EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
О. О. Школьний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.18

УДК: 001.895:338.48:631:640.4

О. О. Школьний

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Анотація

У статті висвітлено теоретико-методологічні аспекти дослідження інноваційних процесів у туризмі та гостинності в сільській місцевості. Складність феноменологічної картини інноваційних рішень зумовлює необхідність її вивчення з позицій багатофункціональності агропродовольчої сфери. Досягнення підприємствами конкурентних переваг можливе за умов диверсифікації, освоєння нових ринків, формування стратегій маркетингового позиціювання та пошуку нових форм комерційної діяльності.
Ефективність підприємницьких рішень пов'язана із залученням інноваційних технологій, достовірної інформації та ефективних методів управління. Водночас чітке організаційне, теоретичне та методологічне забезпечення сприяє досягненню збалансованої оцінки ринкових можливостей та вибору найменш ризикованих бізнес-стратегій. В умовах кризових явищ, пов'язаних з впливом чинників пандемії COVID-19, зростає важливість коригування діяльності суб'єктів господарювання у сфері агротуризму та гостинності, що значною мірою зумовлює необхідність вивчення теоретико-методологічних аспектів розвитку інноваційного менеджменту.
Пандемія коронавірусної хвороби негативно вплинула на деякі галузі національної економіки. Це значною мірою відображається у підприємницькій діяльності в сфері сільського туризму та гостинності. Залучення підприємств до інноваційних процесів та постачання на ринок нових конкурентоспроможних інноваційних товарів і послуг може сприяти подоланню наслідків кризових явищ. Попри нижчу ефективність інноваційного менеджменту в невеликих за масштабами підприємствах, які функціонують у сільській місцевості, тут існують сприятливі можливості для споживачів та місцевих жителів, що забезпечує економічні та соціальні вигоди.
Індикатори підприємницьких інновацій повинні відображати актуальність, точність/валідність, надійність, своєчасність, послідовність, порівнянність, доступність відповідно до цілей ефективного позиціювання продукції та послуг на ринку, розширення внутрішніх можливостей та формування стратегій щодо конкурентів.
Використання якісних, кількісних та змішаних методів дослідження може сприяти моніторингу інноваційних технологій та процесів диверсифікації у сфері туризму та гостинності в сільській місцевості в контексті підтримки сталих конкурентних переваг.

Ключові слова: інновації; конкурентні переваги; диверсифікація; туризм та гостинність у сільській місцевості; кількісні; якісні та змішані методи досліджень.

Література

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV (з чинними змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 06.01.2022).
2. Давидова О.Г. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). С. 65—69.
3. Ковальова О.В., Самсонова В.В., Гакал Т.О. Відновлення сільського зеленого туризму в умовах COVID-19 як інструмент реновації аграрної економіки. Бізнес Інформ. 2020. № 10. C. 155—162.
4. Підвальна О.Г. Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем. Інфраструктура ринку. Одеса, 2020. Вип. 43. С. 334—337. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (дата звернення: 06.01.2022).
5. Сардак С.Е., Саркісьян А.С. Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму. Економічний простір. 2018. №138. С. 18—28.
6. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обосновання теория, процедуры и техники. М.: Эдиториал URSS, 2001. 256 с.
7. Школьний О.О. Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: монографія. Умань: УНУС, 2007. 308 c.
8. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. 242 с.
9. Lane, B. and Kastenholz, E. (eds). Rural Tourism: New Concepts, New Research, New Practice. Abingdon: Routledge, 2019. 296 p.
10. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing: Paris; Eurostat: Luxembourg, 2018. 256 p.
11. Phillimore J. and Goodson L. (eds) Qualitative Research in Tourism Ontologies, Epistemologies and Methodologies. London: Routledge, 2004. 333 p.

