EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Е. А. Каражия

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.69

УДК: 658.589 / 338

Е. А. Каражия

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті охарактеризовано специфіку використання процесного підходу як засобу удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств України. Розвинуто методичний апарат застосування зазначеного підходу як інструменту підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств в Україні.
При вирішенні завдань дослідження як базовий використовувався системний підхід, що дозволило представити застосування процесного підходу у якості способу підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок більш ефективного використання складових системи управління.
Охарактеризовано переваги та недоліки використання такого управління в практиці орієнтованих на інновації підприємств. Сформовано модель розвитку підприємств в Україні, що базується на впровадженні концепції процесно-орієнтованого управління та сформульовано способи удосконалення системи управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств за допомогою впровадження процесного підходу. Така модель слугує орієнтиром під час аналізу процесів розвитку як підприємства взагалі, так і його окремих напрямів діяльності та сфер управління.
Показано, що процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю забезпечує підвищення ефективності виробництва через впровадження інновацій з більшою економією ресурсів, більш ефективним контролем їх використання та зрозумілою архітектурою та послідовністю дій в ході розробки, впровадження та поширення інновацій. Показано потенціал реалізації процесного підходу щодо оптимізації вартісних характеристик інноваційної продукції (послуг), асортиментної політики та цінності бренду, забезпечуючи зростання ефективності взаємодії зі споживачами та якості продукції (послуг) загалом.

Ключові слова: процесний підхід; процесно-орієнтоване управління; інновації; інноваційна діяльність; підприємство; управління інноваційною діяльністю.

Література

1. Андрійчук О.Я. Процесний підхід як метод інноваційного управління підприємством. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доп. наук.-практ. конференції (м. Львів, 24—25.10.2010). Львів, 2010. С. 9—10.
2. Биннер Х.Ф. Управление организациями и производством. От функционального менеджмента к процессному. Москва: АльпинаБизнесБукс, 2009. 282 с.
3. Борисова Л.Є. Процесно-функціональний підхід у системі управління сучасного телекомунікаційного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015. №. 11. С. 55—58.
4. Верич Ю.Л. Процесний підхід до управління проєктами. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. URL: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8290-procesnij-pidxid-do-upravlinnya-proektami (дата звернення: 29.07.2021).
5. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами: наукове видання. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002. 248 с.
6. Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: монографія. Суми: Сумський державний університет, 2015. 400 с.
7. Каменова М.С. Процессно-ориентированное внедрение ERPсистем / М.С. Каменова, А.И. Громов, А.В. Гуслистая. URL: http://iteam.ru/publications/it/ section_52/article_1410 (дата звернення: 29.07.2021).
8. Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальними процесами; пер. с англ. М.: АльпинаБизнесБукс, 2007. 315 с.
9. Корзаченко О.В. Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. №. 3. С. 64—69.
10. Корзаченко О.В. Процесний підхід до управління підприємством: перспективи для України. Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. О.О. Бєляєв. 2010. Вип. 23. С. 571—580.
11. Костецька Н.І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. № 5 (31). С. 81—86.
12. Ладыко И.Ю. Концепция процессного управлення: состояние, развитие и проблемы. Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. пр. (II), 2009. Вип. № 21. С. 126—130.
13. Сидоренко М. Процессный подход к управлению предприятием. Почему за ним будущее? URL: http://kn-grup.com/publications/articles/ protsessnoe-upravlenie/135 (дата звернення: 29.07.2021).
14. Солосіч О.С., Хринюк О.С. Інтеграція процесного та функціонального підходів в сучасних бізнесмоделях у складі систем управління економічною безпекою підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2021 року). Київ, 2021. С. 108—109.
15. Тупкало В.Н. Процессный подход к управлению: от декларации стандарта ISO 9001:2000 к методологическим основам теории процессного управления. Системи управління навігації та зв'язку. 2007. Вип. 4. С. 114—118.
16. Шимановська-Діанич Л.М. Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: [монографія]. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 288 с.

E. Karazhia

PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The purpose of this article is to substantiate and development of the methodological apparatus of application of the process approach as a tool to increase the efficiency of innovation management of enterprises in Ukraine. Based on the successful experience of the developed countries of the world, the need for widespread dissemination of process-oriented management of innovation activities in the domestic practice of the micro-level is actualized in the article. Such changes are necessary in order for enterprises to be able to overcome the existing problems associated with competitive pressure in the context of market liberalization, as well as to ensure further sustainable operation and development.
The system approach was used as a basis in solving the research problems, which allowed to present the application of the process approach as a way to increase the efficiency of the enterprise through more efficient use of the components of the management system.
The article describes the specifics of using the process approach as a means of improving the management of innovation activities of Ukrainian enterprises. The advantages and disadvantages of using such management in the practice of innovation-oriented enterprises are described.
A model of enterprise development in Ukraine is formed, which is based on the implementation of the concept of process-oriented management and formulates ways to improve the management system of innovation activities of domestic enterprises through the introduction of a process approach. This model serves as a guide in the analysis of the development processes of the enterprise as a whole and its individual activities and areas of management. It is shown that process-oriented management of innovation provides increased production efficiency through the introduction of innovations with greater resource savings, more effective control of their use, and clear architecture and sequence of actions during the development, implementation, and dissemination of innovations.
The potential of the process approach is to optimize the cost characteristics of innovative products (services), assortment policy, and brand value, ensuring the growth of efficiency of interaction with consumers and the quality of products (services) in general.

