EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Д. В. Дячков, А. С. Олійник, А. С. Гончаренко, Я. Войтеховіч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.24

УДК: 138.439.02

Д. В. Дячков, А. С. Олійник, А. С. Гончаренко, Я. Войтеховіч

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

З'ясовано, що ефективне управління маркетинговою діяльністю у контексті продовольчої безпеки підприємства потребує насамперед чіткого розуміння суті та змісту маркетингу, а особливо сучасного маркетингу, який розмежовує за часовою ознакою етапи еволюції концепцій маркетингу. Досліджено, що сучасний етап розвитку ринкових відносин підприємства свідчить про те, що традиційна маркетингова концепція змінює зміст концепції збуту, передбачаючи орієнтацію на споживачів, підкріплену комплексом спрямованих на задоволення потреб ринку, заходів. Визначено, що ефективне управління маркетинговою діяльністю має поєднувати як елементи уніфікації, як того жорстко вимагає світовий ринок, так і елементи персоніфікації з метою забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності при освоєнні планового сегменту ринку. Зауважено, що сучасне управління маркетинговою діяльністю грунтується на пріоритетному становленні маркетингу взаємодій у системі соціально-етичного маркетингу і спрямоване на здійснення процесів, пов'язаних зі створенням, підтримкою та розширенням міцних взаємовідносин зі споживачами.

Ключові слова: маркетинг; концепції маркетингу; маркетингова діяльність; маркетингові стратегії; продовольча безпека.

Література

1. Білик М.Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 4. С. 143—148.
2. Буняк Н.М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.01 — розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Луцьк, 2006. 23 с.
3. Вакуленко Ю.В., Олійник А.С., Чернега В.М. Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2019. № 21. С. 86—92. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.86.
4. Дячков Д.В., Ткачова (Нетеса) І.В. Маркетингово-орієнтований підхід до управління підприємствами спортивно-оздоровчих послуг. Електронний науково-практичний журнал: Інфраструктура ринку. Одеса. 2020. Вип. 40. С. 182—186.
5. Кирилич Т.Ю. Диверсифікація маркетингової діяльності малих підприємств: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2015. 254 с.
6. Ковальчук В.В. Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2018. № 9. С. 159—160.
7. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: Питер, 1999. 896 с.
8. Лисогор В.М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону. навч. посібн. К.: Кондор, 2007. 208 с.
9. Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти: монографія / Р.М. Лепа, Д.В. Солоха, С.В. Коверга та ін. Донецьк: Схід. вид. дім, 2012. 288 с.
10. Мельник Д.Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. С. 213—219.
11. Олійник А.С., Тургеля Ю.С., Соколовська Ю.Є. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19—20. С. 110—116. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110.
12. Теорія і практика маркетингу в Україні: монографія / за наук. ред. А.Ф. Павленка. К.: КНЕУ, 2005. 584 с.
13. Тєлєтов О.С., Провозін М.В. Інноваційні маркетингові структури промислових підприємств України. Науковий вісник Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Серія: "Економічні науки". 2015. № 1 (69), Ч. 2. С. 54—63.

D. Diachkov, А. Oliinyk, A. Honcharenko, Ya. Voitekhovich

MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

It was found that effective management of marketing activities in the context of food security requires a clear understanding of the essence and content of marketing, and especially modern marketing, which distinguishes the stages of evolution of marketing concepts. It is investigated that the current stage of development of market relations of the enterprise indicates that the traditional marketing concept changes the content of the sales concept, providing a focus on consumers, supported by a set of measures aimed at meeting market needs. It is determined that effective management of marketing activities should combine both elements of unification, as strictly required by the world market, and elements of personalization in order to ensure a sufficient level of competitiveness in the development of the planned market segment. It is noted that the modern management of marketing activities is based on the priority of marketing interactions in the system of socio-ethical marketing and aims to implement processes related to the creation, maintenance and expansion of strong relationships with consumers. Strategic marketing through the development of marketing strategy performs the task of identifying unmet needs and developing products to meet them in order to obtain or maximize profits. Marketing strategy is a general concept of management, which is implemented as a result of formulating goals; development of competition strategy, basic marketing strategy, segmentation strategy, brand support strategy, and analytical financial and economic justification of actions. Any marketing strategy determines the vector of action of the enterprise and in relation to consumers and competitors. It is long-term oriented; is a means of realizing the marketing goals of the enterprise; based on the results of marketing strategic analysis; has a certain subordination in the hierarchy of enterprise strategies; determines the market direction of the enterprise; is an integral part of the formation of enterprise strategy, which has a certain logic, consistency and cyclicity. Features of marketing management in the context of food security of the enterprise due to the widespread development of transnationalization in all areas of business. This process is accompanied by the development of cross-cultural marketing technologies, the task of which is to maximize the audience, while increasing its relevance and ethnic marketing technologies with a focus on national values and ethnic flavor.

