EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.3

УДК: 338.432:332.2](4+477)

О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано, що в сучасних умовах особливе значення повинно надаватись вивченню перспектив розвитку агробізнесу, які б забезпечували еколого-економічне ефективне землекористування.
Відповідно метою статті є з'ясування орієнтирів розвитку агробізнесу в європейських країнах та обгрунтування його перспектив в Україні.
З'ясовано, що в Україні основними орієнтирами розвитку агробізнесу є такі: співпраця з науковими установами та бізнесовими структурами, впровадження сучасних європейських технологій, реалізація спільних проєктів на грантовій основі, підготовка перспективно мислячого кадрового потенціалу, проведення спеціалізованих виставок досягнень у сфері агробізнесу, налагодження діалогу між владними та бізнесовими структурами, впровадження нових технологій у виробництво продукції, застосування обмежень у використанні засобів агрохімії, органічне виробництво, впровадження методів контролю за харчовою продукцією, використання конкурентних переваг у сфері агробізнесу, диверсифікація виробництва, екологобезпечне виробництво, організація агробізнес-поїздок, розвиток міжнародних зв'язків, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у агробізнес, забезпечення логістики агровиробництва.

Ключові слова: агробізнес; Європейський Союз; управління земельними ресурсами; наука; бізнес; агроустанови; конкурентоспроможність; екологобезпечне виробництво; інвестиції; орієнтири розвитку.

Література

1. Третяк А.М., Третяк В.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. 2021. № 1—2. С. 3—11.
2. Дзядук В. Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу як об'єкта державного впливу. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 2. С. 219—226. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/25.pdf
3. Шевченко A., Петренко O. Сучасний стан розвитку мікро та малого агробізнесу в Україні. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6. № 1. Pp. 146—160. URL: https://are-journal.com/are/article/view/289
4. Губені Ю.Е. Агробізнес у системі організації сільського господарства. Економіка АПК. 2009. № 7. С. 34—38. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2009/2009_07/09_07_05.pdf
5. Уніят Л.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі: моногр. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 586 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
6. Назарова К. Гордополов В., Куляша Н., Куляша О. Розвиток агробізнесу в Україні: аналіз, оцінка та аудит. Бізенес Інформ. 2020. № 9. С. 136—146. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_9_0_136_146
7. Погорєлова Т.В. Статистичні аспекти моніторингу агробізнесу України. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. За ред. М.І. Звєрякова та ін. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2019. № 1 (69). С. 58—67. URL: http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2019/69/pdf/58-67.pdf
8. Бурик З.М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС. Інвестиції: практика та досвід. № 7. 2019. С. 96—102. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2019/18.pdf
9. Александров Д. Ефективний агробізнес. ALEXANDROV&PARTNERS. 148 с. URL: https://lawyers.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/Efektivnii-agrobiznes ALEXANDROVPARTNERS.pdf
10. Світові моделі підтримки сільського господарства. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html
11. Крюкова І.О. Пріоритети розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі України у контексті сучасних європейських тенденцій. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. № 1—2 (86). 2021. С. 12—19.
12. Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянська І.З. Львів, ІРД НАНУ. 2020. 141 с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). URL: http://economika.kr-admin.gov.ua/files/dolishn_smart.pdf
13. Федорчук Н.В. Європейський "зелений курс" та аграрний сектор України: очікування і виклики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3 (120). С. 27—31. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/6.pdf
14. Зінчук Т.О., Левківський Є.В. Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 39—49.

О. Lazarieva, A. Mas, K. Borysevych

GUIDELINES OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF LAND RESOURCE MANAGEMENT IN EUROPE AND UKRAINE

Summary

The article substantiates that in modern conditions special importance should be given to the study of prospects for agribusiness development, which would ensure environmentally and economically efficient land use.
Accordingly, the aim of the article is to clarify the guidelines for the development of agribusiness in European countries and substantiate its prospects in Ukraine.
The experience of such European countries as Scandinavia, the Netherlands, Germany, France, Sweden, Belgium and Denmark has been studied.
The experience of European countries has shown that these countries are dominated by such areas of agribusiness development as service cooperatives, associations of agricultural producers to conduct joint business, use of renewable energy sources, development of bio-energy, sustainable development, improvement of animal housing conditions, investment in capacity development, smart specialization, production of new knowledge on the basis of universities and research institutions, greening of production, diversification of activities.
It is established that the implementation of Ukraine's European integration course is impossible without identifying guidelines for agribusiness development in the land management system.
In Ukraine, the main guidelines for the development of agribusiness are such as cooperation with scientific institutions and business structures, the introduction of modern European technologies, the implementation of joint projects on a grant basis, training of forward-thinking human resources, holding specialized exhibitions of achievements in the field of agribusiness, establishing dialogue between government and business structures, introduction of new technologies in production, application of restrictions on the use of agrochemicals, organic production, introduction of food control methods, use of competitive advantages in agribusiness, diversification of production, environmentally friendly production, organization of agribusiness trips, development of international relations, attraction of foreign and domestic investments in agribusiness, logistics of agricultural production.
It was found that the observance of these guidelines will promote rational and efficient management in the conditions of dynamic development of agribusiness, providing expanded reproduction of production.

