EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. С. Лесюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.97

УДК: 331.108:65.011.4

В. С. Лесюк

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджується забезпечення економічної ефективності управління персоналом аграрних підприємств. Встановлено чинники зовнішнього середовища та їхній вплив на економічну ефективність. Окрім зовнішнього середовища, не менш значний вплив на ефективність діяльності підприємства має внутрішнє. Головною складовою внутрішнього середовища є персонал. Визначено переваги і недоліки управління структурою персоналу. Для забезпечення економічної ефективності має бути створено умови для вдосконалення загальної культури управління, зміцнення трудової дисципліни для повноцінного розвитку здібностей персоналу. Досліджено показники ефективності використання персоналу. Використання персоналу у виробництві ефективне настільки, наскільки успішно працівники використовують свій потенціал та наявні ресурси підприємства для реалізації поставлених цілей. Виділено показники внутрішнього та зовнішнього середовища аграрних підприємств. Економічна ефективність дозволяє визначати стратегічні можливості аграрних підприємств, адже без її забезпечення неможливо досягнути поставлених стратегічних цілей. Проаналізовано стратегічні можливості аграрного підприємства за допомогою SWOT-аналізу. Зважаючи на сезонність виробництва та нерівномірний рух грошових коштів протягом року аграрні підприємства потребують інвестицій. Водночас проблеми з інвестиціями не дозволяють покращувати економічну ефективність підприємств, оскільки вони не можуть отримати відповідне кредитування. Визначено засади ефективного управління персоналом аграрного підприємства, які спрямовані на створення сприятливого для робочої діяльності середовища. Заходи щодо вдосконалення управління виробництвом спрямовані на те, щоб зменшити управлінський персонал підприємства за рахунок вдосконалення організаційної структури та збільшення випуску продукції. Управління персоналом аграрного підприємства повинно грунтуватися на використанні нових управлінських методів, що включають використання знань, умінь, та навичок для впливу на персонал з метою недопущення організаційних проблем.

Ключові слова: економічна ефективність; управління; персонал; структура; аграрні підприємства.

Література

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.
2. Лукашевич В.М. Сучасні технології підвищення економічної і соціальної ефективності управління персоналом організації. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2015. № 3 (52). С. 88—106.
3. Небилиця О.А. Обгрунтування соціально-економічної ефективності управління персоналом сучасного підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 159—164.
4. Шитікова Л.В. Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2019. Вип. 2 (12). С. 86—90.
5. Лисак В.Ю. Соціально-економічна ефективність та результативність удосконалення управління персоналом. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2013. № 21. С. 224—227.
6. Сільченко І.А. Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 1 (33). С. 91—95.
7. Герасименко О., Герасименко Г. Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 7. С. 29—37.
8. Лепьохіна-Таберко І.О. Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 4. С. 205—208.
9. Литвин О.В. Проблеми соціально-економічної ефективності управління персоналом у сучасних умовах. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2010. № 4 (43). С. 182—185.
10. Бодрий Я.А. Тенденції та ефективність використання персоналу аграрних підприємств в умовах економічної кризи. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52 (1). С. 116—121.
11. Дорошенко К.А. Ефективність управління персоналом в організації Технології та дизайн. 2015. № 3 (16). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_17 (дата звернення: 05.11.2021).
12. Іванченко В.В., Кривда О.В. Економічна ефективність розвитку персоналу підприємства. Вісник Черкаського університету. Серія "Економічні науки". 2018. № 2. С. 95—101.

V. Lesyuk

ENSURING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article examines ensuring the economic efficiency of personnel management in agrarian enterprises. The factors of the external environment and their influence on economic efficiency have been established. In addition to the external environment, the internal one has a no less significant impact on the efficiency of the enterprise. The main component of the internal environment is personnel. The advantages and disadvantages of personnel structure management are determined. To ensure economic efficiency, conditions must be created to improve the general culture of management, strengthen labor discipline for the full development of personnel abilities. The indicators of the efficiency of the use of personnel have been investigated. The use of personnel in production is effective to the extent that employees successfully use their potential and the resources of the enterprise to achieve their goals. Indicators of the internal and external environment of agrarian enterprises are highlighted. Economic efficiency makes it possible to determine the strategic capabilities of agrarian enterprises, because without its provision it is impossible to achieve the set strategic goals. The strategic capabilities of an agrarian enterprise were investigated using SWOT analysis. Given the seasonality of production and uneven cash flow, agrarian enterprises need investments throughout the year. At the same time, problems with investments do not allow to improve the economic efficiency of enterprises, since they cannot receive appropriate loans. The foundations of effective personnel management of an agrarian enterprise are determined, which are aimed at creating a favourable environment for working activities. Measures to improve production management are aimed at reducing the management personnel of the enterprise by improving the organizational structure and increasing output. Personnel management of an agrarian enterprise should be based on the use of new management methods, including the use of knowledge, skills and abilities to influence personnel in order to avoid organizational problems.

Keywords: economic efficiency; management; personnel; structure; agrarian enterprises.

References

1. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Personnel management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Lukashevych, V. M. (2015), "Modern technologies to improve the economic and social efficiency of personnel management in an organization", Development of management and entrepreneurship methods on Transport, vol. 3 (52), pp. 88—106.
3. Nebylytsia, O. A. (2014), "Substantiation of the socio-economic efficiency of personnel management in the modern enterprise", Business Inform, vol. 10, pp. 159—164.
4. Shytikova, L. V. (2019), "Theoretical aspects of effective human resources management in modern economic conditions", Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics", vol. 2 (12), pp. 86—90.
5. Lysak, V. Yu. (2013), "Socio-economic efficiency and effectiveness of personnel management improvement", Podilian State Agrarian and Engineering University Collection, vol. 21, pp. 224—227.
6. Silchenko, I. A. (2016), "Features of modern systems of personnel management and their effectiveness", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (33), pp. 91—95.
7. Herasymenko, O. and Herasymenko, H. (2015), "Efficiency of personnel management in a small enterprise: status indicators and priorities of development", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 7, pp. 29—37.
8. Lepokhina-Taberko I. O. (2011), "Approaches that determine the economic efficiency of work with personnel", Market Relations Development in Ukraine, vol. 4, pp. 205—208.
9. Lytvyn, O. V. (2010), "Problems of the socio-economic efficiency of personnel management in modern conditions", Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series "Economic Sciences", vol. 4 (43), pp. 182—185.
10. Bodryi, Ya. A. (2020), "Tendencies and efficiency of the agrarian enterprises staff use under the economic crisis condition", Black sea economic studies, vol. 52 (1), pp. 116—121.
11. Doroshenko, K. A. (2015), "The effectiveness of personnel management in the organization", Tekhnolohii ta dyzajn, vol. 3 (16), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_17 (Accessed 5 Oct 2021).
12. Ivanchenko, V. V. and Kryvda, O. V. (2018), "Economic efficiency of development of the enterprise personnel", Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, vol. 2, pp. 95—101.

№ 21-22 2021, стор. 97 - 104

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

В. С. Лесюк

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет

V. Lesyuk

Postgraduate student of the Department of Economics and International Economic Relations, Poltava State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8370-6513

Як цитувати статтю

Лесюк В. С. Забезпечення економічної ефективності управління персоналом аграрних підприємств. Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.97

Lesyuk, V. (2021), “Ensuring the economic efficiency of personnel management in agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.