Keywords: рrocess approach; process-oriented management; innovation; innovation; enterprise; innovation management.

References

1. Andriychuk, O.Ya. (2010), "Process approach as a method of innovative enterprise management", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii. Oblikovo-analitychne zabezpechennya systemy menedzhmentu pidpryyemstva [Conference Proceedings of the International Economic Conference. Accounting and analytical support of the enterprise management system], Lviv, Ukraine, 24—25 oct, pp. 9—10.
2. Binner, H.F. (2009), Upravleniye organizatsiyami i proizvodstvom. Ot funktsional'nogo menedzhmenta k protsessnomu [Management of organizations and production. From functional management to process], AlpinaBusinessBooks, Moscow, Russia.
3. Borisova, L.E. (2015), "Process-functional approach in the management system of a modern telecommunications company", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 11, pp. 55—58.
4. Verich, Y.L. (2021), "Process approach to project management", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhayla Tuhan-Baranovs'koho, [Online], available at: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8290-procesnij-pidxid-do-upravlinnya-proektami (Accessed 15 Aug 2021).
5. Danyliuk, M.O. and Leshchiy, V.R. (2002), Teoriya i praktyka protsesno-oriyentovanoho upravlinnya vytratamy [Theory and practice of process-oriented cost management], City of NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
6. Zakharkin, O.O. (2015), Vartisno-oriyentovane upravlinnya innovatsiynoyu diyal'nistyu pidpryyemstv: metodolohichni zasady, svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Cost-oriented management of innovation activities of enterprises: methodological principles, world and domestic experience], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
7. Kamenova, M.S. (2021), "Process-oriented implementation of ERP systems", [Online], available at: http://iteam.ru/publications/it/section_52/article_1410 (Accessed 15 Aug 2021).
8. Cockins, G. (2007), Upravleniye rezul'tativnost'yu. Kak preodolet' razryv mezhdu ob"yavlennoy strategiyey i real'nymi protsesami [Performance Management. How to bridge the gap between the announced strategy and real processes], AlpinaBiznesBuks, Moscow, Russia.
9. Korzachenko, O.V. (2013), "Optimization of business processes of Ukrainian enterprises: problems and prospects", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 3, pp. 64—69.
10. Korzachenko, O.V. (2010), "Process approach to enterprise management: prospects for Ukraine", Formuvannya rynkovoyi ekonomiky: nauk. zb. / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, DVNZ "Kyyiv. nats. ekon. un-t im. V. Het'mana", vol. 23, pp. 571—580.
11. Kostetskaya, N.I. (2012), "Strategic cost management as a means of ensuring the competitiveness of the enterprise", Innovatsiyna ekonomika. Vseukrayins'kyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal, vol. 5 (31), pp. 81—86.
12. Ladyko, I.Y. (2009), "The concept of process management: state, development and problems", Ekonomika. Menedzhment. Pidpryyemnytstvo: zb. nauk. pr., vol. 21, pp. 126—130.
13. Sidorenko, M. (2021), "Process approach to enterprise management. Why the future for him?", [Online], available at: http://kn-grup.com/publications/articles/ protsessnoe-upravlenie / 135 (Accessed 15 Aug 2021).
14. Solosich, O.S. and Hryniuk, O.S. (2021), "Integration of process and functional approaches in modern business models as part of economic security management systems", Zbirka dopovidej na II Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii. Biznes, innovatsiyi, menedzhment: problemy ta perspektyvy [Conference Proceedings of the II International Economic Conference. Business, innovation, management: problems and prospects], Kyiv, Ukraine, 22 april, pp. 108—109.
15. Tupkalo, V.N. (2007), "Process approach to management: from the declaration of the standard ISO 9001: 2000 to the methodological foundations of the theory of process management", Systemy upravlinnya navihatsiyi ta zv'yazku, vol. 4, pp. 114—118.
16. Shimanovska-Dianych, L.M. (2011), Protsesno-oriyentovane upravlinnya ta vnutrishniy kontrol' na pidpryyemstvakh rozdribnoyi torhivli [Process-oriented management and internal control at retail enterprises], RVV PUET, Poltava, Ukraine.

№ 16 2021, стор. 69 - 76

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0002-3609-2432

Як цитувати статтю

Каражия Е. А. Процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств України. Агросвіт. 2021. № 16. С. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.69

Karazhia, E. (2021), “Process-oriented management of innovation activity of ukrainian enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.