EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Д. В. Матвійчук, А. М. Паламарчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.63

УДК: 338.432:631.16

В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Д. В. Матвійчук, А. М. Паламарчук

ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Проведено грунтовний аналіз системи стратегічного фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства. Встановлено існуючий рівень фінансової діяльності об'єкта дослідження. Обгрунтовано методику та підходи до оцінки альтернатив розвитку фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність використання виробничих та ресурсних інновацій в фінансовому забезпеченні діяльності підприємства та виявлено їх взаємозв'язок. Аргументовано існуючі методики оцінки рівня та якості залучення стратегії фінансового управління діючими сільськогосподарськими підприємствами в сучасних умовах господарювання. Виявлено та оцінено розмір впливу опосередкованих чинників впливу на рівень та умови стратегічного фінансового забезпечення підприємства. Досліджено фактори прогресивного впливу на рівень фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства. Рекомендовано використання стратегічної схеми фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства на перспективу. Запропоновано регламентний механізм менеджменту стратегічного управління фінансовим забезпеченням підприємства. Доведено ефективність сучасних методик оцінки стану стратегічного фінансового забезпечення з врахуванням чинників його мінливого середовища. Обгрунтовано основні економічні системи та опції макросередовища щодо можливих змін умов виявлення та прогнозування показників стратегічного фінансового розвитку сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова: стратегія; фінансове забезпечення; сільськогосподарське підприємство; управління; розвиток; використання інновацій; управління; стратегічне забезпечення; аналіз; оцінка; функціонування; перспективи; обгрунтування; доцільність.

Література

1. Воропай В.А. Аналіз методичних підходів оцінки стану і рівня забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Культура народов Причерноморья. 2013. № 257. С. 190—195.
2. Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24., Ч. 1. С. 107—110.
3. Забедюк М.С. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства. Економічний форум. 2016. №3. С. 195—200.
4. Москальов А.А., Щавінська О.В. Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 1176—1179.
5. Остапенко А.C., Головченко Т.М. Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери в сучасних економічних умовах. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 3. Т. 1. С. 197—203.
6. Павловський С.В. Фінансування підприємств у період фінансової кризи: альтернативні рішення. Херсонський державний університет. 2016. Вип. 17. Ч. 3. С. 112—117.

V. Khodakyvskyy, M. Mysevych, D. Matviychuk, A. Palamarchuk

FORMATION OF ALTERNATIVES FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

Summary

A thorough analysis of the system of strategic financial support of agricultural enterprises. The existing level of financial activity of the object of research is established. The methodology and approaches to the assessment of alternatives for the development of financial support of agricultural enterprises are substantiated. The necessity of using production and resource innovations in the financial support of the enterprise activity is proved and their interrelation is revealed. The existing methods of assessing the level and quality of involvement of the strategy of financial management of existing agricultural enterprises in modern economic conditions are argued. The size of the influence of indirect factors of influence on the level and conditions of strategic financial support of the enterprise is revealed and estimated. The factors of progressive influence on the level of financial support of the agricultural enterprise are investigated. It is recommended to use the strategic scheme of financial support of the agricultural enterprise for the future. The regulatory mechanism of management of strategic management of financial maintenance of the enterprise is offered. The effectiveness of modern methods of assessing the state of strategic financial support taking into account the factors of its changing environment is proved. The basic economic systems and options of the macroenvironment concerning possible changes of conditions of detection and forecasting of indicators of strategic financial development of the agricultural enterprise are substantiated. Recommendations are given on the conditions for building a quality system of financial management of an agricultural enterprise, establishing an effective protectionist policy of the financial environment and managing the factors of its change. The economic growth of the level of efficiency of use of own and involved financial resources of agricultural enterprises is substantiated. The existing system of financial support of an agricultural enterprise has been optimized from the standpoint of avoiding irrational costs and restructuring the existing system of strategic management in the medium-term economic alternative. The hidden reserves of growth of financial independence of the agricultural enterprise are revealed.

Keywords: strategy; financial support; agricultural enterprise; management; development; use of innovations; management; strategic support; analysis; assessment; functioning; prospects; substantiation; expediency.

References

1. Voropaj, V.A. (2013), "Analysis of methodological approaches to assessing the state and level of economic security of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 257, pp. 190—195.
2. Hudz', O.I. (2017), "Formation of the financial strategy of the enterprise", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 24, pp. 107—110.
3. Zabediuk, M.S. (2016), "Theoretical principles of financial support of the enterprise", Ekonomichnyj forum,vol. 3, pp. 195—200.
4. Moskal'ov, A.A. and Schavins'ka, O. V. (2018), "World experience and prospects for the use of forfaiting and international factoring in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 11 (63), pp. 1176—1179.
5. Ostapenko, A.C. and Holovchenko, T.M. (2011), "Scientific works of Poltava State Agrarian Academy", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3 (1), pp. 197—203.
6. Pavlovs'kyj, S.V. (2016), "Financing of enterprises during the financial crisis: alternative solutions", Khersons'kyj derzhavnyj universytet, vol. 17 (3), pp. 112—117.

№ 21-22 2021, стор. 63 - 71

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 246

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor, assistant professor of the Department of Economics and Business, Polissya National University. Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3913-7461


М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of the Department of Management Organizations and Administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2018-4834


Д. В. Матвійчук

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

D. Matviychuk

Master's student of the Department of Economics and Business, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-8225-4543


А. М. Паламарчук

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

A. Palamarchuk

Master's student of the Department of Management Organizations and Administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2637-4310

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М., Місевич М. А., Матвійчук Д. В., Паламарчук А. М. Формування альтернатив стратегічного управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання. Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 63–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.63

Khodakyvskyy, V., Mysevych, M., Matviychuk, D. and Palamarchuk, A. (2021), “Formation of alternatives for strategic management of financial support of an agricultural enterprise in modern business conditions”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 63–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.