EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
А. О. Шалашна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.65

УДК: 336.143

А. О. Шалашна

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито питання сутності фінансової політики держави у системі розвитку економіки. Визначено, що в сучасних умовах розвитку посилюється увага до проведення досліджень інституційних засад системи державного фінансового регулювання. Розглянуто питання системи державного фінансового регулювання, що є інструментом забезпечення відтворювальних процесів в економіці. Фінансова політика як складова державної економічної політики є дієвим інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Формування та реалізації фінансової політики в умовах економічних перетворень як складова системи державного фінансового регулювання інституційного суспільного розвитку передбачає використання сукупності відповідних фінансових механізмів, спрямованих на раціональний розподіл валового внутрішнього продукту з урахуванням циклічності економіки, підвищення рівня державного фінансового забезпечення людського розвитку, дієвості системи публічних закупівель, використання інструментів бюджетно-податкового, адаптивності фінансової архітектоніки до економічного середовища, що сприятиме забезпеченню економічного зростання, збалансованого та стійкого розвитку фінансово-бюджетних та соціально-економічних відносин.

Ключові слова: державні фінанси; бюджетний механізм; фінансове забезпечення; фінансово-податкове регулювання; фінансова політика держави; економічний розвиток.

Література

1. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
2. Чугунов І.Я., Качула С.В. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С. 87—98.
3. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
4. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
5. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Фінансові ресурси державного сектора економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3. С. 40—52.
6. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
7. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (1), pp. 42—52.
8. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. № 1. Рp. 130—135.
9. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue № 4. Рp. 252—261.
10. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Issue 3. Рp. 101—110.

A. Shalashna

FINANCIAL POLICY OF THE STATE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the essence of the financial policy of the state in the system of economic development. It is determined that in modern conditions of development the attention to research of institutional bases of system of the state financial regulation is strengthened that is caused by need of deepening of the analysis of the reasons and consequences of social and economic transformations, improvement of approaches to financial management in transformational economy. The issues of the system of state financial regulation, which is a tool to ensure the reproductive processes in the economy, aimed at implementing the relevant priorities of socio-economic development of the country. It is shown that the main purpose of budget regulation is to develop and implement a balanced fiscal policy, including in the field of revenues, budget expenditures, intergovernmental relations, budget deficit, public debt, aimed at boosting economic growth. The implementation of budgetary regulation measures should be determined taking into account the cyclical dynamics of the economy and the level of stability of the public finance system, a significant reduction of which may complicate effective budgetary regulation for positive impact on economic and social processes. One of the important features of each country is the financial system and the ability of relevant state institutions to conduct socio-economic policy aimed at meeting the needs and interests of society. Financial policy as a component of state economic policy is an effective tool for regulating socio-economic processes. Formation and implementation of financial policy in economic transformation as part of the system of state financial regulation of institutional social development involves the use of a set of appropriate financial mechanisms aimed at rational distribution of gross domestic product taking into account the cyclical economy, increasing public financial security, efficiency of public procurement, use of budgetary and tax instruments, adaptability of financial architecture to the economic environment, which will contribute to economic growth, balanced and sustainable development of financial and budgetary and socio-economic relations.

Keywords: public finance; budgetary mechanism; financial support; financial and tax regulation; financial policy of the state; economic development.

References

1. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2015), Ekonomyka [Economics], Vyl'iams, Moscow, Russia.
2. Chuhunov, I.Ya. and Kachula, S.V. (2020), "State financial policy to ensure the social development of society", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 87—98.
3. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
4. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspil'noho rozvytku [Budget strategy for social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kucher, H.V. (2019), "Financial resources of the public sector of the economy", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 40—52.
6. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
7. Chugunov, I. Pasichnyi, M. Koroviy, V. Kaneva, T. and Nikitishin, A. (2021), "Fiscal and Monetary Policy of Economic Development", European Journal of Sustainable Development, vol. 10 (1), pp. 42—52.
8. Chugunov, I. and Makohon, V. (2020), "Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6, no. 1, pp. 130—135.
9. Chugunov, I. Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, no. 4, pp. 252—261.
10. Chugunov, I., Makohon, V. and Krykun, T. (2019), "Budget strategy in the conditions of economic globalization", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, no. 3, pp. 101—110.

№ 24 2021, стор. 65 - 70

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

А. О. Шалашна

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Shalashna

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0485-6589

Як цитувати статтю

Шалашна А. О. Фінансова політика держави у системі розвитку економіки. Агросвіт. 2021. № 24. С. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.65

Shalashna, A. (2021), “Financial policy of the state in the system of economic development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.