EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГУРТІВ ЛОКАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ
М. Р. Мардар, І. А. Устенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.10

УДК: 339.138:339.137.2:637.146.34:659.118

М. Р. Мардар, І. А. Устенко

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГУРТІВ ЛОКАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ

Анотація

У статті розглядається ринок молока та молочних продуктів в Україні. Проведена розробка маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності йогуртів на прикладі локальних молокопереробних підприємств, а саме ТОВ "Гормолзавод" для ТМ "ГМЗ" (Одеса) за допомогою аналізу реальної конкуренції на молочному ринку. Визначено концентрацію бізнесу на ринку кисломолочних продуктів йогуртів ТОВ "Гормолзавод" та його конкурентів за допомогою індексу Херфіндаля-Хіршмана. Побудована карта стратегічних груп продукції конкурентів ТОВ "Гормолзавод", яка свідчить про високу диференціацію йогуртів на ринку Одеського регіону. Побудована матриця McKinsey, а також багатокутник конкурентоспроможності для питних йогуртів. Для обгрунтування та розробки маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності йогуртів локальних виробників розроблена матриця SWOT-аналізу ТОВ "Гормолзавод". Розроблено план реалізації заходів вдосконалення інтенсивності просування та пізнаваності продукції для ТОВ "Гормолзавод".

Ключові слова: локальний виробник; питні йогурти; конкурентоспроможність продукції; карта стратегічних груп конкурентів; матриця McKinsey/GE; привабливість ринків; стимулювання збуту.

Література

1. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: монографія. Київ: ДАКККіМ, 2006. 160 с.
2. Янковий О.Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / за ред. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.
3. Бурачек І.В., Біленчук О.О. Конкурентоспроможність продукції підприємств: сутність, методи оцінки та зарубіжний досвід управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 288—295.
4. Як йогурт завоював світ. URL: https://marketer.ua/ua/yoghurt-brand-history/(дата звернення: 25.06.2021).
5. Масляєва О.О. Конкурентоспроможністьмолокопереробнихпідприємств у контексті євро інтеграційних процесів. Агросвіт. 2016. № 4. С. 59—64.
6. Карпенко В.Л. Аналіз стану розвитку молокопереробної галузі України. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 5. С. 90—101.
7. Козак О. Тенденції споживання молочних продуктів в Україні. Впливпандемії. URL: https://infagro.com.ua/ua/2020/04/21/olga-kozak-predstavnik-ifcn-v-ukrayini-providniy-naukoviy-spivrobitnik-nnts-iae-tendentsiyi-spozhivannya-molochnih-produktiv-v-ukrayini-vpliv-pandemiyi/(дата звернення: 25.06.2021).
8. Шевченко А.В., Табачук Н.О. Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 27. Ч. 2. С. 102—107.
9. Аgroreview — медіа для аграріїв. URL: https://agroreview.com/content/top-10-johurtiv-yaki-obyrayut-ukrayinski-spozhyvachi/(дата звернення: 25.06.2021).
10. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.06.2021).
11. Голішевська В.П., Мінасян О.Г. Проблеми молочної промисловості України. URL: http:// conferences.neasmo.org.ua/node/888 (дата звернення: 26.06.2021).
12. Іщук С.О., Ляховська О.В. Розвиток молокопереробних підприємств у регіонах України: сировинний експерт. Регіональна економіка. 2020. №1. С. 42—51.
13. Офіційний сайт ТОВ "Данон". URL: https://danone.ua/ (дата звернення: 27.06.2021).
14. Офіційний сайт ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна". URL: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/ (дата звернення: 27.06.2021).
15. Офіційний сайт РepsiСo. URL: http://pepsico.ua/ (дата звернення: 27.06.2021).
16. Офіційний сайт ТОВ "Молочна компанія "Галичина". URL: https://galychyna.com.ua/ (дата звернення: 27.06.2021).
17. Офіційний сайт Favor. Портал — Фаворити успіху. URL: https://favor.com.ua/ (дата звернення: 26.06.2021).
18. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 03.07.2021).
19. Офіційний сайт ТОВ "Гормолзавод". URL: http://gormolzavod-odessa.com.ua/ (дата звернення: 25.06.2021).
20. YouControl — сервіс перевірки контрагентів. ТОВ "Гормолзавод". URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38477517/ (дата звернення: 25.06.2021).
21. Замроз М., Яцура В. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 151—154.
22. Портер М.Э. Конкуренция: учеб.пособ. / пер. с англ. Москва: Вильямс, 2001. 495 с.
23. Кротков А.М., Еленева Ю.А. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки. Маркетинг зарубежом. 2001. № 6 (28). С. 59—68.

