EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИДБАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Л. О. Єфімцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.78

УДК: 631.11. 005 (477)

Л. О. Єфімцева

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИДБАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

У статті розроблено модель визначення доцільності придбання сільськогосподарськими виробниками основних видів технічних засобів. Застосування розробленої моделі дасть можливість сільгоспвиробникам розрахувати доцільність придбання технічних засобів у залежності від площі сільськогосподарських угідь, у результаті чого аграрії зможуть обрати економічно доцільніший варіант між придбанням технічних засобів або використання у виробничій діяльності агротехнологічних послуг сторонніх організацій.
Встановлено граничну межу площі сільськогосподарських угідь, при якій доцільно мати в наявності власні технічні засоби та площу сільгоспугідь, при якій ефективніше використовувати у виробничій діяльності послуги сторонніх організацій. Мати весь комплекс власних технічних засобів та не використовувати у виробничій діяльності агротехнологічні послуги сторонніх організацій доцільно сільськогосподарським виробникам, які мають площу сільгоспугідь від 400 гектар. Для аграріїв із площею сільгоспугідь до 400 гектар доцільність придбання технічних засобів залежить від виду агротехнологічних послуг, яких потребує виробничий процес вирощування продукції рослинництва:
— при виконанні робіт з оранки та культивації аграріям із площею сільгоспугідь до 200 гектар доцільно використовувати у виробничій діяльності агротехнологічні послуги сторонніх організацій;
— для виконання робіт з посіву, внесення добрив та захисту сільськогосподарських культур, враховуючи можливість виконання трьох видів польових робіт, нижчу вартість трактора для виконання вказаних робіт та причіпного обладнання до нього, високу продуктивність та в рази нижчі витрати палива, доцільно мати в наявності власні технічні засоби та не застосовувати у виробничій діяльності агротехнологічні послуги для виконання вказаних робіт сільськогосподарським виробникам із площею сільгоспугідь від 50 гектар;
— для виконання робіт зі збору урожаю доцільно мати власний комбайн сільськогосподарським виробникам із площею сільгоспугідь від 400 гектар.
Використання розробленої моделі визначення витрат на придбання та експлуатацію технічних засобів в першу чергу сприятиме розвитку виробничої діяльності аграріїв із площею сільськогосподарських угідь до 500 гектар, оскільки саме вказана група сільгоспвиробників фінансово не спроможна забезпечити виробничий процес основними видами технічних засобів.
Достатнє, що відповідає сучасним вимогам, забезпечення виробничого процесу агротехнологічними послугами та власними технічними засобами сільськогосподарських виробників (як представників агробізнесу, так і особистих селянських домогосподарств) сприятиме зростанню їх фінансово-економічних показників та рівню конкурентоспроможності.

Ключові слова: витрати; собівартість; площа сільськогосподарських угідь; гранична межа; доцільність; технічні засоби; агротехнологічні послуги.

Література

1. Кропивко М.Ф., Кісіль М.І. Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 6—14.
2. Визначення вартості надання агротехнічних послуг та оренди сільськогосподарської техніки / Кропивко М.Ф. та ін. Київ: ІАЕ, 2005. 20 с.
3. Лелюк О.О. Управління витратами на формування техніко-технологічного потенціалу аграрних підприємств. Вчені записки університету "Крок". 2016. Вип. 43 С. 149—155.
4. Організація підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах: практикум / [Шкільов О.В.]; за ред. О.В. Шкільова. Київ: НУБІП, 2011. 216 с.
5. Витрати палива і норми продуктивності для сільськогосподарської техніки, яка використовується для проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин у філіях кваліфікаційної експертизи сортів рослин: науково-методичні рекомендації / Авт. кол.: С.І. Мельник, В.С. Пивовар та ін.; Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ "Твори", 2020, 68 с.
6. Моссаковський В.Б., Костякова А.А., Кононенко Т.В. Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сфері. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 73—78.
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.08.2021).
8. Агропортал "Пропозиція — все про агропромисловий комплекс". URL: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (дата звернення: 01.12.2021 р.).
9. Аграрний торговельний майданчик "Agrobiz". URL:https://agrobiz.net/search/?terms=%D0%9E%D0%9F-800 (дата звернення: 08.12.2021).

