EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Р. А. Третяк, Н. О. Капінос

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.14

УДК: 332.2:332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Р. А. Третяк, Н. О. Капінос

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Анотація

Обгрунтовано, що система багатофункціонального управління земельними ресурсами та землекористуванням включає підсистему функціонального загальнодержавного управління земельними ресурсами та підсистему управління землекористуванням. Функціональне загальнодержавне управління земельними ресурсами державою як їх власником, уособленому в органі виконавчої влади Держгеокадастрі України, базується на принципі "від загального до часткового", а багатофункціональне управління землекористуванням базується на принципах "від загального до часткового" та "від часткового до загального". Управління землекористуванням поділяється на такі види: галузеве, яке здійснюють міністерства, служби; будується за принципом підвідомчості підприємств, організацій, яким надано землі; не залежить від територіального розміщення земель різних категорій; територіальне (самоврядне) управління, яке здійснюють органи територіальних громад; може бути загальним або спеціальним; місцеве (внутрігосподарське) управління, яке здійснюють власники, землекористувачі та орендарі земельних ділянок. З'ясовано, що перехід до реформування державного управління земельними ресурсами та землекористуванням в Україні, по-перше, являє собою складний процес трансформації методологічних основ державного управління з подальшим виробленням концепцій, програм і моделей самих реформ; по-друге, успішна реалізація державно-управлінських реформ потребує спеціального наукового їх супроводу, основною складовою якого є методологічні пошуки з метою вироблення ефективного інструментарію державно-управлінської діяльності. Це обумовлено тим, що управління повинно бути трансформовано в напрямі руху від домінуючого використання в державному управлінні земельними ресурсами та землекористуванням технологій впливів і дій до домінування технологій погоджень і взаємодій, від відносно не залежних однієї від одної технологій адміністрування, публічності та електронного управління земельними ресурсами та землекористуванням до їх взаємного погодження. Основою трансформації управління є перехід у державному управлінні земельними ресурсами та землекористуванням від домінування принципів адміністрування, закритості, ієрархії, централізації, більшої владної дистанції до домінування принципів публічності, відкритості, партнерства, децентралізації, незначної владної дистанції.

Ключові слова: управління земельними ресурсами та землекористуванням; методологія; державне управління.

Література

1. Третяк А.М., Курильців Р.М., Третяк Н.А. Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами. Землевпорядний вісник. — 2013. — № 9. — С. 25—28.
2. Третяк Н.А. Поняття та сутність земельних ресурсів і землекористування у контексті управління як економічної функції власності. Землеустрій і кадастр. 2011. № 4. С. 77—80.
3. Третяк А.М., Третяк В.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. № 1—2. 2021. С. 3—11.
4. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
5. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення: монографія. Під заг. ред. А.М. Третяка. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.
6. Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

A. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka, R. Tretiak, N. Kapinos

METHODOLOGY OF PUBLIC MANAGEMENT OF LAND RESOURCES AND LAND USE

Summary

It is substantiated that the system of multifunctional management of land resources and land use includes a subsystem of functional national land resources management and a subsystem of land use management. Functional national management of land resources by the state as their owner, embodied in the executive body of the State Geocadastre of Ukraine, is based on the principle of "from general to partial" and multifunctional land use management is based on the principles of "from general to partial" and "from partial to general". Land use management is divided into the following types: sectoral, which is carried out by ministries and services, it is built on the principle of jurisdiction of enterprises, organizations to which land is provided, it does not depend on the territorial location of lands of different categories; territorial (self-governing) management carried out by bodies of territorial communities, it can be general or special; local (internal) management, which is carried out by owners, land users and tenants of land. The essence of multifunctional management of land resources and land use in relation to management actions for the distribution (redistribution) of land resources and land plots and rights to them and the organization of the land use system in Ukraine is reflected in the form of a logical-substantive model. It was found that the transition to reforming of public management of land resources and land use in Ukraine, firstly, is a complex process of transformation of the methodological foundations of public management with the subsequent development of concepts, programs and models of the reforms themselves; secondly, the successful implementation of public management reforms requires special scientific support, the main component of which is methodological research in order to develop effective tools for public management activity. This is due to the fact that management should be transformed in the direction from the dominant use in the public management of land resources and land use technologies of influences and actions to the dominance of technologies of coordination and interaction, from relatively independent technologies of administration, publicity and electronic land management and land use until their mutual agreement. The basis of management transformation is the transition in public management of land resources and land use from the dominance of the principles of administration, privacy, hierarchy, centralization, greater power distance to the dominance of the principles of publicity, openness, partnership, decentralization, low power distance.

Keywords: land resources and land use management; methodology; public management.

References

1. Tretyak, A.M. Kuriltsev, R.M. and Tretyak, N.A. (2013), "Conceptual framework for the development of a modern multifunctional land management system in Ukraine", Land Management Bulletin, vol. 9, pp. 25—28.
2. Tretyak, N.A. (2011), "The concept and essence of land resources and land use in the context of management as an economic function of property", Land Management and Cadastre, vol. 4, pp. 77—80.
3. Tretiak, A., Tretiak, V., Hetmanchyk, І. and Hunko, L. (2021), "The concept and essence of the economy of land organization and land planning in Ukraine", Agrosvit, vol. 11, pp. 3—10. DOI: 10.32702/2306&6792.2021.11.3.
4. Tretiak, A. (2011), Zemelnyi kapital: teo& retyko&metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
5. Tretiak, A. Tretiak, V. and Tretiak, N. (2017), Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
6. Kovbasyuk, Yu. V. Vashchenko, K.O. and Surmin, Yu. P. (2012), Derzhavne upravlinnia: pidruchnyk: u 2 t. [Public administration in 2 volumes], Vol. 1, NAPA, Dnipropetrovsk, Ukraine.

№ 20 2021, стор. 14 - 21

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 929

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Professor of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Р. А. Третяк

к. е. н., начальник відділу оцінки екологічної безпеки та природокристуванння ТОВ "Науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування"

R. Tretiak

PhD in Economics, Head of the Department of Environmental Safety and Nature Assessment, LLC "Research Center for Environmental Safety and Nature Management"

ORCID:

0000-0002-4980-3002


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Третяк Р. А., Капінос Н. О. Методологія державного управління земельними ресурсами та землекористуванням. Агросвіт. 2021. № 20. С. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.14

Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T., Tretiak, R. and Kapinos, N. (2021), “Methodology of public management of land resources and land use”, Agrosvit, vol. 20, pp. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.