EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Мельник, І. В. Свиноус, І. В. Фурман, Г. В. Трофімова, В. В. Зубченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.10

УДК: 338.436:334.78:631.164.23

С. І. Мельник, І. В. Свиноус, І. В. Фурман, Г. В. Трофімова, В. В. Зубченко

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Інвестиції є стратегічним чинником економічної стабільності і пожвавлення реального сектора аграрної економіки та сприяють подоланню кризових явищ. Активізація інвестиційних процесів закладає передумови для динамічного вирішення виробничих, економічних і соціальних проблем в аграрній сфері економіки країни, яка в останні десятиліття працювала в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів.
У зв'язку з цим постає завдання не про усунення першопричин низької інвестиційної діяльності в аграрному секторі України, що проявляється в: хронічному недоінвестуванні виробництва сільськогосподарської продукції, порушенні відтворювального процесу в корпоративному секторі аграрної економіки, відсутність механізму регулювання інвестиційної діяльності, а про необхідність підняття на якісно новий щабель системну організацію інвестиційної діяльності, неузгодженість функціонування якої знижує її ефективність.
Доведено, що розвиток кооперації і інтеграції в сучасних умовах зміцнює і інвестиційний потенціал господарств корпоративного сектору аграрної економіки, особливо малих суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу. Це відбувається в результаті підвищення прибутковості шляхом їх кооперування та інтегрування, збільшення внутрішніх та зовнішніх джерел залучення інвестицій, а також внаслідок підвищення інвестиційної привабливості учасників кооперативних та інтеграційних зв'язків.
Встановлено, що найважливішою особливістю сучасного періоду розвитку агропромислового комплексу є необхідність максимального прискорення науково-технічного прогресу як процесу поступового технічного, технологічного і соціально-економічного оновлення і вдосконалення агропромислового виробництва з метою значного підвищення його ефективності.
Світова практика свідчить про те, що вирішальною умовою прискорення науково-технічного прогресу є розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі як сукупності послідовно здійснюваних заходів щодо організації досліджень і створенні інновацій з подальшим освоєнням їх безпосередньо у виробництві з метою створення нової або поліпшеної продукції, нової або вдосконаленої технології виробництва. Інноваційний процес, як правило, не тільки заохочується, але і регулюється державою шляхом формування та реалізації інноваційної політики, яка є частиною державної аграрної політики, так як в числі сучасних пріоритетів поряд з економічними, інвестиційними, інституційними важливе значення приділяється інноваційним пріоритетам.
Доведено, що розвиток кооперації і інтеграції в сучасних умовах зміцнює і інвестиційний потенціал господарств корпоративного сектору аграрної економіки, особливо малих суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу. Це відбувається в результаті підвищення прибутковості шляхом їх кооперування та інтегрування, збільшення внутрішніх та зовнішніх джерел залучення інвестицій, а також внаслідок підвищення інвестиційної привабливості учасників кооперативних та інтеграційних зв'язків.

Ключові слова: кооперація; інтеграція; сільськогосподарські підприємства; інвестиція; інноваційна політика.

Література

1. Дудич Л. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як перспективний напрям розвитку аграрної економіки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2019. № 20. С. 161—164.
2. Слинько М.Ю. Кооперація як інструмент економічного розвитку сільських територій Черкаського регіону. Економічний простір. 2020. № 154. С. 161—164.
3. Корінець Р.Я., Малік Л.М. Просте товaриство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 32—38.
4. Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій. Аграрна економіка. 2013. Т. 6, № 1—2. С. 33—40.
5. Рибак Я.Я. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 103—107.
6. Бурик З.М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 96—102.
7. Литвинов А.І. Фінансова кооперація як шлях розв'язання проблеми забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4 (2). С. 39—43.
8. Самойленко Т.Г. Кооперація в аграрному секторі як напрямок сталого розвитку сільської місцевості. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68), № 3. С. 22—24.
9. Левандівський О.Т., Циріль Т.В. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т. 2. С. 188—199.

