EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РУСЛІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ПРОЄКЦІЯ НА СЬОГОДЕННЯ
О. М. Могильний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.3

УДК: 330.342.21

О. М. Могильний

ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РУСЛІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ПРОЄКЦІЯ НА СЬОГОДЕННЯ

Анотація

Серед низки причин зародження унікальної соціальної верстви — українського козацтва слід виділити трансформації земельних відносин на північноруських територіях, становлення приватної власності на земельні ділянки, розвиток систем землеробства, протести селян проти феодальної залежності й інших соціальних утисків та необхідність збройного захисту своїх родин, заселених і освоєних земель. Під час інституту Гетьманату (1649—1764 рр.) відбулося суттєве розшарування землеволодінь за розмірами ділянок з-поміж різних майнових станів — селян, низових козаків, старшини та інших впливових соціальних груп. Це значно ослабило гетьманську вертикаль влади і призвело до її розколу на окремі території по обидва береги Дніпра. Зрештою, саме через земельне питання була втрачена можливість створення незалежної суверенної держави на більш, ніж три століття.
Очевидно, що між історичними подіями козацької доби та їх наслідками для процесу українського державотворення в контексті вирішення земельного питання й нинішнім завершальним етапом реформи земельних відносин існує тісний причинно-наслідковий зв'язок. Як і за Гетьманату розгорнулося взаємопоборювання рентоорієнтованих кланово-олігархічних угруповань і політиків, що їх обслуговують, та окремих представників владних структур. Через безмірний популізм парламентських партій і тривалу політику за принципом "розділяй та володарюй", суспільство (електорат) поділено на прихильників західної і східної цивілізацій. Про це також свідчить опитування групи "Рейтинг" серед громадян України стосовно тези статті В. Путіна "Об историческом единстве русских и украинцев" про те, що українці і росіяни є одним народом.
На 30-му році відновлення незалежності й державного суверенітету реальними постають ризики того, що земельне питання ("запуск" ринку земель) вчергове випробовує державні інститути на спроможність вирішити його на конституційних засадах в інтересах українського народу та селян.

Ключові слова: земельне питання; Запорізька Січ; Українська козацька держава; інститут Гетьманату; конституція Пилипа Орлика; латифундії; Гайдамацький рух.

Література

1. Гайдамацький рух: причини, характер, розмах. Коліївщина. URL: https://osvita.ua/ (дата звернення: 19.08.2021).
2. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. Київ: Вища шк., 1970. 300 с.
3. Громадський проєкт "Likбез. Історичний фронт". URL: http://likbez.org.ua/ (дата звернення: 12.08.2021).
4. Ковалів О.І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма: монографія. Київ: ДІА, 2016. 416 с.
5. Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. Київ: Україна, 2003. 240 с.
6. Леміш Ю. Колгоспне рабство. Електронний архів українського визвольного руху. 1953. 162 с.
7. Перша конституція Пилипа Орлика. URL: https://web.archive.org/web (дата звернення: 12.08.2021).
8. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.]; за ред. д. е. н. В.В. Небрат; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Електрон. дані. Київ, 2019. 532 c.
9. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648—1677 рр.). Київ: Видавничий Дім "Альтернатива", 1999. 351 с.
10. Україна у другій половині 18 століття. Кирило Розумовський (1750—1764). Останній гетьман України. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/history/35680/ (дата звернення: 20.01.2021).
11. Ходаківська О.В., Могильний О.М. Селянське питання — від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів: монографія / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". Київ: ННЦ "ІАЕ", 2020. 184 с.
12. Чуткий Андрій. Аграрний гамбіт Богдана Хмельницького. Як нерозв'язане земельне питання прирекло на поразку українську революцію середини XVII століття. URL: https://tyzhden.ua/ (дата звернення: 12.08.2021).
13. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. / редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. Київ: Наукова думка. 1990. Т. 2. 560 с.
14. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. Львів: Світ. 1990. Т. 1. 580 с.

