EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ
Н. О. Аверчева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.39

УДК: 332.1:[338.43:634.8](477)

Н. О. Аверчева

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовані теоретичні та практичні аспекти розвитку виноградарства і виноробства на рівні основних регіонів. Проаналізовано вплив основних факторів на валове виробництво винограду, визначені причини скорочення площ насаджень та низького рівня урожайності виноградників. Проведено економічну оцінку регіональних особливостей розвитку галузі, досліджено динаміку урожайності, площ насаджень винограду та валових зборів винограду у різних господарських формуваннях. Структуровано регіональні особливості розвитку галузі, досліджено динаміку виробництва і реалізації продукції за номенклатурними групами та суб'єктами господарської діяльності. Надана характеристика провідних підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу Причорноморського регіону. Запропоновано до впровадження заходи регіональної програми розвитку галузі щодо збільшення обсягів виробництва на інноваційній основі та розвитку ринкової інфраструктури, що забезпечить відродження сировинної бази виноробства, сприятиме формуванню високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку та реалізації потенціалу галузі в кожному регіоні.

Ключові слова: регіони; виноградарство; виноробство; обсяги виробництва; реалізація; ефективність; рентабельність.

Література

1. Ільчук М.М., Дмитрук М.І. Розвиток виробництва винограду в Україні. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 18—26.
2. Кареба М.І., Хохлова Ю.Ю. Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 28—32.
3. Попова М.М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 136—142.
4. Авласенко О.А. Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3128 (дата звернення 12.09.2021).
5. Обнявко В.О. Стан та перспективи розвитку галузі виноградарства й виноробства в Одеській області. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52-1. С. 93—99.
6. Власов В.В., Белоус І.В. Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 38—42.
7. Власов В., Джабурія Л., Білоус І. Виноградарська галузь потребує перетворень. Пропозиція. 2014. Спецвипуск. С. 6—9.
8. Москаленко Д.М., Сильчук Т.А., Зуйко В.І. Розширення інноваційних послуг у сфері гостинності. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58-2. С. 33—37.
9. Пергат А.П. Винный туризм Украины как составляющая винных туров Европы. Культура народов Причерноморья. 2013. № 248. С. 85—89.
10. Дмитрук М.І. Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 106—110.
11. Каламан О.Б. Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах. Економіка: реалії часу. 2015. № 5 (21). С. 64—68.
12. Костишин Н.С. Економічна сутність прибутку як результату діяльності підприємств виноробної галузі URL: http: //www. nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_4/132.pdf (дата звернення 24.10.2021).
13. Россоха В.В., Петриченко О.А. Потенціал ринку вина в Україні. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 17—29.
14. Виноробство в Україні. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення 10.11.2021).
15. Винний гід України: офіційний сайт. URL: https://www.uabestwine.com/prychornomoria (дата звернення 10.09.2021).
16. Розвиток виноградарства в Україні потребує регіонального та зонального підходів — експерт. URL: https://agropolit.com/news/20832-rozvitok-vinogradarstva-v-ukrayini-potrebye-regionalnogo-ta-zonalnogo-pidhodiv--ekspert (дата звернення 10.09.2021).
17. Обласна цільова програма розвитку виноградарства та виноробства Херсонської області на 2021—2025 роки (проєкт). Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА. URL: ttps://khoda.gov.ua/pro_proekt_oblasnoї_cіlovo_programi_rozvitku_vinogradarstva_ta_vinorobstva_hersonskij_oblastі_na_2021_2025_roki (дата звернення 12.11.2021).
18. Цимбалюк К.А. Виноградарсько-виноробна галузь — стан та проблемні питання розвитку в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 145—150.
19. Сільське господарство України за 2020 рік: статистичний збірник. К.: Держаналітінформ, 2021. 231 с.

