EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. П. Драмарецька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.46

УДК: 005:631.115

К. П. Драмарецька

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито роль маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах. Зазначено, що для ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств є необхідність пошуку нових підходів до управління маркетинговою діяльністю, тому успішне застосування інструментів маркетингу потребує насамперед чіткого розуміння його суті. В роботі наведено трактування вітчизняними і зарубіжними науковцями понять "маркетинг" і "маркетингова діяльність".
Виявлено, що є негативна динаміка збиткових суб'єктів господарювання в загальній кількості сільськогосподарських підприємств. Зазначено, що в сучасних умовах для ефективного сільськогосподарського виробництва необхідним є застосування сучасних підходів й методів господарювання, саме тому важливою умовою є впровадження маркетингової діяльності у всіх напрямах функціонування підприємства.
У роботі представлені основні принципи результативного управління маркетинговою діяльністю підприємства, які дотримуються логічної послідовності та безпосередньо орієнтовані на споживача. Визначено, що управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарського підприємства необхідно розглядати з врахуванням функцій маркетингу і водночас як одне з функціональних завдань в цілому.

Ключові слова: маркетинг; маркетингова діяльність; сільськогосподарське підприємство; управління; продукція.

Література

1. Абрамович І.А., Воловик Д.В. Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією. Агросвіт. URL: № 10. 2020. С. 52—56. http://www.agrosvit.info/pdf/10_2020/9.pdf
2. Аронова В.В., Дібніс Г.І. Ситуаційно-процесна діагностика стану маркетингової діяльності на підприємстві: монографія. Луганськ: Східноукр. нац. унт. ім. В. Даля, 2010. 224 с.
3. Багорка М.О., Білоткач І.А. Особливості моніторингу процесів формування попиту й стимулювання збуту на продовольчому ринку. Агросвіт. № 6. 2009. С. 5—10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_6_3
4. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 612 с.
5. Балановська Т.І., Гогуля О.П. Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 154, Ч. 1. 2010. С. 368—373.
6. Балановська Т., Гогуля О., Драмарецька К., Восколупов В., Голік В. Використання маркетингового менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. № 3. Pp. 142—161. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.09
7. Баюра В.І. Сегментація ринку як внутрішня складова маркетингової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Вип. 16(1). 2016. С. 48—51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29__13
8. Бойчук І.М., Харків П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: навчальний посібник. Львів: Сполом, 2000. 210 с.
9. Бондаренко В.М. Роль маркетингу в системі управління підприємством. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. Вип. № 2 (14), 2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_4
10. Коноплянникова М.А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Економіка та управління підприємствами. Вип. 17. 2017. URL: 71.pdf (global-national.in.ua).
11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент; ил. Серия "Теория и практика менеджмента". СПб: Питер Ком, 1999. 896 с.
12. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова: ил. Серия "Классика МВА". СПб.: Питер, 2007. 800 с.
13. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 387 с.
14. Сільське господарство України: статистичний збірник за 2020 рік. Державна служба статистики України. Київ, 2021. 232 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf
15. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг: навчальний посібник / за заг. ред. проф. Старостіної А.О. Київ: "НВП "Інтерсервіс", 2018. 216 с. URL: https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/starostina-a.o.-kravchenko-v.a.-prygara-o.yu.-yarosh-dmytrenko-l.o.-2018-marketyng.pdf
16. Тарасюк А.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства України. Агросвіт. № 17. 2019. С. 70—78. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/17_2019/11.pdf

K. Dramaretska

MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reveals the role of marketing activities of enterprises in modern conditions. It is noted that for the effective functioning of agricultural enterprises there is a need to find new approaches to marketing management, so the successful application of marketing tools requires a clear understanding of its essence. The paper presents the interpretation of the concepts of "marketing" and "marketing activities" by domestic and foreign scientists. Based on the generalization of different views of scientists, it is established that marketing activities are an important component for effective management of the enterprise in market conditions.
It was found that there is a negative trend of unprofitable economic entities in the total number of agricultural enterprises. It is noted that in modern conditions for efficient agricultural production it is necessary to use modern approaches and methods of management, which is why an important condition is the introduction of marketing activities in all areas of the enterprise.
The paper presents the basic principles of effective management of marketing activities of the enterprise, which adhere to the logical sequence and are directly focused on the consumer. The article presents the interaction of general management functions and management functions of marketing activities of the business entity. It is determined that the management of marketing activities of agricultural enterprises should be considered taking into account the functions of marketing and at the same time as one of the functional tasks in general.
It is noted that the specifics of marketing activities in the field of agro-industrial production are related to the peculiarities of agricultural production, food and market conditions. For efficient agricultural production it is necessary to use modern approaches and methods of management, which is why an important condition is the introduction of marketing activities in all areas of the enterprise. Successful marketing management is a systematic activity related to the implementation of the movement of agricultural products and food from the field to the consumer in order to meet their needs with the least cost of resources.