L. Yefimtseva

DETERMINING THE FEASIBILITY OF PURCHASING BASIC TYPES OF TECHNICAL MEANS BY AGRICULTURAL PRODUCERS

Summary

The article develops a model for determining the feasibility of agricultural producers to purchase the main types of technical means. The application of the developed model will allow farmers to calculate the feasibility of purchasing technical means depending on the area of agricultural land, as a result, farmers will be able to choose the most economically viable option between the purchase of technical means or the use of agro-technological services of third-party organizations in production activities.
The maximum limit of the area of agricultural lands at which it is expedient to have own technical means and the area of agricultural lands at which it is more effective to use services of third-party organizations in production activity is established. It is expedient for agricultural producers, who have an area of agricultural land of 400 hectares, to have the whole complex of their own technical means and not to use agro-technological services of third-party organizations in their production activities.
For farmers with an area of agricultural land up to 400 hectares, the expediency of purchasing technical equipment depends on the type of agro-technological services required by the production process of growing crop products:
— when performing plowing and cultivation works, farmers with an area of agricultural land up to 200 hectares should use agro-technological services of third-party organizations in their production activities;
— for sowing, fertilizing and crop protection, taking into account the possibility of three types of field work, the lower cost of the tractor to perform these works and the trailer equipment to it, high productivity and many times lower fuel consumption, it is advisable to have their own technical means and not to use in production agro-technological services to perform these works to agricultural producers with an area of agricultural land from 50 hectares;
— to harvest work, it is advisable to have your own combine harvester for farmers with an area of agricultural land of 400 hectares.
The use of the developed model for determining the costs of acquisition and operation of technical means will primarily contribute to the development of production activities of farmers with an area of agricultural land up to 500 hectares, as this group of agricultural producers is not financially able to provide the production process with the main types of technical means.
Enough that, meeting modern requirements, providing the production process with agro-technological services and own technical means of agricultural producers (both representatives of agribusiness and individual peasant households) will help increase their financial and economic performance and level of competitiveness.

Keywords: costs; cost; area of agricultural lands; limit; expediency; technical means; agro-technological services.

References

1. Kropyvko, M.F. and Kisil, M.I. (2021), "Theoretical bases and methodical approaches to formation of strategy of management of efficiency of investments of a farm", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 6—14.
2. Kropyvko, M.F. (2005), Vyznachennia vartosti nadannia ahrotekhnichnykh posluh ta orendy silskohospodarskoi tekhniky [Determining the cost of agricultural services and rental of agricultural machinery], IAE, Kyiv, Ukraine.
3. Leliuk, O.O. (2016), "Cost management for the formation of technical and technological potential of agricultural enterprises", Vcheni zapysky universytetu "Krok", vol. 43, pp. 149—155.
4. Shkilov, O.V. (2011), Orhanizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh: praktykum [Organization of entrepreneurial activity in agricultural enterprises: workshop], NUBIP, Kyiv, Ukraine.
5. Melnyk, S.I. and Pyvovar, V.S. (2020), Vytraty palyva i normy produktyvnosti dlia silskohospodarskoi tekhniky, yaka vykorystovuietsia dlia provedennia kvalifikatsiinoi ekspertyzy sortiv roslyn u filiiakh kvalifikatsiinoi ekspertyzy sortiv roslyn [Fuel consumption and productivity standards for agricultural machinery used for the qualification examination of plant varieties in the branches of the qualification examination of plant varieties], Ukrainskyi instytut ekspertyzy sortiv roslyn, TOV "Tvory", Vinnytsia, Ukraine.
6. Mossakovskyi, V.B. Kostiakova, A.A. and Kononenko, T.V. (2009), "Features of calculating the break-even point in the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 73—78.
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 Dec 2021).
8. Ahroportal "Propozytsiia — vse pro ahropromyslovyi kompleks", available at: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (Accessed 15 Dec 2021).
9. Ahrarnyi torhovelnyi maidanchyk "Agrobiz", available at: https://agrobiz.net/search/?terms=%D0%9E%D0%9F-800 (Accessed 15 Dec 2021).

№ 1 2022, стор. 78 - 87

Дата публікації: 2022-01-20

Кількість переглядів: 394

Відомості про авторів

Л. О. Єфімцева

старший викладач, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

L. Yefimtseva

Senior Lecturer, Kyiv Cooperative Institute of business and law

ORCID:

0000-0002-9519-3647

Як цитувати статтю

Єфімцева Л. О. Визначення доцільності придбання сільськогосподарськими виробниками основних видів технічних засобів. Агросвіт. 2022. № 1. С. 78–87. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.78

Yefimtseva, L. (2022), “Determining the feasibility of purchasing basic types of technical means by agricultural producers”, Agrosvit, vol. 1, pp. 78–87. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.