EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. Д. Чикуркова, В. В. Юр'єв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.80

УДК: 338.33:631.11:005.332.4

А. Д. Чикуркова, В. В. Юр'єв

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних положень диверсифікації діяльності як процесу оновлення номенклатури, асортименту продукції, робіт та послуг, освоєння нових сегментів ринку, джерел і напрямів інвестування, удосконалення маркетингової діяльності як засобу зростання конкурентоспроможності підприємства. Розкрито поняття диверсифікації діяльності як стратегії забезпечення конкурентоспроможного розвитку, яка передбачає впровадження організаційно-економічних і правових змін на сільськогосподарських підприємствах. За результатами дослідження виявлено, що до причин диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства можна віднести: розвиток науково-технічного прогресу; зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках внаслідок заповнення ринків; відсутність перспективи зростання прибутків в основній сфері діяльності, що пов'язано з із вимогами агротехнологій і обмеженістю земельних ресурсів. Надзвичайно швидкі зміни ділового середовища українських сільськогосподарських підприємств, пов'язані з розвитком конкуренції, нових інформаційних технологій, глобалізацією бізнесу та іншими факторами, обумовили зростання важливості диверсифікації їх діяльності. В умовах жорсткої конкурентної боротьби і посилення впливу змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі, організації мають концентрувати увагу не тільки на внутрішньому стані справ, а й виявляти та враховувати у своїй діяльності можливі зміни оточення. При цьому основною залишається проблема збалансування внутрішніх можливостей організації та змін у зовнішньому середовищі з метою виживання у конкурентній боротьбі сьогодні й у перспективі. Визначено, що диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств полягає в підтримці і розвитку процесу виробництва, інтелектуального потенціалу співробітників фірми, у підвищенні асортименту і якості товарів, що виробляються, в освоєнні нових ринків, збільшенні збуту і, нарешті, в підвищенні ефективності діяльності.

Ключові слова: диверсифікація; розвиток; номенклатура; асортимент; зміни; ефективність.

Література

1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, аналіз. К.: КНЕУ, 2005. 292 с.
2. Ансофф І.В. Новая корпоративная стратегия. Питер Ком. 2008. 416 с.
3. Багорка М.О., Білоткач І.А. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 17—21.
4. Богатова Д.Р. Диверсифікація як чинник конкурентоспроможності аграрного підприємства. Ефективна економіка. 2018. №10. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6624
5. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики. 2005. 735 с.
6. Грабович Т.С. Диверсифікація як можливий напрям зростання промислового підприємства. Вісник НТУ "ХПІ". 2012. № 58 URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive
7. Збарський В.К.Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 17.
8. Згурська О. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 16—21.
9. Згурська О. Визначення суті та значення дефініції "диверсифікація". Економіка та держава. 2019. №12. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4466&i=13
10. Економічна енциклопедія: У 3т. Ред. кол.: С.В. Мочерний (відпр. ред.) К.: ВУ Академія. 2002. С. 952.
11. Івченко Л. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. Вип. 1. 2016. Міжнародний збірник наук. праць. 2016. № 1. С. 101.
12. Ілляшенко С.М., Пересадько Г.О. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2008 № 4 (28). С. 3—8.
13. Ільчук М.М., Нікітченко С.О., Перегуда С.Ф. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 13—20.
14. Котлер Ф. Основы маркетинга / [Пер. с англ. Е.М. Пеньковой]. М.: Прогресс, 1990. 736 с.
15. Мищенко А.П. Стратегическое управление. Днепропетровск, 2003. 250 с.
16. Малік М. Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2012. № 12.
17. Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкуренспроможністю підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С. 114.
18. Панюк Т.П. Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств. Економічний форум. 2016. № 1. С. 193.
19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. М.: Инфра-М., 2008. 826 с.
20. Ткачук В.І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами". Львів, 2012. 39 с.
21. Томсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. С. 576.
22. Цогла О.О. Формування конкурентних переваг підприємства шляхом диверсифікації його діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С. 109—115.
23. Berry C. H. Corporate growth and diversification. Journal of Law and Economics. 1971. № 14. S. 371—16.
24. Gort M. Diversification and Integration in American Industry. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1962. 365 р.
25. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press. 1980. 628 р.
26. Chandler A. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Germany, 1990. 580 р.

