EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "ЮВЕЛІРНА ГРУПА УКРАЇНИ"
А. П. Макаренко, А. В. Бусилкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.72

УДК: 657(645)

А. П. Макаренко, А. В. Бусилкова

УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "ЮВЕЛІРНА ГРУПА УКРАЇНИ"

Анотація

У сучасному світі всі внутрішні процеси на будь-якому підприємстві пов'язані між собою, ефективність управління кожним процесом накладає відбиток на загальний фінансовий стан підприємства. У зв'язку з тим, що розрахунки з підзвітними особами завжди пов'язані з ризиком зловживання службовим становищем зі сторони співробітників господарського сектору, та безпосередньо пов'язані з грошовим обігом готівкових коштів, управління і контроль розрахунків з підзвітними особами є одним з найважливіших процесів на підприємстві. Розрахунки з підзвітними особами є на кожному підприємстві і включають у себе багато різноманітних видів: кошти на відрядження, на закупівлю необхідних підприємству господарських матеріалів/запчастин, канцелярії, операційних, представницьких витрат тощо. Як правило, підзвітні кошти видаються на виробничо-господарські, представницькі цілі та на витрати, пов'язані з відрядженням. Розрахунки з підзвітними особами охоплюють широке коло операцій з готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей, оподаткуванням тощо. Вивчення та аналіз системи обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами дозволить з'ясувати типові помилки при обліку таких розрахунків та виявити, застосувати і оцінити способи уникнення помилок, що допускаються при обліку розрахунків з підзвітними особами.
Метою статті є удосконалення автоматизованої системи обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві ТОВ "Ювелірна група України" з метою покращення напрямків їх контролю.
Завдання дослідження: проаналізувати існуючу систему розрахунків з підзвітними особами, розробити окремі пропозиції щодо удосконалення автоматизованого обліку, управління і аудиту розрахунками з підзвітними особами на ТОВ "Ювелірна група України".
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості впровадження удосконалених робочих документів, автоматизованих звітів, програм обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на ТОВ "ЮВЕЛІРНА ГРУПА УКРАЇНИ", що дозволить підвищити якість і ефективність обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами, отримувати своєчасно складені актуальні звіти, звести до мінімуму "людський фактор" в обліку, а також скоротити час перевірки і надання аудиторського висновку.

Ключові слова: анкета; аудит; відрядження; добові витрати; організація аудиторської перевірки; підзвітні особи; план; програма; розрахунки.

Література

1. Бусилкова А.В. Підвищення ефективності процедури закупівель на підприємстві ТОВ "ТД" Срібний Вік" шляхом створення якісної системи матеріально-технічного постачання/матеріали XXV Науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, м. Запоріжжя, 24—27 листопада 2020. Запоріжжя: ІННІ ЗНУ, 2020. С. 344—345.
2. Бусилкова А.В. Формування системи обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві ТОВ "Ювелірна група України"/ матеріали І Всеукраїнської студентської наукової конференції "Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України", м. Дніпро, 25 березня 2021. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2021. С. 280.
3. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку: навч. посібник. Житомир: ЖІТІ, 2001. 576 с.
4. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: навч. посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. ВТД "Університетська книга", 2012. 254 с.
5. Гресь Н. Щодо змісту звіту підзвітної особи. Бухгалтерський облік і аудит. № 2. 2012. С. 5—28.
6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навч. посібник. Київ: Каравелла, 2005. 560 с.
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста та Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 184 c.
8. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста та Г.М. Організація і методика аудиту: навч.- метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
9. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства. Матеріали тез доповідей Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів". 11 листопада 2015 р. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 118 — 120.
10. Меліхова Т.О., Алексютіна Т.В. Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економічний форум. Луцьк: ЛНТУ, 2013. С. 391—396.
11. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826
12. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 10—17. DOI: 10.32702/23066814.2019.9.10
13. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.
14. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: навч. посіб. Київ: Алерта, 2010. 584 с.
15. Оляднічук Н.В. Облік розрахунків з підзвітними особами та порядок складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт: Облік і фінанси АПК: освітній портал URL: http://magazine.faaf.org.ua/oblik-rozrahunkiv-z-pidzvitnimi-osobami-ta-poryadok-skladannya-zvitu-pro-vikoristannya-koshtiv-vidanih-na-vidryadzhennya-abo-pid-zvit.html

А. Makarenko, A. Busylkova

IMPROVEMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF ACCOUNTING AND AUDIT OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AT ENTERPRISES LLC "JEWELRY GROUP OF UKRAINE"

