EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОДУ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Добровольська, М. А. Рондова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.40

УДК: 338.27

О. В. Добровольська, М. А. Рондова

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОДУ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто загальні підходи до визначення поняття "фінансовий стан" у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Вивченню проблем організації фінансового стану на присвячено праці таких науковців: О.Я. Базілінської, Р.О. Костирко, Г.О. Крамаренко, М.Д. Білик, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, К.В. Ізмайлової, М.Я. Коробової, Л.А. Лахтіонової тощо. Проаналізовано основні завдання аналізу та його мета. Виділено загальні напрями фінансового аналізу. Особливу увагу приділено основним підходам, доцільності вибору методу оцінювання. Зазначено важливість застосування моделей оцінки банкрутства для визначення рівня фінансового стану підприємства. Охарактеризовано різні варіанти методики прогнозування банкрутства, виконана їх порівняльна характеристика. Оглянуто основні економіко-математичні моделі. За рахунок обраних математичних методів здійснено фінансове оцінювання підприємства на прикладі СТОВ "Дніпро-Н". У статті застосовані такі методи оцінки: за Альтманом, Лісом, Терещенко, Таффлером, Спрінгейтом. За допомогою визначеного комплексу основних показників та отриманої узагальненої оцінки, проаналізовано поточний та перспективний стан підприємства. Розраховані значення представлені в таблиці з висновками до кожної моделі. Виділені основні проблеми в діяльності підприємства. Доведено результативність обраних методик на практиці. Обгрунтована необхідність в оцінці фінансового стану задля запобігання банкрутства підприємства, подальшого його зміцнення та фінансової стійкості, а також можливості здійснювати ефективну політику за для його стабілізації. Визначено актуальність проведення розрахунків. Окрім того, висвітлено основні переваги застосування моделей перед іншими наявними. Для проведення розрахунків у статті розглянуті загальні показники фінансового аналізу аграрного підприємства, що найчастіше застосовуються на практиці. Запропоновано здійснювати оцінку фінансового стану за показниками, які враховують всі особливості діяльності сільськогосподарського підприємства за сучасних умов господарювання. Наведено основні позитивні та негативні сторони в діяльності підприємства, виконані висновки. За рахунок визначених значень показників виконане прогнозування за основними п'ятьма моделями. Застосовані в статті методики дають змогу оцінити наявну ситуацію підприємства, врахувати існування потенційної загрози банкрутства, обгрунтовувати застосування наступних дій в проведенні аналізу. Проте вони мають певні недоліки, бо не враховують всі галузеві відмінності та особливості. При використанні декількох методів у статті представлено дієвий інструмент діагностики, за допомогою якого одна методика доповнює іншу. За рахунок цього здійснено діагностичні висновки щодо настання банкрутства в перспективі. Виявлено, що настання банкрутства не можливе за будь-якою моделлю. Підприємство має гарний фінансовий стан, ефективну господарську діяльність та економічний розвиток.

Ключові слова: фінансові ресурси; фінансовий аналіз; прибутковість; фінансові показники; платоспроможність; банкрутство.

Література

1. Бикова В.Г., Буряковський В.В., Ряснянський Ю.М. Фінансове планування як складова управління фінансово-економічним потенціалом на підприємствах загальнодержавного значення. Вісник Тернопільського державного економічного університету. 2015. № 1. С. 26—35.
2. Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка та фінанси підприємств: підручник. Львів, 2014. 408 с.
3. Ковтун Н.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2014. 527 с.
4. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 6. С. 180—192.
5. Квасницька Р.С., Кордонець І.М. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 2. С. 130—135.
6. Добровольська О.В., Дуброва Н.П. MDA-аналіз для оцінювання ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі АВ ТОВ "АГРОЦЕНТР К"). Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. № 1 (81). С. 53—59.
7. Добровольська О.В., Ясинська Д.В. Сучасна парадигма діагностики фінансового стану підприємства в період кризи. Економічний простір. 2021. Вип. 166. С. 81—84.