Keywords: agribusiness; European Union; land management; science; business; agricultural institutions; competitiveness; environmentally friendly production; investment; landmarks.

References

1. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2021), "Theoretical basis of a modern land use system development in Ukraine", Agrosvit, vol. 1—2, pp. 3—11.
2. Dzyaduk, V. (2018), "Conceptual bases of small and medium agribusiness development as an object of state influence", Efektyvnist derqavnogo upravlinnya, vol. 2 (55), no. 2, pp. 219—226, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/25.pdf (Accessed 05 Jan 2022).
3. Shevchenko, A. and Petrenko, O. (2020), "Current state of micro and small agribusiness in Ukraine", Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 1, pp. 146—160, available at: https://are-journal.com/are/article/view/289 (Accessed 05 Jan 2022).
4. Gubeni, Yu. (2009), "Agribusiness in the system of organization of agriculture", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 34—38, available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2009/2009_07/09_07_05.pdf (Accessed 05 Jan 2022).
5. Uniyat, L.M. (2019), Orhanizatsijno-ekonomichni zasady innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv ahropromyslovoho biznesu v konkurentnomu seredovyschi [Organizational and economic principles of innovative development of agro-industrial enterprises in a competitive environment], TNEU, Ternopil, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf (Accessed 05 Jan 2022).
6. Nazarova, K., Gordopolov, V., Gulyasha, N. and Gulyasha, O. (2020), "Agribusiness development in Ukraine: analysis, evaluation and audit", Biznes-Inform, vol. 9, pp. 136—146, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_9_0_136_146 (Accessed 05 Jan 2022).
7. Pohorielova, T. (2019), "Statistical aspects of Ukrainian agribusiness monitoring", Socioeconomic research bulletin; Vіsnik socіal'no-ekonomсnih doslіdzen', vol. 1 (69), pp. 58—67.
8. Burik, Z.M. (2019), "Rural Service Cooperatives: The Experience of EU Policy", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 96—102, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2019/18.pdf (Accessed 06 Jan 2022).
9. Aleksandrov, D. (2017), "Effective agribusiness", available at: https://lawyers.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/Efektivnii-agrobiznesALEXANDROVPARTNERS.pdf (Accessed 06 Jan 2022).
10. Ukrinform (2016), "Global models of agricultural support",available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html (Accessed 06 Jan 2022).
11. Krukova, I.O. (2021), "Priorities for the development of investment activities in the agricultural sector of Ukraine in the context of current European trends", Innovaciyna ekonomika. Naukovo-virobnichy jurnal, vol. 1—2 (86), pp. 12—19.
12. Storoyanska, I.Z. (2020), "Territorial development and regional policy. Strategizing regional development on the basis of smart specialization", available at: http://economika.kr-admin.gov.ua/files/dolishn_smart.pdf (Accessed 06 Jan 2022).
13. Fedorchuk, N.V. (2021), "European "green course" and the agricultural sector of Ukraine: expectations and challenges",Derjava ta regiony. Seriya: Ekonomika I pidpriemnictvo, vol. 3 (120), pp. 27—31, available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/6.pdf (Accessed 06 Jan 2022).
14. Zinchik, T.O. and Levkivsky, E.V. (2019), "Corporate social responsibility of vertically integrated agribusiness structures as a condition for sustainable development", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 39—49.

№ 2 2022, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 828

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1050-7118


А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1140-28-17


К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

K. Borysevych

Deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6246-0668

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Мась А. Ю., Борисевич К. Ю. Орієнтири розвитку агробізнесу в системі управління земельними ресурсами в європі та Україні. Агросвіт. 2022. № 2. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.3

Lazarieva, О., Mas, A. and Borysevych, K. (2022), “Guidelines of agriculture development in the system of land resource management in europe and Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.