EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЯК КАТЕГОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ю. М. Перетятько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.52

УДК: 657

Ю. М. Перетятько

ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЯК КАТЕГОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Під впливом різних факторів основні засоби зношуються і потребують проведення ремонтних робіт, які можуть бути направлені на підтримання об'єкта основних засобів у придатному для використання стані (поточний ремонт) або бути спрямованими на підвищення експлуатаційних характеристик (капітальний ремонт).
Нормативні акти з методології бухгалтерського обліку не містять чіткого визначення понять "поточний ремонт" та "капітальний ремонт", що в практичній діяльності може бути підгрунтям для маніпуляцій при формуванні інформації щодо витрат на ремонт у бухгалтерському обліку.
З метою забезпечення достовірності відображення в обліку та звітності витрат на ремонт пропонуємо внести доповнення до п.6 Методичних рекомендацій з обліку основних засобів у частині категоріального апарату, уточнивши поняття "поточний ремонт" та "капітальний ремонт" та викласти їх у такій редакції:
— поточний ремонт — комплекс робіт направлений на підтримку або відновлення техніко-експлуатаційних характеристик об'єкта основних засобів на систематичній основі або в разі необхідності, та не передбачається в майбутньому отримання економічних вигід.
— капітальний ремонт — комплекс робіт направлений на покращення експлуатаційних характеристик об'єкта основних засобів при руйнуванні або повній зношеності частини основного засобу та може передбачати заміну або відновлення будь-якої частини основного засобу без зміни геометричних розмірів, функціонального призначення та без поліпшенням техніко-економічних показників.

Ключові слова: ремонт; поточний ремонт; капітальний ремонт; бухгалтерський облік; основні засоби.

Література

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (Дата звернення 01.12.2021).
2. Леонтьєва В.І. Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.09. К., 2008. 20 с.
3. Колеснікова О.М. Облік поліпшення основних засобів в світлі актуальних змін. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1589 (Дата звернення 01.12.2021).
4. Пилипів Н.І., Матієшин М.М. Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. №19. Вип. 3 (4). 2014. С. 197—201.
5. Потриваєва Н.В. Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів. Вісник ХНАУ. 2015. № 1. С. 43—50.
6. Скорнякова Ю.Б. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліково-податковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 37—42.
7. Затока Т.В. Теоретичні основи бухгалтерського обліку витрат на ремонт та модернізацію основних засобів. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2014. № 2. С. 94—101.
8. Ярова Л.Г. Особливості обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Інтернаука. 2019. № 4. С. 65—72.
9. Семеген Л. Методика обліку витрат на поліпшення та утримання інших необоротних матеріальних активів. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 321—325.
10. Мельник М.Ф. Облік ремонтів і модернізації основних засобів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. 2011. Вип. 18. С. 193—197.
11. Євдокимов В.В., Самчик М.Ю. Бухгалтерський облік витрат на ремонт власних основних засобів. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5236 (Дата звернення 01.12.2021).
12. Головачко В.М. Методика обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів. Вісник Мукачівського державного університету, 2014. № 2. С. 95—98.
13. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Затверджених Наказом Держжитлокомунгосп від 17.05.2005 № 76. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text (Дата звернення 01.12.2021).
14. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджений Наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98#Text (Дата звернення 01.12.2021).
15. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07#Text (Дата звернення 01.12.2021).
16. Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-04#Text (Дата звернення 01.12.2021).