Keywords: marketing; marketing activities; agricultural enterprise; management; products.

References

1. Abramovich, I. and Volovik, D. (2020), "Marketing activities of the enterprise and control of its implementation", Ahrosvit, vol. 10, pp. 52—56. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2020/9.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
2. Aronova, V.V. and Dibnis, H.I. (2010), Sy tuatsijno protsesna diahnostyka stanu marketynhovoi diial'nosti na pidpryiemstvi: monohrafiia [Situational process diagnostics of the state of marketing activity at the enterprise: monograph], Skhidnoukr. nats. unt im. V. Dalia, Lugansk, Ukraine.
3. Bahorka, M. O. and Bilotkach, I. A. (2009), "Features of process monitoring demand formation and incentives sales on the food market", Ahrosvit, vol. 6, pp. 5—10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_6_3 (Accessed 10 Nov 2021).
4. Balabanova, L. V., Kholod, V. V. and Balabanova, I. V. (2012), Marketynh pidpryiemstva [Enterprise marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Balanovska, T. I. and Hohulia, O. P. (2010), "Management of marketing activities in the agri-food market", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 154, no. 1, pp. 368—373.
6. Balanovska, Т., Gogulya, О., Dramaretska, К., Voskolupov, V. and Holik, V. (2021), "Using marketing management to ensure competitiveness of agricultural enterprises", Agricultural and Resource Economics, vol. 7, no. 3, pp. 142—161. doi.org/10.51599/are.2021.07.03.09.
7. Bayura, V. I. (2016), "Market segmentation as an intrinsic component of marketing activity", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 16 (1), pp. 48—51. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29__13 (Accessed 10 Nov 2021).
8. Boichuk, I. M., Kharkiv, P. S. and Khopchan, M. I. (2000), Ekonomika pidpryiemstv. [Economics of enterprises], Spolom, Lviv, Ukraine.
9. Bondarenko, V. M. (2015), "Role of marketing in enterprise management", Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (14). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_4 (Accessed 10 Nov 2021).
10. Konopliannykova, M. A. (2017), "Management of marketing activity: concept, principles, approaches", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. no. 17. Available at: 71.pdf (global-national.in.ua) (Accessed 10 Nov 2021).
11. Kotler, Ph. (1999), Marketynh menedzhment [Marketing management], Pyter Kom, St. Petersburg, Russia.
12. Lamben Zh. (2007), Menedzhment, orientirovannyiy na ryinok [Management, market oriented], Pyter, St. Petersburg. (in Russian)
13. Poltorak, V. A. (2003), Marketynhovi doslidzhennia [Marketing researches], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
14. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Agriculture of Ukraine for 2020". Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
15. Starostina, A. O., Kravchenko, V. A., Pryhara, O. Yu. and Yarosh-Dmytrenko, L. O. (2018), Marketynh. [Marketing], NVP "Interservis", Kyiv, Ukraine. Available at: https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/starostina-a.o.-kravchenko-v.a.-prygara-o.yu.-yarosh-dmytrenko-l.o.-2018-marketyng.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
16. Tarasyuk, A. (2019), "Peculiarities of management of marketing activities of agrarian enterprise of ukraine". Ahrosvit, vol. 17, pp. 70—78, Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/17_2019/11.pdf (Accessed 10 Nov 2021).

№ 24 2021, стор. 46 - 51

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 923

Відомості про авторів

К. П. Драмарецька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

K. Dramaretska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after Professor J. S. Zavadskyi, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9886-1663

Як цитувати статтю

Драмарецька К. П. Управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 24. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.46

Dramaretska, K. (2021), “Management of marketing activities of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.