EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЇХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
С. М. Халатур, Г. Є. Павлова, В. Ю. Рудакова, Є. Д. Матвійчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.19

УДК: 631.162:631.11

С. М. Халатур, Г. Є. Павлова, В. Ю. Рудакова, Є. Д. Матвійчук

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЇХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

На сучасному етапі розвитку національного господарства в Україні відбуваються процеси глобалізації і діджиталізації. Діджиталізація — це переведення інформації у цифрову форму. Цифрові технології мають потенціал для революції в сільському господарстві, допомагаючи сільськогосподарським товаровиробникам працювати більш точно, ефективно та стабільно. Управління даними може покращити прийняття рішень і практику, а також підвищити екологічну ефективність сільськогосподарського виробництва, зробити сільські території більш привабливими для молодших поколінь. Цифрові технології також можуть запропонувати керівництву сільськогосподарського підприємства більшу прозорість в управлінні фінансовою стійкістю. Діджиталізація пропонує можливості для оновлення бізнес-моделей у ланцюгах створення вартості шляхом інноваційного з'єднання усіх складових бізнес-процесів. Крім управління фінансовою стійкістю сільськогосподарського підприємства, цифрові технології є ключем до того, щоб зробити сільськогосподарське виробництво більш привабливим та ефективним.
Дослідження та інновації життєво важливі для полегшення та прискорення цифрової трансформації на сільськогосподарських підприємствах на благо громадян і бізнесу. Стратегічні заходи підтримують впровадження цифрових технологій, збільшення інвестицій у дослідження для розробки нових цифрових рішень та вирішальної оцінки фінансово-економічних наслідків діджиталізації.
У цій статті розглядаються можливі наслідки цифрової трансформації для управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств, темі, якій досі приділялася обмежена увага. Піднімаються критичні питання про те, як цифрове сільське господарство буде перетинатися з усталеними способами прийняття рішень. Можна зробити висновок про те, що нові процеси, керовані даними, на сільськогосподарському підприємстві, а також динаміка показників фінансової стійкості, що змінюється в умовах цифрового сільськогосподарського виробництва, вносять нові вимоги, відносини та напруженість до прийняття рішень у сільському господарстві, а також створюють можливості для розвитку нового навчання, використовуючи синергію процесах діджиталізації.

Ключові слова: цифрові технології; підприємство; фінансова стійкість; сільське господарство; прийняття рішень.