Keywords: marketing; marketing concepts; marketing activities; marketing strategies; food security.

References

1. Bilyk, M. D. (2009), "Strategic management and enterprise strategies", Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, vol. 4, pp. 143—148.
2. Bunyak, N. M. (2006), "Formation of marketing strategy for regional development and mechanisms for its implementation", Ph.D. Thesis, Location of productive forces and regional economy, Lutsk, Ukraine.
3. Vakulenko, Yu., Oliinyk, А. and Cherneha, V. (2019), "The role of marketing strategy in the development of agrarian enterprises", Agrosvit, vol. 21, pp. 86—92. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.86
4. Diachkov, D.V. and Tkachova (Netesa), I.V. (2020), "Marketing-oriented approach to the management of sports and health services", Elektronnyy naukovo-praktychnyy zhurnal: Infrastruktura rynku, vol. 40, pp. 182—186.
5. Kirilich, T. Yu. (2015), "Diversification of marketing activities of small enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.
6. Kovalchuk, V. V. (2018), "Marketing strategy of the enterprise: the essence of the concept, features of formation in modern business conditions", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, vol. 9, 159—160.
7. Kotler, F. (1999), Marketing. Menedzhment. Analiz, planirovaniye, vnedreniye, kontrol' [Marketing. Management. Analysis, planning, implementation, control], Piter, St-Petersburg, Russia.
8. Lisogor, V. M. (2007), Osnovy modelyuvannya marketynhovoyi diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv rehionu [Fundamentals of modeling the marketing activities of agricultural enterprises in the region], Condor, Kyiv, Ukraine.
9. Lepa, R. M., Solokha, D. V. and Koverga, S.V. (2012), Marketynh ta menedzhment: metody, modeli ta instrumenty [Marketing and management: methods, models and tools], Skhid, Donets'k, Ukraine.
10. Melnik, D. L. (2009), "Marketing strategy of the enterprise", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 213—219.
11. Oliinyk, А., Turhelia, Yu. and Sokolovska, Yu. (2020), "Production and marketing strategies of anti-crisis management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19—20, pp. 110—116. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110.
12. Pavlenko, A. F. (2005), Teoriya i praktyka marketynhu v Ukrayini [Theory and practice of marketing in Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Teletov, O. S. and Provozin, M. V. (2015), "Innovative marketing structures of industrial enterprises of Ukraine", Naukovyy visnyk Vyshchoho navchal'noho zakladu Ukoopspilky "Poltavs'kyy universytet ekonomiky i torhivli". Seriya: "Ekonomichni nauky", vol. 1 (69), pp. 54—63.

№ 2 2022, стор. 24 - 30

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Д. В. Дячков

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

D. Diachkov

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-2637-0099


А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-0274-5204


А. С. Гончаренко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

A. Honcharenko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-6753-6729


Я. Войтеховіч

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ya. Voitekhovich

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-2465-2308

Як цитувати статтю

Дячков Д. В., Олійник А. С., Гончаренко А. С., Войтеховіч Я. Управління маркетинговою діяльністю у контексті продовольчої безпеки підприємства. Агросвіт. 2022. № 2. С. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.24

Diachkov, D., Oliinyk, А., Honcharenko, A. and Voitekhovich, Ya. (2022), “Management of marketing activities in the context of food security of the enterprise”, Agrosvit, vol. 2, pp. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.