EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
О. Ю. Скоромна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.34

УДК: 351:338.432

О. Ю. Скоромна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Анотація

У статті висвітлено основні новації законодавства щодо оподаткування аграрних підприємств податком на додану вартість, запроваджені з 1 березня 2021 року. Проаналізовано суму податкових надходжень на рахунки Державної податкової служби України від ПДВ до та після запровадження нововведень, а також суму податкових надходжень від сільськогосподарських підприємств. Виявлено, що сума ПДВ, яка надійшла до бюджету від усіх галузей економіки зросла після запровадження нововведень з ПДВ для аграрного сектору. У результаті аналізу визначено, що сума ПДВ, сплачена сільськогосподарськими підприємствами до запровадження зниженої ставки ПДВ на окремі види продукції є більшою, ніж після впровадження, а отже, виявлено стимулюючий ефект від таких дій влади. Проаналізовано сучасний досвід запровадження диференційованих ставок з ПДВ країнами Європейського Союзу і виявлено їх ефективність у збалансуванні фіскальної та регулюючої функцій податків.

Ключові слова: податок на додану вартість; сільськогосподарські підприємства; види аграрної продукції; знижена податкова ставка; європейський досвід оподаткування ПДВ.

Література

1. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, редакція від 15.05.2021. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 30.08.2021).
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Закон України № 1115-IX від 17.12.2020 р. / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2021. — № 12. — С. 96. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text (дата звернення 30.08.2021).
3. Лист ДПС України від 01.03.2021 № 5257/7/99-00-21-03-02-07 (опубліковано 01.03.2021). — Режим доступу: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/75171.html (дата звернення 30.08.2021).
4. Онищенко В. ПДВ для сільгоспвиробників 2021 / В. Онищенко // Вебпортал Головбух. — дата опублікування 3 березня 2021 р. — Режим доступу: https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021 (дата звернення 30.08.2021).
5. Надходження податків і зборів: показники роботи ДПС України // Офіційний вебпортал Державної податкової служби України. — Режим доступу: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv/ (дата звернення 30.08.2021).
6. Приварський Ю.Ю. Актуальні питання оподаткування податком на додану вартість в Україні та європейський досвід. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". 2020. № 1 (21).
7. Мариненко Н.Ю. Особливості сплати ПДВ у країнах європейського союзу / Н. Мариненко, Г.-А. Івашко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки", 27—28 квітня 2017 року. — Т.: ТНТУ, 2017. — С. 109—111.
8. Карпенко С.П. Оподаткування доданої вартості: європейський досвід та українські реалії / С.П. Карпенко // Ефективна економіка. — 2014. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650 (дата звернення 30.08.2021).
9. Сідельникова Л.П. Податкова система: навч. посіб. / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. — К.: Ліра-К, 2012. — 576 с., с. 131.
10. Дмитрів В.І. Податок на додану вартість та його гармонізація з положеннями Європейського Союзу / В.І. Дмитрів // Економіка та митно-правові відносини. — 2018. — Вип. 5. — С. 36—43.

O. Skoromna

MODERN ASPECTS OF TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH VALUE ADDED TAX

Summary

The article highlights the main innovations in the legislation on taxation of agricultural enterprises with value added tax, introduced on March 1, 2021. It is substantiated that the new law has a stimulating effect not only on the production of certain types of agricultural products, but also plays a social role, and this is not enough for citizens in rural areas. The amount of tax revenues to the accounts of the State Tax Service of Ukraine from VAT before and after the introduction of innovations, as well as the amount of tax revenues from agricultural enterprises are analyzed. It was found that the amount of VAT received by the budget from all sectors of the economy increased after the introduction of innovations in VAT for the agricultural sector. As a result of the analysis, it was determined that the amount of VAT paid by agricultural enterprises before the introduction of a reduced VAT rate on certain products is higher than after the introduction, and therefore revealed a stimulating effect of such actions of the authorities. The chain growth rate shows that in March 2021, taxpayers paid 136.9% of the amount of VAT paid in February. It was found that budget revenues after the introduction of the reduced rate increased significantly, which may indicate the exit of some enterprises from the shadows. However, it is difficult to draw conclusions because these data include revenues from taxpayers of all industries and activities, not just agricultural enterprises. In March 2021 (in which the new reduced VAT rate came into force), agricultural enterprises paid UAH 3,203.6 million. tax, which is 2.5% less than in January 2021 and 7% more than in February 2021. In April 2021, the industry paid 61.2% of the amount of VAT transferred by taxpayers to the accounts of the State Tax Service for January of the current year and 62.8% of the VAT amount for the previous month. It can be concluded that the amount of tax paid by agricultural enterprises to the state budget increased in March, but in April this year the budget did not receive almost 40% of VAT at the beginning of the year. Therefore, this amount remains at the disposal of enterprises and will be used by them for their current needs. In March 2021, a high amount of VAT may be the result of transitional transactions, which were taxed at a rate of 20%. And the reduced amount of revenues from agriculture to the state budget in April may serve as an indicator of the growing role of VAT in the agricultural sector and reduce its fiscal efficiency for the country's budget. The modern experience of introduction of differentiated VAT rates by the countries of the European Union is analyzed and their efficiency in balancing fiscal and regulatory functions of taxes is revealed.

Keywords: value added tax; agricultural enterprises; types of agricultural products; reduced tax rate; European experience of VAT taxation.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 30.08.2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine Concerning the Value Added Tax Rate on Transactions for the Supply of Certain Types of Agricultural Products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text (Accessed 30.08.2021).
3. State Tax Service of Ukraine (2021), "Letter of the State Tax Service of Ukraine dated 01.03.2021 № 5257/7 / 99-00-21-03-02-07", available at: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/75171.html (Accessed 30.08.2021).
4. Onishchenko, V. (2021), "VAT for agricultural producers 2021", Web portal Golovbukh, available at: https://www.golovbukh.ua/ article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021 (Accessed 30.08.2021).
5. Official web portal of the State Tax Service of Ukraine (2021), "Receipts of taxes and fees: performance indicators of the State Tax Service of Ukraine", available at: https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021 (Accessed 30.08.2021).
6. Pryvarsky, Yu. Yu., (2020), "Topical issues of value added tax in Ukraine and European experience", Journal of the National University "Ostroh Academy". Law series, vol. 1 (21).
7. Marynenko, N. and Ivashko, H. (2017), "Features of vat payment in european union countries", Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv i molodykh uchenykh "Sotsial'no-ekonomichni aspekty rozvytku ekonomiky" [Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference "Social and economic issues for economy development"], TNTU, Ternopil', Ukraine, 15—16 April, pp. 109—111.
8. Karpenko, S.P. (2014), "European experience and Ukrainian realities", Efficient economy, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650 (Accessed 30.08.2021).
9. Sidel'nykova, L.P. and Kostina, N.M. (2012), Podatkova systema [Tax system], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
10. Dmitrov, V.I. (2018), "Value added tax and its harmonization with the provisions of the European Union", Economics and customs relations, vol. 5, pp. 36—43.

№ 17 2021, стор. 34 - 40

Дата публікації: 2021-09-21

Кількість переглядів: 764

Відомості про авторів

О. Ю. Скоромна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

O. Skoromna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

ORCID:

0000-0002-1836-9936

Як цитувати статтю

Скоромна О. Ю. Сучасні аспекти оподаткування аграрних підприємств податком на додану вартість. Агросвіт. 2021. № 17. С. 34–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.34

Skoromna, O. (2021), “Modern aspects of taxation of agricultural enterprises with value added tax”, Agrosvit, vol. 17, pp. 34–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.