EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ
О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.62

УДК: 338:658

О. М. Кватирко

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті обгрунтовується авторський підхід стосовно підвищення результативності використання конкурентних переваг лісового сектору регіону в умовах реформування системи управління лісовим господарством та поглиблення децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування. Встановлено, що конкурентні переваги суб'єктів лісогосподарського підприємництва можуть бути використані на основі формування механізмів, які охоплюватимуть комплекс методів, способів та інструментів бюджетно-податкового та фінансово-кредитного спрямування, а також сучасні інституціональні форми встановлення партнерських відносин між постійними лісокористувачами, органами місцевого самоврядування та суб'єктами приватного підприємництва. Доведено, що формування таких механізмів має базуватися на еколого-економічних засадах, які передбачають дотримання вимог вітчизняного екологічного законодавства та міжнародних природоохоронних конвенцій щодо розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу та підвищення рівня комплексності використання деревної та недеревної сировини. У статті проаналізовано основні фінансово-економічні показники, показники ефективності виробництва окремих товарних груп продукції лісопереробки, показники ефективності роботи деревообробних підрозділів, показники використання персоналу на лісогосподарських підприємствах Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Встановлено основні тенденції сплати податків та зборів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів Волинської області, а також проаналізовано динаміку надходжень зборів та платежів до публічних позабюджетних фондів, зокрема єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Виявлено основні передумови зміни показника чистого прибутку на 1 га площі лісових земель в розрізі державних лісогосподарських підприємств Волинської області у 2015—2019 роках. Обгрунтовано механізм підвищення рівня концентрації капітальних інвестицій у модернізацію та реконструкцію основного капіталу лісовирощування, лісозаготівель, транспортування та переробки деревини на основі імплементації партнерських відносин між постійними лісокористувачами, органами місцевого самоврядування та суб'єктами приватного підприємництва шляхом кластеризації та асоціативної взаємодії.

Ключові слова: конкурентні переваги; лісовий сектор; постійні лісокористувачі; деревообробні підрозділи; основний капітал; ефективність.

Література

1. Дишко І.Ю. Конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції: відповідність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 8 (98). С. 26—32.
2. Колісник Б.І., Шубалий О.М. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу. Статистика України. 2008. № 3. С. 88—98.
3. Коляденко С.В. Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонального лісопромислового комплексу. Ефективна економіка. 2012. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1622
4. Максимець О.В., Антосевич С.В. Використання підходів "KPI" для підвищення конкурентоспроможності підприємств лісового сектору України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29, № 4. С. 62—66.
5. Торосов А.С., Жежкун І.М., Калашніков А.О., Харченко Ю.В. Методичні підходи до визначення модельних підприємств лісового господарства. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018. Т. 28. № 9. С. 110—113.
6. Шубалий О.М., Горохівський О.І. Методичні засади оцінки конкурентних позицій лісогосподарських підприємств регіону. Економіка та держава. 2010. № 1. С. 62—66.

O. Kvatyrko

ECOLOGICAL AND ECONOMIC BASES OF FORMATION OF MECHANISMS FOR USING COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE FOREST SECTOR OF THE REGION

Summary

The article substantiates the author's approach to improving the effectiveness of using the competitive advantages of the forest sector of the region in the context of reforming the forestry management system and deepening the decentralization of power and Local Self-Government Reform. It is established that the competitive advantages of forest entrepreneurship entities can be used based on the formation of mechanisms that will cover a set of methods, methods and tools of budget-tax and financial-credit directions, as well as modern institutional forms of establishing partnerships between permanent forest users, local self-government bodies and private entrepreneurship entities. It is proved that the formation of such mechanisms should be based on ecological and economic principles that provide for compliance with the requirements of domestic environmental legislation and international environmental conventions on the expanded reproduction of forest resource potential and increasing the level of complexity of the use of wood and non-wood raw materials. The article analyses the main financial and economic indicators, production efficiency indicators of certain commodity groups of wood processing products, performance indicators of woodworking units, indicators of personnel use at forestry enterprises of the Volyn Regional Department of Forestry and Hunting. The main trends in the payment of taxes and fees to the state budget of Ukraine and local budgets of the Volyn region are established, and the dynamics of receipts of fees and payments to public extra-budgetary funds, in particular the single contribution to mandatory state social insurance, is analysed. The main prerequisites for changes in the net profit indicator per 1 ha of forest land area in the context of state forestry enterprises of the Volyn region in 2015—2019 are revealed. The mechanism of increasing the level of concentration of capital investments in the modernization and reconstruction of the fixed capital of forestry, logging, transportation and processing of wood based on the implementation of partnerships between permanent forest users, local self-government bodies and private business entities through clustering and associative interaction is substantiated.

Keywords: competitive advantages; forest sector; permanent forest users; woodworking divisions; fixed capital; efficiency.

References

1. Dyshko, I.Yu. (2009), "Competitiveness of domestic forest products: compliance of quality levels and costs with the requirements of the world market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8 (98), pp. 26—32.
2. Kolisnyk, B.I. and Shubalyj, O.M. (2008), "Substantiation of competitive strategies of forestry enterprises of the region on the basis of the index method", Statystyka Ukrainy, vol. 3, pp. 88—98.
3. Koliadenko, S.V. (2012), "Cluster approach as a tool to increase the competitiveness of the regional timber industry", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1622 (Accessed 10 Sept 2021).
4. Maksymets', O.V. and Antosevych, S.V. (2019), "The cluster approach as a tool for improving the competitiveness of the regional timber industry", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 29, no. 4, pp. 62—66.
5. Torosov, A.S. Zhezhkun, I.M. Kalashnikov, A.O. and Kharchenko, Yu.V. (2018), "Methodical approaches to the definition of model forestry enterprises", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. Seriia Ekonomichna, vol. 28, no. 9, pp. 110—113.
6. Shubalyj, O.M. and Horokhivs'kyj O.I. (2010), "Methodical bases of an estimation of competitive positions of the forestry enterprises of region", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 62—66.

№ 18 2021, стор. 62 - 72

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 293

Відомості про авторів

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Кватирко О. М. Еколого-економічні засади формування механізмів використання конкурентних переваг лісового сектору регіону. Агросвіт. 2021. № 18. С. 62–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.62

Kvatyrko, O. (2021), “Ecological and economic bases of formation of mechanisms for using competitive advantages of the forest sector of the region”, Agrosvit, vol. 18, pp. 62–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.