O. Dobrovolska, M. Rondova

FORECASTING BANKRUPTCY AS A METHOD FOR ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY

Summary

This article examines the general approaches to the definition of the concept of "financial condition" in the works of domestic and foreign scientists. To study the problems of organization of the financial situation the works of such scientists as: O.Y. Bazilinskaya, R.O. Kostirko, G.O. Kramarenko, M.D. Bilik, I.O. Blanka, V.V. Kovalova, K.V. Izmailova, M.Y. Korobova, L.A. Lakhtionova. The main tasks of the analysis and its goal were analyzed. The main directions of financial analysis are seen. Particular attention is paid to the basic approaches, the feasibility of selecting the method of evaluation. The importance of using bankruptcy assessment models for determining the level of financial condition of the company was noted. Different variants of bankruptcy forecasting methods are characterized, their comparative characteristic is shown. The main economic and mathematical models are reviewed. By means of reverse mathematical methods the financial assessment of the company was carried out on the application of "Dnipro-N". The article uses such methods of evaluation as: Altman, Lis, Tereschenko, Taffler, Sprangate. With the help of the identified set of key indicators and received a total assessment, analyzed the current and future status of the company. The calculated values are presented in the table with the conclusions to each model. The main problems in the activity of the enterprise are seen. The effectiveness of the reverse techniques in practice is presented. The necessity of assessing the financial situation for preventing the bankruptcy of the company, its further reduction and financial stability, as well as the possibility of implementing an effective policy for its stabilization was substantiated. The relevance of carrying out the calculations is indicated. Moreover, the main advantages of using the models over other available ones are highlighted. To carry out the calculations, the article reviewed the general indicators of financial analysis of agrarian enterprises, which are most often used in practice. It is required to carry out an assessment of the financial situation by indicators that take into account all the specifics of agricultural enterprises in the current conditions of economic management. The main positive and negative sides in the activities of the enterprise, the findings. At the expense of the specified values of the indicators forecasting for the basic nine models was carried out. The methods used in the article allow to estimate the present situation of the company, to take into account the existence of potential threat of bankruptcy, to determine the use of further actions in the analysis. However, they have some shortcomings, because they do not take into account all departmental features and peculiarities. When using several methods, the article presents a valid tool of diagnostics, by means of which one method supplements another one. Due to this fact the diagnostic conclusions about the occurrence of bankruptcy in the future were made. It was found that the occurrence of bankruptcy is not possible for any model. The company has a good financial situation, efficient business activities and economic development.

Keywords: financial resources; financial analysis; profitability; financial indicators; sustainability; bankruptcy.

References

1. Bikova, V.G., Buryakovsky, V.V. and Riasnyanskiy, Y.M. (2015), "Financial Planning as a Component of Financial and Economic Potential Management in Enterprises of Nationwide Importance", Journal of the Ternopil State Economic University, vol. 1, pp. 26—35.
2. Petrovich, J.M. and Prokopyshyn-Rashkevich, L.M. (2008), Economika i finansy pidpryyemstva [Economics and finance of enterprises], Lviv, Ukraine.
3. Kovtun N.V. (2014), Finansovyj analiz: navchal'nyj posibnyk [Financial Analysis: A Study Guide], All-Union Research Center "Kyiv University", Kyiv, Ukraine.
4. Moskalenko, V.P. and Plastun O.L. (2016), "Complex assessment of the financial state of the enterprise as a basis for diagnostics of its bankruptcy", Actual problems of economics, vol. 6, pp. 180—192.
5. Kvasnitska, R.S. and Kordonets, I.M. (2015), "Step-by-step diagnostics of the critical state and the probability of bankruptcy of the enterprise", Journal of Khmelnitsky National University, vol. 2, pp. 130—135.
6. Dobrovolska, O.V. and Dubrova, N.P. (2021), "MDA-analysis for assessing the probability of bankruptcy of the company (on the application of AV TOV "AGROCENTER K")", Problems of the System Approach in Economics, vol. 1, pp. 53—59.
7. Dobrovolska, O.V. and Yasinska, D.V. (2021), "Modern Paradigm of Diagnostics of the Financial State of the Enterprise during the Crisis", Economical Space, vol. 166, pp. 81—84.

№ 20 2021, стор. 40 - 45

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 1334

Відомості про авторів

О. В. Добровольська

д.е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-4159-8446


М. А. Рондова

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Rondova

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-4141-2509

Як цитувати статтю

Добровольська О. В., Рондова М. А. Прогнозування банкрутства як методу оцінки фінансового стану підприємства. Агросвіт. 2021. № 20. С. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.40

Dobrovolska, O. and Rondova, M. (2021), “Forecasting bankruptcy as a method for assessing the financial condition of the company”, Agrosvit, vol. 20, pp. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.