A. Chykurkova, V. Yurev

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

,The article is devoted to the study of theoretical provisions of diversification as a process of updating the range, range of products, works and services, development of new market segments, sources and areas of investment, improving marketing activities as a means of increasing the competitiveness of the enterprise. The concept of diversification of activity as a strategy to ensure competitive development, which involves the introduction of organizational, economic and legal changes in agricultural enterprises. The results of the study revealed that the reasons for the diversification of the agricultural enterprise include: the development of scientific and technological progress; increasing competition in domestic and foreign markets due to the filling of markets; lack of prospects for revenue growth in the main field of activity, which is due to the requirements of agricultural technology and limited land resources. Extremely rapid changes in the business environment of Ukrainian agricultural enterprises, related to the development of competition, new information technologies, globalization of business and other factors, have led to the growing importance of diversification of their activities. In conditions of fierce competition and increasing the impact of changes that occur in the external environment, organizations must focus not only on the internal state of affairs, but also to identify and take into account possible changes in the environment.
At the same time, the main problem remains balancing the internal capabilities of the organization and changes in the external environment in order to survive in the competition today and in the future. It is determined that the diversification of agricultural enterprises is to support and develop the production process, the intellectual potential of employees, to improve the range and quality of goods produced, to develop new markets, increase sales and, finally, to increase efficiency. It is determined that it is important when choosing areas of diversification of agricultural enterprises to take into account the specific features of the agricultural sector of the economy, which in science include: 1) attachment of agricultural activities to the main means of land production, which is regarded as a spatial factor; 2) the intertwining of agricultural production with natural processes beyond its control; 3) the dependence of agriculture on the use of biological factors, which determines the continuity of the production process; 4) territorial dispersion of agriculture, implementation of agricultural production on large areas; 5) lower level of economic efficiency of agricultural production in comparison with industry; 6) conservatism and inelasticity of agriculture, untimely monitoring and response to changes in market conditions; 7) mismatch of prices for agricultural products and prices for resources required for its production, the need for the formation of food stocks.

Keywords: diversification; development; nomenclature; assortment; changes; efficiency.

References

1. Andrijchuk, V.H. (2005), Efektyvnist' diial'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Ansoff, I.V. (2008), Novaia korporatyvnaia stratehyia [New corporate strategy], Pyter Kom, St.Petersburg, Russia.
3. Bahorka, M.O. and Bilotkach, I.A. (2009), "Diversification as a factor in improving the efficiency of enterprises in modern conditions", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 17—21.
4. Bogatova, D.R. (2018), "Diversification as a factor of competitiveness of agricultural enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6624 (Accessed 05 Nov 2021).
5. Azrylyian, A.N. (2005), Bol'shoj ekonomycheskyj slovar' [Big Dictionary of Economics], Ynstytut novoj ekonomyky, Moscow, Russia.
6. Hrabovych, T.S. (2012), "Diversification as a possible direction of growth of an industrial enterprise", Visnyk NTU "KhPI", vol. 58, available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive (Accessed 05 Nov 2021).
7. Zbars'kyj, V.K. (2016), "Theoretical principles of diversification of economic activity of farms", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 17.
8. Zhurska, О. (2018), "Diversification as a method of improvement of economic efficiency of an enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 16—21.
9. Zgurska, О. (2019), "Defining the essence and meaning of the definition of "diversification"", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 77—82.
10. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
11. Ivchenko, L. (2016), "Diversification of enterprises as a factor in their economic growth", Mizhnarodnyj zbirnyk nauk. prats', vol. 1, pp. 101.
12. Illiashenko, S.M. and Peresad'ko, H.O. (2008), "Systematic analysis of the views of various scientists on the strategy of diversification", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 4 (28), pp. 3—8.
13. Il'chuk, M.M. Nikitchenko, S.O. and Perehuda, S.F. (2016), "Diversification of business structures of the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 13—20.
14. Kotler, F. (1990), Osnovy marketynha [Marketing Basics], Prohress, Moscow, Russia.
15. Myschenko, A.P. (2003), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management], Dnepropetrovsk, Ukraine.
16. Malik, M.J. (2012), "Current issues of diversification of production in the agricultural sector", Efektyvna ekonomika, vol. 12.
17. Makarenko, M.V. (2010), "Technology management of international competitiveness of enterprises", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 114.
18. Paniuk, T.P. (2016), "Diversification as a basis for structural modernization of economic activity of agricultural enterprises", Ekonomichnyj forum, vol. 1, pp. 193.
19. Rumiantseva, E.E. (2008), Novaia ekonomycheskaia entsyklopedyia [New Economic Encyclopedia], Ynfra-M, Moscow, Russia.
20. Tkachuk, V.I. (2012), "Diversification of agricultural enterprises: theory, methodology, practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine.
21. Tomson, A.A. and Stryklend, A.Dzh. (1998), Stratehycheskyj menedzhment. Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy [Strategic management. The art of developing and implementing a strategy], Banky y byrzhy, YuNYTY, Moscow, Russia.
22. Tsohla, O.O. (2010), "Formation of competitive advantages of the enterprise by diversification of its activity", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 109—115.
23. Berry, C.H. (1971), "Corporate Growth and Diversification", Journal of Law and Economics, vol. 14, no. 2, pp. 371—383.
24. Gort, M. (1962), Diversification and Integration in American Industry, Princeton University Press, Princeton, NJ.
25. Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York, USA.
26. Chandler, A. (1990), Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Germany.

№ 21-22 2021, стор. 80 - 86

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 276

Відомості про авторів

А. Д. Чикуркова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

A. Chykurkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Public Management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi

ORCID:

0000-0003-2978-3961


В. В. Юр'єв

аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

V. Yurev

Postgraduate student, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8673-849X

Як цитувати статтю

Чикуркова А. Д., Юр'єв В. В. Теоретичні аспекти розвитку диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.80

Chykurkova, A. and Yurev, V. (2021), “Theoretical aspects of the development of diversification of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.