EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
Л. М. Яременко, І. М. Макарчук, О. В. Перчук, К. В. Авдалян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.52

УДК: 658.15

Л. М. Яременко, І. М. Макарчук, О. В. Перчук, К. В. Авдалян

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

Анотація

У статті розглядаються об'єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і фінансової звітності. Визначено, що об'єднання підприємств є результатом економічних інтеграційних процесів, що виходять із потреб господарюючих суб'єктів і можливостей ефективно вирішувати проблеми економічного та соціального характеру. Характерною є тенденція щодо збільшення кількості підприємств, які в процесі своєї діяльності об'єднують власні виробничі потужності, змінюють структуру взаємодії між собою, створюючи загрозу утворення монополій як національного, так і світового рівня. Проведено дослідження поняття "об'єднання підприємств" за різними вченими та різними джерелами. Описано організаційно-правові форми об'єднань підприємств відповідно до Господарського кодексу України. Враховуючи міжнародні стандарти фінансової звітності нами охарактеризовані особливості при об'єднанні бізнесу. Доведено, що господарська діяльність інтегрованих структур бізнесу є сукупною підприємницькою діяльністю, що здійснюється ними узгоджено, і трактується нами як об'єднаний бізнес. Під об'єднаннями розуміють так звані своєрідні кластери. Охарактеризовано три моделі формування економічних кластерів: американську, шотландську та італійську. Визначено, що специфічною організаційною формою об'єднання суб'єктів господарювання є холдингові компанії. На основі проведеного аналізу впливу організаційних форм на структуру об'єднань виділено два типи об'єднань суб'єктів господарювання: юридичне об'єднання та економічне об'єднання. Проведено оцінку організаційно-правових форм об'єднань підприємств, що дало змогу визначити тип підприємства, мету та особливості об'єднання, вид звітності.

Ключові слова: об'єднання підприємств; облік; фінансова звітність; консолідована звітність; зведена звітність; холдингові компанії; економічні кластери; холдингова компанія.

Література

1. Баркалов С.А. Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций Кобба-Дугласа. — Москва: ИПУ РАН. 2000. — 79 с.
2. Брели Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. Н. Барышниковой. Москва: ЗАО "Олимп-Бизнес". 2004. — 177 с.
3. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник. — Київ: Кондор, 2003. — 400 с.
4. Гудзь О.Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник. — Київ. Державний університет телекомунікацій, 2014. — 41 с.
5. Джуринський В.О. Правове становище господарських об'єднань в Україні: монографія. — Київ: Юринком Інтер, 2010. — 224 с.
6. Дзюба С.Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об'єднання підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. (2012). № 2. С. 109—119.
7. Длугопольський О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ. Економічний Часопис — ХХІ. 2004. №2. URL: http://soskin.info/ea/2003/2/20030225.html
8. Кравець І.М. Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. 2011. № 87. С. 41—44.
9. Криштопа І.І. Побудова стратегічного обліку об'єднаного бізнесу: дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук: спец. 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). — Київ, 2016. — 578 с.
10. Кулиняк І.Я., Прийма Л.Р. Характеристика організаційно-правових форм об'єднань підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20. С. 199—205.
11. Мазур А.Г. Гонтарук Я.В., Клибанівська І.Я. Механізм управління холдинговою компанією. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Серія: Економічні науки. №2 (64). URL:http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/871.pdf
12. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" від 01.01.2012 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/929_045
13. Ноубc К. Карманный словарь-справочник бухгалтера. Пер. с англ. Под ред. М.С. Киселева и С.А. Табалиной. — Москва, 1993. — 45 с.
14. Островская Е.Н. Формирование вертикально интегрированных объединений предприятий в промышленности: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством". — Санкт-Петербург. 2015. — 24 с.
15. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. Москва, 2001. — 495 с.
16. Радєва М.М. Аналіз ефективності діяльності корпорацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 21. С. 18—22.
17. Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов. Пер. с англ. — Москва, 2001. — 408 с.
18. Федоров Б.Т. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. Санкт-Петербург, 2000. — 848 с.
19. Юркевич Ю.М. Господарські об'єднання: поняття, види та організаційно-правові форми. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 2. С. 139—147.
20. Яременко Л.М., Авдалян К.В. Бухгалтерський облік господарської діяльності об'єднання підприємств та особливості формування фінансових результатів. Агросвіт. 2020. № 23. С. 54—63.

