EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ФІНАНСОВЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В. А. Голян, Ю. Б. Заставний, Т. С. Миклуш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.23

УДК: 338.439.02

В. А. Голян, Ю. Б. Заставний, Т. С. Миклуш

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ФІНАНСОВЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Виявлено, що внаслідок стагнаційних процесів у сільськогосподарському виробництві України на значній площі сільськогосподарських угідь роками не застосовувалися засоби захисту рослин та мінеральні добрива, що сформувало сприятливі передумови для розвитку органічного землеробства, органічного тваринництва та органічного кормовиробництва. Обгрунтовано, що розвиток органічного сільськогосподарського виробництва має базуватися передусім на масштабній біологізації (внесення соломи та приорювання сидератів), вапнуванні та гіпсуванні грунтів, внесенні органічних добрив, безплужному обробітку грунту, мульчуванні грунтів, агролісомеліорації та інших меліоративних заходах. Встановлено, що значні резерви щодо нарощення потужностей органічного сільськогосподарського виробництва мають місце в зонах ризикового землеробства, зокрема на гірських територіях, у зонах осушення та зрошення. Доведено, що вагомим каталізатором нарощення потужностей органічного землеробства та органічного тваринництва на меліорованих територіях є модернізація мережі гідротехнічних споруд, що дасть можливість забезпечити необхідний для повноцінного сільськогосподарського виробництва водно-повітряний режим і відновити традиційну сільськогосподарську спеціалізацію зони осушення та зони зрошення. Визначено, що поглиблення процесів децентралізації на сільських територіях створює додаткові переваги для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва за умови диверсифікації джерел фінансового забезпечення: прямої та непрямої бюджетної підтримки і фінансово-кредитного стимулювання. Дослідження показали, що ефективною інституціональною формою активізації органічного сільськогосподарського виробництва в умовах децентралізації виступає кооперація фермерських та особистих селянських господарств, що дасть можливість підвищити рівень концентрації фінансових ресурсів, необхідних для розбудови матеріально-технічної бази зберігання та первинної переробки органічної рослинницької та тваринницької продукції. Обгрунтовано, що введення додаткових потужностей в органічний сегмент регіонального агропромислового комплексу дасть можливість повернути у сільськогосподарський оборот землі, які тривалий період не використовувалися, та зміцнити агроландшафти. Встановлено, що прискорення процесів розширеного відтворення потенціалу органічного сільськогосподарського виробництва в умовах децентралізації виступає вагомим чинником соціально-економічного піднесення сільських територій, оскільки сприяє створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджету місцевого самоврядування, а також забезпечує позитивні зрушення в структурі місцевого господарського комплексу.

Ключові слова: органічне сільськогосподарське виробництво; безплужний обробіток грунту; кооперація; гідротехнічні споруди; місцеві бюджети; зайнятість.

Література

1. Грановська В.Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 384—390.
2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text
3. Зіновчук Н.В., Лесь А.В., Ращенко А.В. Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка АПК. 2016. №9. С. 33—38.
4. Кипоренко В.В. Формування системи сертифікації органічного сільського господарства в Україні. Агросвіт. 2014. №24. С. 28—34.
5. Павленко О.П., Лещенко О.Ю. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення. Агросвіт. 2017. №3. С. 17—24.
6. Федоров М.М., Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. Розвиток органічного виробництва: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 146 с.
7. Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку. Монографія. К.: ТОВ ДІА, 2015. 248 с.

V. Golyan, Y. Zastavnyy, T. Myklush

ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: FINANCIAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT

Summary

It is revealed that due to stagnant processes in agricultural production in Ukraine, plant protection products and mineral fertilizers have not been used on a significant area of agricultural land for years, which has formed favourable prerequisites for the development of organic farming, organic animal husbandry and organic feed production. It is proved that the development of organic agricultural production should be based primarily on large-scale biologization (straw application and green manure ploughing), liming and plastering of soils, application of organic fertilizers, plough-free tillage, soil mulching, agroforestry and other land reclamation measures. It is established that significant reserves for increasing the capacity of organic agricultural production occur in areas of risky agriculture, in particular in mountainous areas, in drainage and irrigation zones. It is proved that a significant catalyst for increasing the capacity of organic farming and organic animal husbandry in reclaimed areas is the modernization of the network of hydraulic structures, which will make it possible to provide the necessary water-air regime for full-fledged agricultural production and restore the traditional agricultural specialization of the drainage zone and irrigation zone. It is determined that the deepening of decentralization processes in rural areas creates additional advantages for the development of organic agricultural production, provided that the sources of financial support are diversified: direct and indirect budget support and financial and credit incentives. Studies have shown that an effective institutional form of activation of organic agricultural production in the context of decentralization is the cooperation of farmers and private farms. Such cooperation will make it possible to increase the level of concentration of financial resources necessary for the development of the material and technical base for storage and primary processing of organic crop and livestock products. It is proved that the introduction of additional capacities in the organic segment of the regional agro-industrial complex will make it possible to return to agricultural turnover land that has not been used for a long period, and strengthen agricultural landscapes. It is established that the acceleration of the processes of expanded reproduction of the potential of organic agricultural production in the context of decentralization is a significant factor in the social and economic recovery of rural areas. As it contributes to the creation of new jobs and increases revenues to the local government budget, as well as provides positive changes in the structure of the local economic complex.

Keywords: organic agricultural production; plough-free tillage; cooperation; hydraulic structures; local budgets; employment.

References

1. Hranovs'ka, V.H. (2017), "Mechanisms to stimulate the development of organic sector enterprises: adaptation of world experience", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 384—390.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine to improve the system of management and deregulation in the field of land relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text (Accessed 10 Sept 2021).
3. Zinovchuk, N.V. Les', A.V. and Raschenko, A.V. (2016), "Motivational factors of the organization of organic agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 33—38.
4. Kyporenko, V.V. (2014), "Formation of the certification system of organic agriculture in Ukraine", Ahrosvit, vol. 24, pp. 28—34.
5. Pavlenko, O.P. and Leschenko, O.Yu. (2017), "Organic natural agricultural production in the food security system of the state and its financial support", Ahrosvit, vol. 3, pp. 17—24.
6. Fedorov, M.M. Khodakivs'ka, O.V. and Korchyns'ka, S.H. (2011), Rozvytok orhanichnoho vyrobnytstva [Development of organic production], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Shkuratov, O.I. Chudovs'ka, V.A. and Vdovychenko, A.V. (2015), Orhanichne sil's'ke hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni imperatyvy rozvytku [Organic agriculture: ecological and economic imperatives of development], TOV DIA, Kyiv, Ukraine.

№ 19 2021, стор. 23 - 30

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 779

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Ю. Б. Заставний

доктор філософії в галузі економіки, м. Київ

Y. Zastavnyy

PhD in Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9033-8018


Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ORCID:

0000-0003-2522-1478

Як цитувати статтю

Голян В. А., Заставний Ю. Б., Миклуш Т. С. Органічне сільськогосподарське виробництво в умовах децентралізації: фінансове та інституціональне забезпечення. Агросвіт. 2021. № 19. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.23

Golyan, V., Zastavnyy, Y. and Myklush, T. (2021), “Organic agricultural production in the context of decentralization: financial and institutional support”, Agrosvit, vol. 19, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.