EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Н. М. Горобець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.36

УДК: 005.631.11: 004

Н. М. Горобець

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

Статтю присвячено розгляду загальних аспектів використання цифрових технологій в системі стратегічного управління агроформуваннями. Встановлено, що розробка їх стратегій розвитку має грунтуватися на інформаційному забезпеченні бізнес-процесів. Досліджено характерні умови, які потрібно враховувати в процесі розробки виробничої стратегії за умови цифровізації підприємств. Обгрунтовано доцільність прийняття управлінських рішень на підставі діджиталізації аграрного виробництва, що підвищить конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на ринку. Розроблено алгоритм впровадження цифрових технологій до стратегії підприємства, що включає визначення цілей управління новаціями, призначення відповідальних осіб, формування електронних документів, регламентування операцій тощо. Наведено методичні підходи до оцінювання ефективності впровадження цифрових технологій до виробничо-економічної діяльності аграрних підприємств. Визначено напрями стратегічного управління бізнес-процесами в аграрних підприємствах в результаті використання інформаційних технологій, що сприятиме формуванню цифрової агробізнес-екосистеми.

Ключові слова: цифрові технології; стратегічне управління; аграрні підприємства.

Література

1. Горобець Н.М., Чорна І.А. Використання безпілотних літальних апаратів в системі стратегічного управління аграрними підприємствами. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 30 листоп. 2019 р. Ужгород, 2019. С. 82—85.
2. Горобець Н.М. Напрямки діджиталізації аграрного виробництва. Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVС. Prague Czech Republic. 2020. Рp. 5—15. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16160784832063.pdf (дата звернення: 11.12.2021).
3. Горобець Н.М., Хомякова Д.О., Стариковська Д. О. Перспективи використання цифрових технологій в діяльності аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8521 (дата звернення: 02.12.2021).
4. Душейко П.А. Методичні підходи до оцінки ефективності впровадження цифрових технологій в АПК. Молодіжна наукова ліга: теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 27 листоп. 2020 р. Запоріжжя, 2020. Т. 1. С. 37 — 39. URL: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/6198-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-11565-1-10-20201130.pdf (дата звернення: 15.12.2021).
5. Правдюк Н.Л. Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 49—63. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/July2021/wT3naGj1ZEBqupzNiOub.pdf (дата звернення: 10.12.2021).
6. Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Ткаченко К.В., Микитюк Д.М., Семисал А.В. Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15—16. С. 35—39. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.35 (дата звернення: 10.12.2021).
7. Ярмоленко Я.О. Програма створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/63.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

N. Gorobets

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the consideration of general aspects of the use of digital technologies in the system of strategic management of agricultural enterprises. It is established that the development strategy of agricultural enterprises should be based on information support of business processes. It is proved that the effectively developed mechanism of strategic management of agricultural enterprises under the condition of their digitalization mobilizes the use of scientific and technical, innovative, financial and economic, social and organizational potentials. Due to the introduction of precision farming technologies it is possible not only to obtain economic efficiency, but also to increase the efficiency of land use of the enterprise, region, country, resulting in increased production of useful agricultural products that will contribute to the health of the nation. Based on the data obtained through software products (computer technology), the costs of enterprises are reduced and the efficiency of their activities is improved. It is established that the creation of information support for agricultural producers based on modern computer and mobile technologies should be based on continuous digitalization and rural areas, training and retraining of agricultural workers, creating a system database, forming a single information space of agribusiness. An algorithm for the introduction of digital technologies in the production strategy of the enterprise has been developed, which includes defining the goals of innovation management, appointment of responsible persons, formation of electronic documents, regulation of operations. Methodical approaches to evaluating the effectiveness of digital technology implementation in agricultural enterprises are presented. The expediency of making management decisions on the basis of digitalization of agricultural production, which will increase the competitiveness of agricultural products on the market, is substantiated. The directions of strategic management of business processes in agricultural enterprises are determined on the basis of the use of information technologies, which will promote the formation of digital agribusiness ecosystem.

Keywords: digital technologies; strategic management; agricultural enterprises.

References

1. Gorobets, N.M. and Chorna, I.A. (2019), "The use of disembodied aircraft in the system of strategic management of agricultural industries", Napriamy rozvytku rynkovoi ekonomiky: novi realii ta mozhlyvosti v umovakh intehratsijnykh protsesiv: zb. materialiv dop. uchasn. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Directions of market economy development: new realities and opportunities in the conditions of integration processes. International. scientific-practical conf.], Vid. dіm "Gel'vetika", Uzhgorod, Ukraine, 30 nov, pp. 82—85.
2. Gorobets, N.M. (2020), "Directions of digitalization of agricultural production", Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph, Anisiia Tomanek OSVС, Prague, Czech Republic, pp. 5—15.
3. Gorobets, N., Homjakova, D. and Starikovs'ka, D. (2021), "Prospects for the use of digital technologies in the activities of agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8521 (Аccessed 2 December 2021).
4. Dushejko, P.A. (2020), "Methodical approaches to assessing the effectiveness of digital technologies in agriculture", Molodіzhna naukova lіga: teoretichne ta praktichne zastosuvannja rezul'tatіv suchasnoї nauki [Youth Scientific League: theoretical and practical application of the results of modern science], Zaporіzhzhja, Ukraine, 27 nov, vol. 1, pp. 37—39.
5. Pravdjuk, N.L. (2021), "Information support of strategic development of agricultural enterprises", Ekonоmіka, fіnansi, menedzhment: aktual'nі pitannja nauki і praktiki, vol. 2, pp. 49—63.
6. Svinous, І.V., Gavrik, O.Ju., Tkachenko, K.V., Mikitjuk, D.M. and Semisal, A.V. (2020), "Current state and problems of introduction of digital technologies in the practice of agricultural enterprises", Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 15—16, pp. 35—39.
7. Jarmolenko, Ja. O. (2019), "Program to create a digital platform for cooperation and balancing agricultural production", Efektуvna ekonomіka, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/63.pdf (Accessed 6 December 2021).

№ 1 2022, стор. 36 - 43

Дата публікації: 2022-01-20

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-5032-2903

Як цитувати статтю

Горобець Н. М. Цифрові технології в системі стратегічного управління аграрними підприємствами. Агросвіт. 2022. № 1. С. 36–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.36

Gorobets, N. (2022), “Digital technologies in the system of strategic management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1, pp. 36–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.