EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРІЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ УКРАЇНИ: ВІД СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
І. О. Удовенко, М. В. Шемякін, С. І. Кононенко, М. В. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.41

УДК: 322.2

І. О. Удовенко, М. В. Шемякін, С. І. Кононенко, М. В. Мельник

ІСТОРІЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ УКРАЇНИ: ВІД СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Анотація

У статті здійснено екскурс в історичному ракурсі щодо виникнення та становлення землеустрою як основного методу організації управління земельними ресурсами. Зазначено, що земля як основний засіб реалізації земельних відносин набуває значення основного фактору розвитку та надає переважного статусу своєму власнику в будь-якому суспільстві, за будь-яких умов чи періоду суспільного розвитку. Незалежно від історичного розвитку господарських форм суспільства, способи виробництва підпорядковуються саме земельним відносинам, а саме тим їх формам, які окресленні та продиктовані відповідним змістом землеустрою. Тобто саме землеустрій скеровує способи використання наявних земельних ресурсів, їх регулювання у чітку і збалансовану систему заходів щодо організації управління та охорони земель.
Визначено та проаналізовано позитивні та негативні наслідки щодо зняття мораторію на продаж землі та запровадження вільного обігу земельних ресурсів. Актуалізується постулат, що землеустрій виступає як державний важіль регулювання землеволодіння і землекористування при будь-яких змінах земельних відносин. Практична цінність дослідження полягає в аналізі історичних етапів становлення землеустрою як пріоритетного методу управління земельними ресурсами та хронологічне впорядкування основних законодавчих і нормативних актів, які справили свій вплив на формування сучасного типу провадження сучасного землеустрою, а також економічний стан земельно-ресурсного потенціалу на території нашої держави.

Ключові слова: земля; землеустрій; регулювання; функції; огранізація; земельні відносини.

Література

1. Chendler A. D. Strategy and strukture. Cambridge: chapters in the history of the industrial enterprise: MIT Press, 1962. 463 р.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 519 с.
3. Andreus K. The Consept of the Corporate Strategy. 3rd. Ed. Homewood III: Richasd D., 1987. 132 р.
4. Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону. Львів: Світ, 1991. 152 с.
5. Боряк Г.В., Верстюк В.Ф. Енциклопедія історії України: в 10 т. / ред. В.А. Смолій. Київ: Наук. думка, 2013. Т.10. 253 с.
6. Юридична енциклопедія / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1. 662 с.
7. Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. Малий словник історії України. Київ: Либідь, 1997. 457 с.
8. Лазанська Т.І. Енциклопедія історії України: в 11 т. Київ: Наук. думка, 2003. Т. 1: Вільні хлібороби. 688 с.
9. Лазанська Т.І. Енциклопедія історії України: в 11 т. Київ: Наук. думка, 2012. Т. 9: Селянська реформа 1861. 518 с.
10. Юридична енциклопедія / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Українська енциклопедія. 2003. Т. 5. 392 с.
11. Бєлая О., Распутіна Л. Погляд крізь століття. Землевпорядники та Столипінська реформа. Землевпорядний Вісник. 2018. № 1. С. 24—26.
12. Кульчицький В., Настюк М., Тишик Б. Історія держави і права України. Київ: Юрінком Інтер, 1999, С. 68—69.
13. Волковинський В.М., Хоптяр Ю.А. Столипінська аграрна реформа. Київ: Наук. думка, 2012. 859 с.
14. Музиченко П.П. Історія держави і права України. Київ: Знання, 2000, 273 с.
15. Лісова Т.В. Законодавство про землеустрій: становлення та його розвиток, 2004. URL: https://lawbook.online/pravo-ukrajini-zemelne/zakono davstvo-pro-zemleustriy-stanovlennya-61797.html (дата звернення: 22.09.2021).
16. Кулинич П., Медведєв К., Потапенко А., Тиханський О., Семенюк В. Становлення і розвиток земельного законодавства України у ХХ — на початку ХХІ століття. Київ: ФОП Клименко Ю.Я., 2018, 142 с.
17. Реєнт О.П., Сердюк О.В. Столипінська аграрна реформа: в 2 т. / відп. ред. В.А. Смолій. К.: Наукова думка, 2006. Т. 1: Історія українського селянства. C. 388—407.
18. Хміль І.В. Енциклопедія історії України: в 9 т. / відп. ред. В.А. Смолій. К.: Наукова думка, 2004. Т. 2: Декрет про землю 1917. С. 319.
19. Капелюшний В.П. Енциклопедія сучасної України: в 7 т. Київ: Інститут енцикл. досліджень НАН України, 2005. Т. 4: Декрети радянської влади. 205 с.
20. Кульчицький С.В. Енциклопедія історії України: в 4 т. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 3: Закон про соціалізацію землі 1918. 268 с.
21. Верт Н. Історія радянської держави. Москва: ВПА, 1995. 347 с.
22. Кульчицький С.В. Ендиклопедія історії України: в 12 т. Київ: Наук. думка, 2009. Т. 9: Примірні статути сільськогосподарської артілі. С. 9—12.
23. Кулинич П.Ф. Енциклопедія історії України: в 5 т. / відп. ред. В.А. Смолій. К.: Наукова думка, 2005. Т. 3: Земельні кодекси УСРР-УРСР. 672 с.
24. Самойленко А. Право власності на землю: процес отримання документів. 2012. URL: //www.npp.com.ua/articles/articles/2567.html (дата звернення: 21.09.2021).
25. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. Вип. 12. С. 5—15.
26. Удовенко І.О. Місце земельної ділянки сільськогосподарського призначення в економіці України. ІІ International Conference of European Academy of Science on the topic. Bonn, Germany. 20—28 November. 2018. Р. 89—90.
27. Як проходить мораторій на продаж землі. Український земельний ринок. 2021. URL: //land-ukraine.com/news/yak_obkhodyat_moratorii_na_prodazh _zemli/ (дата звернення: 23.09.2021).

