EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Ю. Л. Якубенко, А. Ю. Сірко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.39

УДК: 330.3

Ю. Л. Якубенко, А. Ю. Сірко

СУТНІСТЬ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Анотація

У статті розглядаються цикли економічного розвитку, що містять альтернативні фази, котрі повторюються одна за одною. Детально проаналізована фаза "криза", яка є завершенням попереднього періодичного циклу і початком наступного. Розкрито актуальні причини виникнення кризових явищ в Україні, серед яких слід відмітити: відсутність моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів. Наведено різноманітність тлумачення поняття "криза" спираючись на енциклопедичні та наукові джерела, котрі висвітлюють "кризу" з точки зору глибокого розладу фінансової системи держави, який супроводжується інфляційними процесами; падінням курсу національної валюти; бюджетним дефіцитом; різкими коливаннями на фондовому ринку. Авторами наведено власне визначення поняття "криза" з точки зору найвищого загострення протиріч у соціально-економічній системі країни, як всередині неї, так і ззовні. Розкрита детальна класифікація існуючих криз за їх походженням та протіканням. Виокремлено негативні наслідки кризових явищ на визначено їх вплив на економіку держави, що виражається в: високих обсягах зовнішнього боргу; слабкості банківського сектору; падінні вітчизняної промисловості; падінні обсягів виробництва; зниженні заробітної плати; зменшенні експорту продукції; погіршенні динаміки надходження ПДВ від імпорту; залежності від припливу іноземного капіталу; дефіциті рахунків за поточними операціями; прив'язці гривні до долара; політичній нестабільності. Запропоновано напрямки антикризового управління з метою боротьби з кризами. Для економіки України з метою пом'якшення кризового стану та запобігання його виникнення у майбутньому доцільним є: розробка дієвої програми антикризових заходів; формування заходів з відновлення кредитно-грошової системи України; відновлення державного регулювання процесу ціноутворення; подавання схем та явищ тощо.

Ключові слова: економіка; економічний цикл; фази економічного циклу; криза; причини кризових явищ в економіці; антикризове управління.

Література

1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2018. 1472 с.
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2012. 1168 с.
3. Minsky H. P. Financial stability revisited: the economics of disaster. Іn board of governors of the Federal Reserve System, re appraisal of the Federal Reserve discount mechanism, 2012. Vol. 3. Washington D. C. Pр. 95—136.
4. Mishkin F. S., White E. N. Stock market crashes and their aftermath: implications for monetary policy. NBER working paper. 2012. № 8952.
5. Береславська О.І. Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення. Науковий вісник національного університету ДПС України. 2013. № 3 (62). С. 78—83.
6. Левкоев Ф.С. Промышленно-торговые кризисы. СПб.: Изд. "Коммерческий деятель", 1911. 35 с.
7. Мочерний С.В. Економічна теорія: навчальний посібник. К.: ВД "Академія", 2019. 640 с.
8. Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. М.: Новое знание, 2017. 399 с.
9. Грищенко В.О., Кизим М.О., Іванов Ю.Б. Програма загальнодержавних антикризових заходів: Научно-практическое издание. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2019. 36 с.
10. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 504 с.
11. Шестопалова О.В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 119—122.
12. Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Бородавко А.П. Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 2019. № 12 (40). С. 113—118.
13. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. Київський національний торговельно-економічний університет. 2001. 580 с.
14. Денисюк О.Г., Дерев'янко О.Ю. Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2015. № 1. С. 80—87.

