EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) В УКРАЇНІ
А. С. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.57

УДК: 332.2:332.3

А. С. Поліщук

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) В УКРАЇНІ

Анотація

В умовах повного відкриття ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні, автором статті досліджено ринкова вартість землі сільськогосподарського призначення та основні фактори впливу на зростання вартості. В процесі якого з'ясовано, що питання реальної ринкової вартості земель до зняття мораторію купівлі-продажу на земельні ділянки власників земельних часток (паїв) піднімалося багатьма вченими України. Однак проведений в дослідженні аналіз показує, що з часу вступу в силу положень щодо зняття мораторію на продаж таких ділянок (зокрема, з 01.07.2021 року), неоднозначність інституціонального середовища ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв) щодо інституції ціноутворення. Зокрема, виявлено що ціна продажу земельних ділянок у розрізі областей України коливається від 5167 грн/га у Луганській області до 133051 грн/га у Київській області, що є у 25 разів більше і різниця складає 127,9 тис. грн/га. І тільки чотири області України, а саме Київська, Львівська, Одеська, Івано-Франківська, вже на перших продажах досягає рівня вартості деяких європейських країн (Румунії, Естонії). Такі значні коливання у ринковій вартості земель дали поштовх до пошуку факторів впливу на вартість земель (капіталізацію). В процесі чого автором розглянуто функції ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв) та досліджено особливості ціноформування на ринку земельних ділянок сільськогосподарського призначення на прикладі Німеччини. Характеристика Німеччини та України дозволила зробити такі основні висновки, зокрема, що одним з факторів впливу на зростання вартості земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні є валова додана вартість аграрного сектору. Аналіз показав, що хоча площа сільськогосподарських земель в Україні у 2,3 рази більша за площу сільськогосподарських земель Німеччини, проте валова додана вартість аграрного сектору в Україні у 4,3 рази менша від відповідного показника Німеччини. Другим важливим фактором є землемісткість, зокрема, землемісткість валової доданої вартості у Німеччині у 4,7 рази нижча ніж в Україні. Дослідження показало, що третім фактором впливу є система кредитування, зокрема аналіз частки кредитів для сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі кредитів в Німеччині є більше ніж у 50 разів вищим ніж в Україні. Четвертим не мало важливим фактором є землевпорядна організація території фермерських господарств та їх кількість і розміри, зокрема встановлено, що в європейських країнах, де у сільському господарстві переважають родинні ферми, вартість землі вища від країн, де переважають агропідприємства. Зазначимо, що наведені в статті фактори дозволяють показати основні напрями для проведення заходів щодо інституціонального забезпечення ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв).

Ключові слова: земельна ділянка; власники земельних часток (паїв); земельний ринок; вартість земельних ділянок; сільськогосподарське землекористування.

Література

1. Малий І.Й., Загребельна К.В. Управління земельними ресурсами України: минуле та майбутнє. Економiка та держава. 2020. № 3. С. 28—33.
2. Dankevych Y., Dankevych V., Chaikin O. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65. № 1. Pp. 259—271. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765010259.
3. Onegina V., Vitkovskyi Y. Investments and land reform in agriculture of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol. 6. № 4. Pp. 187—210. URL: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.10.
4. Zadorozhna O. Clientelism and Land Market Outcomes in Ukraine. Eastern European Economics. 2020. Vol. 58. № 6. Pp. 478—496. URL: https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1762498.
5. Stupen R., Stupen M., Dudych H. The Features of the Formation and Development of Agricultural Land Market in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development. 2019. Vol. 19. № 3. Рр. 543—548.
6. Dorosh Y., Shkuratov O., Dorosh O., Avramchuk B., Saychuk O. Development of Land Assets Valuation Methodology in Agriculture of Ukraine. In International Conference on Business and Technology. 2020. Pp. 1042—1051. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_80
7. Zrybnieva I., Zavolichna T. Perspectives to the Liberalization of the Agricultural Land Market in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. № 2. Pp. 43—50. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-43-50
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
9. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики. Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
10. Крименюк О. Скільки дійсно коштує земля під мораторієм в Україні? Аналіз 5620 оголошень про продаж паїв на OLX. VoxUkraine. 2019. URL: https://voxukraine.org/skilki-dijsno-koshtuye-zemlya-pid-moratoriyem-v-ukrayini-analiz-5620-ogoloshen-pro-prodazh-payiv-na-olx/
11. Пилаєва А., Ярошко М., Зассе Ф. Аграрний сектор України і Німеччини: факти та коментарі. 4 видання. Київ. 2018. 39 с. URL: https://www.apd-ukraine.de/images/factsheets_ukr_4._Ausgabe_ukr_final.pdf
12. Топ-5 фактів про сільське господарство Німеччини. 2015. URL: https://uhbdp.org/ua/news/agro-news/465-top-5-faktiv-pro-silske-gospodarstvo-nimechchini
13. Панасенко В.М. Досвід Німеччини в землекористуванні. Державна установа "Інститут охорони грунтів України". URL: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/dosvid-nimechchyny-v-zemlekorystuvanni
14. Маркитенко С. Ефективні фермери чи неефективні агрохолдинги? Latifundist Media. 2018. URL: https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neefektivn-agroholdingi

