EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Е. Н. Симонян, М. О. Яндола

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.51

УДК: 338.439:633.1(477)

Е. Н. Симонян, М. О. Яндола

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статі розглянуто розвиток зерновиробництва в Луганської області за останні роки. Виявлено рівень забезпеченості області власним зерном. Визначено роль зернових культур в економіці сільськогосподарських підприємств. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.
Методика дослідження. У процесі дослідження використані діалектичні методи пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ, монографічний (при узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду у визначенні економічної сутності продовольчої безпеки), аналізу і синтезу (при дослідженні рівнів виробництва зернових і зернобобових культур та рівень забезпеченості населення зерном), статистичних угруповань (при виявленні місця регіонів в загальнонаціональному обсязі виробництва зернових культур), економіко-статистичний (при обробці масових статистичних даних), абстрактно-логічний (при обгрунтуванні теоретичних узагальнень і формування висновків).
Результати дослідження. У статі розглянуто потенціал розвитку зерновиробництва в Луганської області. Проведено аналіз на основі статистичних даних галузі рослинництва та запропоновано шляхи нарощування обсягів виробництва зерна.
Елементи наукової новизни. Аналіз рівня розвитку рослинництва Луганської області в світлі використання новітніх технологій і моніторингу врожайності.
Практична значущість. Поряд з окремими позитивними змінами в зерновиробництві області встановлено перешкоди на шляху їх розвитку. Внесено пропозиції щодо їх усунення активними інвестиціями та програмами державної підтримки аграрного сектору області.

Ключові слова: зерновиробництво; чисельність населення; площі зернових; валовий збір; урожайність; забезпеченість зерном; культури зернові; пшениця; ячмінь; кукурудза.

Література

1. Воскобейник Ю.П. Витрати на ефективність виробництва продукції в сільскогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Шпичак О.М., Воскобейник Ю.П., Шпикуляк О.Г., та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобейника. — К.: ННЦ ІАЕ, 2013— 440 с.
2. Колесникова Н.А. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента / Н.А. Колесникова. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 240 с.
3. Марченко А.В. Организация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. А.В. Марченко, А.Ф. Меньщикова, В.М. Троценко, М.К. Юшкова; Пермь: ИПЦ "ПрокростЪ", 2017. — 75 с.
4. Атамась Г. Аналітичне дослідження розвитку зерновиробництва в Одеській області України / Аграрний вісник Причорномор'я 2019, ISSUE 95. С.132
5. Довгенко Я.О. Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту / Я.О. Довгенко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010. Вип. 17. С. 401—407.
6. Забуранна Л.В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах / Л.В. Забуранна // Економіка АПК. — 2014. — № 3. — С. 55.
7. Кучер С.В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в України / С.В. Кучер // Економіка АПК. 2004. — № 1. — С. 114—118.
8. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємства: Трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. 2010.— № 7. — С. 132—139.
9. Христенко Г.М. Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі / Г.М. Христенко // Вісник НТУ "ХПІ. — 2013. — № 53 (1026). — С. 182—188.
10. Жук В.М. Розвиток зернового ринку / В.М. Жук, М.П. Сичевський // Наукове обгрунтування інтенсифікації виробництва зерна в Україні: виступи науковців на засіданні Президії Національної академії аграрних наук України 27 липня 2011 р. — К.: Аграрна наука, 2011. — 156 с. — С. 92—101.
11. Кушнірук В.С. Розвиток та ефективність зерновиробництва в аграрних підприємствах Новоодеського району [Eлектронний ресурс] / В.С. Кушнірук, О.В. Толмач. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/60.pdf
12. Прабурай Л. Роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Eлектронний ресурс] / Л. Прабурай. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/334645070_Role_of_Agriculture_in_the_Economic_Development_of_a_Country
13. Паспорт Луганськой області 2020 [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://loga.gov.ua/sites/default/files/pasport_20201.pdf
14. Сайт Міністерства фінансів України [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/reference/people/luganskaya