S. Melnyk, I. Svynous, I. Furman, Н. Trofimova, V. Zubchenko

DEVELOPMENT OF INTEGRATION AND COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES INVESTMENT ACTIVITIES

Summary

Investments is a strategic factor of economic stability and recovery of the real sector of the agricultural economy and help to overcome the crisis.The intensification of investment processes provides the conditions for a dynamic solution of production, economic and social problems of the country's agrarian economy, which has suffered from a shortage of investment resources in recent decades.
Therefore, there is a need to eliminate the root causes of low investment activity in the agricultural sector of Ukraine, which is manifested in:chronic underinvestment in agricultural production, disruption of the reproductive process in the corporate sector of the agrarian economy, the absence of an investment regulatory framework, and it is necessary to step up to the new level of systemic organization of investment activity, the inconsistency of which reduces its effectiveness.
It was proved that the development of cooperation and integration in modern conditions strengthens the investment potential of farms in the corporate sector of the agricultural economy, especially small agribusiness enterprises.This is the result of improved profitability through their cooperation and integration, increasing internal and external sources of investment, as well as the increasing investment attractiveness of cooperative and integrative participants.
It was established that the most important feature of the modern period of agro-industrial complex development is the need to accelerate scientific and technological progress as a process of gradual technical, technological and socio-economic renewal and improvement of agro-industrial production in order to increase significantly its efficiency.
World practice shows that a crucial prerequisite for accelerating scientific and technological progress is the development of innovation in the agricultural sector as a set of consistent measures to organize research and create innovations with their further development directly in production in order to create new products, improve existing or to improve production technologies.The innovation process is generally not only encouraged, but also regulated by the state through the formation and implementation of innovation policy, which is part of the state agrarian policy, as among the current priorities along with economic, investment and institutional the importance is given to innovation priorities.
It was proved that cooperation and integration development in modern conditions strengthen the investment potential of farms in the corporate sector of the agrarian economy, especially small agribusiness enterprises.This is the result of improved profitability through their cooperation and integration, increasing internal and external sources of investment and increasing investment attractiveness of cooperative and integrative players.

Keywords: cooperation; integration; agricultural enterprises; investment; innovation policy.

References

1. Dudych, L. (2019), "Agricultural service cooperation as a promising area of agricultural economy", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Arkhitektura i sil's'kohospodars'ke budivnytstvo, vol. 20, pp. 161—164.
2. Slyn'ko, M.Yu. (2020), "Cooperation as a tool for economic development of rural areas of Cherkasy region", Ekonomichnyj prostir, vol. 154, pp. 161—164.
3. Korinets', R.Ya. and Malik, L.M. (2019), "Simple society as a form of cooperation of agricultural producers", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 32—38.
4. Berezivs'kyj, P. (2013), "Cooperation in rural development", Ahrarna ekonomika, vol. 6, no. 1—2, pp. 33—40.
5. Rybak, Ya.Ya. (2014), "Agricultural service cooperation as a means of developing personal farms", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 103—107.
6. Buryk, Z. (2019), "Serving rural cooperation: experience of eu policy", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 96—102.
7. Lytvynov, A.I. (2017), "Financial cooperation as a way to solve the problem of providing agricultural enterprises with financial resources", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 4 (2), pp. 39—43.
8. Samojlenko, T.H. (2018), "Cooperation in the agricultural sector as a direction of sustainable rural development", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia, vol. 29 (68), no. 3, pp. 22—24.
9. Levandivs'kyj, O.T. and Tsyril', T.V. (2020), "Investment attractiveness of agricultural enterprises in the region", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 16, no. 2, pp. 188—199.

№ 21-22 2021, стор. 10 - 18

Дата публікації: 2021-12-01

Кількість переглядів: 303

Відомості про авторів

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0002-5514-5819


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


І. В. Фурман

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

I. Furman

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9923-555X


Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-6003-880Х


В. В. Зубченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Zubchenko

PhD in Economics, Associate Professor, BilaTserkva National Agrarian University

ORCID:

000-0002-1292-1726

Як цитувати статтю

Мельник С. І., Свиноус І. В., Фурман І. В., Трофімова Г. В., Зубченко В. В. Розвиток інтеграційних та кооперативних відносин при інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 21-22. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.10

Melnyk, S., Svynous, I., Furman, I., Trofimova, Н. and Zubchenko, V. (2021), “Development of integration and cooperative relations in agricultural enterprises investment activities”, Agrosvit, vol. 21-22, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.