Yu. Yakubenko, A. Sirko

THE ESSENCE OF CRISIS PHENOMENA IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF OVERCOMING THEM

Summary

The article examines the cycles of economic development, containing alternative phases, which are repeated one after another. The phase "crisis", which is the end of the previous periodic cycle and the beginning of the next one, is analyzed in detail. Revealed the actual reasons for the emergence of crisis phenomena in Ukraine, among which it should be noted: the lack of a model of transformation of the economy on market principles, corresponding to the specifics of society, as well as the lack of a reliable system of economic security that would contribute to the creation of a self-sufficient, competitive, socially oriented economy and would ensure its protection from external and internal destructive influences. A variety of interpretations of the concept of "crisis" are given, based on encyclopedic and scientific sources that illuminate the "crisis" from the point of view of a deep disorder of the financial system of the state, accompanied by inflationary processes; the fall in the exchange rate of the national currency; budget deficit; sharp fluctuations in the stock market. The authors give their own definition of the concept of "crisis" from the point of view of the highest aggravation of contradictions in the socio-economic system of the country, both inside and outside it. A detailed classification of the existing crises by their origin and course has been disclosed. The negative consequences of the crisis phenomena are highlighted and their influence on the economy of the state is determined, which is expressed in: high volumes of external debt; weaknesses in the banking sector; the fall of the domestic industry; falling production volumes; decrease in wages; a decrease in the export of products; deterioration in the dynamics of VAT receipts from imports; dependence on the inflow of foreign capital; deficit of current account accounts; pegging the hryvnia to the dollar; political instability. The directions of anti-crisis management in order to combat crises are proposed. For the Ukrainian economy, in order to mitigate the crisis and prevent the occurrence in the future, it is advisable to: develop an effective program of anti-crisis measures; formation of measures to restore the monetary system of Ukraine; restoration of state regulation of the pricing process; submission of schemes and phenomena and the like.

Keywords: economy; economic cycle; phases of the economic cycle; crisis; causes of crisis phenomena in the economy; anti-crisis management.

References

1. Azriliana, A. N. (2018), Bolshoi ekonomycheskyi slovar [Large Economic Dictionary], Institute of New Economics, Moscow, Russia.
2. Gryaznova, A.G. (2012), Fynansovo-kredytnyi еntsyklopedycheskyi slovar [Financial and credit encyclopedic dictionary], Moscow, Russia.
3. Minsky, H. P. (2012), "Financial stability revisited: the economics of disaster", In board of governors of the Federal Reserve System, re appraisal of the Federal Reserve discount mechanism, vol. 3, pp. 95—136.
4. Mishkin, F. S. and White, E. N. (2012), Stock market crashes and their aftermath: implications for monetary policy.
5. Bereslavskaya, O.I. (2013), "Modern banking crises: causes and probability of recurrence", Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine. vol. 3 (62), рр. 78—83.
6. Levkoev, F.S. (2019), Promishlenno-torhovie kryzysi [Industrial and trade crises], Commercial figure, SPb, Russia.
7. Mocherny, S.V. (2019), Ekonomichna teoriia [Economic Theory], Academy, Kyiv, Ukraine.
8. Rudy, K.V. (2017), Finansovi kryzy: teoriia, istoriia, polityka [Financial crises: theory, history, politics], New Knows, Moscow, Russia.
9. Grishchenko, V.O, Kizim, M. O. and Ivanov Yu. B. (2019), Prohrama zahal'noderzhavnykh antykryzovykh zakhodiv [Program of national anti-crisis measures], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
10. Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
11. Shestopalova, O.V. (2013), "Economic and crisis situations at the enterprise and mechanisms for overcoming them", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, рр. 119—122.
12. Kulyniak, I. Ya., Prokopyshyn-Rashkevych L. M. and Borodavko A.P. (2019), "Evaluation of financial security level of commercial banks in Ukraine", Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia", vol. 12 (40), рр. 113—118.
13. Lihonenko, L.O. (2001), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyj instrumentarij [Anti-crisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools], Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi university, Kyiv, Ukraine.
14. Denysiuk, O. H. and Derevianko, O.Yu. (2015), "The essence, classification and causes of crises in the activities of enterprises", Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 1, рр. 80—87.

№ 24 2021, стор. 39 - 45

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 1102

Відомості про авторів

Ю. Л. Якубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. Yakubenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro state agrarian and economic university, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5409-4792


А. Ю. Сірко

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Sirko

Assistant of the department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro state agrarian and economic university, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3791-9435

Як цитувати статтю

Якубенко Ю. Л., Сірко А. Ю. Сутність кризових явищ в Україні та напрями їх подолання. Агросвіт. 2021. № 24. С. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.39

Yakubenko, Yu. and Sirko, A. (2021), “The essence of crisis phenomena in Ukraine and directions of overcoming them”, Agrosvit, vol. 24, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.