А. Polishchuk

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE GROWTH OF THE VALUE OF LAND PLOTS OF LAND SHARE OWNERS IN UKRAINE

Summary

In the conditions of full opening of the land market of land plots of land shares in Ukraine, the author of the article investigated the market value of agricultural land and the main factors influencing the increase in value. During the process of which it was found out that the issue of the real market value of land before the end of the moratorium on the sale and purchase of land plots of owners land shares was investigated by many scientists of Ukraine. However, the analysis conducted in the study shows that since the regulations on lifting the moratorium on the sale of such plots (from 01.07.2021) came into force, the ambiguity of the institutional environment of the land market of land owners (shares) regarding the pricing institution. In particular, it was found that the sale price of land in the context of regions of Ukraine ranges from 5167 UAH/hectar in the Luhansk region to 133051 UAH/ hectar in the Kyiv region, which is 25 times more and the difference is 127.9 thousand UAH/ hectar. Only four regions of Ukraine, namely Kyiv, Lviv, Odessa, Ivano-Frankivsk, already at the first sales reaches the level of value of some European countries (Romania, Estonia). Such significant fluctuations in the market value of land, gave impetus to the search for factors influencing the value of land (capitalization). In the process, the author considered the functions of the land market of land plots and investigated the peculiarities of pricing in the agricultural land market on the example of Germany. The characteristics of Germany and Ukraine allowed to draw such main conclusions, in particular, that one of the factors influencing the growth of the value of land plots of land share owners in Ukraine is the gross added value of the agricultural sector. The analysis showed that although the area of agricultural land in Ukraine is 2.3 times larger than the area of agricultural land in Germany, the gross value added of the agricultural sector in Ukraine is 4.3 times less than in Germany. The second important factor is land consumption; in particular, the land consumption of gross value added in Germany is 4.7 times lower than in Ukraine. The study showed that the third factor of influence is the lending system; in particular, the analysis of the share of loans for agricultural enterprises in the total volume of loans in Germany is more than 50 times higher than in Ukraine. The fourth important factor is the land management organization of the territory number and size of farms; in particular, in European countries, where agriculture is dominated by family farms, the cost of land is higher than the countries dominated by agricultural enterprises. It should be noted that the factors given in the article allow to show the main directions for carrying out measures on institutional support of the land market of land owners of land shares.

Keywords: land plot; owners of land plots; land market; land value; agricultural land use.

References

1. Malyi, I. and Zahrebelna, K. (2020), "Land Resources Management of Ukraine: Past and Future", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 28—33. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.3.28
2. Dankevych, Y., Dankevych, V. and Chaikin, O. (2017), "Ukraine agricultural land market formation preconditions", Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 65 no. 1, pp. 259—271. https://doi.org/10.11118/actaun201765010259
3. Zrybnieva, I. and Zavolichna, T. (2017), "Perspectives to the Liberalization of the Agricultural Land Market in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 2, pp. 43—50. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-43—50
4. Dorosh, Y., Shkuratov, O., Dorosh, O., Avramchuk, B. and Saychuk, O. (2020), "Development of Land Assets Valuation Methodology in Agriculture of Ukraine", In International Conference on Business and Technology, pp. 1042—1051. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_80
5. Zadorozhna, O. (2020), "Clientelism and Land Market Outcomes in Ukraine", Eastern European Economics, vol.58, no. 6, pp. 478—496, https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1762498
6. Stupen, R., Stupen, M. and Dudych, H. (2019), "The Features of the Formation and Development of Agricultural Land Market in Ukraine", Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development, vol. 19, no. 3, рр. 543—548.
7. Onegina, V. and Vitkovskyi, Y. (2020), "Investments and land reform in agriculture of Ukraine", Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 6, no. 4, pp. 187—210. https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.10
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 10 August 2020).
9. Tretiak, A.M., Tretiak, V.M., Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
10. Krymeniuk, О. (2019), "How much does the land really cost under the moratorium in Ukraine? Analysis of 5620 ads for the sale of plots on OLX", available at: https://voxukraine.org/skilki-dijsno-koshtuye-zemlya-pid-moratoriyem-v-ukrayini-analiz-5620-ogoloshen-pro-prodazh-payiv-na-olx/ (Accessed 11 August 2021).
11. Pylaieva, A., Yaroshko, M. and Zasse, F. (2018), "Agricultural sector of Ukraine and Germany: facts and comments", available at: https://www.apd-ukraine.de/images/factsheets_ukr_4._Ausgabe_ukr_final.pdf (Accessed 11 August 2021).
12. UHBDP (2015), "TOP-5 facts about German agriculture", available at: https://uhbdp.org/ua/news/agro-news/465-top-5-faktiv-pro-silske-gospodarstvo-nimechchini (Accessed 11 August 2021).
13. Panasenko, V. (2013), "German experience in land use", available at: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/dosvid-nimechchyny-v-zemlekorystuvanni (Accessed 11 August 2021).
14. Markytenko, S. (2018), "Effective farmers or inefficient agricultural holdings?", available at: https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neefektivn-agroholdingi (Accessed 11 August 2021).

№ 17 2021, стор. 57 - 66

Дата публікації: 2021-09-21

Кількість переглядів: 677

Відомості про авторів

А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

А. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0002-8740-1741

Як цитувати статтю

Поліщук А. С. Основні фактори впливу на зростання вартості земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні. Агросвіт. 2021. № 17. С. 57–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.57

Polishchuk, А. (2021), “The main factors influencing the growth of the value of land plots of land share owners in Ukraine”, Agrosvit, vol. 17, pp. 57–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.