EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. П. Макаренко, І. В. Ананьєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.31

УДК: 657.633.5

А. П. Макаренко, І. В. Ананьєва

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Доопрацьовування в частині вдосконалення робочих управлінських документів, щодо оподаткування ПДВ, допоможе підприємству в розрахунках суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та в ефективному податковому плануванні.
Метою контролю податку на додану вартість є встановлення правильності: визначення податкового кредиту та податкового зобов'язання; складання та подачі декларації з ПДВ; розрахунку нарахування та сплати ПДВ до бюджету.
Завданнями проведення контролю податку на додану вартість є перевірка: відповідності ведення обліку чинному законодавству; правильності визначення податкового кредиту та податкового зобов'язання, правильності, повноти та своєчасності подачі декларації з ПДВ; повноти нарахування та своєчасності сплати ПДВ до бюджету.
У роботі запропоновано декілька управлінських документів, спрямованих на покращення визначення облікової суми податку з ПДВ. Для ефективного податкового планування ПДВ на підприємстві, запропоновані форми робочих таблиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі таблиці з: перевірки податкового зобов'язання та податкового кредиту, обліку ПДВ, перевірки розрахунків ПДВ з бюджетом та складання податкової звітності. Запропоновані заходи контролю розрахунків з ПДВ для поліпшення податкового планування, які включають: анкету, загальний план та програму контролю, таблиці для полегшення обліку ПДВ на підприємстві. Вона надасть змогу охопити всі аспекти оподаткування та обліку податку на додану вартість на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку податку на додану вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний контроль та поліпшити податкове планування підприємства.

Ключові слова: оподаткування; облік; податкова звітність; контроль; податок на додану вартість; податкове планування.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016.
2. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015.
3. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85—95.
4. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки. Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 26—32.
5. Меліхова Т.О., Бойко М.Ю. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 34—39.
6. Подмешальська Ю.В., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч. метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 400 c.
7. Меліхова Т.О., Федоров І.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства. Агросвіт. 2018. № 2. С. 63—70.
8. Шигун М.М., Уллубієва К.К. Методичний інструментарій внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ. Вісник ХНУ. 2012. C. 83. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_2_1/083-086.pdf.
9. Даценко Г.В., Сімакович М.В. Організація внутрішнього контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ на підприємстві. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73244
10. Бутинець Ф.Ф. Аудит: навч. посібник. Житомир: Рута. 2005. 512 с.

А. Makarenko, I. Ananieva

IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING, TAX REPORTING AND CONTROL OF VALUE ADDED TAX TO IMPROVE TAX PLANNING AT THE ENTERPRISE

Summary

Finalization in terms of improving the working administrative documents on VAT taxation will help the company in calculating the amount of VAT payable to the budget and in effective tax planning.
The purpose of the work is to improve taxation, accounting, control of value added tax to improve tax planning.
The purpose of the control of value added tax is to establish the correctness of the definition of the tax credit and tax liability, preparation and submission of VAT returns, calculation of accrual and payment of VAT to the budget.
The purpose of the article is to find ways to improve accounting, taxation, control of VAT calculations, tax reporting, as well as measures to improve its planning.
Properly organized accounting and tax accounting is one of the conditions for the normal functioning of the enterprise. The function of taxation is the formation of financial resources of the country. The main tasks of control of VAT calculations are to verify the correctness of the definition of the object of taxation in compliance with regulations, assess the correctness of tax assessment, timeliness of payment to the budget, accuracy and completeness of tax reflection in financial and tax reporting.
The task of auditing value added tax is to check: compliance with accounting legislation, to establish the correctness of determining the tax credit and tax liability, drawing up a VAT return, filing a VAT return, charging VAT to the budget, paying VAT to the budget.
The paper improves the taxation, accounting and control of value added tax to improve tax planning. For effective tax planning of VAT at the enterprise, the forms of worksheets on VAT taxation are offered, namely worksheets on: tax liability, tax credit, VAT calculations, VAT accounting. The proposed method of controlling value added tax to improve tax planning, which in contrast to the existing ones includes: questionnaire, general control plan, control program, working documents of the controller. The proposed control methodology will allow the controller to cover all aspects of taxation and accounting of value added tax in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the accounting of value added tax, timely identify violations, conduct quality controls and improve tax planning.

Keywords: support; benefit; benefit; control; donation; donation; plan.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. And Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
4. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
5. Melikhova, T. and Boyko, M. (2017), "The audit development of the valueadded tax for improving the financial security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
6. Podmeshal's'ka, Y.V. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.&metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
7. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
8. Shyhun, M.M. and Ullubiieva, K.K. (2012), "Methodical tool for internal control of payments for VAT", Visnyk KhNU, available at:http://journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/ekon/2012_2_1/083-086.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
9. Datsenko, H.V. and Simakovych, M.V. (2014), "Organization of internal control over charging and payment of VAT at the enterprise", available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73244 (Accessed 10 Sept 2021).
10. Butynets', F.F. (2005), Audyt [Audit], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

№ 24 2021, стор. 31 - 38

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 1199

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


І. В. Ананьєва

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

I. Ananieva

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-6309-8509

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Ананьєва І. В. Удосконалення оподаткування, обліку, податкової звітності і контролю податку на додану вартість та заходи щодо поліпшення його податкового планування на підприємстві. Агросвіт. 2021. № 24. С. 31–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.31

Makarenko, А. and Ananieva, I. (2021), “Improving taxation, accounting, tax reporting and control of value added tax to improve tax planning at the enterprise”, Agrosvit, vol. 24, pp. 31–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.