EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛЕ (ЗБАЛАНСОВАНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОЛІЗАЦІЇ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, П. І. Трофименко, Т. М. Прядка, Н. В. Трофименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.11

УДК: 332.2.01:332.36

А. М. Третяк, В. М. Третяк, П. І. Трофименко, Т. М. Прядка, Н. В. Трофименко

СТАЛЕ (ЗБАЛАНСОВАНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОЛІЗАЦІЇ

Анотація

З'ясовано, що станом на 2021 р. в Україні не сформована світоглядна парадигма сталого (збалансованого) землекористування, на якій би грунтувалася Стратегія земельної політики щодо управління земельними ресурсами та землекористуванням, і яка б була орієнтована на досягнення оптимального балансу між трьома складовими збалансованого землекористування — економічною, соціальною та екологічною. Обгрунтовано, що законодавче визначення сталого землекористування не є достатньо обгрунтованим та збалансованим. Визначено, що під сталим (збалансованим) землекористуванням необхідно розуміти систему організації використання та охорони землі та інших природних ресурсів й біорізноманіття та відповідних їй земельних відносин, що відповідають відносинам суспільного розвитку, при якій досягається оптимальне співвідношення між соціальними, екологічними та економічними факторами розвитку землекористування, нормалізацією якісного стану земельних та інших природних ресурсів (нейтральною деградацією), задоволенням матеріальних і духовних потреб нинішнього та прийдешніх поколінь. Виходячи із сформульованого поняття сталого (збалансованого) землекористування, його сутність полягає у збалансуванні соціальних, екологічних та економічних факторів землекористування шляхом інституціолізації процесу землекористування та організації його форм.
Обгрунтовано, що методологія інституціолізації сталого землекористування із інтенсивною експлуатацією земель (земельних ресурсів) полягає у наступному: підтримці необхідного рівня біотичного регулювання земельних ресурсів та навколишнього середовища; ієрархії рівнів управління сталим землекористуванням, зокрема: концептуального, ідеологічного, політичного та економічного. Визначено "коридори" допустимого рівня землекористування за: екологічними параметрами (рівнем екологічної стабільності та антропогенного навантаження, збереження природних екосистем, за балансом природних та антропогенних потоків енергії — біомаси в навколишньому середовищі, за ступенем вилучення земельних та інших природних ресурсів і об'єктів — рослинного покриву, грунту, земельних ділянок); соціальними параметрами (за рівнем зростання доданої вартості землекористуванням, рівнем забезпеченості землею населення, зайнятість населення в економіці регіону та територіальної громади, стан здоров'я населення, збереження соціальних функцій природних ландшафтів); економічними параметрами (технологічні, технічні, за витратами, доходами, вартістю).

Ключові слова: стале землекористування; раціональне землекористування; екологічні та економічні загрози; методологія інституціолізації.

Література

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.
2. Економічна енциклопедія: у трьох томах / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр "Академія", 2000. Т. 1. 864 с.
3. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування. Київ: ЦЗРУ, 2003. 337 с.
4. Кучер О.О. Теоретико-методологічні підходи до розробки індикаторів сталого землекористування в Україні. Вісник НАУ. 2006. Вип. 104. С. 112—116.
5. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: дис.... д-ра. екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 461 с.
6. Краснолуцький О.В. Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 31 с.
7. Руководство по международным классификациям для сельскохозяйственной статистики. Совместная публикация ФАО и Статистического отдела Департамента экономического и социального развития ООН. 2015. 125 с. URL: http://www.cisstat.com/gsagr/Guidelines-for-Int-Classifications-on-Agricultural-Statistics_Rus.pdf
8. Третяк А.М., Третяк В.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. № 1—2. 2021. С. 3—11.
9. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text
10. Третяк В.М., Свентух В.Ю. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 4. С. 24—31.
11. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування. Львів: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
12. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 650 с.
13. Третяк А.М., Третяк В.М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. № 23. 2020. С. 3—9.
14. Наше общее будущее. Докл. межд. комиссии по окружающей среде и развитию. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 376 с.
15. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Йоханнесбург, Южная Африка, 2002.
16. Будущее, которого мы хотим. Итоговой документ Конференции ООО по устойчивому развитию. Бразилия, Рио-де-Жанейро, 2012. 62 с.
17. Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1363-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#n17
18. Anufriev V., Belov V., Lebedev Yu. Multi-objective optimization of complex subsoil use issues. 5th International Conference on the political, technological, economic and social processes (London, 23—29 July 2015). London, 2015. P. 16—25.
19. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 440 с.
20. Закон України "Про охорону земель". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text
21. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экономический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 416 с.
22. Солоу Роберт М. Экономическая теория ресурсов или ресурсы экономической теории: лекция в честь Ричарда Т. Элит. URL: https://seinst.ru/files/vehi_3_sollow_economics-of-resources.pdf
23. Lebedev Y.V., Anufreiev V.P., Anufrieva E.I. Natural potential and sustainable development of a territory. Advanced Materials Research. 2015. Vol. 1073—1076. P. 1499—1502.
24. Lebedev Y.V., Anufriev V.P., Lebedeva T.A. Preservation of Forest Biodiversity — a Key Factor of Sustainable Development of a Territory. Advanced Materials Research. 2014. Vol. 692. Pр. 139—142.
25. Жарников В.Б. Рациональное использование земель как задача геоинформационного пространственного анализа. Вестник СГГА. 2013. Вып. 3 (23). С. 77—81.
26. Карпик А.П. Системная связь устойчивого развития территорий с его геофизическим информационным обеспечением. Вестник СГГА. 2010. Вып. 1 (12). С. 3—13.
27. Tree-ring analysis: biological, methodological and environmental aspects / Ed. by R. Wimmerr, R.E. Vetter. CABI Publishing, 1999. 320 p.
28. Ulnova N.G. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review. Forest Ecol. and Manag. 2000. Vol. 135. Рр. 155—267.
29. Vera F.W.M. Crazing ecology and forest history. Oxon, N.Y.: CABI Publishing, 2000. 506 p.

