EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
С. Ф. Яців

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.26

УДК: 631.11:636.5

С. Ф. Яців

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті викладено результати аналізу стану та тенденцій розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприємствах України. Встановлено, що птахівничі підприємства практично повністю задовольняють попит на яйця і м'ясо птиці на внутрішньому ринку, характеризуються потужним експортним потенціалом. Упродовж останніх років виробництво продукції птахівництва було збитковим, оскільки через високу конкуренцію ціни її реалізації є невигідними для багатьох підприємств.
У зв'язку з конкуренцією в Україні зменшується кількість підприємств, що виробляють продукцію птахівництва. Для галузі характерний високий рівень концентрації виробництва. Великі розміри низки підприємств викликають стурбованість через загрозу негативного впливу на довкілля та ознаки монопольного їх становища.
Показано залежність розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприємствах від місткості внутрішнього ринку та можливостей експорту продукції. Певні резерви до зростання місткості внутрішнього ринку продукції птахівництва пов'язані з тенденцією до зменшення натурального її виробництва в господарствах населення. Рівень споживання яєць і м'яса птиці в Україні вже досяг показників передових країн Європи і можливості для подальшого його зростання доволі обмежені. Ефективність експорту продукції птахівництва підприємствами України характеризують високі темпи зростання його обсягів, у тому числі в країнах Євросоюзу. Вітчизняні експортери яєць і м'яса птиці пропонують низькі ціни, не задіюючи в достатній мірі чинники якості продукції.
У перспективі в галузі птахівництва поруч із великими підприємствами повинно знайтися місце й для малих товаровиробників. Актуальним завданням є модернізація виробництва, яка забезпечить зниження собівартості продукції та дотримання високих стандартів її якості. Великим підприємствам доцільно орієнтуватися на поглиблення переробки продукції, що розширить їхні експортні можливості. Малі підприємства можуть розраховувати на успіх, пропонуючи споживачам продукцію малопоширених видів свійської птиці (індиків, гусей, качок, перепілок тощо). Потенційно привабливою нішею для малих підприємств є органічне птахівництво.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства; птахівництво; концентрація виробництва; споживання продовольства; експорт.

Література

1. Аверчева Н.О. Економічні проблеми і перспективи європейської інтеграції м'ясного птахівництва України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10 (1). С. 6—10.
2. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/Zb_Bsph_2020.pdf (дата звернення 31.07.2021).
3. Беженар І.М., Васюта Т.М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 18. С. 41—51.
4. Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон'юнктури ринку продукції птахівництва України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. Вип. 260. С. 41—53.
5. Варченко О.М., Гаврик О.Ю., Хомяк Н.В. Маркетингові підходи щодо функціонування підприємств яєчного птахівництва України. Інноваційна економіка. 2018. № 3—4. С. 102—107.
6. Гаврик О.Ю. Зарубіжний досвід організації птахівничого бізнесу та напрями його адаптації у вітчизняній практиці. Економіка та управління АПК. 2015. № 2. С. 136—143.
7. Дяченко О.В. Перспективи вдосконалення конкурентоспроможності птахівничих підприємств яєчного напрямку. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 7. С. 18—22.
8. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.07.2021).
9. Кучерук М.Д. Органічне птахівництво: основні вимоги. Сучасне птахівництво. 2019. № 11—12. С. 9—10.
10. Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва залежно від купівельної спроможності споживачів. Агросвіт. 2020. № 1. С. 77—82.
11. Прокопишин О.С. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств птахівництва. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 1. С. 26—30.
12. Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективному розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 19—25.
13. Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.07.2021).
14. Салькова І. Кон'юнктура ринку м'яса птиці в Україні. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2017. Vol. 3, № 4. С. 124—134.
15. Сендецька С.В. Брендинг у діяльності виробників продукції птахівництва. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2018. Т. 20, № 86. С. 83—87.
16. Ставська Ю.В. Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 10. С. 171—174.
17. Тваринництво України 2020: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_tvaryny_2020.pdf (дата звернення: 10.07.2021).
18. Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2018. Вип. 3. С. 74—83.
19. Янишин Я., Булик О. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму ефективного розвитку птахівництва. Аграрна економіка. 2015. Т. 8, № 1—2. С. 60—65.
20. Яців І., Завірюха А. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 3—4. С. 72—78.
21. Data. FAOSTAT, 2021. Food and Agriculture Organization. [online] Available at: http://www.fao.org/faostat/en/#data (Accessed 10 July 2021).
22. Van Loo E., Caputo V., Nayga RM., Meullenet JF., Crandall PG., Ricke SC. Effect of Organic Poultry Purchase Frequency on Consumer Attitudes Toward Organic Poultry Meat. Journal of Food Science. Vol. 75, Iss. 7. P. 384—397.

