EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ТА ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ГАЛУЗЬ
Н. А. Спринчук, О. О. Чернелівська, І. С. Воронецька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.21

УДК: 330.322:631.164

Н. А. Спринчук, О. О. Чернелівська, І. С. Воронецька

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ТА ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ГАЛУЗЬ

Анотація

Зміна клімату несе з собою значні випробування, які вимагають злагодженої довгострокової політики з мінімізації наслідків зміни клімату та їх впливу на життя людей, функціонування об'єктів енергетики, промисловості, сільського господарства, в тому числі й кормовиробництва, усієї наявної інфраструктури.
У статті сформовано теоретичні засади процесу інвестування польового кормовиробництва, вплив змін клімату на цю галузь. Якщо порівняти глобальні зміни клімату, що відбуваються в масштабах планети, Україну ці зміни стосуються менш виражено. Маючи достатні ресурси, для забезпечення продовольчої безпеки, країна має можливість експортувати продукцію в країни, де відчувається її нестача. Однак необхідно визначити напрям інвестування з урахуванням змін, що вже відбуваються. Щодо світової статистики — території, не придатні для вирощування сільськогосподарських рослин поступово збільшуються.
У дослідженні здійснено характеристику метеорологічних умов вегетаційного періоду рослин буряків цукрових, вплив погодних умов періоду вирощування буряків цукрових на їх продуктивність.
Здійснено аналіз погодних умов календарного року та вегетаційного періоду буряків цукрових, зокрема температури повітря та кількості опадів за 10 річний період. Оскільки кількість опадів характеризувати по розрахованим відхиленням від норми наглядніше, здійснено відповідні розрахунки за вегетаційний період за роками та представлено рисунками.
Достатні запаси вологи в грунтах в посівний період (на початку весни) забезпечують високі врожаї. Запаси продуктивної вологи у грунті на посівах буряків цукрових проаналізовано за двадцятирічний період та зведено в табличний матеріал.
Встановлено, що для вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату необхідні інвестиції в розробку насіневого матеріалу, стійкого до посухи, вилягання; нові стратегії управління технологіями в агрономії (зрошувальні системи тощо); вибір ефективної системи землеробства; вдосконалення технологій заготівлі та зберігання компосту; виробництво з нього біогазу; програми та підтримка галузі кормовиробництва з боку держави.

Ключові слова: польове кормовиробництво; інвестування; зміни клімату; розвиток галузі.

Література

1. Солошенко О.В., Кочетова С.І., Безпалько В.В. Агрокліматичні умови формування елементів продуктивності сільськогосподарських культур по зонам України // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. — Х., 2010. — Вип. 103: Механізація с.-г. вир-ва та перероб. с.-г. продукції. — С. 372—381. — Бібліогр.: с. 381.
2. Шувар І. Успіх у балансі тепла та води [Електронний ресурс] / І. Шувар // Агробізнес Сьогодні. — 2012. — № 9 (232). — Режим доступу до ресурсу: http://agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1043-2012-05-18-12-13-04.html
3. Скорупський Б.В. Застосування агрометеорологічної моделі урожайності для оптимізації розміщення сільськогосподарських культур в Україні // Наук. праці УкрНДГМІ. — 2002. — Вип. 250. — С. 381—388.
4. Нетис И.Т. Критическая влага для озимой пшеницы / И.Т. Нетис // Зерно. — 2009. — № 1. — С. 237—244.
5. Данкевич В. Стрімкі зміни клімату: до чого готуватись фермерам [Електронний ресурс] / В. Данкевич // Економічна правда. — Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/20/657253/
6. Дюфурк Ж.П. Вплив зміни клімату на сільське господарство в Україні [Електронний ресурс]. — Жан-П'єр Дюфурк // Режим доступу до ресурсу: https://euralis.ua/2019/03/14/vpliv-zmini-klimatu-na-silske-gospodarstvo-v-ukrayini/
7. Петриченко В.Ф., Корнійчук О.В. Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів, № 1, T. 96. 2018. Ст. 11—17.
8. Кісіль М.І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства // М.І. Кісіль // Інноваційна економіка. — К.: 2014. — № 50.
9. Інноваційні аспекти розвитку товарного кормовиробництва / [Спринчук Н.А., Воронецька І.С., Кравчук О.О., Петриченко І.I., Корнійчук О.О.]. — Вінниця.: 2020. — Корми і кормовиробництво. Вип. 90. С. 205—2018.