A. Tretiak, V. Tretiak, P. Trofymenko, T. Priadka, N. Trofimenko

SUSTAINABLE (BALANCED) LAND USE: CONCEPTUAL BASIS AND INSTITUTIONALIZATION METHODOLOGY

Summary

It was found that as of 2021 in Ukraine there is no worldview paradigm of sustainable (balanced) land use, on which the Land Policy Strategy for land resources and land use management would be based, and which would be focused on achieving an optimal balance between the three components of balanced land use — economic, social and environmental. It is substantiated that the legislative definition of sustainable land use is not sufficiently substantiated and balanced. It is determined that sustainable (balanced) land use should be understood as a system of organization of use and protection of land and other natural resources as well as biodiversity and the land relations corresponding to it, corresponding to the relations of social development, in which an optimal balance is achieved between social, environmental and economic factors of land use development; normalization of the quality of land and other natural resources (neutral degradation), meeting the material and spiritual needs of present and future generations. Based on the formulated concept of sustainable (balanced) land use, its essence is to balance the social, environmental and economic factors of land use by institutionalizing the process of land use and organizing its forms.
It has been substantiated that the methodology of sustainable land use with intensive exploitation of lands (land resources) is as follows: maintaining the necessary level of biotic regulation of land resources and the environment; hierarchy of levels of management of sustainable land use, in particular: conceptual, ideological, political and economic The level of biotic regulation of land resources and the environment reflects the transformation of biological energy flows — biomass in natural and anthropogenic channels and a change in the nature of the cycle of biogenic elements. The conceptual level is the key point of land use management, as it sets the main targets for a long period of time — management within the limits of permissible changes in the biotic regulation of land resources and the environment as well as a reasonable ecological, economic and social satisfaction of the needs of society as a result of land use. The ideological level of sustainable land use management determines the main direction and ways of implementing conceptual guidelines. The political level of sustainable land management includes the formation of appropriate conceptual guidelines and ideological level of the regulatory framework. The economic level of sustainable land use management determines the mechanism of practical action of society in the field of land relations through institutions of valuation, costs, expenses, profit and through the implementation of land relations between individual land users and society.

Keywords: sustainable land use; rational land use; environmental and economic threats; institutionalization methodology.

