EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
О. Ю. Красовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.50

УДК: 339.138

О. Ю. Красовська

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

Визначено структурно-логічне відображення послідовності і спрямованості маркетингової діяльності при вивченні ринків інформаційно-пізнавальних продуктів за допомогою схеми дерева аспектів маркетингу інформаційних продуктів. Побудова ієрархічного дерева аспектів маркетингу дозволяє пов'язати процес вирішення окремих завдань з вивчення ринкових можливостей з вмістом базових предметно-орієнтованих напрямків (сукупностей сфер) динамічною програми інформації. При цьому забезпечуються умови для використання результатів раніше проведених узагальнених маркетингових досліджень "м'якої" складової інформації в процесі детального маркетингового аналізу особливостей ринкового попиту і пропозиції за широким спектром інформаційно-пізнавальних продуктів. Такий підхід дозволяє вирішувати завдання клієнтів більш коректно і в найкоротші терміни.
Розглянуто ієрархію аспектів маркетингу інформаційно-пізнавальних продуктів в їх логічній послідовності за принципом "від загального — до приватного": рівень відбору профілів цільових ринків; рівень формування базових напрямів програми; рівень відбору бажаних сфер; рівень вибору інформаційно-пізнавальних продуктів; рівень виявлення ринкових тенденцій попиту і пропозиції; рівень аналізу факторів ринкової переваги; рівень виділення ознак ринкової корисності; рівень встановлення причин відхилення від ринкових тенденцій.
Під еволюцією розвитку маркетингу визначено становлення і розвиток узагальнених концепцій управління маркетингом, що відображають зміни в соціально-суспільному характері ринкових відносин, які властиві певним історичним періодам. Під "традиційним" маркетингом розуміється початковий етап традиційного становлення соціально-громадського характеру маркетингу, в основі управління яким використовуються (в залежності від цілей) три класичні концепції: вдосконалення виробництва, вдосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль по збуту. Під "сучасним" маркетингом розуміється етап розвитку соціально-громадського характеру маркетингу, в основі управління яким використовується концепція зосередженості на потребах покупця, тобто орієнтація на потреби клієнтів (підкріплена комплексними зусиллями концепцій традиційного маркетингу), спрямована на створення споживчої задоволеності покупця як основи для досягнення цілей фірми.

Ключові слова: моделювання маркетингової діяльності; підприємства; служба маркетингу; структурно-функціональна схема; сфера цифровізації.

Література

1. Цифрова адженда України-2020 ("Цифровий порядок денний-2020"). Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проєкти "цифровізації" України до 2020 / HITECH office. Грудень 2016. 90 с. URL: https // ucci.org.ua/ uploads / files /58e78tt3c3922.pdf
2. Храбатин О.І., Яворська Л.В. Маркетинг: навчальний посібник / О.І. Храбатин. — Київ: Видавництво, 2014. 284 с.
3. Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 227—234.

O. Krasovska

STRUCTURAL-FUNCTIONAL SCHEME OF MODELING OF MARKETING ACTIVITY IN THE FIELD OF DIGITALIZATION

Summary

The structural and logical reflection of the sequence and direction of marketing activities in the study of markets of information and cognitive products using the scheme of the tree of aspects of marketing of information products. The construction of a hierarchical tree of aspects of marketing allows you to link the process of solving individual problems of studying market opportunities with the content of basic subject-oriented areas (sets of areas) of a dynamic information program.
This provides conditions for the use of the results of previously conducted generalized marketing research of the "soft" component of information in the process of detailed marketing analysis of market demand and supply for a wide range of information and cognitive products. This approach allows you to solve customer problems more correctly and in the shortest possible time. The hierarchy of aspects of marketing of information-cognitive products in their logical sequence on the principle "from general — to private" is considered: the level of selection of profiles of target markets; the level of formation of the basic directions of the program; the level of selection of the desired areas; the level of choice of information and cognitive products; the level of detection of market trends of supply and demand; the level of analysis of market advantage factors; the level of selection of signs of market utility; the level of establishing the reasons for deviations from market trends.
Under the evolution of marketing development is defined the formation and development of generalized concepts of marketing management, reflecting changes in the socio-social nature of market relations, which are inherent in certain historical periods. "Traditional" marketing means the initial stage of the traditional formation of the social character of marketing, based on the management of which uses (depending on the goals) three classical concepts: improving production, improving the product, intensifying commercial sales efforts. "Modern" marketing means the stage of development of socio-social nature of marketing, based on the management of which uses the concept of focusing on customer needs, ie customer orientation (supported by comprehensive efforts of traditional marketing concepts), aimed at creating consumer satisfaction as a basis for achieving goals firms.
"Socio-ethical" marketing should be understood as a stage of development of socio-ethical nature of marketing, which is based on the concept aimed at resolving possible conflicts between the current needs of the buyer, his long-term well-being and future interests of society. The solution of problems is achieved by linking and balancing within the policy of social and ethical marketing of three groups of factors: the factors determining the profit of the firm; factors that determine purchasing needs; factors that determine the interests of society. This concept is caused by doubts about the compliance of the concept of modern marketing as the strategic importance of meeting consumer needs and the interests of the future state of society.

Keywords: modeling of marketing activities; enterprises; marketing service; structural and functional scheme; the field of digitalization.

References

1. HITECH office (2016), "Digital agenda of Ukraine-2020 ("Digital Agenda" — 2020). Conceptual principles (version 1.0).Priority areas,initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine until 2020", available at: https//ucci.org.ua/uploads/files/58e78tt3c3922.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
2. Khrabatyn, O.I. and Yavorska, L.V. (2014), Marketing: Navchalnyi posibnyk [Marketing: Handbook], Lileya-NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
3. Huzenko, H.M. (2017), "Management and improvement of marketing activities at the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 227—234.

№ 18 2021, стор. 50 - 55

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Структурно-функціональна схема моделювання маркетингової діяльності у сфері цифровізації. Агросвіт. 2021. № 18. С. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.50

Krasovska, O. (2021), “Structural-functional scheme of modeling of marketing activity in the field of digitalization”, Agrosvit, vol. 18, pp. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.