EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю. В. Подмешальська, Д. В. Корнієнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.58

УДК: 657: 658.62

Ю. В. Подмешальська, Д. В. Корнієнко

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками представляє один із елементів інформаційного забезпечення підприємства, в якому існує вхідна та вихідна інформація та яка повинна бути, передусім корисною та достовірною. Визначення потоків інформації та її документального забезпечення забезпечує ефективність організації бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками складається з бухгалтерських процедур, оцінки операцій з отримання активів, їх реєстрації, накопиченні інформації, узагальнення інформації та підготовки інформації для її надання підрозділам підприємства та управлінському персоналу. Процес оформлення вхідної інформації в бухгалтерському обліку, її обробка та відображення в регістрах обліку — це й визначає методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальними та підрядниками.
За результатами проведених досліджень визначені основні методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
За результатами аналізу типових помилок у відображенні інформації у фінансовій звітності та для їх уникнення запропонована Аналітична відомість бухгалтерського обліку розгорнутого сальдо до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".
Для контролю дотримання принципів підготовки фінансової звітності та достовірності відображення інформації у фінансовій звітності запропонована Аналітична відомість розрахунків з постачальниками та підрядниками у розрізі контрагентів та взаємовідносин з ними на підставі договорів, угод. Запропонована Аналітична відомість коригування розрахунків з постачальниками та підрядниками після оприбуткування матеріальних запасів, інших активів.
Запропоновані документи аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками допоможуть у практичній діяльності запобігти помилок у відображенні інформації у фінансовій звітності, управлінському персоналу приймати оперативні управлінські рішення.

Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит; постачальники та підрядники; кредиторська заборгованість; розрахунки; рахунки обліку.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
2. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Мисливка К.А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (дата звернення: 11.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Подмешальська Ю.В., Парнюк О.В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 22. С. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Подмешальська Ю.В., Понякіна К.Ю. Облік та аудит виробничих витрат на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

Yu. Podmeshalska, D. Kornienko

ACCOUNTING FOR PAYMENTS TO SUPPLIERS BY ECONOMIC ACTIVITY

Summary

Accounting for payments to suppliers and contractors is one of the elements of information support of the enterprise, in which there is input and output information and which should be, above all, useful and reliable. Determining the flow of information and its documentation ensures the effectiveness of the organization of accounting.
Accounting for settlements with suppliers and contractors consists of accounting procedures, evaluation of operations to obtain assets, their registration, accumulation of information, generalization of information and preparation of information for its provision to departments and management. The process of registration of input information in accounting, its processing and reflection in the accounting registers — this determines the methodological aspects of the organization of accounting settlements with suppliers and contractors.
According to the results of the research, the main methodological aspects of the organization of accounting settlements with suppliers and contractors are determined.
Based on the results of the analysis of typical errors in the presentation of information in the financial statements and to avoid them, the Analytical Statement of Accounting for Extended Balance to Account 63 "Settlements with suppliers and contractors" is proposed.
To monitor compliance with the principles of preparation of financial statements and the accuracy of the information in the financial statements proposed Analytical statement of settlements with suppliers and contractors in terms of contractors and relationships with them on the basis of contracts, agreements. The Analytical statement of adjustment of settlements with suppliers and contractors after posting of material stocks, other assets is offered.
The proposed documents of analytical accounting of settlements with suppliers and contractors will help in practice to prevent errors in the presentation of information in the financial statements, management staff to make operational management decisions.

Keywords: accounting; audit; suppliers and contractors; accounts payable; settlements; accounts.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T. O., Chakalova, N. S. and Myslyvka, K. A. (2019), "Improving the account of income from the implementation of goods, as a tool of effective management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (Accessed 11 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Podmeshalska, Yu. and Parniuk, О. (2020), "Documentary accounting of inventories at the enterprise", Agrosvit, vol. 22, pp. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Podmeshalska, Yu. and Poniakina, K. (2020), "Accounting and audit of production costs at the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64.

№ 24 2021, стор. 58 - 64

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 2294

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


Д. В. Корнієнко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

D. Kornienko

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-2908-9825

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Корнієнко Д. В. Облік розрахунків з постачальниками за видами економічної діяльності. Агросвіт. 2021. № 24. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.58

Podmeshalska, Yu. and Kornienko, D. (2021), “Accounting for payments to suppliers by economic activity”, Agrosvit, vol. 24, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.