EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.60

УДК: 338.4

О. М. Кватирко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

Встановлено, що конкурентоспроможність лісового сектора — це здатність його складових (лісового господарства, деревообробного виробництва, лісохімічної та целюлозно-паперової промисловості) та відповідно суб'єктів лісогосподарської та деревообробної діяльності ефективно використовувати наявні конкурентні переваги, які виникають внаслідок об'єктивних природно-ресурсних чинників відновлення та відтворення лісоресурсного потенціалу, а також внаслідок побудови ефективних управлінських систем у сировинному та переробному сегментах, у межах котрих забезпечується найрезультативніше поєднання виробничих ресурсів — матеріальних, фінансових та людських. У статті обгрунтовується доцільність формування сучасного теоретико-методичного підгрунтя зростання рівня конкурентоспроможності лісового сектору як необхідної передумови посилення впливу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу на темпи соціально-економічного піднесення. Доведено, що в нинішніх умовах турбулентності та волатильності базових ринків, а також збільшення кількості виробників лісопродукції необхідно здійснювати модернізацію виробничо-технічної бази та системи управління лісогосподарською та деревообробною діяльністю. Обгрунтовано, що модернізація має стати пріоритетом корпоративної політики підприємницьких структур у сфері лісового господарства, деревообробного та лісохімічного виробництва, целюлозно-паперової промисловості. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможності лісового сектора на еколого-економічних засадах має базуватися на комплексі принципів: невиснажливості, розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу, еколого-економічної рівноваги, комплексності, інноваційної спрямованості, галузевої еквівалентності, пріоритетності ресурсозбереження, енергетичної доцільності, прискореної імплементації кращих практик лісового менеджменту країн ЄС у практику вітчизняного лісогосподарювання, дотримання вимог цифрової трансформації, компліментарності. Обгрунтовано, що в нинішніх умовах глобальної нестабільності важливою детермінантою підвищення рівня конкурентоспроможності постійних лісокористувачів виступає дотримання принципу комплексності, тобто максимально ефективного використання матеріально-речової субстанції деревної та недеревної сировини, а також усунення практики втрати лісосировини у різних фазах лісопродуткового ланцюга та забезпечення утилізації лісосічних відходів і відходів деревообробки та лісопилення.

Ключові слова: конкурентоспроможність; лісовий сектор; комплексність; ресурсозбереження; еколого-економічна рівновага; цифрова трансформація.

Література

1. Андрійчук І.В., Пінчук І.Р. Теоретико-методологічні засади оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 37. С. 66—70.
2. Валінкевич Н. Модернізація як стратегічна конкурентна перевага розвитку підприємства. Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5—6 жовтня 2017 р. К., 2017. С. 151—155.
3. Добровольська Е., Покотильська Н. Стан та тенденції розвитку лісокористування. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 79—83.
4. Дубина М., Зінкевич О. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку лісового господарства в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 2. C. 187—192.
5. Іщук С.О., Созанський Л.Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння. Регіональна економіка. 2019. № 3 (93). С. 145—154.
6. Фітісов А. Теоретичні основи формування системи екологічного менеджменту у лісовому господарстві. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (59). Т. 2. С. 181—184.
7. Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України: монографія / М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. 476 с.

O. Kvatyrko

ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR BASED ON ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES: PRINCIPLES AND FEATURES

Summary

It is established that the competitiveness of the forest sector is the ability of its components (forestry, woodworking production, forest chemical and pulp and paper industry) and, accordingly, the subjects of forestry and woodworking activities to effectively use the existing competitive advantages that arise due to objective natural resource factors of restoration and reproduction of forest resource potential. As well as due to the construction of effective management systems in the raw materials and processing segments, within which the most effective combination of production resources-material, financial and human. The article substantiates the expediency of forming a modern theoretical and methodological basis for increasing the level of competitiveness of the forest sector as a prerequisite for strengthening the impact of economic development of forest resource potential on the rate of social and economic recovery. It is proved that in the current conditions of turbulence and volatility of the basic markets, as well as an increase in the number of producers of forest products, it is necessary to modernize the production and technical base and management system for forestry and woodworking activities. It is proved that modernization should become a priority of the corporate policy of business structures in the field of forestry, woodworking and forestry chemical production, pulp and paper industry. It is established that ensuring the competitiveness of the forest sector on ecological and economic principles should be based on a set of principles. They are insubordination, expanded reproduction of forest resource potential, ecological and economic balance, complexity, innovation orientation, industry equivalence, priority of resource conservation, energy expediency, accelerated implementation of the best practices of forest management of EU countries in the practice of domestic forestry, compliance with the requirements of digital transformation, complementarity.
It is proved that in the current conditions of global instability, an important determinant of increasing the level of competitiveness of permanent forest users is compliance with the principle of complexity. That is, the most efficient use of the material and material substance of wood and non-wood raw materials, as well as eliminating the practice of losing raw materials in different phases of the forest product chain and ensuring the disposal of cutting waste and woodworking and sawmill waste.

Keywords: competitiveness; forest sector; complexity; resource conservation; ecological and economic balance; digital transformation.

References

1. Andrijchuk, I.V. and Pinchuk, I.R. (2019), "Theoretical and methodological principles of assessing the competitiveness of forestry enterprises", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 37, pp. 66—70.
2. Valinkevych, N. (2017), "Modernization as a strategic competitive advantage of enterprise development", Konkurentospromozhnist' natsional'noi ekonomiky: Materialy KhVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Competitiveness of the National Economy: Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, 5—6 October, pp. 151—155.
3. Dobrovol's'ka, E. and Pokotyl's'ka, N. (2021), "Status and trends in forest development", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 63, pp. 79—83.
4. Dubyna, M. and Zinkevych, O. (2020), "Theoretical aspects of the functioning and development of forestry in Ukraine", Biznes Inform, vol. 2, pp. 187—192.
5. Ischuk, S.O. and Sozans'kyj, L.J. (2019), "Resource provision of woodworking industries in Ukraine: interstate and interregional comparisons", Rehional'na ekonomika, vol. 3 (93), pp. 145—154.
6. Fitisov, A. (2017), "Theoretical bases of formation of system of ecological management in forestry", Visnyk ZhNAEU, vol. 1 (59), no. 2, pp. 181—184.
7. Kyzym, M.O. Yaroshenko, I.V. Khaustova, V.Ye. and Hubarieva, I.O. (2019), Formuvannia stratehichnykh priorytetiv rozvytku lisopromyslovoho kompleksu Ukrainy [Formation of strategic priorities for the development of the timber industry of Ukraine], FOP Liburkina L.M., Kharkiv, Ukraine.

№ 19 2021, стор. 60 - 68

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Кватирко О. М. Забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору на еколого-економічних засадах: принципи та особливості. Агросвіт. 2021. № 19. С. 60–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.60

Kvatyrko, O. (2021), “Ensuring the competitiveness of the forest sector based on ecological and economic principles: principles and features”, Agrosvit, vol. 19, pp. 60–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.