EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ УМОВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. М. Ходаківський, Г. Ю. Максимович, Л. М. Садурська, Т. П. Чайківська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.50

УДК: 330.322:631:132.2

В. М. Ходаківський, Г. Ю. Максимович, Л. М. Садурська, Т. П. Чайківська

СУЧАСНІ УМОВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Запропоновано зміни щодо існуючої структури інвестування сільськогосподарських підприємств та її докорінної перебудови відносно реалізованої стратегії децентралізації. Встановлено взаємозв'язок між кількісними та якісними параметрами інвестування у відношенні до ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств та масштабами їх виробництва. Надано рекомендації щодо поліпшення існуючих умов інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Досліджено та структуровано джерела інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств та проведено їх якісну оцінку в порівнянні з прогресивними економічними системами високорозвинутих країн світу. Виявлено недостатність покриття інвестиційних потреб сільськогосподарських підприємств у календарному господарському періоді та доведено її негативний вплив на умови ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Надано рекомендації щодо актуалізації умов якісного поліпшення інвестування сільськогосподарських підприємств з врахуванням умов їх сталого розвитку як невід'ємної складової їх функціонування в стратегічній перспективі та набуття можливих конкурентних переваг.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення; сільськогосподарські підприємства; регіон; забезпечення; ефективність; діяльність; перспектива; рекомендації; сучасний стан; джерела інвестування; обгрунтування; масштаби використання; аргументація.

Література

1. Кісіль М.І. Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності. Вісник ХНАУ. Сер. "Економічні науки". ХНАУ. 2015. № 1. С. 83—90.
2. Коденська М.Ю. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно промислового виробництва. Вісник Академії праці соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. № 2. С. 62—66.
3. Лупенко Ю.О., Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 9—18.
4. Однорог М.А. Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 142—148.
5. Владимирська Н.І. Особливості міжнародного інвестування в економіку України. Економічні інновації. 2019. Т. 21. Вип. 3 (72). С. 26—36.
6. Демчук Н.І., Кисельова М.С. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 24. С. 21—26.

V. Khodakyvskyy, G. Maksimovich, L. Sadurska, T. Tchaikivska

MODERN CONDITIONS AND ALTERNATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZHYTOMYR REGION

Summary

The current state of investment support of agricultural enterprises of Zhytomyr region is analyzed. Changes in the existing structure of investment of agricultural enterprises and its radical restructuring of the implemented decentralization strategy are proposed. The relationship between quantitative and qualitative parameters of investment in relation to the efficiency of agricultural enterprises and the scale of their production. Recommendations for improving the existing conditions of investment support of agricultural enterprises in Zhytomyr region are given. The sources of investment support of agricultural enterprises are researched and structured and their qualitative assessment is carried out. Insufficient coverage of investment needs of agricultural enterprises in the calendar economic period is revealed and its negative impact on the conditions of efficiency of economic activity of agricultural enterprises is proved. Recommendations for updating the conditions for qualitative improvement of investment of agricultural enterprises, taking into account the conditions of their sustainable development as an integral part of their operation in the strategic perspective. The indicators of efficiency of agricultural enterprises of Zhytomyr region in relation to the size and scale of their activity, average production costs, levels of labor productivity, intensity of land use and the number of used investment resources are systematized. The expediency of rational changes in terms of conditions and forms of implementation of regional investment programs in the medium-term economic alternative is substantiated. The need to increase the level of own financial support of agricultural enterprises in certain economic periods in order to cover current investment needs is indicated. The involvement of the processes of organizational and legal regulation of the current system of investment support of agricultural enterprises of Zhytomyr region is indicated. The low level of reinvestment processes due to excessive use of borrowed financial resources by agricultural enterprises has been proved. The high cost of credit borrowings and unfair terms of their repayment in the process of investment support of agricultural enterprises is indicated.

Keywords: investment support; agricultural enterprises; region; provision; efficiency; activity; perspective; recommendations; current state; sources of investment; substantiation; scale of use; argumentation.

References

1. Kisil', M.I. (2015), "Priority areas of investment in the agricultural sector of Ukraine in conditions of instability", Bulletin of KhNAU, vol. 1, pp. 83—90.
2. Kodens'ka, M.Yu. (2013), "Motivational factors of investment support for the development of agro-industrial production", Visnyk Akademii pratsi sotsial'nykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, vol. 2, pp. 62—66.
3. Lupenko, Yu.O. and Zakharchuk, O. V. (2018), "Investment support of innovative development of agriculture of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 9—18.
4. Odnoroh, M.A. (2016), "Investment support in the agricultural sector of Ukraine", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 4 (8), pp. 142—148.
5. Vladymyrs'ka, N.I. (2019), "Features of international investment in the economy of Ukraine", Ekonomichni innovatsii, vol. 3 (72), pp. 26—36.
6. Demchuk, N.I. and Kysel'ova, M.S. (2016), "Investment support of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 24, pp. 21—26.

№ 19 2021, стор. 50 - 59

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3913-7461


Г. Ю. Максимович

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

G. Maksimovich

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-5772-1189


Л. М. Садурська

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

L. Sadurska

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-9407-5414


Т. П. Чайківська

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

T. Tchaikivska

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-6845-8435

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М., Максимович Г. Ю., Садурська Л. М., Чайківська Т. П. Сучасні умови та альтернативи розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств житомирської області. Агросвіт. 2021. № 19. С. 50–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.50

Khodakyvskyy, V., Maksimovich, G., Sadurska, L. and Tchaikivska, T. (2021), “Modern conditions and alternatives for the development of investment support of agricultural enterprises of zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 19, pp. 50–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.