EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
О. В. Лопушинська, А. О. Микитенко, К. О. Смірнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.58

УДК: 504.005:334:631.11

О. В. Лопушинська, А. О. Микитенко, К. О. Смірнова

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено та обгрунтувано теоретико-методологічні основи екологічної складової менеджменту ресурсозбереження аграрних підприємств у контексті забезпечення стійкого розвитку. Окреслено основні напрями негативного впливу діяльності аграрних підприємств на екологію, серед яких автори виділили наступні: виснаження землі та втрата родючості грунту, ерозія грунту, стік нітратів, ущільнення грунту, біоцидні спреї, втрата біорізноманіття, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забруднення підземних вод. Визначено показники, що характеризують екологічну ефективність менеджменту ресурсозбереження аграрного підприємства, серед яких: коефіцієнт природоємності; коефіцієнт природної ресурсовіддачі; коефіцієнт екологоємності; коефіцієнт ресурсоємності процесу; коефіцієнт екологічності об'єкту; коефіцієнт відходоємкості; коефіцієнт екологічності виробництва.
Автори зазначають, що культура ресурсозбереження повинна стати обов'язковим елементом загальної культури поведінки особистості і культури професійної діяльності працівників аграрних підприємств. Формування ефективної системи менеджменту ресурсозбереження аграрних підприємств, на думку авторів, повинно включати низку складових, а саме: систему управління, організаційну підтримку, фінансування, мотиваційні програми. В статті визначено основні етапи формування та корегування організаційної культури на аграрному підприємстві, яка містить складову ресурсозбереження.

Ключові слова: аграрні підприємства; екологія; ефективність; менеджмент; ресурсозбереження; стійкий розвиток.

Література

1. Офіційний сайт Всесвітнього фонду природи. Sustainable Agriculture. 2021. URL: https://www.worldwildlife.org/ industries/sustainable-agriculture
2. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку. Agriculture and the environment. 2021. URL: https://www.oecd.org/agriculture/topics/agriculture-and-the-environment/
3. Офіційний сайт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Prospects for the Environment Agriculture and the environment. 2021. URL: https://www.fao.org/3/y3557e/y3557e11.htm
4. Сайт Органічних ферм. 18 Ways How "Modern" Farming Affects Our World. 2021. URL: http://satavic.org/18-ways-how-modern-farming-affects-our-world/
5. Беляева А.Е. Ресурсосбережение в обеспечении рационального использования природно-ресурсного потенциала. Технологические и организационные аспекты комплексного использования ресурсов угольных месторождений: монографія / под общ. ред. А.Л. Голубенко и С.С. Гребенкина. Донецк: ВИК, 2010. С. 116—137.
6. Лопушинська О.В. Основні проблеми формування системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери та шляхи їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 5. С. 286—291.
7. Вдовенко Н.М., Зось-Кіор М.В., Федірець О.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. № 4. Т. 5. С. 222—229.
8. Дячков Д.В., Овчаренко Є.І., Ільїн В.Ю., Сергієнко С.С. Менеджмент інноваційних проєктів з ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери на основі діджиталізації. Український журнал прикладної економіки. 2020. № 4. Т. 5. С. 333—338.
9. Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В., Сьомич М.І. Менеджмент ресурсозбереження в агропродовольчій сфері: інноваційність виробництва, екологізація землекористування, сталий розвиток сільських територій. Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. 2020. № 4 (115). С. 54—59.
10. Дзядикевич Ю.В. Економічні основи ресурсозбереження: навч. посіб. Тернопіль: Вектор, 2015. 76 с.
11. Мельник Л.Г., Сотник І.М., Чигирин О.Ю. Економіка природних ресурсів: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2010. 346 с.
12. Сотник І.М. Методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків ресурсозберігаючих трансформацій. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2009. С. 152—158.