I. Udovenko, M. Shemyakin, S. Kononenko, M. Melnyk

HISTORY OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE: FROM ANCIENT TIMES TO THE PRESENT

Summary

The country's land resource potential should have a well-established algorithm of interaction with all industries and spheres of management. In this regard, according to the authors, it is necessary to study the historical and chronological course of formation and development of land management as an independent economic mechanism and its impact on the modern type of management in the context of the reformist policy of the government, which is now relevant for our state.
The article provides an excursion in the historical perspective on the emergence and formation of land management as the main method of organizing land management. The review of the relevant legislative and regulatory acts on the regulation of land relations on the territory of Ukraine is carried out in chronological order. Attention is accented on close connection of the system of administrative management of characteristic for the corresponding historical period of community development and by the ways of organization of the landed relations in the field of management. Positive and negative consequences are marked, in opinion of authors, removal of moratorium on the sale of earth and input of free turnover of the landed resources. The current state of land management, as well as possible changes in land legislation in connection with the future lifting of the moratorium on land sales have been identified. Outlines the main characteristics of the current state of land management and possible changes in land legislation due to the future lifting of the moratorium on land sales. The main aspects of the functional features of the legal regulation of land relations are highlighted. The postulate that land management acts as the state lever of regulation of land tenure and land use at any changes of the land relations is actualized. The practical value of the study lies in the analysis of historical stages of land management as a priority method of land management and the chronological ordering of the main laws and regulations that have influenced the formation of a modern type of modern land management, as well on the economic condition of land resources in our country.

Keywords: land; land management; regulation; functions; organization; land relations.

