney U-criterion that the cost accounting system and strategic management accounting have a positive impact on the financial and non-financial performance indicators of the hospitality industry companies. The results of the study can be useful for raising awareness of entrepreneurs about the advantages (in the context of competitiveness and efficiency from the introduction of management accounting methods.

Keywords: management accounting; budgeting; strategic management accounting; cost accounting system; efficiency.

References

1. Kostyakovа, A. A. (2017), "Management accounting as a source of information of management system", Young scientist, vol. 1, pp. 49—54.
2. Brukhanskyi, R. F. (2020), "Identification of specific unctions of strategic management accounting", Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization, vol. 1, pp. 7—18.
3. Derii, V. A. and Humenna-Derii, M. V. (2018), "Management accounting and analysis of business processes in the enterprise", Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, vol. 2, no. 40, pp. 12—18.
4. Turova, L. and Kostiunik, О. (2018), "Problems of management accounting organization in the Ukrainian enterprises", Investments: practice and experience, vol. 5, pp. 37—40.
5. Afanasieva, I. and Rozmyslov, A. (2020), "Current trends of management accounting transformation", Economics and management, vol. 8, pp. 77—85.
6. Mazina, О. I. (2018), "The importance of global principles of management account in the development of theory, practice and professional competences", Economic Bulletin. Series: finance, accounting, taxation, vol. 2, pp. 83—90.
7. Azudin, A. and Mansor, N. (2018), "Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology", Asia Pacific Management Review, vol. 23, no. 3, pp. 222—226.
8. Amara, T. and Benelifa, S. (2017), "The impact of external and internal factors on the management accounting practices", International Journal of Finance and Accounting, vol. 6, no. 2, pp. 46—58.
9. Adu-Gyamfi, J. and Chipwere, K. Y. W. (2020), "The Impact of Management Accounting Practices on the Performance of Manufacturing Firms: An Empirical Evidence from Ghana", Research Journal of Finance and Accounting, vol. 11, no. 20, pp. 100—113.
10. Cuzdriorean, D. D. (2017), "The use of management accounting practices by Romanian small and medium-sized enterprises: A field study", Journal of Accounting and Management Information Systems, vol. 16, no. 2, pp. 291—312.
11. Pham, D. H., Dao, T. H. and Bui, T. D. (2020), "The Impact of Contingency Factors on Management Accounting Practices in Vietnam", The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, vol. 7, no. 8, pp. 77—85.

№ 2 2022, стор. 31 - 36

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

О. В. Харламова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

O. Kharlamova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Auditing, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9422-4990


Т. К. Метіль

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

T. Metil

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

ORCID:

0000-0002-4553-4343


Т. М. Уманець

викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

T. Umanets

Lecturer of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

ORCID:

0000-0002-8517-9761


К. М. Огданський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

K. Ohdanskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Social and Labor Relations, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-8126-4977

Як цитувати статтю

Харламова О. В., Метіль Т. К., Уманець Т. М., Огданський К. М. Практичні аспекти запровадження управлінського обліку на підприємствах індустрії гостинності. Агросвіт. 2022. № 2. С. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.31

Kharlamova, O., Metil, T., Umanets, T. and Ohdanskyi, K. (2022), “Practical aspects of the introduction of management accounting at the enterprises of the hospitality industry”, Agrosvit, vol. 2, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.