EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.47

УДК: 658.012.45

О. М. Кватирко

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні підходи до розкриття сутності категорії "конкурентоспроможність лісового сектора", ідентифікації базових детермінант використання конкурентних переваг лісогосподарських виробництв та до формування комплексу пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств як необхідної передумови модернізації національного лісового сектора і його окремих ланок. Обгрунтовано необхідність формування системи багатокритеріальної оцінки рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням поглиблення інституціональних трансформацій в національній економіці та наявних екологічних обмежень. Сформовано систему критеріїв та показників, які при оцінці конкурентоспроможності постійних лісокористувачів забезпечують урахування комплексу природно-ресурсних, виробничо-технічних та кадрових чинників розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу. Дослідження показали, що сучасна система багатокритеріальної оцінки рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств має охоплювати наступні критерії: лісогосподарська діяльність, лісопереробна діяльність, технічний розвиток, збут продукції, прибутковість та фінансовий стан, використання персоналу, сплата податків, охорона і захист лісу. Обгрунтовано, що система багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств має базуватися на еколого-економічних засадах, щоб максимальною мірою врахувати організаційно-економічні, фінансові та екологічні аспекти охорони і захисту лісів, зокрема в частині проведення лісопатологічних обстежень на вкритих лісом площах і здійснення винищувальних робіт у осередках шкідників та хвороб. Встановлено, що необхідною складовою системи багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності постійних лісокористувачів в умовах фіскальної децентралізації виступає розрахунок у межах критерію "Сплата податків" показників величини сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на куб. м заготовленої деревини від рубок головного користування, величини сплати податкових і обов'язкових платежів на 1 га земель лісового фонду, величини сплати єдиного соціального внеску на одного працівника, величини сплати податків і обов'язкових платежів на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції, величини сплати податку на доходи фізичних осіб на одного працівника.

Ключові слова: конкурентоспроможність; лісоресурсний потенціал; лісовідновлення; лісовий сектор; лісогосподарське підприємство; лісопереробна діяльність; критерій; рентна плата.

Література

1. Колісник Б.І., Шубалий О.М. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу. Статистика України. 2008. № 3. С. 88—98.
2. Овчарук В.В. Аналіз конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств Хмельницької області. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.9. С. 239—243.
3. Овчарук В.В., Бодарецька О.М. Сертифікація лісів як передумова підвищення конкурентоспроможності лісового господарства України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. №776. С. 335—339.
4. Попадинець Н.М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2014. 182 с.
5. Скоробогатова Н.Є., Гурін Д.В. Конкурентоспроможність українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах Індустрії 4.0. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745
6. Торосов А.С., Жежкун І.М., Калашніков А.О., Харченко Ю.В. Методичні підходи до визначення модельних підприємств лісового господарства. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018. т. 28. № 9. С. 110—113.
7. Шаркаді М.М. Модель оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості з використанням нечітких множин. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". 2015. Вип. 2 (46). С. 253—256.
8. Шепелєва Н.В., Скотнікова Л.П. Методичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності підприємства меблевої промисловості. Вісник НТУ "Харківський політехнічний інститут". Економічні науки. 2017. № 46 (1267). С. 3—8.

O. Kvatyrko

MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR IN THE REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

Summary

The article considers theoretical approaches to revealing the essence of the category "competitiveness of the forest sector" and identifying the basic determinants of using the competitive advantages of forestry production and to forming a set of priorities for ensuring the competitiveness of state forestry enterprises as a prerequisite for modernizing the national forest sector and its individual links. The necessity of forming a system of multi-criteria assessment of the level of competitiveness of state forestry enterprises is justified, taking into account the deepening institutional transformations in the national economy and existing environmental restrictions. A system of criteria and indicators has been formed that, when assessing the competitiveness of permanent forest users, ensure that a complex of natural resource, production, technical and personnel factors of expanded reproduction of forest resource potential is taken into account. Research has shown that the modern system of multi-criteria assessment of the level of competitiveness of state forestry enterprises should cover the following criteria: forestry activities, forest processing activities, technical development and sales of products, profitability and financial condition, use of personnel, payment of taxes, forest protection and protection. It is proved that the system of multi-criteria assessment of the competitiveness of state forestry enterprises should be based on ecological and economic principles in order to take into account as much as possible. Namely the organizational, economic, financial and environmental aspects of forest protection and protection, in particular in terms of conducting forest pathological surveys in forested areas and carrying out extermination works in foci of pests and diseases. It is established that a necessary component of the system of multi-criteria assessment of the competitiveness of permanent forest users in the conditions of fiscal decentralization is the calculation of indicators of the amount of rent paid for special use of forest resources per cubic meter within the criterion "Payment of taxes" of harvested wood from logging of main use, the amount of payment of tax and mandatory payments per 1 ha of forest fund land, the amount of payment of a single social contribution per employee, the amount of payment of taxes and mandatory payments per 1 UAH of net income from sales of products, the amount of payment of personal income tax per employee.

Keywords: competitiveness; forest resource potential; reforestation; forest sector; forestry enterprise; forest processing activity; criterion; rent.

References

1. Kolisnyk, B.I. and Shubalyj, O.M. (2008), "Substantiation of competitive strategies of forestry enterprises of the region on the basis of the index method", Statystyka Ukrainy, vol. 3, pp. 88—98.
2. Ovcharuk, V.V. (2008), "Analysis of the competitiveness of forestry enterprises of Khmelnytsky region", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18.9, pp. 239—243.
3. Ovcharuk, V.V. and Bodarets'ka, O.M. (2013), "Certification of forests as a prerequisite for increasing the competitiveness of forestry in Ukraine", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 776, pp. 335—339.
4. Popadynets', N.M. (2014), Vnutrishnij rynok produktsii lisovoi promyslovosti Ukrainy : problemy ta napriamy rozvytku [Domestic market of forest industry products of Ukraine: problems and directions of development], IRD NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
5. Skorobogatova, N.Ye. and Hurin, D.V. (2018), "Competitiveness of ukrainian enterprises of pulp and paper industry in conditions of industry 4.0", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745 (Accessed 25 Aug 2021).
6. Torosov, A.S. Zhezhkun, I.M. Kalashnikov, A.O. and Kharchenko, Yu.V. (2018), "Methodical approaches to the definition of model forestry enterprises", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. Seriia Ekonomichna, vol. 28, no. 9, pp. 110—113.
7. Sharkadi, M.M. (2015), "Model of assessment of competitiveness of enterprises of woodworking industry with the use of fuzzy sets", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 2 (46), pp. 253—256.
8. Shepelieva, N.V. and Skotnikova, L.P. (2017), "Methodical approaches to ensuring the competitiveness of the furniture industry", Visnyk NTU "Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut". Ekonomichni nauky, vol. 46 (1267), pp. 3—8.

№ 17 2021, стор. 47 - 56

Дата публікації: 2021-09-21

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Кватирко О. М. Багатокритеріальна оцінка конкурентоспроможності лісового сектору регіону: теоретичні та методичні підходи. Агросвіт. 2021. № 17. С. 47–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.47

Kvatyrko, O. (2021), “Multi-criteria assessment of the competitiveness of the forest sector in the region: theoretical and methodological approaches”, Agrosvit, vol. 17, pp. 47–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.