References

1. Chendler, A.D. (1962), Strategy and strukture, MIT Press, London, UK.
2. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Ekonomyka, Moscow, Russia.
3. Andrews, K. R. (1987), The Concept of Corporate Strategy, 3rd ed, Homewood, IL: R.D. Irwin, UK.
4. Gutsulyak, G.D. (1991), Zemel'no-resursnyy potentsial Karpats'koho rehionu [The Land resource potential of the Carpathian region], Svit, Lviv, Ukraine.
5. Boriak, H.V. and Verstiuk, V.F. (2013), Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
6. Shemshuchenko, Yu.S. (1998), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Ukrains'ka entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.
7. Smolij, V., Kul'chyts'kyj, S. and Majboroda, O. (1997), Malyj slovnyk istorii Ukrainy [Small dictionary of Ukrainian history], Lybid', Kyiv, Ukraine.
8. Lazans'ka, T.I. (2003), Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vil'ni khliboroby [Encyclopedia of the History of Ukraine: Free farmers], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
9. Lazans'ka, T.I. (2012), Entsyklopediia istorii Ukrainy: Selians'ka reforma 1861 [Encyclopedia of the History of Ukraine: Peasant reform 1861], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
10. Shemshuchenko, Yu.S. (2003), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Ukrains'ka entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.
11. Bielaia, O. and Rasputina, L. (2018), "A look through the centuries. Land managers and the Stolypin reform", Zemlevporiadnyj Visnyk, vol. 1, pp. 24—26.
12. Kul'chyts'kyj, V., Nastiuk, M. and Tyshyk, B. (1999), Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of State and Law of Ukraine], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
13. Volkovyns'kyj, V.M. and Khoptiar, Yu. A. (2012), Stolypins'ka ahrarna reforma [Stolypin agrarian reform], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
14. Muzychenko, P.P. (2000), Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of the state and law of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
15. Lisova, T.V. (2004), "Legislation on land management: formation and its development", available at: https://lawbook.online/pravo-ukrajini-zemelne/zakonodavstvo-pro-zemleustriy-stanovlennya-61797.html (Accessed 22 September 2021).
16. Kulynych, P., Medvediev, K., Potapenko, A., Tykhans'kyj, O. and Semeniuk, V. (2018), Stanovlennia i rozvytok zemel'noho zakonodavstva Ukrainy u KhKh — na pochatku KhKhI stolittia [Formation and development of land legislation of Ukraine in the XX — early XXI], FOP Klymenko Yu.Ya., Kyiv, Ukraine.
17. Reient, O.P. and Serdiuk, O.V. (2006), Stolypins'ka ahrarna reforma: Istoriia ukrains'koho selianstva [Stolypin's agrarian reform: History of the Ukrainian peasantry], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
18. Khmil', I.V. (2004), Entsyklopediia istorii Ukrainy: Dekret pro zemliu 1917 [Encyclopedia of the History of Ukraine: Decree on Land 1917], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
19. Kapeliushnyj, V.P. (2005), Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy: Dekrety radians'koi vlady [Encyclopedia of modern Ukraine: Decrees of the Soviet government], Instytut entsykl. doslidzhen' NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
20. Kul'chyts'kyj, S.V. (2005), Entsyklopediia istorii Ukrainy: Zakon pro sotsializatsiiu zemli 1918 [Encyclopedia of the History of Ukraine: Law on Socialization of Land 1918], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
21. Wert, N. (1995), Istoriia radians'koi derzhavy [History of the Soviet state], VPA, Moscow, Russia.
22. Kul'chyts'kyj, S.V. (2009), Endyklopediia istorii Ukrainy: Prymirni statuty sil's'kohospodars'koi artili [Encyclopedia of the History of Ukraine: Exemplary statutes of the agricultural artel], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
23. Kulynych, P.F. (2005), Entsyklopediia istorii Ukrainy: Zemel'ni kodeksy USRR-URSR [Encyclopedia of the History of Ukraine: Land Codes of the USSR-USSR], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
24. Samojlenko, A. (2012), Pravo vlasnosti na zemliu: protses otrymannia dokumentiv [Land ownership: the process of obtaining documents], available at: //www.npp.com.ua/articles/articles/2567.html (Accessed 21 September 2021).
25. Lupenko, Yu.O. and Khodakivs'ka O.V. (2016), "Scientific principles of introduction of market circulation of agricultural lands", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—15.
26. Udovenko, I.O. (2018), "The place of the agricultural land in the economy of Ukraine", Conference Proceedings of the International Conference [II International Conference of European Academy of Science on the topic], Bonn, Germany, 20—28 November, рр. 89—90.
27. Land-Ukraine (2021), "Land market. How is the moratorium on land sales", available at: //land-ukraine.com/news/yak_obkhodyat_moratorii_na_prodazh_zemli/ (Accessed 23 September 2021).

№ 19 2021, стор. 41 - 49

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

І. О. Удовенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

I. Udovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5971-8365


М. В. Шемякін

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

M. Shemyakin

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University

ORCID:

0000-0002-8323-5053


С. І. Кононенко

ст. викладач, ст. викладач кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

S. Kononenko

Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6060-2589


М. В. Мельник

студентка, Уманський національний університет садівництва

M. Melnyk

Student, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-7362-3688

Як цитувати статтю

Удовенко І. О., Шемякін М. В., Кононенко С. І., Мельник М. В. Історія землеустрою України: від стародавніх часів до сьогодення. Агросвіт. 2021. № 19. С. 41–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.41

Udovenko, I., Shemyakin, M., Kononenko, S. and Melnyk, M. (2021), “History of land management in Ukraine: from ancient times to the present”, Agrosvit, vol. 19, pp. 41–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.