EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В. І. Чугунов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88

УДК: 336.143

В. І. Чугунов

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті розкрито питання сутності бюджетної політики економічного зростання. Важливим є, що бюджетна політика є ефективним засобом регулювання соціально-економічного розвитку країни. Система бюджетного регулювання базується на цілісній сукупності фінансових та економічних взаємовідносин, інституційних бюджетних елементів стосовно вибору й реалізації головних напрямів здійснення бюджетної політики, планування та прогнозування основних бюджетних показників, напрямів використання бюджетних ресурсів, досягнення запланованих соціально-економічних цілей й завдань. Визначено, що з метою підвищення результативності бюджетної політики як складової державного регулювання економіки необхідним є посилення взаємозв'язку бюджетного планування із циклічністю економіки, проведення збалансованої бюджетної політики. Бюджетна політика є активним інструментом економічної політики держави, в сучасних умовах одним з першочергових її завдань є забезпечення фінансової стійкості та збалансованості бюджетної системи. Бюджетна політика є ефективним засобом регулювання соціально-економічного розвитку країни. Система бюджетного регулювання базується на цілісній сукупності фінансових та економічних взаємовідносин, інституційних бюджетних елементів стосовно вибору й реалізації головних напрямів здійснення бюджетної політики, планування та прогнозування основних бюджетних показників, напрямів використання бюджетних ресурсів, досягнення запланованих соціально-економічних цілей й завдань. Інституційний підхід включає аналіз бюджетного регулювання як цілісної та динамічної системи, яка постійно вдосконалюється відповідно до головних макроекономічних завдань розвитку країни. Показано, що становлення інституту бюджетної політики є вагомою складовою удосконалення бюджетної системи в процесі визначення концептуальних засад та основних завдань інституційних перетворень відповідно до соціально-економічного розвитку країни. Бюджетна політика економічного розвитку має грунтуватись на сукупності фундаментальних трансформації системи бюджетного регулювання, вагомим є формування ефективної та транспарентної бюджетної системи; зниження податкового навантаження на економічну систему, використання фіскальних інструментів активізації економічного зростання; посилення соціального спрямування бюджетної та податкової системи; зростання фіскального забезпечення бюджетів місцевого самоврядування. На сучасному етапі економічних перетворень доцільним є підвищення рівня адаптивності бюджетної системи, вдосконалення інструментарію бюджетного планування та прогнозування.

Ключові слова: бюджет; бюджетна політика; бюджетне планування; бюджетне регулювання; бюджетний механізм; економічне зростання.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
3. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
4. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
5. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
6. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
7. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue № 4. Рp. 252—261.
8. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue 3. Рp. 101—110.
9. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. № 1. Рp. 130—135.
10. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (1). Рp. 42—52.

V. Chugunov

BUDGET POLICY OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The article reveals the essence of fiscal policy of economic growth. It is important that fiscal policy is an effective means of regulating the socio-economic development of the country. The system of budget regulation is based on a holistic set of financial and economic relations, institutional budget elements for the selection and implementation of the main directions of budget policy, planning and forecasting key budget indicators, areas of budget resources, achieving planned socio-economic goals and objectives. It is determined that in order to increase the effectiveness of budget policy as a component of state regulation of the economy, it is necessary to strengthen the relationship between budget planning and cyclical economy, a balanced budget policy. Budget policy is an active tool of economic policy of the state, in modern conditions one of its priority tasks is to ensure financial stability and balance of the budget system. The system of budget regulation is based on a holistic set of financial and economic relations, institutional budget elements for the selection and implementation of the main directions of budget policy, planning and forecasting key budget indicators, areas of budget resources, achieving planned socio-economic goals and objectives. The institutional approach includes the analysis of budget regulation as a holistic and dynamic system, which is constantly improving in accordance with the main macroeconomic objectives of the country. It is shown that the formation of the institution of budget policy is an important component of improving the budget system in the process of defining the conceptual foundations and main tasks of institutional transformation in accordance with the socio-economic development of the country. Budget policy of economic development should be based on a set of fundamental transformations of the budget regulation system, it is important to form an effective and transparent budget system; reduction of the tax burden on the economic system, the use of fiscal instruments to stimulate economic growth; strengthening the social orientation of the budget and tax system; growth of fiscal support of local government budgets. At the present stage of economic transformations it is expedient to increase the effectiveness of the mechanism for regulating economic processes, increase the level of adaptability of the budget system, improve the tools of budget planning and forecasting.

Keywords: udget; budget policy; budget planning; budget regulation; budget mechanism; economic growth.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyi, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2015), Ekonomyka [Economics], Vyl'iams, Moscow, Russia.
3. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
4. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspil'noho rozvytku [Budget strategy for social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
5. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
6. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
7. Chugunov, I. Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, no. 4, pp. 252—261.
8. Chugunov, I. Makohon, V. and Krykun, T. (2019), "Budget strategy in the conditions of economic globalization", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, no. 3, pp. 101—110.
9. Chugunov, I. and Makohon, V. (2020), "Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6, no. 1, pp. 130—135.
10. Chugunov, I. Pasichnyi, M. Koroviy, V. Kaneva, T. and Nikitishin, A. (2021), "Fiscal and Monetary Policy of Economic Development", European Journal of Sustainable Development, vol. 10 (1), pp. 42—52.

№ 1 2022, стор. 88 - 94

Дата публікації: 2022-01-20

Кількість переглядів: 718

Відомості про авторів

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1292-6612

Як цитувати статтю

Чугунов В. І. Бюджетна політика економічного зростання. Агросвіт. 2022. № 1. С. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88

Chugunov, V. (2022), “Budget policy of economic growth”, Agrosvit, vol. 1, pp. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.