References

1. Reimers, N.F. (1990), Pryrodopol'zovanye: Slovar'-spravochnyk [Nature management: Dictionary-reference book], Mysl, Moscow, Russia.
2. Mocherny, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia: u tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: in three volumes], Vol. 1, Publishing Center "Academy", Kyiv, Ukraine.
3. Tretіak, A. and Drugak, V. (2003), Naukovi osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Scientific foundations of land use and land planning economics], CZRU, Kyiv, Ukraine.
4. Kucher, O.O. (2006), "Theoretical and methodological approaches to the development of indicators of sustainable land use in Ukraine", Bulletin of NAU, vol. 104, pp. 112—116.
5. Druhak, V. (2010), "Economics of agricultural land use: theory, methodology and practice", Ph.D. Thesis, Economy, National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Krasnolutsky, O.V. (2018), "Ecological and economic efficiency of the use of land resources by corporate agricultural enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Joint publication of the FAO and Statistics Office of the UNO Department of Economic and Social Development. (2015), "Guide on international classification for agricultural statistics", available at: http://www.cisstat.com/gsagr/Guidelines-for-Int-Classifications-on-Agricultural-Statistics_Rus.pdf (Accessed 20 Nov 2021).
8. Tretiak, А. and Tretiak, V. (2021), "Тheoretical basis of a modern land use system development in Ukraine", Agrosvit, vol. 1—2, pр. 3—11.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 20 Nov 2021).
10. Tretiak, V. and Sventukh, V. (2015), "Sustainable (balanced), land use as a factor of improving the economic efficiency of agricultural land", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 4, pp. 24—31.
11. Tretiak, А. (2011), Zemel'nyj kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], Spolom, Lviv, Ukraine.
12. Tretiak, A.M. (2013), Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land organization in Ukraine: theory, methodology], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
13. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9.
14. Progress (1989), Nashe obschee buduschee. Doklad mezhdunarodnoj komissii po okruzhayushchey srede i razvitiyu [Our Common Future. The report of the International Environment and Development Commission], Progress, Moscow, Russia.
15. World Summit (2002), Report of the Sustainable Development Summit, South Africa: Johannesburg.
16. UN (2012), Buduschee, kotoroho my khotym. Itogovoy dokument Konferentsii OON po ustoychivomu razvitiyu [The future we want. The outcome document of the UN Conference on Sustainable Development], Rio de Janeiro, Brazil.
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Order "Strategy for Environmental Security and Adaptation to Climate Change until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#n17 (Accessed 20 Nov 2021).
18. Anufriev, V., Belov, V. and Lebedev, Yu. (2015), Multi-objective optimization of complex subsoil use issues, 5th International Conference on the political, technological, economic and social processes, 23—29 July, London, UK, pp. 16—25.
19. Tretiak А.М. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological foundations of formation and administration], Grin D.S., Kherson, Ukraine.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text (Accessed 20 Nov 2021).
21. Danilov-Danil'yan, V. I. and Losev, K. S. (2000), Ekonomicheskiy vyzov i ustoychivoe razvitie [Economic challenge and sustainable development], Progress-Traditsiya, Moscow, Russia.
22. Solow, R. (2005), "The Economics of Resources or the Resources of Economics (Richard T. Ely Lecture)", available at: https://seinst.ru/files/vehi_3_sollow_economics-of-resources.pdf (Accessed 20 Nov 2021).
23. Lebedev, Y. V., Anufreiev, V. P. and Anufrieva, E. I. (2015), "Natural potential and sustainable development of a territory", Advanced Materials Research, vol. 1073—1076, pp. 1499—1502.
24. Lebedev, Y. V., Anufriev, V. P. and Lebedeva, T. A. (2014), "Preservation of Forest Biodiversity — a Key Factor of Sustainadle Development of a Territory", Advanced Materials Research, Vol. 692, pp. 139—142.
25. Zharnikov, V. B. (2013), "Rational use of land as a problem of spatial analysis of geoinformation", Vestnik SGGA, vol. 3 (23), pp. 77—81.
26. Karpik, A. P. (2010), "Systemic relationship of sustainable development of territories with his geophysical information support", Vestnik SGGA, vol. 1 (12), pp. 3—13.
27. Wimmerr, R. and Vetter, R. E. (1999), Tree-ring analysis: biological, methodological and environmental aspects, CABI Publishing, Wallingford, England.
28. Ulnova, N. G. (2000), "The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review", Forest Ecol. and Manag, vol. 135, pp. 155—267.
29. Vera, F. W. M. (2000), Crazing ecology and forest history, CABI Publishing, Oxon, N.Y.

№ 24 2021, стор. 11 - 22

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 1244

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


П. І. Трофименко

д. с.-г. н., доцент, Інститут геології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

P. Trofymenko

Doctor of Аgricultural Sciences, Associate Professor, Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-7692-5785


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Н. В. Трофименко

к. е. н., асистент, Інститут геології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

N. Trofimenko

PhD in Economics, Assistant, Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-2086-1225

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Трофименко П. І., Прядка Т. М., Трофименко Н. В. Стале (збалансоване) землекористування: понятійний базис та методологія інституціолізації. Агросвіт. 2021. № 24. С. 11–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.11

Tretiak, A., Tretiak, V., Trofymenko, P., Priadka, T. and Trofimenko, N. (2021), “Sustainable (balanced) land use: conceptual basis and institutionalization methodology”, Agrosvit, vol. 24, pp. 11–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.