EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Н. М. Чернікова, Д. Р. Зеленський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.72

УДК: 339.13.027:631.11

Н. М. Чернікова, Д. Р. Зеленський

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання антикризового управління в умовах сучасного функціонування аграрного підприємства. Розглянуто сутність поняття "криза" та "антикризове управління" в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Здійснено аналіз різних наукових напрацювань з питань антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено проблеми, які виникають у сільському господарстві під час пандемії, особливості антикризового управління в таких умовах, а також запропоновано шляхи удосконалення ведення агробізнесу. Зосереджено увагу на основних процесах антикризового управління, що дозволяє максимально ефективно попередити та/або подолати кризу у сільськогосподарському підприємстві. Визначено комплекс заходів, які сприятимуть забезпеченню ефективності антикризового управління та досягненню його цілей в умовах та після пандемії, розроблений спираючись на досвід одного з провідних аграрних підприємств України.

Ключові слова: криза; сільськогосподарське виробництво; антикризове управління; процес; ефективність.

Література

1. Батрак О.В., Тарасенко І.О. Теоретична конструкція антикризового управління підприємствами: дефініція, складники, етапи, принципи. Фахове наукове видання "Причорноморські економічні студії". Вип. 52-1. 2020. С. 111—115. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/19.pdf (Дата звернення 27.11.2021).
2. Вплив Covid-19 та карантинних обмежень на економіку України. 2020 https://www.kas.de/documents/270026/8703904/Вплив+COVID-19+та+карантинних+обмежень+на+економіку+України.+Кабінетне+дослідження+ЦПД.+Липень+2020.pdf/ b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775 (Дата звернення 01.12.2021).
3. Горобець І.І. Розвиток антикризового управління на підприємствах кондитерської галузі в умовах економічної нестабільності: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. ЗВО Міжнародний університет економіки і права. Херсон. 2021. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 2021. URL: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/2021/Disser-Gorobets.pdf (Дата звернення 25.11.2021).
4. Звіт про управління ТОВ "Астарта Прихоролля" за 2019—2020 роки. URL: https://astartaholding.com/files/uploads/33d23a3823815472667551fec1c1d755.pdf (Дата звернення 12.12.2021).
5. Ковалевська А.В. Антикризове управління підприємством. Вісник Харківського нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2016. 140 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78067019.pdf (Дата звернення 14.12.2021).
6. Манжос С. Концептуальні підходи до трактування економічної сутності антикризового менеджменту. Галицький економічний вісник. 2013. № 3 (42). С. 23—32. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/42/299.pdf (Дата звернення 14.12.2021).
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата звернення 16.12.2021).
8. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії Covid-19. "Економічне відновлення". Інформаційно-аналітична довідка. 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf (Дата звернення 20.12.2021).
9. Прокопишин О.С. Система антикризового управління як підгрунтя попередження кризових явищ на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. № 9. 2021. C. 140—145. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021/8.pdf (Дата звернення 15.12.2021).
10. Самойленко В.В. Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". № 4. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/105.pdf (Дата звернення 10.12.2021).
11. Стешенко О.Д., Масалигіна В.В. Антикризове управління в умовах пандемії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70—71. С. 75—82 http://btie.kart.edu.ua/article/download/222131/222306 (Дата звернення 18.12.2021).
12. Тулуш Л.О., Радченко О.Д. Державна підтримка фермерських та селянських господарств для подолання наслідків пандемії Сovid-19. Наука оптимальних податкових рішень. ННІ фіскальної політики. 2. URL: https://www.ndifp.com/1483/ (Дата звернення 03.12.2021).
13. Циган Р.М. Негативні чинники впливу кризи, спричиненою пандемією Сovid-19, на малий і середній бізнес. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". № 1. 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/95.pdf (Дата звернення 22.12.2021).
14. Miroshnychenko O. Stabilization of the national currency rate in ensuring anti-crisis development and economic security of Ukraine: Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. Collective monograph. Kaunas, Lithuania: "Baltija Publishing", 2020. Pр. 45—62. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/93/2334/5029-1 (Accessed 25 Des).
15. Ker A.P., Biden S. Risk management in Canada's agricultural sector in light of COVID-19: Considerations one year later. Canadian Journal of Agricultural Economics. 2021. Issue 69 (2). Pр. 299—306. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8207034/ (Accessed 12 Des).
16. Shihua Zeng. Agricultural Supply Chain Risk Management in the Post-epidemic Era Web of Conferences 257. 2021. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/33/e3sconf_aesee2021_02090.pdf (Accessed 4 Des).

N. Chernikova, D. Zelenskyi

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC

Summary

The article considers topical issues of crisis management in conditions of modern functioning of the agrarian enterprise. Considered the essence of the concept of "crisis" and "crisis management" in the works of domestic and foreign scientists. The analysis of various scientific developments with issues of anti-crisis management of enterprises in various industries and, in particular, agricultural enterprises. Set common for different countries of the world problems related to agriculture during the pandemic. The analysis of the state of the agricultural sector for the last ones was carried out five years and proved the strategic importance of this industry for the economic security of the country and its individual regions. The problems arising in agriculture during the pandemic, which are mainly related to supply and marketing activities and the effectiveness of anti-crisis management. Features of anti-crisis management are established agricultural enterprises in modern conditions, as well as proposed ways of improving agribusiness. Focus on the main crisis management processes, which allows the most effective prevention and/or overcome the crisis in the agricultural enterprise, and namely: pre-crisis management, crisis management, timeliness managerial influence, management of crisis exit processes, stabilization condition, and leveling deviations. A set of measures has been identified to contribute to the effectiveness of crisis management and achieving its goals in the conditions and after the pandemic, developed based on the experience of one of the leading agricultural enterprises of Ukraine. Done conclusion about the higher resilience of large agricultural enterprises to a crisis caused by the global pandemic, due to the conduct of preventive measures, creation of an anti-crisis team of specialists, and a clear plan of action during the crisis. Use is suggested anti-crisis measures developed for the agricultural enterprise similar enterprises of Ukraine, as well as state direction support for small and medium-sized farms.