N. Sprynchuk, О. Сhernelivs'ka, І. Voronets'ka

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTING IN FIELD FODDER PRODUCTION AND THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE INDUSTRY

Summary

Climate change brings with it significant trials that require a coherent long-term policy to minimize the effects of climate change and their impact on human life, the functioning of energy facilities, industry, agriculture, including feed production, and all available infrastructure. The article forms the theoretical foundations of the investment process in field fodder production, the impact of climate change on this industry. If we compare the global climate changes taking place on a global scale, these changes affect Ukraine less pronounced. Having sufficient resources to ensure food security, the country has the ability to export products to countries where there is a shortage of it. However, it is necessary to determine the direction of investment, taking into account the changes that are already taking place. According to world statistics, territories not suitable for growing agricultural plants are gradually increasing. This study characterizes the meteorological conditions of the growing season of sugar beet plants, the effect of weather conditions during the period of growing sugar beets on their productivity. The analysis of the weather conditions of the calendar year and the growing season of sugar beet, in particular the air temperature and the amount of precipitation over a 10-year period is carried out. Since the amount of precipitation can be characterized by the calculated deviation from the norm more clearly, the corresponding calculations were carried out for the growing season by years and are presented in figures. Sufficient moisture reserves in the soil during the sowing period (early spring) provide high yields. The reserves of productive moisture in the soil on the crops of sugar beet were analyzed over a twenty-year period and plotted in tabular material. It has been established that for the cultivation of crops in the face of climate change, investments are required in the development of seed material that is resistant to drought and lodging; new strategies for managing technologies in agronomy (irrigation systems, etc.); selection of an effective farming system; improvement of compost harvesting and storage technologies; production of biogas from it; government programs and support for the feed industry.

Keywords: field fodder production; investment; climate change; industry development.

References

1. Soloshenko, O.V. Kochetova, S.I. and Bezpal'ko, V.V. (2010), "Agroclimatic conditions for the formation of elements of productivity of agricultural crops in the zones of Ukraine", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva im. P. Vasylenka, vol. 103, pp. 372—381.
2. Shuvar, I. (2012), "Success in balancing heat and water", Ahrobiznes S'ohodni, [Online], vol. 9, available at: http://agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1043-2012-05-18-12-13-04.html (Accessed 15 Aug 2021).
3. Skorups'kiy, B.V. (2002), "Application of an agrometeorological model of yield to optimize the placement of agricultural crops in Ukraine", Naukovi pratsi UkrNDHMI, vol. 250, pp. 381—388.
4. Netis, I.T. (2009), "Critical moisture for winter wheat", Zerno, vol. 1, pp. 237—244.
5. Dankevych, V. (2020), "Rapid climate change: what farmers should prepare for", Economic truth, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/20/657253/ (Accessed 15 Aug 2021).
6. Dyufuk, Zh. P. (2019), "Success in balancing heat and water", Yevralis, [Online], available at: https://euralis.ua/2019/03/14/vpliv-zmini-klimatu-na-silske-gospodarstvo-v-ukrayini/ (Accessed 15 Aug 2021).
7. Petrychenko, V.F. and Korniichuk, O.V. (2018), "Strategies of innovative development of fodder roduction of Ukraine in the conditions of modern challenges", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 96, no. 1, pp. 11. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801-02.
8. Kisil, M. I. (2014), "Modern challenges, strategic priorities and tasks for investment support for the development of agriculture", Innovatsiina ekonomika, vol. 50.
9. Sprynchuk, N.A. Voronetskaia, I.S. Kravchuk, O.O. and Petrichenko, I. I. (2020), "Innovative aspects of the development of commercial feed production", Kormy i kormovyrobnytstvo, vol. 90, pp. 205—218.

№ 17 2021, стор. 21 - 27

Дата публікації: 2021-09-21

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., с. н. с. лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprynchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Economic Research and Marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3118-2009


О. О. Чернелівська

к. с.-г. н., с. н. с., с. н. с. лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарських культур, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

О. Сhernelivs'ka

PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Agriculture and Crop Protection, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8637-0840


І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач відділу координації наукових досліджень, економіки, маркетингу аспірантури та кадрового забезпечення, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

І. Voronets'ka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Coordination of Scientific Research, Economics, Marketing of Postgraduate Studies and Staffing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1329-2722

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А., Чернелівська О. О., Воронецька І. С. Теоретичні аспекти інвестування польового кормовиробництва та вплив зміни клімату на галузь. Агросвіт. 2021. № 17. С. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.21

Sprynchuk, N., Сhernelivs'ka, О. and Voronets'ka, І. (2021), “Theoretical aspects of investing in field fodder production and the impact of climate change on the industry”, Agrosvit, vol. 17, pp. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.