O. Shkolnyi

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL RESEARCH ASPECTS OF INNOVATIVE PROCESSES IN RURAL TOURISM AND HOTEL BUSINESS

Summary

The theoretical and methodological research aspects of innovative processes in rural tourism and hotel business have been highlighted in the article. The complexity of the phenomenological picture of innovative solutions necessitates its study from the standpoint of multifunctionality of the agrifood sector. The achievement of sustainable competitive advantage by enterprises is possible under the conditions of diversification, development of new markets, formation of marketing positioning strategies and search for new forms of commercial activities.
The effectiveness of business decisions is related to the involvement of innovative technologies, reliable information and efficient management methods. At the same time, improved organizational, theoretical and methodological support facilitates to achieve a balanced assessment of market opportunities and the choice of business strategies with the least amount of risk. The COVID-19 crisis has shown the importance of adjustments in the activities of business entities in the field of agritourism and hospitality, which largely necessitates the study of theoretical and methodological aspects of the developments in innovation management.
The coronavirus pandemic has had a negative impact on some sectors of the national economy. This is highly reflected in the entrepreneurial activities of rural tourism and hospitality. The involvement of enterprises in the innovation process and the supply to the market of new competitive innovative goods and services can facilitate the overcoming of the effects of the recent crisis.
Despite the lower performance of innovative management in small-scale enterprises operating within rural areas there are favorable opportunities for consumers and local residents, which provides economic and social benefits.
Indicators of entrepreneurial innovations should be able to reflect the relevance, accuracy and validity, reliability, timeliness, consistency, comparability, availability in accordance with the objectives of effective selling of products and services in the market, expanding internal capabilities and positioning the company relative to the competitors.
The use of quantitative, qualitative and mixed research methods can facilitate monitoring of innovative technologies and diversification processes in the field of tourism and hospitality in rural areas in the context of sustainable competitive advantage.

Keywords: innovations; competitive advantage; diversification; rural tourism and hotel business; quantitative; qualitative and mixed research methods.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Innovation Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 6 January 2022).
2. Davydova, О. (2015), "Features for applying the innovation in the development of tourism industry in Ukraine", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 7 (172), pp. 65—69.
3. Kovalova, O. V., Samsonova, V. V. and Gakal, T. O. (2020), "The recovery of rural green tourism in COVID-19 conditions as an instrument for the renovation of the agrarian economy", Business Inform, vol. 10, pp. 155—162.
4. Pidvalna, O. G. (2020), "Innovative directions of rural tourism development in the structure of regional tourism systems", Market Infrastructure, [Online], vol. 43, pp. 334—337, available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (Accessed 6 January 2022).
5. Sardak, S., and Sarkisian, A. (2018), "Innovative aspects of international tourism development", Economic scope, vol. 138, pp. 18—28.
6. Strauss, A. and Corbin, J. (2001), Osnovy kachestvennogo issledovaniya: obosnovannya teoriya, procedury i tekhniki [Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques], Moscow, URSS.
7. Shkolny, O. O. (2007), Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy upravlinnia konkurentospromozhnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Organizational and Economic Mechanisms of Managing Competitiveness of Agricultural Enterprises], Uman State Agrarian University, Uman, Ukraine.
8. Schumpeter, J. A. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku: Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle], Vydavnychyj dim "Kyievo-Mohylians'ka akademiia", Kyiv, Ukraine.
9. Lane, B. and Kastenholz, E. (eds) (2019), Rural Tourism: New Concepts, New Research, New Practice, Routledge, Abingdon, UK.
10. OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, 4th Edition, OECD Publishing, Eurostat, Paris; Luxembourg.
11. Phillimore, J., and Goodson, L. (eds) (2004), Qualitative Research in Tourism Ontologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, London, UK.

№ 2 2022, стор. 18 - 23

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 477

Відомості про авторів

О. О. Школьний

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

O. Shkolnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2010-6497

Як цитувати статтю

Школьний О. О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інноваційних процесів у туризмі та гостинності в сільській місцевості. Агросвіт. 2022. № 2. С. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.18

Shkolnyi, O. (2022), “Theoretical and methodological research aspects of innovative processes in rural tourism and hotel business”, Agrosvit, vol. 2, pp. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.