Keywords: crisis; agricultural production; anti-crisis management; process; efficiency.

References

1. Batrak, O.V. and Taracenko, I.O. (2020), "Theoretical construction of crisis management of enterprises: definition, components, stages, principles", Prychornomors'ki economichni studii, vol. 52-1, pp. 111—115, available at: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/19.pdf (Accessed 27 November 2021).
2. Center of powerful research (2020) "The impact of Covid-19 and quarantine restrictions on the economy of Ukraine", available at: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/Вплив+COVID-19+та+карантинних+обмежень+на+економіку+України.+Кабінетне+дослідження+ЦПД.+Липень+2020.pdf/ b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775 (Accessed 1 Desember 2021).
3. Horobets', I.I. (2021), "Development of anti-crisis management at the confectionery industry in conditions of economic instability", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises by type of activity, International University of Economics and Law, Kherson, Ukraine, Odessa national Academy of Food Technologies, Odessa. Ukraine, available at: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/2021/Disser-Gorobets.pdf (Accessed 25 November 2021).
4. Astarta Holding (2021), "Management report of a limited liability company Astarta Prykhorollya for 2019—2020", available at: https://astartaholding.com/files/uploads/33d23a3823815472667551fec1c1d755.pdf (Accessed 12 Des).
5. Kovalevs'ka, A.V. (2016), "Anti-crisis management of the enterprise", Visnyk Kharkivs'kogo natsional'noho universytetu mis'koho hospodsrstva im. O.M. Beketova, Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/78067019.pdf (Accessed 14 Desember 2021).
6. Manzhos, M. (2013), "Conceptual approaches to the interpretetion of the economic essence of crisis management", Halits'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (42), pp. 23—32, available at:https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/42/299.pdf (Accessed 14 Desember 2021).
7. State Statistics Service of Ukraine (2021), "The main indicators of agricultural enterprises for 1996—2020", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 16 Desember 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Economic stimulus program to overcome the effects of the pandemic Covid-19", Ekonomic recovery. Information-analytical reference, available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf (Accessed 20 Desember 2021).
9. Prokopyshyn, O.S. (2021), "Anti-crisis management system as a basic for ctisis prevention at the enterprise", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 9, pp. 140—145, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021/8.pdf (Accessed 15 Destmber 2021).
10. Samoylenko, V.V. (2020), "Improvement of anti-crisis management methods in the conditions of modern information technologies", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/105.pdf (Accessed 10 Desember 2021).
11. Steshenko, O.D and Masalihina, V.V. (2020), "Crisis management in pandemic", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 70—71, pp. 75—82, available at: http://btie.kart.edu.ua/article/download/222131/222306 (Accessed 18 Desember 2021).
12. Tulush, L.O. and Radchenko, O.D. (2020), "State support of farms and peasant farms to overcome the effects of the pandemic Сovid-19", Nauka optymal'nykh podatkovykh rishen', NNI fiskal'noyi polityky, available at: https://www.ndifp.com/1483/ (Accessed 3 Desember 2021).
13. Tsyhan, R.M. (2021), "Negative factors of the pandemic crisis Сovid-19 on small and medium-sized businesses", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/95.pdf (Accessed 22 Desember 2021).
14. Miroshnychenko, O. (2020), Stabilization of the national currency rate in ensuring anti-crisis development and economic security of Ukraine: Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise, Baltija Publishing, Kaunas, Lithuania, pp. 45—62, available at: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/93/2334/5029-1 (Accessed 25 Desember 2021).
15. Ker, A.P. and Biden, S. (2021), "Risk management in Canada's agricultural sector in light of COVID-19: Considerations one year later", Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 69 (2), pp. 299—306, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8207034/(Accessed 12 Desember 2021).
16. Shihua, Zeng (2021), "Agricultural Supply Chain Risk Management in the Post-epidemic Era", Web of Conferences 257, available at: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/33/e3sconf_aesee2021_02090.pdf (Accessed 4 Desember 2021).

№ 1 2022, стор. 72 - 77

Дата публікації: 2022-01-20

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

Н. М. Чернікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

N. Chernikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor the Department of Management named after I. A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-0079-6411


Д. Р. Зеленський

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет

D. Zelenskyi

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-5219-6493

Як цитувати статтю

Чернікова Н. М., Зеленський Д. Р. Антикризове управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах пандемії covid-19. Агросвіт. 2022. № 1. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.72

Chernikova, N. and Zelenskyi, D. (2022), “Anti-crisis management of agricultural enterprises in conditions of covid-19 pandemic”, Agrosvit, vol. 1, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.