EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ: КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. В. Ходаківська, О. В. Орлова-Курилова, Є. М. Кирилюк, М. М. Бучнєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.10

УДК: 330.341.2:338.242.2

О. В. Ходаківська, О. В. Орлова-Курилова, Є. М. Кирилюк, М. М. Бучнєв

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ: КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації в системі моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки. Доведено, що масштабність та складність реалізації процесу впровадження ідей в інноваційному підприємництві вказує на необхідність дотримання певних взаємозв'язаних етапів його реалізації, виконання яких сприяє якнайшвидшій комерціалізації нововведень на вітчизняному ринку. За такого процесу спостерігається тісний зв'язок між державною підтримкою та початковим плануванням бізнесу підприємця, який реалізує інноваційні ідеї. Відзначено, що інноваційний процес здійснюється самостійно підприємцем за рахунок реалізації ініціативної, систематичної та високоризикованої діяльності, що переслідує мету освоєння та дифузії інновацій, а також досягнення ефективної комерціалізації продуктів інноваційного процесу при розповсюдженні на ринку нових товарів і послуг. Інноваційний процес відтворюється стейкхолдерами підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку при найменших витратах. Такий процес являє собою складну логічну діяльність, що включає сукупність послідовних циклів, які відтворюються в межах життєвого циклу підприємства або інноваційного проєкту. Реалізація інноваційного процесу на макрорівні передбачає адаптивну комбінаторику чинників виробництва, комунікацію зі світовим суспільством, ринком споживачів і засвоєння надбань науково-технічного прогресу.

Ключові слова: моделювання; система управління; інноваційний потенціал; фінансова система економіки; компенсаторні інструменти; державний вплив; глобалізація.

Література

1. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
2. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
3. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
4. Гнатенко І.А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика: монографія. Харків: СГ НТМ "Новий курс", 2019. 253 с.
5. Ходаківська О.В., Гнатенко І.А., Дяченко Т.О., Сабій І.М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5—11.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
7. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O. Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House "Baltija Publishing", 2019. P. 48—61.
8. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V. State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. № 41 (2). P. 228—236.
9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage In Review. 2021. № 7 (3). P. 315—323.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

O. Khodakivska, O. Orlova-Kurilova, Ye. Kyryliuk, M. Buchniev

MODELING OF THE INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM AND THE FINANCIAL SYSTEM OF THE ECONOMY: COMPENSATORY TOOLS OF STATE INFLUENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

The article considers the compensatory tools of state influence in the context of globalization in the system of modeling the management system of innovation potential and the financial system of the economy. The innovative economy is the main source or key to the formation of the nation's competitive advantages, especially in an unfavorable external environment, where technological breakthroughs and trade liberalization must be under the close attention of state institutions. A particularly important issue of modernity in the process of state formation is to determine the determinants of state regulation in the period of exacerbation of political contradictions, the COVID-19 pandemic and the imbalance of the socio-economic system, which further determine the manifestations of crisis in the national economy. It is proved that the scale and complexity of the implementation of the process of implementing ideas in innovative entrepreneurship indicates the need to comply with certain interrelated stages of its implementation, the implementation of which facilitates the rapid commercialization of innovations in the domestic market. In this process, there is a close link between government support and the initial business planning of an entrepreneur who implements innovative ideas. It is noted that the innovation process is carried out independently by the entrepreneur through the implementation of initiative, systematic and high-risk activities that pursue the development and diffusion of innovations, as well as achieving effective commercialization of innovation products in the market of new goods and services. The innovation process is reproduced by business stakeholders in order to achieve economic and social results and make a profit at the lowest cost. This process is a complex logical activity that includes a set of consecutive cycles that are reproduced within the life cycle of the enterprise or innovation project. Implementation of the innovation process at the macro level involves adaptive combinatorics of factors of production, communication with the world community, the consumer market and the assimilation of scientific and technological progress.

Keywords: modeling; management system; innovation potential; financial system of economy; compensatory instruments; state influence; globalization.

References

1. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
2. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 32, pp. 69—72.
3. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji, vol. 6 (18), pp. 70-74.
4. Hnatenko, I. (2019), Metodolohichni aspekty rozvytku innovatsijnoho pidpryiemnytstva: teoriia ta praktyka [Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice], New Course, Kharkiv, Ukraine.
5. Khodakivska, O.V. Hnatenko, I.A. Dyachenko, T.O. and Sabiy, I.M. (2021), "Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5—11.
6. Brockova, K. Rossokha, V. Chaban, V. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
7. Hnatenko, I. Kuksa, I. and Orlova-Kurilova, O. (2019), "Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy", Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House "Baltija Publishing", pp. 48—61.
8. Hnatenko, I. Kuksa, I. Orlova-Kurilova, O. Moisieieva, N. and Rubezhanska, V. (2019), "State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 41 (2), pp. 228—236.
9. Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I. (2021), "Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market", Laplage In Review, vol. 7 (3), pр. 315—323.
10. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. Isai, O. Shtuler, I. Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 19 2021, стор. 10 - 15

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

О. В. Ходаківська

д. е. н., професор, заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

O. Khodakivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Director, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kуev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3421-8361


О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8382-8070


Є. М. Кирилюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Ye. Kyryliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and International Economic Relations, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7097-444X


М. М. Бучнєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

M. Buchniev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7503-5705

Як цитувати статтю

Ходаківська О. В., Орлова-Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Бучнєв М. М. Моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки: компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації. Агросвіт. 2021. № 19. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.10

Khodakivska, O., Orlova-Kurilova, O., Kyryliuk, Ye. and Buchniev, M. (2021), “Modeling of the innovation potential management system and the financial system of the economy: compensatory tools of state influence in the context of globalization”, Agrosvit, vol. 19, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.