O. Mohylnyi

LAND PROBLEMS OF THE COSSACK ERA IN THE ROUTE OF UKRAINIAN STATE FORMATION: A PROJECTION FOR TODAY

Summary

The article reveals a number of reasons for the emergence of a unique social stratum — the Ukrainian Cossacks, in particular, the transformation of land relations in northern Russia, the formation of private ownership of land, development of agricultural systems, protests of peasants against feudal dependence and other social oppression and the need for armed protection. During the institute of the Hetmanate (1649—1764) there was a significant stratification of land holdings by the size of plots among various property classes — peasants, grassroots Cossacks, sergeants and other influential social groups. This significantly weakened the hetman's vertical of power and led to its split into separate territories on different banks of the Dnieper. Eventually, due to the land issue, the opportunity to create an independent sovereign state was lost for more than three centuries.
Disagreements and conflicts between the rich Cossack foreman and other representatives of the Ukrainian elites of that time over the choice of reliable external protection of their possessions accelerated the division of the Cossack Christian Republic in interstate relations into western and eastern protectorates. In the future, in rough ways, the powers of the Ukrainian statehood were narrowed in every possible way, especially with regard to the management of their eternal lands, turning them into colonial territories.
Under the limited functions of hetmans, during the eighteenth century the Moscow and Polish military and high-ranking officials, as well as landowners and gentry, were appointed latifundists. Feudal oppression of peasants and Cossacks intensified. In addition to serfdom, new monetary and in-kind taxes were introduced, and rights to resettlement and other freedoms were restricted. Discrimination on religious, linguistic and national grounds and other harassment and humiliation of common Ukrainians were widely practiced.
It is obvious that there is a close causal link between the historical events of the Cossack era and their consequences for the process of Ukrainian state formation in the context of resolving the land issue and the current final stage of the reform of land relations. As under the Hetmanate, there is a mutual struggle between rent-oriented clan-oligarchic groups and the politicians who serve them and individual representatives of power structures. Due to the immeasurable populism of parliamentary parties and long-term policy on the principle of "divide and rule", society (electorate) is divided into supporters of Western and Eastern civilizations. As evidenced by the survey of the group "Rating" among the citizens of Ukraine, regarding the thesis of Vladimir Putin's article "On the historical unity of Russians and Ukrainians" that Ukrainians and Russians are one nation.
In the 30th year of the restoration of independence and state sovereignty, there are real risks that the land issue ("launching" the land market) once again tests state institutions for the ability to resolve it on a constitutional basis in the interests of the Ukrainian people and peasants.

Keywords: land issue; Zaporizhzhia Sich; Ukrainian Cossack state; Hetmanate institute; Pylyp Orlyk's constitution; latifundia; Haydamatsky movement.

References

1. osvita.ua (2021), "Haydamatsky movement: reasons, character, scope. Koliivshchyna", available at: https://osvita.ua/ (accessed 19 August 2021).
2. Holobutskyi, V. O. (1970), Ekonomichna istoriia Ukrainskoi RSR. Dozhovtnevyi period [Economic history of the Ukrainian SSR. Pre-October period], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
3. Public project "Likbez. Historical front" (2021), available at: http://likbez.org.ua/ (accessed 12 August 2021).
4. Kovaliv, O. I. (2016), Zvershennia zemelnoi reformy v Ukraini: nova paradyhma: monohrafiia [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm: monograph], DIA, Kyiv, Ukraine.
5. Krupnytskyi, B. D. (2003), Hetman Mazepa ta yoho doba [Hetman Mazepa and his time], Kyiv, Ukraine.
6. Lemish, Yu. (1953), Kolhospne rabstvo [Collective farm slavery], Elektronnyi arkhiv ukrainskoho vyzvolnoho rukhu.
7. web.archive.org (2021), "The first constitution of Philip Orlyk", available at: https://web.archive.org/web (accessed 12 August 2021).
8. Nebrat, V. V. and Suprun, N. A. (2019), Pidpryiemnytstvo v Ukraini: istoryko-instytutsiinyi analiz: monohrafiia [Entrepreneurship in Ukraine: historical and institutional analysis: monograph], NAN Ukrainy, DU "In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
9. Smolii, V. A. and Stepankov, V. S. (1999), Ukrainska natsionalna revoliutsiia XVII st. (1648—1677 rr.) [Ukrainian national revolution of the XVII century (1648—1677)], Vydavnychyi Dim "Alternatyva", Kyiv, Ukraine.
10. osvita.ua (2013), "Ukraine in the second half of the 18th century. Kyrylo Rozumovskyi (1750—1764). The last hetman of Ukraine", available at: https://osvita.ua/vnz/reports/history/35680/ (accessed 20 January 2021).
11. Khodakivska, O. V. and Mohylnyi, O. M. (2020), Selianske pytannia — vid obshchynnoho zemlevolodinnia do ekspansii ahrokholdynhiv: monohrafiia [The peasant question — from communal land tenure to the expansion of agricultural holdings: monograph], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
12. Chutkyi, A. (2020), "Agrarian gambit of Bohdan Khmelnytskyi. As an unresolved land issue, the Ukrainian revolution of the mid-17th century was doomed", available at: https://tyzhden.ua/ (accessed 12 August 2021).
13. Yavornytskyi, D. I. (1990), Istoriia zaporizkykh kozakiv: u 3 t. [History of the Zaporizhzhia Cossacks: in 3 volumes], vol. 2, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
14. Yavornytskyi, D. I. (1990), Istoriia zaporizkykh kozakiv: u 3-kh t. [History of the Zaporizhzhia Cossacks: in 3 volumes], vol. 1, Svit, Lviv, Ukraine.

№ 18 2021, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor

ORCID:

0000-0002-9802-1701

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Земельні проблеми козацької доби в руслі українського державотворення: проєкція на сьогодення. Агросвіт. 2021. № 18. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.3

Mohylnyi, O. (2021), “Land problems of the cossack era in the route of ukrainian state formation: a projection for today”, Agrosvit, vol. 18, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.