Summary

In today's world, all internal processes in any enterprise are interconnected, the effectiveness of management of each process has an impact on the overall financial condition of the enterprise. Due to the fact that settlements with accountable persons are always associated with the risk of abuse of office by employees of the business sector, and directly related to cash flow, management and control of settlements with accountable persons is one of the most important processes in the enterprise. Settlements with accountable persons cover a wide range of transactions with cash, settlements, acquisition of tangible assets, taxation, etc. Settlements with accountable persons are available at each enterprise and include many different types: funds for business trips, for the purchase of necessary household materials/spare parts, office, operating, entertainment expenses, etc. Typically, accountable funds are issued for production, business, entertainment and travel expenses. Study and analysis of the system of accounting and audit of settlements with accountable persons will identify common errors in accounting for such calculations and identify, apply and evaluate ways to avoid errors in accounting for settlements with accountable persons.
The purpose of the article is to improve the automated system of accounting and audit of settlements with accountable persons at the enterprise LLC "Jewelry Group of Ukraine" in order to improve their control.
Objectives of the study: to analyze the existing system of settlements with accountable persons, to develop separate proposals for improving the automated accounting, management and audit of settlements with accountable persons at LLC "Jewelry Group of Ukraine".
The practical significance of the results is the possibility of implementing improved working documents, automated reports, accounting and auditing programs with accountable persons at LLC "JEWELRY GROUP OF UKRAINE", which will improve the quality and efficiency of accounting and audit of settlements with accountable persons, to minimize the "human factor" in accounting, as well as to reduce the time of verification and providing an audit opinion.

Keywords: questionnaire; audit; assignment; daily expenses; organization process of audit; accountable persons; plan; program; calculations.

References

1. Busylkova, A.V. (2020), "Improving the efficiency of the procurement procedure at the enterprise LLC "TD Silver Age" by creating a quality system of logistics", materialy XXV Naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, mahistrantiv, aspirantiv, molodykh vchenykh i vykladachiv [Proceedings of the XXV Scientific and Technical Conference of students, undergraduates, graduate students, young scientists and teachers], INNI ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine, 24—27 november, рр. 344—345.
2. Busylkova, A.V. (2021), "Formation of the system of accounting and audit of settlements with accountable persons at the enterprise LLC "Jewelry Group of Ukraine", materialy I vseukrains'koi students'koi naukovoi konferentsii "Suchasni tendentsii v rozvytku bankivs'koi systemy ta finansovykh rynkiv Ukrainy" [Proceedings of the First All-Ukrainian Student Scientific Conference "Modern Trends in the Development of the Banking System and Financial Markets of Ukraine"], DNU im. O. Honchara, Dnipro, Ukraine, 25 march.
3. Butynets', F. F., Olijnyk, O. V., Shyhun, M. M. And Shulepova, S. M. (2001), Orhanizatsiia bukhhalters'koho obliku [Organization of accounting], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
4. Hol'tsova, S.M. and Plikus, I.J. (2012), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], 2nd ed, VTD "Universytets'ka knyha", Ukraine.
5. Hres', N. (2021), "Regarding the content of the report of the accountable person", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 2, pp. 5—28.
6. Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Yu.V. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methods of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
7. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
8. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2015), "Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise", Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk.prak. konf. "Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv" [Materials of Abstracts International sciences-prak conf. "Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions"], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118—120.
10. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), "Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors", Ekonomichnyy forum, рр. 391—396.
11. Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), "Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&& z=6826 (Accessed 6 Nov 2021).
12. Melikhova, T. (2019), "Methodical principles of internal audit conducting of accounts with accountable persons for improving the efficiency of enterprise activity", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 10—17. DOI: 10.32702/23066814.2019.9.10.
13. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
14. Ohijchuk, M.F., Novikov, I.T. and Rahulina, I.I. (2010), Audyt: orhanizatsiia i metodyka [Audit: organization and methodology], Alerta, Kyiv, Ukraine.
15. Oliadnichuk, N.V. (2020), "Accounting for settlements with accountable persons and the procedure for compiling a report on the use of funds issued for business trips or under the report" Oblik i finansy APK: osvitnij portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/oblik-rozrahunkiv-z-pidzvitnimi-osobami-ta-poryadok-skladannya-zvitu-pro-vikoristannya-koshtiv-vidanih-na-vidryadzhennya-abo-pid-zvit.html (Accessed 05 Nov 2021).

№ 21-22 2021, стор. 72 - 79

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 344

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


А. В. Бусилкова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Busylkova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-5161-2694

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Бусилкова А. В. Удосконалення автоматизованої системи обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві тов "ювелірна група України". Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.72

Makarenko, А. and Busylkova, A. (2021), “Improvement of the automated system of accounting and audit of settlements with accountable persons at enterprises llc "jewelry group of Ukraine"”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.