EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. М. Курильців

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.12

УДК: 332.2:332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. М. Курильців

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Анотація

З'ясовано, що вирішення таких стратегічно важливих проблем, як охорона земель, організація раціонального їх використання, досягнення стійкої екологічної та продовольчої безпеки, можливо шляхом як удосконалення методів управління — регулювання земельних відносин та землевпорядного проєктування, так і запровадження нового методу — адміністрування землекористування. Вони проявляються в прямому законодавчому або дозвільному впливі на користувачів земельних ділянок з боку державних та самоврядних органів, так і формування ефективної системи економічних важелів, які забезпечують охорону прав суб'єктів земельних відносин на землю, створення умов рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування і розвиток земельного ринку. Обгрунтовано, що створення системи методів та інструментів управління в Україні призведе до розв'язання існуючих на сьогодні проблем управління земельними ресурсами та землекористуванням.

Ключові слова: управління земельними ресурсами та землекористуванням; регулювання земельних відносин; адміністрування землекористування; землевпорядне проєктування; територіально-просторове планування розвитку землекористування.

Література

1. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными лесными ресурсами в контексте национальной производственной безопасности. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация объединенных наций. 2013. URL: http:// www.fao.org/3/a-i2801r.pdf
2. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія / Третяк А.М. — Львів: Сполом, 2011. 520 с.
3. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Скляр Ю.С., Капінос Н.О. Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис в контексті безпеки життєдіяльності людей. Агросвіт. № 15. 2021. С. 3—13.
4. Третяк А.М. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин, Н.А. Третяк; [за заг. ред. А.М. Третяка]. — Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
5. Williamson I. Land administration for sustainable development / I. Williamson, S. Enemark, J. Wallace, A. Rajabifard. Esri Press, 2010. 506 p.
6. Шипулін В.Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 220 с.
7. Третяк А.М., Третяк В. М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. № 23, 2020. С. 3—9.
8. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038&VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038&17#Text
9. Smith H. Citizen's Guide to Zoning. 1993. URL: http://xfpdf.ivoryloungemusic.com/citizens-guide-to- zoning-herbert-smith-40863694.pdf
10. Guide To Zoning. City of Austin. 2016. URL: https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Planning/zoning_guide.pdf
11. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858&IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858&15#Text
12. Комов Н.В. Роль земельных ресурсов в устойчивом развитии России. Экономика и экология территориальных образований. 2015. № 4. С. 7—14.

A. Tretiak, V. Tretiak, R. Kuryltsiv

BASIC METHODS AND TOOLS OF LAND RESOURCES AND LAND USE MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

Evidently, solution of such strategically important problems as land protection, organization of their rational use, achieving sustainable environmental and food security, is possible by improving management methods — regulation of land relations and land management design, and the introduction of a new method — land administration. They are manifested in direct legislative or permitting influence on land users by state and self-governing bodies, and the formation of an effective system of economic levers that protect land rights of subjects of land relations, creating conditions for equal development of various forms of land use, formation and development of the land market. It is proposed in the article a method of state and self-government regulation of land relations that includes economic, land management and legal, organizational and land management instruments, which are implemented through differentiation of land tax and rent, compensation payments for withdrawal and conservation, payment for environmental damage and fines, legal regime and restrictions on land use, permitted use, administration of the land market process, establishment of land management regulations, distribution and redistribution of land, ecological optimization of land, as well as guarantee of property rights. Important tools for land administration by the state are both economic and land management and legal, organizational and land management instruments, for which the basis is territorial and spatial planning of land use and land zoning by types (subtypes) of land use, land use planning and land management, maintaining the state land cadastre, regulating ecologically safe and economically efficient land use. Land management projecting as a method in the system of land resources and land use management, has tools for prognostication of land use development, planning, land management, land surveying and state land cadastre. It is substantiated that that the creation of a system of management methods and tools in Ukraine will lead to the solution of existing problems of land resources and land use management.

Keywords: management of land resources and land use; regulation of land relations; land use administration; land management; territorial and spatial planning of land use development.

References

1. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (2013), "Voluntary guidelines for the responsible management of tenure and use of land, fisheries and forest resources in the context of national production security", available at: http://www.fao.org/3/a-i2801r.pdf (Accessed 12 July 2021).
2. Tretiak, A. (2011), Zemelnyi kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
3. Tretiak, A. Tretiak, V. Priadka, Т. Skliar, Yu. and Kapinos, N. (2021), "Territorial-spatial planning of land use in Ukraine: conceptual basis in the context of vital activity security", Agrosvit, vol. 15, pp. 3—13. DOI: 10.32702/2306&6792.2021.15.3
4. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
5. Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J. and Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development, ESRI Acadmic Press, USA.
6. Shypulin, V. D. (2016), Systema zemel'noho administruvannia: osnovy suchasnoi teorii [Land administration system: basics of modern theory], Beketov NUUE, Kharkiv, Ukraine.
7. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.23.3.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine "On regulation of urban planning activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038&17#Text (Accessed 20 July 2021).
9. Smith, H. (1993), "Citizen's Guide to Zoning", available at: http://xfpdf.ivoryloungemusic.com/citizens-guide-to-zoning-herbert-smith-40863694.pdf (Accessed 16 July 2021).
10. The official site of City of Austin (2016), "Guide To Zoning", available at: https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Planning/zoning_guide.pdf (Accessed 18 July 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 20 July 2021).
12. Komov, N.V. (2015), "The role of land resources in the sustainable development of Russia", Economy and ecology of territorial entities, vol. 4, pp. 7—14.

№ 18 2021, стор. 12 - 21

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 1042

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою,Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Р. М. Курильців

д. е. н., професор, професор кафедри кадастру територій,Національний університет "Львівська політехніка"

R. Kuryltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Cadastre of Territory, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-2059-665X

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Курильців Р. М. Основні методи та інструменти управління земельними ресурсами і землекористуванням в Україні. Агросвіт. 2021. № 18. С. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.12

Tretiak, A., Tretiak, V. and Kuryltsiv, R. (2021), “Basic methods and tools of land resources and land use management in Ukraine”, Agrosvit, vol. 18, pp. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.