EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
А. Є. Величко, Р. М. Кухарук, І. В. Маслова, М. В. Пухлякова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.62

УДК: 637.1,332.1

А. Є. Величко, Р. М. Кухарук, І. В. Маслова, М. В. Пухлякова

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Анотація

Наведено основні результати моніторингу стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку молока і молочних продуктів, а саме: розглянуто місце молока та молочних продуктів у світових ресурсах продовольчої продукції згідно з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ); проаналізовано споживання молока і молочних продуктів по Україні, в розрізі областей та в країнах світу з урахуванням розвитку тваринництва, історичних традицій в харчуванні людей та раціональних науково обгрунтованих норм споживання молочних продуктів на одну особу в рік; розглянуто обсяги виробництва молока і молочної продукції за останні роки з урахуванням розвитку молочної галузі тваринництва України; проаналізовано баланс виробництва та споживання молока; вивчено рівень закупівельних цін на молоко від сільськогосподарських виробників в Україні та країнах Європейського Союзу, встановлено, що виробництво молока перебуває на межі збитковості, про що свідчить ціна реалізації; визначено експортно-імпортний потенціал молочного ринку України та наведено заходи для успішного та ефективного розвитку візчізняного ринку молока та молочних продуктів, а саме: встановлення активної співпраці як між собою, так і з потенційними споживачами, активізація діалогу вітчизняних виробників молока та молочних продуктів, що виробляють якісну продукцію, із потенціними споживачами для просування її позитивного іміджу на створення системного експорту.

Ключові слова: норма споживання молока і молочних продуктів; баланс виробництва та споживання молока; закупівельні ціни; експортно-імпортний потенціал.

Література

1. Молочна промисловість. URL: http://ru.vikipedia.org
2. Держкомстат України. URL: http://kr.ukrstat.gov.ua/web.htm
3. Молочна промисловість. URL: http://referat.repetitor/ua
4. В Україні очікується збільшення виробництва молока. URL: http://www.licasoft.com.ua
5. Рутхурак М.В. Підвищувати ефективність виробництва та рівень споживання молока. Економіка АПК. 2005. № 10. С. 80.
6. Статистичний збірник Баланси та споживання основних продуктів населенням України, Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Молочна галузь України та її майбутне через 10 років: проблеми, національна програма розвитку та державна підтримка. URL: http://agropolit.com.blog
8. Івченко В.М. Аналітичні дослідження цінових тендецій у сфері закупівлі великої рогатої худоби, свиней і молока в Україні та країнах ЄС станом на 15 березня 2021 року / Сост. В.М. Івченко, О.О. Митченок, А.Л. Солошонок. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2021. 36 с.
9. Івченко В.М. Аналітичні дослідження цінових тендецій у сфері закупівлі великої рогатої худоби, свиней і молока в Україні та країнах ЄС станом на 15 травня 2021 року / сост. В.М. Івченко, О.О. Митченок, А.Л. Солошонок. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2021. 36 с.
10. Інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне скотарство. URL: http://milkua.info/uk

А. Velichko, R. Kuharuk, I. Maslova, M. Pukhlyakova

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS OF UKRAINE

Summary

The dairy industry is a branch of the food industry that unites enterprises producing various dairy products from milk. The industry includes enterprises producing whole milk products, canned milk, milk powder, cheese, butter, cheese, ice cream, casein and other dairy products. Not only the welfare of the population but also the reduction of social tensions depends on the effective development of the dairy industry. The article presents the main results of monitoring the state and prospects of the internal market of milk and dairy products, namely: the place of milk and dairy products in world food resources in accordance with the latest recommendations of the World Health Organization (WHO); the consumption of milk and dairy products in Ukraine, by regions and countries of the world is analyzed, taking into account the development of animal husbandry, historical traditions in human nutrition and rational scientifically based norms of consumption of dairy products per person per year; the volumes of milk and dairy products production for the last years are considered taking into account the development of the dairy industry of Ukraine; the balance of milk production and consumption is analyzed; the level of purchase prices for milk from agricultural producers in Ukraine and the countries of the European Union was studied, it was established that milk production is on the verge of stagnation, as evidenced by the selling price; export-import potential of the dairy market of Ukraine. One of the main tasks today for milk producers and processors is to establish active cooperation both with each other and with potential consumers, namely: to intensify the dialogue of domestic milk producers and dairy products that produce quality products with potential consumers to promote a positive image and create system exports. Organizations such as the Association of Milk Producers should actively work to stimulate the export of domestic products. Only through the joint efforts of the state, milk producers and processors can the domestic market of milk and dairy products become profitable and successfully export Ukrainian dairy products to European markets and markets of other countries.