Література

1. Ayre M., Mc Collum V., Waters W., Samson P., Curro A., Nettle R., et al. (2019). Supporting and practising digital innovation with advisers in smart farming. NJAS-Wagen. J. Life Sci. 90—91:100302. doi: 10.1016/j.njas.2019.05.001
2. Barnes A., Soto I., Eory V., Beck B., Balafoutis A., Sаnchez B., et al. (2019). Exploring the adoption of precision agricultural technologies: a cross regional study of EU farmers. Land Policy 80, 163—174. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.10.004
3. Berest M. and Merenkova L. (2019). Evaluation and analysis of factors influencing the financial sustainability of engineering enterprises. Economics of Development, 18 (3), 1—11. doi:10.21511/ed.18(3).2019.01
4. Bucci G., Bentivoglio D., Finco A., Belletti M., Bentivoglio D. Exploring the impact of innovation adoption in agriculture: How and where Precision Agriculture Technologies can be suitable for the Italian farm system? IOP Conf. Series Earth Environ. Sci. 2019, 275, 012004.
5. Khalatur S., Trokhymets O., Karamushka O. (2020). Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions. Baltic Journal of Economic Studies, 6 (2), 81—92. URL: http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/793
6. Khalatur S., Kriuchko L., Sirko A. (2020). World experience adaptation of anti-crisis management of enterprises in the conditions of national economy's transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 6 (3), 171—182. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-171-182
7. Khalatur S., Velychko L., Pavlenko O., Karamushka O. and Huba M. (2021). A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, 16 (1), 182—194. URL: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.16
8. Khalatur S., Vinichenko I., Volovyk D. (2021). Development of modern business processes and outsourcing activities. Baltic Journal of Economic Studies, 7 (3), 195—202. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-195-202
9. Khalatur S., Masiuk Y., Kachula S., Brovko L., Karamushka O., Shramko, I. 2021. Entrepreneurship development management in the context of economic security, Entrepreneurship and Sustainability Issues 9 (1): 558—573. URL: https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(35)
10. Premysl Pisar (2019). European SMEs' value management based on controlling, financial analysis and ratios — empirical study. Investment Management and Financial Innovations, 16 (4), 277—289. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24
11. Rotz S., Duncan E., Small M., Botschner J., Dara R., Mosby I., et al. (2019). The politics of digital agricultural technologies: a preliminary review. Sociol. Ruralis 59, 203—229. doi: 10.1111/soru.12233
12. Shamin A., Frolova O., Makarychev V., Yashkova N., Kornilova L., Akimov A. Digital transformation of agricultural industry. IOP Conf. Series Earth Environ. Sci. 2019, 346, 012029.
13. Strakovа J., Jan Vаchal, Kollmann J. and Talіr M. (2021). Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management, 19 (2), 495—506. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.39
14. Velychko O., Velychko L., Butko M., Khalatur S. (2019). Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise. Innovative Marketing, 15 (2), 58—70. URL: http://dx.doi.org/10.21511/im.15(2).2019.05
15. World Economic Forum. (2020). The Global Competitiveness Report 2019—2020. Retrieved from https://www.weforum.org
16. Yehorycheva S., Gudz T., Krupka M., Kolodiziev O. and Tarasevych N. (2019). The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine. Banks and Bank Systems, 14 (2), 190—202. doi:10.21511/bbs.14(2).2019.17

S. Khalatur, H. Pavlova, V. Rudakova, E. Matviychuk

METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THEIR DIGITALIZATION

Summary

At the present stage of development of the national economy in Ukraine there are processes of globalization and digitalization. Digitalization is the translation of information into digital form.
The aim of the article was to study and substantiate the methodological aspects of managing the financial stability of agricultural enterprises in terms of their digitalization.
Digital technologies have the potential to revolutionize agriculture, helping farmers to work more accurately, efficiently and stably. Data management can improve decision-making and practice, as well as increase the environmental efficiency of agricultural production, makes rural areas more attractive to younger generations. Digital technologies can also offer agricultural management greater transparency in managing financial stability. Digitalization offers opportunities to update business models in value chains through the innovative connection of all components of business processes. In addition to managing the financial stability of an agricultural enterprise, digital technologies are the key to making agricultural production more attractive and efficient.
Research and innovation are vital to facilitating and accelerating the digital transformation of agricultural enterprises for the benefit of citizens and businesses. Strategic measures support the introduction of digital technologies, increased investment in research to develop new digital solutions and a decisive assessment of the financial and economic consequences of digitalization.
This article examines the possible implications of the digital transformation for managing the financial sustainability of agricultural enterprises, a topic that has so far received limited attention. Critical questions are raised about how digital agriculture will intersect with established decision-making practices. It can be concluded that new data-driven processes in agriculture, as well as the dynamics of financial stability, which is changing in the context of digital agricultural production, introduce new requirements, attitudes and tensions to decision-making in agriculture, as well as create opportunities for the development of new learning, using the synergy of digitalization processes.

Keywords: digital technologies; enterprise; financial stability; agriculture; decision making.