E. Simonyan, M. Yandola

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN LUGANSK REGION

Summary

Agriculture is the main source of food in all countries of the world. If the agricultural sector cannot meet the growing demand for food, it negatively affects the growth rate of the economy. The article considers the trends in the development of grain production in the Luhansk region, made an objective economic assessment of the modern development of the grain industry, identified the features of its operation and the main factors of influence.
The study used dialectical methods of cognition, a systematic approach to the study of economic phenomena, monographic (generalizing domestic and foreign experience in determining the economic essence of food security), analysis and synthesis (in studying the levels of production of cereals and legumes and grain supply), statistical groups (in identifying the place of regions in the national volume of grain production), economic and statistical (in the processing of mass statistics), abstract and logical (in substantiating theoretical generalizations and drawing conclusions).
As a result of the study, the level of own grain supply was calculated, and the potential for the development of the grain production industry in Luhansk Oblast was determined. The place of grain crops in the economy of agricultural enterprises is determined. Analysis of the level of development of crop production in the region in the light of the use of the latest technologies and monitoring of yield, provided an opportunity to identify positive changes in the field of crop production in the region and identify problems of its development. The article provides suggestions for eliminating shortcomings. The main components of the innovative development of grain production in the Luhansk region should be the use of innovative types of technology, which requires considerable investment in the form of state programs for agricultural development. Every agricultural enterprise must take into account the requirements of the market and climatic features of the area, apply advanced technologies for growing grain, use innovative varieties, create irrigation infrastructure, develop opportunities for storage and processing of grain.

Keywords: grain production; population; grain area; gross harvest; yield; grain supply; grain crops; wheat; barley; corn.

References

1. Voskobejnyk,Yu.P. Shpychak,O.M. and Shpykuliak, O.H. (2013), Vytraty na efektyvnist' vyrobnytstva produktsii v sil'skohospodars'kykh pidpryiemstvakh (monitorynh) [Costs of production efficiency in agricultural enterprises], NNTs ІАЕ, Kyiv, Ukraine.
2. Kolesnykova, N. A. (2000), Fynansovyj y ymuschestvennyj potentsyal rehyona: opyt rehyonal'noho menedzhmenta [Financial and property potential of the region: the experience of regional management], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
3. Marchenko, A.V. Menshykova, A.V. Trotsenko, V.M. and Yushkova, M.K. (2017), Orhanyzatsyia proyzvodstva, khranenyia y pererabotky selskokhoziaistvennoi produktsyy [Organization of production, storage and processing of agricultural products], "ProkrostЪ", Perm, Russia
4. Atamas, H. (2019), "Analytical progress of grain production in the Odessa region of Ukraine", Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia, vol. 95, pp. 132.
5. Dovhenko, Ya.O.(2010), "Statistical analysis of the dynamics of grain consumption and demand", Statystychnyj analiz dynamiky spozhyvannia zerna ta zabezpechennia popytu Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol. 17, pp. 401—407.
6. Zaburanna, L.V. (2014), "Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 55.
7. Kucher, S.V. (2004), "Factors pouring into the mill of efficiency of grain government in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 114—118.
8. Malik, M.J. Shpykuliak, O.H. (2010), "Institute for Agricultural Industry: Transformation and Efficiency", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 132—139.
9. Khrystenko, H.M. (2013), "Development and directions of increase of efficiency of grain branch", Visnyk NTU KhPI, vol. 53 (1026), pp. 182—188.
10. Zhuk, V.M. and Sychevs'kyj, M.P. (2011), "Promotion of the grain market", Naukove obgruntuvannia intensyfikatsii vyrobnytstva zerna v Ukraini: vystupy naukovtsiv na zasidanni Prezydii Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy July 27 [Scientific substantiation of intensification of grain production in Ukraine: speeches of scientists at the meeting of the Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine on July 27, 2011], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine, pp. 92—101.
11. Kushniruk, V.S. (2016), "Development and efficiency of grain production in agricultural enterprises of Novoodesky district", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 13, pp. 298, available at: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/60.pdf (Accessed 25 July 2021).
12. Praburaj, L. (2018), "Role of Agriculture in the Economic Development of a Country", available at: https://www.researchgate.net/publication/334645070_Role_of_Agriculture_in_the_Economic_Development_of_a_Country (Accessed 25 July 2021).
13. Luhansk Regional Military Civil Administration (2020), "Passport of Luhansk region 2020", available at: http://loga.gov.ua/sites/default/files/pasport_20201.pdf (Accessed 25 July 2021).
14. Website of the Ministry of Finance of Ukraine (2021), available at: https://index.minfin.com.ua/reference/people/luganskaya/ (Accessed 25 July 2021).

№ 15 2021, стор. 51 - 56

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 795

Відомості про авторів

Е. Н. Симонян

к. с.-г. н., в. о. директора, Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

E. Simonyan

PhD in Agricultural Sciences, Director, Luhansk Research Center for the Productivity of the Agro-Industrial Complex

ORCID:

0000-0002-3190-8324


М. О. Яндола

науковий співробітник, Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

M. Yandola

Researcher, Luhansk Research Center for the Productivity of the Agroindustrial Complex

ORCID:

0000-0001-5943-6819

Як цитувати статтю

Симонян Е. Н., Яндола М. О. Розвиток зерновиробництва в луганській області. Агросвіт. 2021. № 15. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.51

Simonyan, E. and Yandola, M. (2021), “Development of grain production in lugansk region”, Agrosvit, vol. 15, pp. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.