L. Yaremenko, І. Makarchuk, O. Perchuk, K. Avdalian

СONSOLIDATIONOF ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON THE ACCOUNTING AND REPORTINGSYSTEM

Summary

This article examines the consolidation of enterprises and their impact on the accounting system and financial statements. It was found that the integration of enterprises is the result of economical and integration processes, which arise from the needs of the enterprises and the possibilities to solve effectively the problems of economic and social nature. A characteristic trend is the increasing number of enterprises, which in the process of its activities combine their own production capacity, changing the structure of interactions between each other, creating the threat of monopolies as a national, and world level. The notion of "association of enterprises" has been investigated by various scholars and different journals. Describes organizational and legal forms of business associations in accordance with the Commercial Code of Ukraine. The paper studies the comparative description of various forms of association in Ukraine and abroad. The methods of accounting the enterprises association (mergers, joining and acquisition) is proposed to use. Taking into account the international standards of financial accounting we have characterized the peculiarities of business unification. It is given, that the business activity of integrated business structures is the combined enterprise activity, which is carried out by them together, and was interpret it as the united business. The so-called independent clusters are understood under the term of associations. Three models of formation of economic clusters are characterized: American, Scottish and Italian. It was found that a specific organizational form of the consolidation of economic entities is holding companies. On the basis of the conducted analysis of the influence of organizational forms on the structure of the associationsare distinguishedtwo types of associations of state management subjects: legal association and economic association. Consolidation of financial statements according to international standards and basic techniques. Was given an appraisal ofthe organizational and legal forms of associations of enterprises.It gives the opportunity to identify the type of enterprise, purpose and features of integration, kind of reporting.

Keywords: enterprise consolidation; accounting; financial statements; consolidation statements; consolidated financial statements; holding companies; economic clusters; holding company.

References

1. Barkalov, S.A. (2000), Modely analyza deiatel'nosty proyzvodstvennykh ob'edynenyj na baze funktsyj Kobba-Duhlasa [Models for analyzing the activities of industrial associations based on Cobb-Douglas functions], YPU RAN, Moscow, Russia.
2. Brely, R. and Majers, S. (2004), Pryntsypy korporatyvnykh fynansov [Principles of corporate finance], ZAO "Olimp-Byznes", Moscow, Russia.
3. Vinnyk, O.M. (2003), Hospodars'ke pravo: navchal'nyj posibnyk [Commercial law], Kondor, Kyiv, Ukraine.
4. Hudz', O.Ye. (2014), Korporatyvne upravlinnia [Corporate governance: conceptual and terminological dictionary], Derzhavnyj universytet telekomunikatsij, Kyiv, Ukraine.
5. Dzhuryns'kyj, V.O. (2010), Pravove stanovysche hospodars'kykh ob'iednan' v Ukraini [Legal status of business associations in Ukraine], Yurynkom Inter, Kyiv, Ukraine.
6. Dziuba, S.H. (2012), "Monopolistic nature of organizational and legal forms of association of enterprises", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 109—119.
7. Dluhopol's'kyj, O. (2004), "Cluster model of industrial production development of the region as a factor of effective structural reforms", Ekonomichnyj Chasopys — XXI, vol. 2, available at: http://soskin.info/ea/2003/2/20030225.html (Accessed 25 July 2021).
8. Kravets', I.M. (2011), "Signs of business associations as centers of economic systems", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Yurydychni nauky, vol. 87, pp. 41—44.
9. Kryshtopa, I.I. (2016), "Construction of strategic accounting of joint business", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
10. Kulyniak, I.Ya. and Pryjma, L.R. (2010), "Characteristics of organizational and legal forms of associations of enterprises", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20, pp. 199—205.
11. Mazur, A.H. Hontaruk, Ya.V. and Klybanivs'ka, I.Ya. (2012), "Management mechanism of the holding company", Zbirnyk naukovykh prats' VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (64), available at: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/871.pdf (Accessed 25 July 2021).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 27 "Consolidated and Separate Financial Statements"", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_045 (Accessed 25 July 2021).
13. Noubc, K. (1993), Karmannyj slovar'-spravochnyk bukhhaltera [Pocket dictionary-reference book of the accountant], Moscow, Russia.
14. Ostrovskaia, E.N. (2015), "Formation of vertically integrated associations of enterprises in industry", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sankt-Peterburh, Russia.
15. Porter, M. (2001), Konkurentsyia [Competition], Moscow, Russia.
16. Radieva, M.M. (2010), "Analysis of the effectiveness of corporations in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 18—22.
17. Syhel, Dzh. and Shym, Dzh. (2001), Slovar' bukhhalterskykh termynov [Dictionary of accounting terms], Moscow, Russia.
18. Fedorov, B.T. (2000), Novyj anhlo-russkyj bankovskyj y ekonomycheskyj slovar' [New English-Russian banking and economic dictionary], Sankt Peterburh, Russia.
19. Yurkevych, Yu.M. (2011), "Business associations: concepts, types and organizational and legal forms", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 2, pp. 139—147.
20. Yaremenko, L. and Avdalian, K. (2020), "Accounting of economic activity of associations of enterprises and features of formation of financial results", Agrosvit, vol. 23, pp. 54—63.

№ 16 2021, стор. 52 - 61

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 861

Відомості про авторів

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-3127-5181


І. М. Макарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

І. Makarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0001-8434-5660


О. В. Перчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

O. Perchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-6484-7011


К. В. Авдалян

аспірант 4-го року навчання, кафедра фінансів, обліку і оподаткування,спеціальність 071 Облік і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

K. Avdalian

Postgraduate student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-3605-4997

Як цитувати статтю

Яременко Л. М., Макарчук І. М., Перчук О. В., Авдалян К. В. Об'єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і звітності. Агросвіт. 2021. № 16. С. 52–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.52

Yaremenko, L., Makarchuk, І., Perchuk, O. and Avdalian, K. (2021), “Сonsolidationof enterprises and its impact on the accounting and reportingsystem”, Agrosvit, vol. 16, pp. 52–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.