References

1. Ayre, M. Mc Collum, V. Waters, W. Samson, P. Curro, A. and Nettle, R. (2019), "Supporting and practising digital innovation with advisers in smart farming", NJAS-Wagen. J. Life Sci. pp. 90—91:100302. doi: 10.1016/j.njas.2019.05.001
2. Barnes, A. Soto, I. Eory, V. Beck, B. Balafoutis, A. and Sаnchez, B. (2019), "Exploring the adoption of precision agricultural technologies: a cross regional study of EU farmers", Land Policy 80, pp. 163—174. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.10.004
3. Berest, M. and Merenkova, L. (2019), "Evaluation and analysis of factors influencing the financial sustainability of engineering enterprises", Economics of Development, vol. 18 (3), pp. 1—11. doi:10.21511/ed.18(3).2019.01
4. Bucci, G. Bentivoglio, D. Finco, A. Belletti, M. and Bentivoglio, D. (2019), "Exploring the impact of innovation adoption in agriculture: How and where Precision Agriculture Technologies can be suitable for the Italian farm system?" IOP Conf. Series Earth Environ. Sci. 275, 012004.
5. Khalatur, S. Trokhymets, O. and Karamushka, O. (2020), "Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6 (2), pp. 81—92. URL:http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/793
6. Khalatur, S. Kriuchko, L. and Sirko, A. (2020), "World experience adaptation of anti-crisis management of enterprises in the conditions of national economy's transformation", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6 (3), pp. 171—182. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-171-182
7. Khalatur, S. Velychko, L. Pavlenko, O. Karamushka, O. and Huba, M. (2021), "A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions", Banks and Bank Systems, vol. 16 (1), pp. 182—194. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.16
8. Khalatur, S. Vinichenko, I. and Volovyk, D. (2021), "Development of modern business processes and outsourcing activities", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(3), pp. 195—202. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-195-202
9. Khalatur, S. Masiuk, Y. Kachula, S. Brovko, L. Karamushka, O. and Shramko, I. (2021), "Entrepreneurship development management in the context of economic security", Entrepreneurship and Sustainability, vol. 9 (1), pp. 558—573. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(35)
10. Premysl, Pisar (2019), "European SMEs' value management based on controlling, financial analysis and ratios — empirical study", Investment Management and Financial Innovations, vol. 16 (4), pp. 277—289. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24
11. Rotz, S. Duncan, E. Small, M. Botschner, J. Dara, R. and Mosby, I. (2019), "The politics of digital agricultural technologies: a preliminary review", Sociol. Ruralis, vol. 59, pp. 203—229. doi: 10.1111/soru.12233
12. Shamin, A. Frolova, O. Makarychev, V. Yashkova, N. Kornilova, L. and Akimov, A. (2019), "Digital transformation of agricultural industry", IOP Conf. Series Earth Environ. Sci. 346, 012029.
13. Strakova, J. Vachal, J. Kollmann, J. and Talir, M. (2021), "Development trends in organizational and management structures", Problems and Perspectives in Management, vol. 19 (2), pp. 495—506. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.39
14. Velychko, O. Velychko, L. Butko, M. and Khalatur, S. (2019), "Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise", Innovative Marketing, vol. 15 (2), pp. 58—70. http://dx.doi.org/10.21511/im.15(2).2019.05
15. World Economic Forum (2020), "The Global Competitiveness Report 2019—2020", available at: https://www.weforum.org (Accessed 15 Oct 2021).
16. Yehorycheva, S. Gudz, T. Krupka, M. Kolodiziev, O. and Tarasevych, N. (2019), "The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine", Banks and Bank Systems, vol. 14 (2), pp. 190—202. doi:10.21511/bbs.14(2).2019.17

№ 21-22 2021, стор. 19 - 26

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 336

Відомості про авторів

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-8331-3341


Г. Є. Павлова

д. е. н., професор, декан факультету обліку і фінансів, професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

H. Pavlova

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Department of Accounting and Finance, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFES,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-1400-7348


В. Ю. Рудакова

студентка гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. Rudakova

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-9641-6366


Є. Д. Матвійчук

студент гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

E. Matviychuk

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1779-4014

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Павлова Г. Є., Рудакова В. Ю., Матвійчук Є. Д. Методичні аспекти управління фінансовою стійкістю аграрних підприємств в умовах їх діджиталізації. Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.19

Khalatur, S., Pavlova, H., Rudakova, V. and Matviychuk, E. (2021), “Methodical aspects of financial sustainability management of agricultural enterprises in the conditions of their digitalization”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.