O. Lopushynska, A. Mykytenko, K. Smyrnova

ECOLOGICAL COMPONENT OF RESOURCE SAVING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

For most modern agricultural enterprises, it is important to identify areas of economic and management activities that will help use natural resources efficiently, because a smart approach will help preserve and restore our habitat, protect and improve soil and water quality.
The aim of the article is to study and substantiate the theoretical and methodological foundations of the environmental component of management of resource conservation of agricultural enterprises in the context of sustainable development, as well as to determine the impact of agriculture on the environment.
The article outlines the main areas of negative impact of agricultural enterprises on the environment, among which the authors identified the following: soil depletion and loss of soil fertility, soil erosion, nitrate runoff, soil compaction, biocidal sprays, biodiversity loss, emissions of pollutants into the air, pollution. vod.
According to the authors, the management of resource conservation of agricultural enterprises should be a comprehensive process related not only to improving economic and social efficiency, but also contain an environmental component. The article identifies indicators that characterize the environmental efficiency of resource conservation management of agricultural enterprises, including: coefficient of nature; natural resource efficiency; environmental intensity factor; coefficient of resource intensity of the process; coefficient of environmental friendliness of the object; waste ratio; environmental friendliness of production.
In addition, the authors note that the culture of resource conservation should become a mandatory element of the general culture of personal behavior and the culture of professional activity of agricultural workers. The formation of an effective management system for resource conservation of agricultural enterprises, according to the authors, should include a number of components, namely: management system, organizational support, financing, incentive programs. The article identifies the main stages of formation and adjustment of organizational culture in the agricultural enterprise, which contains a component of resource conservation.

Keywords: agricultural enterprises; ecology; efficiency; management; resource conservation; sustainable development.

References

1. The official site of World Wide Fund for Nature (2021), "Sustainable Agriculture", available at: https://www.worldwildlife.org/ industries/sustainable-agriculture (Accessed 10 December 2021).
2. The official site of The Organisation for Economic Co-operation and Development (2021), "Agriculture and the environment", available at: https://www.oecd.org/agriculture/topics/agriculture-and-the-environment/ (Accessed 11 December 2021).
3. The official site of The Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021), "Prospects for the Environment Agriculture and the environment", available at: https://www.fao.org/3/y3557e/y3557e11.htm (Accessed 05 December 2021).
4. The official site of Satavic Farms (2021), "18 Ways How "Modern" Farming Affects Our World", available at: http://satavic.org/18-ways-how-modern-farming-affects-our-world/ (Accessed 11 December 2021).
5. Belyaeva, A.E. (2010), Resursosberezhenie v obespechenyy ratsyonal'noho yspol'zovanyia pryrodno-resursnoho potentsiala [Resource conservation in ensuring the rational use of natural resource potential], VIK, Donetsk, Ukraine.
6. Lopushinska, O.V. (2020), "The main problems of forming the management system of resource-saving development of agro-food enterprises and ways to solve them", Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 5, pp. 286—291.
7. Vdovenko, N.M. Zos-Kior, M.V. Fedirets, O.V. and Gnatenko, I.A. (2020), "The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri-food sector", Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 4, pp. 222—229.
8. Dyachkov, D.V. Ovcharenko, E.I. Ilyin, V. Yu. and Sergienko, S.S. (2020), "Management of innovative projects for resource conservation of agri-food enterprises on the basis of digitalization", Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 4, pp. 333—338.
9. Markina, I.A. Zos-Kior, M.V. and Syomich, M. I. (2020), "Management of resource conservation in the agri-food sector: innovative production, greening of land use, sustainable development of rural areas", State and regions. Economics and Entrepreneurship Series, vol. 4 (115), рp. 54—59.
10. Dzyadykevych, Yu. V. (2015), Ekonomichni osnovy resursozberezhennia [Economic bases of resource saving], Vector, Ternopil, Ukraine.
11. Melnyk, L.G. Sotnyk, I.M. and Chyhyryn, O.Y. (2010), Ekonomika pryrodnykh resursiv [Economics of natural resources], University Book, Sumy, Ukraine.
12. Sotnyk, I. M. (2009), "Methodical approaches to socio-ecological and economic assessment of the consequences of resource-saving transformations", Economics of nature management and environmental protection, рp. 152—158.

№ 1 2022, стор. 58 - 64

Дата публікації: 2022-01-20

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

О. В. Лопушинська

доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

O. Lopushynska

PhD in Management, Associate Professor of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-5201-9027


А. О. Микитенко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

A. Mykytenko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-0429-5139


К. О. Смірнова

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

K. Smyrnova

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-2150-6647

Як цитувати статтю

Лопушинська О. В., Микитенко А. О., Смірнова К. О. Екологічна складова менеджменту ресурсозбереження аграрних підприємств у контексті забезпечення стійкого розвитку. Агросвіт. 2022. № 1. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.58

Lopushynska, O., Mykytenko, A. and Smyrnova, K. (2022), “Ecological component of resource saving management of agricultural enterprises in the context of ensuring sustainable development”, Agrosvit, vol. 1, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.