N. Avercheva

THE REGIONAL DIMENSIONS OF THE DEVELOPMENT OF WINE AND VINE GROWING IN UKRAINE

Summary

The article shows the theoretical and practical dimensions of the development of vine growing and winemaking at the level of the main regions. Emphasis has been placed on the social aspects of the development of vine growing and winemaking, in particular with regard to meeting the needs of the market, increasing employment and income of the population, and formation of revenues to budgets of different levels. The level of production and consumption of grapes and wine per person was researched. The influence of the main factors on the production of grapes was analyzed, and the reasons for the decrease in the area of plantations and the low-level of winemaking yields were determined. An economic assessment of the regional features of the develop of the industry was carried out, and the dynamics of yield, area of grape planting and gross grape collection in economic formations were investigated. A study of the level of prices of grapes shows a constant increase and significant differences between regions and varieties of grapes. The regional peculiarities of the industry development are structured, the dynamics of production and sales of products by the nomenclature groups and subjects of economic activity are investigated. It has been established that each winemaking district is differs by natural and socio-economic conditions of formation and development of vine growing and winemaking subcomplex. In the main vine growing and winemaking regions of Ukraine (Odessa, Mykolaiv, Kherson and Transcarpathian regions) there are objects that differ by their individuality and produce certain brands of wines have wide sales markets. The characteristic of leading enterprises of vine growing and winemaking subcomplex of Black Sea region is given. It is proposed to implement a measure of the regional program of industry development to increase production on an innovative basis and develop market infrastructure, which as a result will eventually ensure the revival of the raw material base of winemaking, will contribute to the competitive prices for products, will meet the needs of the market, stimulate efficient utilization of production capacities by using raw materials of their own to saturate the domestic market and to develop the export potential of the industry.

Keywords: egions; vine growing; winemaking; volumes of manufacture; implementation; efficiency; profitability.

References

1. Il'chuk, M.M. and Dmytruk, M.I. (2019), "Development of grape production in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 18—26.
2. Kareba, M.I. and Khokhlova, Yu.Yu. (2017), "Economic efficiency and prospects of development of viticulture in the Ochakov area of the Nikolaev area", Molodyj vchenyj, vol. 12 (52), pp. 28—32.
3. Popova, M.M. (2014), "The current state of viticulture and winemaking in Ukraine and the role of its individual regions in the development of the industry", Biznesinform, vol. 7, pp. 136—142.
4. Avlasenko, O.A. (2014), "Modern progress of vine making trends are in ukraine and its regions", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3128 (Accessed 12 Sept 2021).
5. Obniavko, V.O. (2020), "Status and prospects of development of viticulture and winemaking in Odessa region", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 52-1, pp. 93—99.
6. Vlasov, V.V. and Belous, I.V. (2016), "Scientific support for the development of viticulture and winemaking in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 38—42.
7. Vlasov, V. Dzhaburiia, L. and Bilous, I. (2014), "The viticulture industry needs transformation", Propozytsiia, pp. 6—9.
8. Moskalenko, D.M. Syl'chuk, T.A. and Zujko, V.I. (2020), "Expansion of innovative services in the field of hospitality", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 58-2, pp. 33—37.
9. Perhat, A.P. (2013), "Wine tourism in Ukraine as a component of wine tours in Europe", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 248, pp. 85—89.
10. Dmytruk, M.I. (2018), "Formation of supply in the grape market by agricultural enterprises of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 106—110.
11. Kalaman, O.B. (2015), "The main directions of effective development of viticulture and winemaking enterprises in modern market conditions", Ekonomika: realii chasu, vol. 5 (21), pp. 64—68.
12. Kostyshyn, N.S. (2012), "The economic essence of profit as a result of the enterprises of the wine industry", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_4/132.pdf (Accessed 24 Oct 2021).
13. Rossokha, V.V. and Petrychenko, O.A. (2020), "The potential of the wine market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 17—29.
14. wikipedia (2021), "Winemaking in Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (Accessed 10 Nov 2021).
15. Wine guide of Ukraine (2021), available at: https://www.uabestwine.com/prychornomoria (Accessed 10 Sept 2021).
16. agropolit.com (2021), "The development of viticulture in Ukraine requires regional and zonal approaches — expert", available at: https://agropolit.com/news/20832-rozvitok-vinogradarstva-v-ukrayini-potrebye-regionalnogo-ta-zonalnogo-pidhodiv--ekspert (Accessed 10 Sept 2021).
17. KhODA (2020), "Regional target program for the development of viticulture and winemaking in the Kherson region for 2021-2025 (project)", available at: https://khoda.gov.ua/pro_proekt_oblasnoi_cilovo_programi_rozvitku_vinogradarstva_ta_vinorobstva_hersonskij_oblasti_na_2021_2025_roki (Accessed 12 Nov 2021).
18. Tsymbaliuk, K.A. (2018), "Viticulture and wine industry — the state and problems of development in Ukraine", Intelekt XXI. № 1, pp. 145—150.
19. Derzhanalitinform (2021), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy za 2020 rik: statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2020: statistical collection], Derzhanalitinform, Kyiv, Ukraine.

№ 23 2021, стор. 39 - 48

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-4534-639X

Як цитувати статтю

Аверчева Н. О. Регіональні аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні. Агросвіт. 2021. № 23. С. 39–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.39

Avercheva, N. (2021), “The regional dimensions of the development of wine and vine growing in Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 39–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.