M. Mardar, I. Ustenko

DEVELOPMENT OF MARKETING METHODS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF YOGURTS FROM LOCAL PRODUCERS

Summary

The statistics show the market of milk and dairy products in Ukraine. Marketing methods were developed to promote the competitiveness of yoghurts on the application of local dairy processing enterprises, and Gormolzavod LLC for TM "GMZ" (Odessa) for an additional analysis of real competition in the dairy market. Concentration of business on the market of fermented milk products in yoghurts of TOV "Gormolzavod" is assigned that rivals for the additional index of Herfindal-Khirshman. The map of strategic product groups of competitors of the "Gormolzavod" LLC was prompted to indicate the high differentiation of yoghurts on the market of the Odessa region. Motivated by the McKinsey Matrix, as well as a range of competitiveness for drinkable yoghurts. For the development of marketing methods to promote the competitiveness of yoghurts in local virobniks, the SWOT-analysis matrix of Gormolzavod LLC has been broken up. The plan for the implementation of visits to the detailed intensity of drying and production of products for TOV "Gormolzavod" has been broken up. The main strategic directions of the development of TM "GMZ" have been proponent of the gained authority, bringing the company to the local market of dairy products in the Odessa region. It is necessary to work through the promotion of the awareness and popularity of the trade mark, the comprehensiveness of the assortment, the holding of marketing campaigns at the dairy industry, the advertising campaign by the way of distributing the detailed information about the products in the web.
They proponed at the Gormolzavod LLC a strategy of concentric diversification — the introduction of new types of yoghurts with vegetable products from PET-dance.To stimulate sales and inform about the new products of LLC "Gormolzavod" drinking yogurts with vegetable fillings without sugar, the following measures are proposed: to present to consumers a new line of yogurts; to tell about features and to provide accurate knowledge of a product in which tasty and useful components were combined; make it recognizable so that the consumer can easily identify and differentiate yogurt among similar products of competing brands.

Keywords: local producer; drinking yoghurts; product competitiveness; map of strategic groups of competitors; McKinsey / GE matrix; attractiveness of markets; sales promotion.

References

1. Drahan, O.I. (2006), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoretychni aspekty [Management of enterprise competitiveness: theoretical aspects], DAKKKiM, Kyiv, Ukraine.
2. Yankovyj, O.H. (2013), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyschennia: monohrafiia [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of improvement], Atlant, Odesa, Ukraine.
3. Burachek, I.V. and Bilenchuk, O.O. (2016), "Competitiveness of enterprise products: essence, evaluation methods and foreign management experience", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 14. pp. 288—295.
4. Marketer.ua (2021), "How yogurt conquered the world", available at: https://marketer.ua/ua/yoghurt-brand-history/ (Accessed 25 June 2021).
5. Masliaieva, O.O. (2016), "Competitiveness of dairy enterprises in the context of European integration processes", Ahrosvit, vol. 4, pp. 59—64.
6. Karpenko, V.L. (2020), "Analysis of the state of development of the dairy industry of Ukraine", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 5. pp. 90—101.
7. Kozak, O. (2021), "Trends in dairy consumption in Ukraine. Impact of the pandemic", available at: https://infagro.com.ua/ua/2020/04/21/olga-kozak-predstavnik-ifcn-v-ukrayini-providniy-naukoviy-spivrobitnik-nnts-iae-tendentsiyi-spozhivannya-molochnih-produktiv-v-ukrayini-vpliv-pandemiyi/ (Accessed 25 June2021).
8. Shevchenko, A.V. and Tabachuk, N.O. (2019), "The current state of the dairy market and ensuring its quality in the context of Ukraine's European integration", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 27, no. 2, pp. 102—107.
9. The official site of Agroreview — media dlia ahrariiv (2021), available at: https://agroreview.com/content/top-10-johurtiv-yaki-obyrayut-ukrayinski-spozhyvachi/ (Accessed 25 June2021).
10. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 23 June 2021).
11. Holishevs'ka, V.P. and Minasian, O.H. (2021), "Problems of the dairy indus-try of Ukraine", available at: http://conferences. neasmo.org.ua/node/888 (Ac-cessed 26 June 2021).
12. Ischuk, S.O. and Liakhovs'ka, O.V. (2020), "Development of milk processing enterprises in the regions of Ukraine: raw material expert", Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 42—51.
13. The official site of TOV "Danon" (2021), available at: https://danone.ua/ (Accessed 27 June 2021).
14. The official site of PrAT "Vimm-Bill'-Dann Ukraina" (2021), available at: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/ (Accessed 27 June 2021).
15. The official site of PepsiCo (2021), available at: http://pepsico.ua/ (Accessed 27 June 2021).
16. The official site of TOV "Molochna kompaniia "Halychyna" (2021), avail-able at: https://galychyna.com.ua/ (Accessed 27 June 2021).
17. The official site of "Favorites of Success", LLC (2021), available at: https://favor.com.ua/ (Accessed 26 June 2021).
18. The official site of Main Department of Statistics in Odessa region (2021), available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua/ (Accessed03 Jule 2021).
19. The official site of TOV "Hormolzavod", (2021), available at: http://gormolzavod-odessa.com.ua/ (Accessed 25 June 2021).
20. The official site of You Control (2021), "Hormolzavod", available at: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38477517/ (Accessed 25 June 2021).
21. Zamroz, M. and Yatsura, V. (2011), "The economic essence of competitiveness and the main aspects of its provision", Ekonomichnyj analiz, vol. 8, no. 2, pp. 151—154.
22. Porter, M.Je. (2001), Konkurencija [Competition], Vil'jams, Moscow, Russia.
23. Krotkov, A.M. and Eleneva, Ju.A. (2001), "Competitiveness of the enter-prise: approaches to security, criteria, methods of assessment", Marketing za rubezhom, vol. 6 (28), pp. 59—68.

№ 17 2021, стор. 10 - 20

Дата публікації: 2021-09-21

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

М. Р. Мардар

д. т. н., професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

M. Mardar

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Marketing, Business and Trade, Odesa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-0831-500X


І. А. Устенко

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

I. Ustenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, Business and Trade, Odesa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-5527-4944

Як цитувати статтю

Мардар М. Р., Устенко І. А. Розробка маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності йогуртів локальних виробників. Агросвіт. 2021. № 17. С. 10–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.10

Mardar, M. and Ustenko, I. (2021), “Development of marketing methods to increase competitiveness of yogurts from local producers”, Agrosvit, vol. 17, pp. 10–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.