Keywords: norm of consumption of milk and dairy products; balance of production and consumption of milk; purchase prices; export-import potential.

References

1. wikipedia (2021), "Dairy industry", available at: http://ru.wikipedia.org/(Accessed 25 June 2021).
2. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/(Accessed 20 June 2021).
3. referat.repetitor/ua (2021), "Dairy industry", available at: http://referat.repetitor/ua (Accessed 15 June 2021).
4. Licasoft (2021), "In Ukraine, an increase in milk production is expected", available at: http://www.licasoft.com.ua (Accessed 25 June 2021).
5. Rutkhurak, M. V. (2005), "Increase production efficiency and milk consumption", Ekonomika APK, vol. 10, рр. 80.
6. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Statistical collection Balances and consumption of basic products by the population of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua /(Accessed 25 June 2021).
7. agropolit (2021), "Ukraine's dairy industry and its future in 10 years: problems, national development program and state support", available at: http://agropolit.com.blog (Accessed 25 June 2021).
8. Ivchenko, V. M. Mytchenok, O.O. and Soloshonok A.L (2021), Analitychni doslidzhennia tsinovykh tendetsij u sferi zakupivli velykoi rohatoi khudoby, svynej i moloka v Ukraini ta krainakh YeS stanom na 15 bereznya 2021 [Analytical researches of price tendencies in the sphere of purchase of cattle, pigs and milk in Ukraine and the EU countries as of 15 march 2021], "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.
9. Ivchenko, V. M. Mytchenok, O.O. and Soloshonok A.L. (2021), Analitychni doslidzhennia tsinovykh tendetsij u sferi zakupivli velykoi rohatoi khudoby, svynej i moloka v Ukraini ta krainakh YeS stanom na 15 travnya 2021 [Analytical researches of price tendencies in the sphere of purchase of cattle, pigs and milk in Ukraine and the EU countries as of 15 may 2021], "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.
10. Information and analytical portal about milk and dairy farming (2021), available at: http://milkua.info/uk (Accessed 25 June 2021).

№ 16 2021, стор. 62 - 68

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 1799

Відомості про авторів

А. Є. Величко

к. е. н., с. н. с., директор, ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

А. Velichko

PhD in Economics, Senior Researcher, Director, Research Center "Stepagropromproductivity"

ORCID:

0000-0002-1421-2894


Р. М. Кухарук

с. н. с., ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

R. Kuharuk

Senior Researcher, Research Center "Stepagropromproductivity"

ORCID:

0000-0001-8729-9110


І. В. Маслова

н. с., ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

I. Maslova

Researcher, Research Center "Stepagropromproductivity"

ORCID:

0000-0003-4189-0209


М. В. Пухлякова

с. н. с., НДЦ "Кіровоградагропромпродуктивність"

M. Pukhlyakova

Senior Researcher, Research Center "Kirovogradagropromproductivity"

ORCID:

0000-0001-9691-3258

Як цитувати статтю

Величко А. Є., Кухарук Р. М., Маслова І. В., Пухлякова М. В. Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України. Агросвіт. 2021. № 16. С. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.62

Velichko, А., Kuharuk, R., Maslova, I. and Pukhlyakova, M. (2021), “State and prospects of development of the market of milk and dairy products of Ukraine”, Agrosvit, vol. 16, pp. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.