S. Yatsiv

STATE AND PROSPECTS OF POULTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article presents the results of the analysis of the state and trends of poultry farming in agricultural enterprises of Ukraine. It is established that poultry enterprises almost completely satisfy the demand for eggs and poultry meat in the domestic market, are characterized by a strong export potential. In recent years, the production of poultry products has been unprofitable, because due to high competition, the prices of its sales are unfavorable for many companies.
Due to competition in Ukraine, the number of enterprises producing poultry products is decreasing. The industry is characterized by a high level of concentration of production. The large size of a number of enterprises is a cause for concern due to the threat of negative environmental impact and signs of their monopoly position.
The dependence of poultry development in agricultural enterprises on the capacity of the domestic market and export opportunities is shown. Certain reserves for the growth of the capacity of the domestic market of poultry products are associated with a tendency to reduce its natural production in households. The level of consumption of eggs and poultry meat in Ukraine has already reached the indicators of the advanced countries of Europe and the opportunities for its further growth are quite limited. The efficiency of export of poultry products by Ukrainian enterprises is characterized by high growth rates of its volumes, including to the European Union. Domestic exporters of eggs and poultry offer low prices without sufficient use of product quality factors.
In the future, in the field of poultry, along with large enterprises, there should be a place for small producers. An urgent task is the modernization of production, which will reduce the cost of production and compliance with high standards of its quality. It is advisable for large enterprises to focus on deepening product processing, which will expand their export opportunities. Small businesses can count on success by offering consumers products of rare poultry species (turkeys, geese, ducks, quails, etc.). Organic poultry farming is a potentially attractive niche for small businesses.

Keywords: agricultural enterprises; poultry farming; production concentration; food consumption; exports.

References

1. Avercheva, N.O. (2016), "Economic problems and prospects of European integration of the meat sector of Ukraine's poultry industry", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 10 (1), pp. 6—10.
2. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Balances and consumption of the main food products by the population of Ukraine: Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/Zb_Bsph_2020.pdf (Accessed 31 July 2021).
3. Bezhenar, I.M. and Vasiuta, T.M. (2015), "State and prospects of the poultry farming in Ukraine", Agrosvit, vol. 18, pp. 41—51.
4. Buriak, R.I. (2017), "Research and forecasting of conditions of Ukraine poultry products market", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes, vol. 260, pp. 41—53.
5. Varchenko, O.M., Havryk, O.Yu. and Khomiak, N.V. (2018), "Marketing approaches to the functioning enterprises of egg poultry industry of Ukraine", Innovatsiina ekonomika, vol. 3—4, pp. 102—107.
6. Havryk, O.Yu. (2015), "Foreign experience of business and directions poultry adapt it in domestic practice", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 2, pp. 136—143.
7. Diachenko, O.V. (2020), "Prospects of improving the competitiveness of poultry enterprises in the egg direction", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 7, pp. 18—22.
8. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Foreign trade in goods by partner countries", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 July 2021).
9. Kucheruk, M.D. (2019), "Organic poultry: basic requirements", Suchasne ptakhivnytstvo, vol. 11—12, pp. 9—10.
10. Lagotiuk, V.O. (2020), "Peculiarities of formation the strategy competitiveness ensuring of poultry industry enterprises depending on the purchasing power of poultry products consumers", Agrosvit, vol. 1, pp. 77—82.
11. Prokopyshyn, O.S. (2019), "Support for competitive capacity of the products of domestic poultry enterprises", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 1, pp. 26—30.
12. Priamukhina, N.V. and Salkova, I.Yu. (2019), "The state of the egg market in Ukraine and obstacles to its effective development", vol. 4, pp. 19—25.
13. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Profitability level of agricultural production in enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 July 2021).
14. Salkova, I. (2017), "Structure of the poultry meat market in Ukraine", Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3 (4), pp. 124—134.
15. Sendetska, S.V. (2018), "Branding in the activities of poultry products producers", Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 20 (86), pp. 83—87.
16. Stavska, Yu.V. (2015), "The background of the poultry industry in a globalized of agrifood market", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 10, pp. 171—174.
17. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Animal production of Ukraine 2020: Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_tvaryny_2020.pdf (Accessed 10 July 2021).
18. Tulush, L.D. (2018), "Tax incentives for the development of poultry farming in Ukraine", Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia: Ekonomika, vol. 3, pp. 74—83.
19. Yanyshyn, Ya. and Bulyk, O. (2015), "Theoretical aspects of organizational-economic mechanism of the effective development of poultry farming", Agrarna ekonomika, vol. 8 (1—2), pp. 60—65.
20. Yatsiv, I. and Zaviryuha, A. (2014), "Competitiveness of the Ukrainian production of poultry farming in foreign markets", Agrarna ekonomika, vol. 7 (3—4), pp. 72—78.
21. Food and Agriculture Organization (2021), "Data. FAOSTAT", available at: http://www.fao.org/faostat/en/#data (Accessed 10 July 2021).
22. Van Loo, E., Caputo, V., Nayga, R.M., Meullenet, J.F., Crandall, P.G. and Ricke, S.C. (2010), "Effect of Organic Poultry Purchase Frequency on Consumer Attitudes Toward Organic Poultry Meat", Journal of Food Science, vol. 75 (7), pp. 384—397.

№ 16 2021, стор. 26 - 33

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 2016

Відомості про авторів

С. Ф. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет

S. Yatsiv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany

ORCID:

0000-0002-5242-7845

Як цитувати статтю

Яців С. Ф. Стан і перспективи розвитку птахівництва у сільськогосподарських підприємствах України. Агросвіт. 2021. № 16. С. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.26

Yatsiv, S. (2021), “State and prospects of poultry development in agricultural enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 16, pp. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.