Yu. Peretiatko

MAINTENANCE AND MAJOR REPAIR AS AN ACCOUNTING CATEGORY

Summary

Due to the physical wear and tear of fixed assets, their technical and operational characteristics are reduced. Mechanisms and equipment fail, the technical condition of buildings and structures deteriorates, defects appear under the influence of the environment or overloads, and so on. In order to eliminate the shortcomings, businesses are carrying out repair work.
Repair work can be aimed at maintaining the fixed assets in a usable condition (maintenance) or be aimed at improving performance (major repairs).
The responsibility for identifying the type of repair in accordance with the law rests with the head of the enterprise. This decision is made taking into account the results of the analysis of the existing situation and the materiality of such costs. However, in practice, not all managers have the appropriate skills to make such an assessment. Therefore, the validity and appropriateness of the decision to identify the type of repair may be questioned.
In order to ensure the accuracy of the reflection in the accounting and reporting of repair costs, it is necessary to make additions to the guidelines for the accounting of fixed assets in the categorical apparatus, clarifying the concepts of "maintenance" and "major repairs".
The main feature for the identification of the type of repair is its purpose: to maintain the technical and operational characteristics of the fixed assets in working order or to improve performance.
Maintenance is performed to support or restore the technical and operational characteristics of the fixed assets on a systematic basis or, if necessary, and do not provide for future economic benefits.
The purpose of the major repair is to improve the performance of the fixed asset, which can be achieved by replacing or restoring any part of the fixed asset without changing the geometric dimensions, functional purpose and without improving the technical and economic indicators.
In order to ensure the accuracy of the reflection in the accounting and reporting of repair costs, it is proposed to have the following under the concept of maintenance and major repairs:
— maintenance — aimed at maintaining or restoring the technical and operational characteristics of fixed assets on a regular basis or when needed, and do not provide for future economic benefits.
— major repair — aimed at improving the performance of fixed assets in case of destruction or complete wear and tear of a fixed asset and may involve replacement or restoration of any part of fixed assets without changing geometric dimensions, functional purpose and without improving technical and economic indicators.

Keywords: maintenance; major repair; assets; accounting.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Methodical recommendations on accounting of fixed assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (Accessed 01 December 2021).
2. Leont'ieva, V. I. (2008), "Accounting and control of costs for the repair of fixed assets", Ph.D. Thesis, Accounting, Analysis and Audit, Kyiv, Ukraine.
3. Kolesnikova, O. M. (2012), "Accounting for fixed asset improvements in current changes". Efektyvna ekonomika. [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1589 (Accessed 01 Dec 2021).
4. Pylypiv, N. I. and Matiieshyn, M. M. (2014), "Problematic aspects of cost accounting that arise in the operation of fixed assets of construction companies", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 19, no. 3 (4), pp. 197—201.
5. Potryvaieva, N.V. (2015), "Accounting for the repair and improvement of fixed assets", Visnyk KhNAU, vol. 1, pp. 43—50
6. Skorniakova, Yu.B. (2019), "Costs of repair and improvement of fixed assets: accounting and tax aspects", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 37—42.
7. Zatoka, T. V. (2014), "Theoretical bases of accounting of costs for repair and modernization of fixed assets", Regional business economics and management, vol. 2, pp. 94—101.
8. Yarova, L.H. (2019), "Features of accounting for repairs and improvements to fixed assets", Internauka, vol. 4, pp. 65—72.
9. Semehen, L. (2010), "Methods of accounting for the cost of improving and maintaining other non-current tangible assets", Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 321—325.
10. Mel'nyk, M.F. (2011), "Accounting for repairs and modernization of fixed assets", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Ser. Ekonomika, vol.18, pp. 193—197.
11. Yevdokymov, V. V. and Samchyk. M. Yu. (2016), "Accounting for the cost of repairing own fixed assets", Efektyvna ekonomika [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5236 (Accessed 01 Dec 2021).
12. Holovachko, V.M. (2014), "Methods of accounting for the cost of repair and improvement of fixed assets", Visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 95—98.
13. State Committee Of Ukraine On Issues Housing and Communal Economy (2005), "Rules for the maintenance of residential buildings and adjacent areas", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text (Accessed 01 Dec 2021).
14. Ministry of Transport of Ukraine (1998), "Regulations on maintenance and repair of road vehicles of motor transport", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98#Text (Accessed 01 Dec 2021).
15. Ministry of Industrial Policy of Ukraine (2007), "Methodical recommendations for the formation of the cost of products (services) in industry", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07#Text (Accessed 01 Dec 2021).
16. State Committee of Ukraine for Housing and Communal Services (2004), "Approximate list of services for the maintenance of buildings and structures and adjacent territories and services for the repair of buildings and structures", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-04#Text (Accessed 01 Dec 2021).

№ 24 2021, стор. 52 - 57

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

Ю. М. Перетятько

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів, Україна

Yu. Peretiatko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihive Polytechnic National University, Chernihive, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1559-3710

Як цитувати статтю

Перетятько Ю. М. Поточний та капітальний ремонт як категорії бухгалтерського обліку. Агросвіт. 2021. № 24. С. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.52

Peretiatko, Yu. (2021), “Maintenance and major repair as an accounting category”, Agrosvit, vol. 24, pp. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.